You are on page 1of 3

Katowice, 2010-10-11 WOJEWODA LSKI NP/II/0911/322/10

Rozstrzygnicie nadzorcze

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.)

stwierdzam niewano

uchway Nr LVI/512/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Grach z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu powoania czonkw, organizacji i trybu dziaania Powiatowej Rady Dziaalnoci Poytku Publicznego w Tarnowskich Grach, jako niezgodnej z art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z pn. zm.) zwanej dalej ustaw oraz art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z pn. zm.).

Uzasadnienie
W dniu 31 sierpnia 2010 r. na sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Grach zostaa podjta uchwaa w sprawie trybu powoania czonkw, organizacji i trybu dziaania Powiatowej Rady Dziaalnoci Poytku Publicznego w Tarnowskich Grach. We wskazanej uchwale unormowana zostaa materia dotyczca sposobu w jaki Powiatowa Rada Dziaalnoci Poytku Publicznego jest kreowana, a take organizacja Rady i tryb w jakim Rada odbywa posiedzenia. Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy o samorzdzie powiatowym do wycznej waciwoci rady powiatu naley podejmowanie uchwa w innych sprawach zastrzeonych

ustawami do kompetencji rady powiatu. Inn spraw, w ktrej rada powiatu posiada kompetencj do podjcia uchway, jest regulacja dotyczca trybu powoywania czonkw oraz organizacji i trybu dziaania Powiatowej Rady Dziaalnoci Poytku Publicznego, co wynika wprost z treci przepisu art. 41g ustawy, w brzmieniu organ stanowicy () powiatu () okreli, w drodze uchway, tryb powoywania czonkw oraz organizacj i tryb dziaania () Rady Powiatowej (), biorc pod uwag potrzeb zapewnienia reprezentatywnoci organizacji pozarzdowych oraz podmiotw, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3, terminy i sposb zgaszania kandydatur na czonkw Rady Powiatowej () oraz potrzeb zapewnienia sprawnego funkcjonowania (). Nie ulega wtpliwoci, e Rada Powiatu w Tarnowskich Grach podejmujc przedmiotow uchwa, dokonaa tego w zgodzie z przysugujcymi jej kompetencjami. W opinii organu nadzoru regulacje zawarte w uchwale podjtej na podstawie art. 41g ustawy powoduj, e uchwaa taka powinna zosta uznana za akt prawa miejscowego, obowizujcego na obszarze jednostki samorzdu terytorialnego, ktrego uchwaa dotyczy. Aby akt normatywny uznany zosta za przepis powszechnie obwizujcy, spenione musz zosta okrelone wymogi takie jak: akt musi by wydany przez kompetentny organ, musi zawiera normy o charakterze abstrakcyjnym (wielokrotnego zastosowania) i generalnym (skierowane do nieokrelonego adresata), wywierajcy "skutki zewntrzne", oraz musi zosta ogoszony w sposb okrelony w ustawie o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych. Przedmiotowa uchwaa Rady Powiatu w Tarnowskich Grach w sprawie trybu powoania czonkw, organizacji i trybu dziaania Powiatowej Rady Dziaalnoci Poytku Publicznego w Tarnowskich Grach, podjta na podstawie art. 41g ustawy nosi znamiona aktu prawa miejscowego, obowizujcego na obszarze Powiatu Tarnogrskiego. Warunkiem wejcia w ycie przepisw powszechnie obowizujcych stanowionych przez organy jednostek samorzdu terytorialnego jest ich ogoszenie (art. 88 Konstytucji RP). Szczegowe zasady i tryb ogaszania aktw prawa miejscowego, zgodnie z przepisem art. 44 ustawy o samorzdzie powiatowym, okrela ustawa o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych, wprowadzajc obowizek publikacji aktu w wojewdzkim dzienniku urzdowym oraz ustalania odpowiedniego vacatio legis dla stanowionego przepisu powszechnie obowizujcego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogaszaniu () akty normatywne, zawierajce przepisy powszechnie obowizujce, ogaszane w dziennikach urzdowych wchodz w ycie po upywie czternastu dni od dnia ich ogoszenia, chyba e dany akt normatywny okreli termin duszy.

Tymczasem Rada Powiatu w Tarnowskich Grach, dyspozycj zawart w 9 uchway postanowia, e wchodzi ona w ycie z dniem podjcia, za w przepisie 10 uchway, e podlega ogoszeniu w sposb zwyczajowo przyjty. Majc powysze na uwadze, wydanie rozstrzygnicia nadzorczego w stosunku do powoanej na wstpie uchway i stwierdzenie jej niewanoci jest uzasadnione i konieczne. Na niniejsze rozstrzygnicie nadzorcze suy skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gliwicach, za porednictwem Wojewody lskiego, w terminie 30 dni od dnia dorczenia rozstrzygnicia.

WOJEWODA LSKI Zygmunt ukaszczyk