You are on page 1of 2

Uchwaa Nr XLIX/257/10 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 wrzenia 2010 r.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz zwolnie od podatku od nieruchomoci. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ) oraz obwieszczenia Ministra Finansw z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie grnych granic stawek kwotowych podatkw i opat lokalnych w 2011r. (M.P. Nr 55, poz. 755), Rada Gminy Buczkowice postanawia, co nastpuje: 1. Okrela si stawki podatku od nieruchomoci dla podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i o opatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613) od budynkw, budowli i gruntw w wysokoci: 1) od budynkw mieszkalnych lub ich czci od 1 m2 powierzchni uytkowej rocznie 0,65 z; 2) od budynkw lub ich czci zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej oraz od budynkw mieszkalnych lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni uytkowej rocznie 19,49 z; 3) od budynkw lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych od 1 m2 powierzchni uytkowej rocznie 4,01 z; 4) od budynkw lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaem siewnym od 1 m2 powierzchni uytkowej rocznie 9,24 z; 5) od budynkw zajtych na pomieszczenia gospodarcze od 1m2 powierzchni uytkowej rocznie 3,74 z; 6) od garay poza budynkiem mieszkalnym od 1 m2 powierzchni uytkowej rocznie 3,74 z; 7) od pozostaych budynkw lub ich czci, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego od 1 m2 powierzchni uytkowej rocznie 6,70 z; 8) od budowli lub ich czci zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej i sucych zbiorowemu zaopatrzeniu w wod, odprowadzaniu i oczyszczaniu ciekw w wysokoci 1% rocznie ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613); 9) od pozostaych budowli lub ich czci zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, rocznie - 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613); 10) od gruntw: a) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposb zakwalifikowania w ewidencji gruntw i budynkw od 1 m2 powierzchni rocznie 0,70 z, b) pod jeziorami oraz gruntw zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni rocznie 3,90 z, c) od pozostaych gruntw, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego od 1 m2 powierzchni rocznie 0,21 z. 2.

Id: EPJPO-JRINC-KYQST-UMQRA-PYMWF. Podpisany

Strona 1

1. Zwalnia si od podatku od nieruchomoci grunty, budynki lub ich czci oraz budowle lub ich czci: 1) stanowice wasno lub bdce we wadaniu stowarzysze, ktrych statutow dziaalnoci jest ochrona przeciwpoarowa, z wyjtkiem zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, a take bdcych przedmiotem najmu i dzierawy; 2) zajte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia i organizacje spoeczne statutowej dziaalnoci z wyjtkiem wykorzystywanych do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej a take bdce przedmiotem najmu i dzierawy; 3) bdce we wadaniu jednostek budetowych gminy oraz instytucji kultury z wyjtkiem zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, a take bdcych przedmiotem najmu i dzierawy; 4) stanowice mienie komunalne. 2. Zwalnia si od podatku od nieruchomoci grunty zajte pod cmentarze. 3. Zwalnia si od podatku od nieruchomoci grunty oznaczone w ewidencji gruntw symbolem dr zajte pod drogi wewntrzne, z wyjtkiem zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej. 3. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 4. Traci moc uchwaa Nr XXVI/130/08 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 padziernika 2008 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz zwolnie od podatku od nieruchomoci (Dz. Urz. Wojewdztwa lskiego z 2008r. Nr 201, poz.3686). 5. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2011r. i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczca Rady Gminy Alicja Jdraszewska

Id: EPJPO-JRINC-KYQST-UMQRA-PYMWF. Podpisany

Strona 2