You are on page 1of 2

UCHWAA NR XLVIII/385/2010 RADY GMINY CZERNICHW z dnia 27 wrzenia 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomoci Na podstawie art.18 ust.

2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z pniejszymi zmianami ) oraz art. 5 ust.1 i ust.3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613) oraz Obwieszczenia Ministra Finansw z dnia 30 lipca 2010 ( Monitor Polski z 2010 r. Nr 55 poz. 755 w sprawie: grnych granic stawek kwotowych podatkw i opat lokalnych w 2011 r. oraz w zwizku z Komunikatem Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010 roku, w sprawie: wskanika cen towarw i usug konsumpcyjnych w I proczu 2010 r.( Monitor Polski Nr 51 poz. 688 ) Rada Gminy Czernichw u c h w a l a , co nastpuje: 1. Ustala si stawki podatku od nieruchomoci budynkw, budowli i gruntw wedug zacznika nr 1 do niniejszej uchway. 2. Oprcz zwolnie ustawowych zawartych w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opatach lokalnych, zwalnia si z podatku od nieruchomoci: 1. Budynki mieszkalne lub ich czci oraz grunty stanowice wasno osb fizycznych lub bdcych w ich posiadaniu, utrzymujcych si wycznie z zasikw opieki spoecznej lub innych rodkw przeznaczonych na ten cel. Ze zwolnienia tego mog korzysta osoby na indywidualny wniosek. 2. Budynki i grunty stanowice wasno lub bdce we wadaniu zwizkw ochotniczych stray poarnych pod warunkiem, e zwizki te nie prowadz dziaalnoci gospodarczej, a wymienione nieruchomoci nie stanowi przedmiotu najmu i dzierawy i innych odpatnych czynnoci. 3. Budynki gospodarcze przeznaczone do uytku rolnego wacicieli i posiadaczy gruntu do 1 ha 4. Budowle zwizane z sieci rozdzielcz wody, ciekw oraz budowle suce do odprowadzania ciekw mienia komunalnego. 5. Grunty, budynki, budowle stanowice mienie komunalne gminy z wyjtkiem zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej na podstawie umw najmu, dzierawy i innych odpatnych czynnoci. 6. Grunty, budynki i budowle stanowice mienie komunalne gminy bdce w trwaym zarzdzie gminnych jednostek organizacyjnych. 7. Budynki mieszkalne zlokalizowane na terenach zagroonych ruchami masowymi ziemi, wpisanych do rejestru prowadzonego przez Starost. 3. Traci moc uchwaa Rady Gminy Czernichw Nr XXXIX/294/2009 z dnia 26 padziernika 2009 roku w sprawie : stawek podatku od nieruchomoci. 4. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy.

Id: EFEUR-NLBMG-BDIPH-KIHAB-QHGSU. Podpisany

Strona 1

5. 1. Uchwaa wchodzi w ycie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego z moc obowizujc od dnia 1 stycznia 2011 r. 2. Uchwaa podlega ogoszeniu w sposb zwyczajowo przyjty na terenie gminy.

Przewodniczcy Rady Gminy Zbigniew Kotrys

Zacznik do Uchway Nr XLVIII/385/2010 Rady Gminy Czernichw z dnia 27 wrzenia 2010 r. Zalacznik1.doc w sprawie stawek podatku od nieruchomoci

Id: EFEUR-NLBMG-BDIPH-KIHAB-QHGSU. Podpisany

Strona 2