You are on page 1of 3

UCHWAA NR XXXVIII/680/10 RADY GMINY HERBY zdnia15wrzenia 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomoci Napodstawieart.18ust.2pkt8,art.40ust.1,art.41ust.1,art.42ustawyzdnia8marca 1990rokuosamorzdziegminnym/t.j.z2001r.Dz.U.Nr142poz.1591zpn. zm. /, art. 5orazart.7ust.3ustawyzdnia12stycznia1991r.

opodatkachiopatach lokalnych /t. j. z2010r.Dz.U.Nr95poz.613zezm./obwieszczeniaMinistraFinanswzdnia30lipca2010r. wsprawiegrnychstawekkwotowychpodatkwiopatlokalnychw2011r.(M.P.z2010r.nr 55 poz. 755) uchwala sico nastpuje: 1.Okrela sinastpujce stawki podatku od nieruchomoci obowizujce na terenie Gminy Herby: 1) odgruntw: a) zwizanychzprowadzeniemdziaalnoci gospodarczej, bez wzgldunasposb zakwalifikowaniawewidencjigruntwibudynkw- 0,72 zod1m powierzchni, b) pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 z od1hapowierzchni, c) pozostaych,wtymzajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego - 0,20 zod1m powierzchni; 2) odbudynkwlubichczci: a) mieszkalnych - 0,62 zod1m2 powierzchni uytkowej, b) zwizanychzprowadzeniemdziaalnocigospodarczejorazodbudynkwmieszkalnych lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej - 18,50 zod1m powierzchni uytkowej,
2 2 2 2 1

c) zajtych na prowadzenie dziaalnocigospodarczejwzakresieobrotukwalifikowanym materiaem siewnym - 9,82 zod1m powierzchni uytkowej, d) zajtych na prowadzenie dziaalnocigospodarczejwzakresieudzielaniawiadcze zdrowotnych - 2,82 zod1m powierzchni uytkowej, e) letniskowych - 6,80 zod1m2 powierzchni uytkowej, f) garay - 5,70 zod1m2 powierzchni uytkowej,
ID: MUMWM-RXABP-IOZFH-KMOOI-JBUOE. Podpisany.

g) pozostaych,wtymzajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego - 5,10 zod1m powierzchni uytkowej;
2

Strona 1 / 3

f) garay - 5,70 zod1m2 powierzchni uytkowej, g) pozostaych,wtymzajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego - 5,10 zod1m powierzchni uytkowej; 3) od budowli 2% ich wartoci okrelonejnapodstawieart.4ust.1pkt3iust.3-7 ustawy opodatkachiopatach lokalnych. 2. 1) Zwalnia siod podatku od nieruchomoci: a) budynki,gruntyibudowlestanowice wasno(wspwasno) gminy,oilenieswe wadaniuosbfizycznych,osbprawnychlubjednostekorganizacyjnychniemajcych osobowociprawnejoktrychmowawart.3ust.1pkt3i4ustawyopodatkach iopatach lokalnych, b) budynki,gruntyibudowlestanowice wasnolub bdcewposiadaniulubtrwaym zarzdzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budetowych, c) budynki, grunty lub ich czci zajte na potrzeby prowadzenia ochrony przeciwpoarowej wykonywanej przez odpowiednie wyspecjalizowane jednostki. 2) Zwolnienia,oktrychmowaw2ust.1nieobejmujbudynkwigruntwzwizanych zprowadzeniemdziaalnoci gospodarczej. 3.Wykonanie uchway powierza siWjtowiGminy. 4.Traci moc uchwaaNrXXVIII/521/09RadyGminywHerbachzdnia21padziernika 2009r.wsprawiepodatkuodnieruchomoci. 5.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszeniawDzienniku UrzdowymWojewdztwalskiegozmocobowizujcoddnia1stycznia2011r.
2

Przewodniczca Rady mgr Aleksandra Oarowska Niniejszaustawadokonujewzakresieswojejregulacjiwdroenia nastpujcych dyrektyw WsplnotEuropejskich:1/dyrektywy92/106/EWGzdnia7grudnia1992r.wsprawie ustanowieniawsplnychzasaddlaniektrychtypwtransportukombinowanegotowarw midzy pastwami czonkowskimi/Dz.Urz.WEL368z17.12.1992/,2/dyrektywy1999/62/WE zdnia17czerwca1999r.wsprawiepobieraniaopat za uytkowanieniektrychtypw Strona 2 / 3 ID: MUMWM-RXABP-IOZFH-KMOOI-JBUOE. Podpisany. infrastruktury przez pojazdy ciarowe/Dz.Urz.WeL187z20.07.1999/. Dane dotyczce ogoszeniaaktwprawaUniiEuropejskiej,zamieszczonewniniejszejustawie- zdniem
1

ustanowieniawsplnychzasaddlaniektrychtypwtransportukombinowanegotowarw midzy pastwami czonkowskimi/Dz.Urz.WEL368z17.12.1992/,2/dyrektywy1999/62/WE zdnia17czerwca1999r.wsprawiepobieraniaopat za uytkowanieniektrychtypw infrastruktury przez pojazdy ciarowe/Dz.Urz.WeL187z20.07.1999/. Dane dotyczce ogoszeniaaktwprawaUniiEuropejskiej,zamieszczonewniniejszejustawie- zdniem uzyskania przez RzeczpospolitPolskczonkostwawUniiEuropejskiej dotyczogoszenia tychaktwwDziennikuUrzdowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.

ID: MUMWM-RXABP-IOZFH-KMOOI-JBUOE. Podpisany.

Strona 3 / 3