You are on page 1of 8

UCHWAA NR XLIX/745/10 RADY MIASTA KNURW z dnia 15 wrzenia 2010 r.

w sprawie: ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie Miasta Knurw. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1,art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z pn. zmian.), art.5 ust.1, 2 i 4, art.7 ust.3, art.20b i art.20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613), obwieszczenia Ministra Finansw z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie grnych granic stawek kwotowych podatkw i opat lokalnych w 2011r. (MP z 06 sierpnia 2010r. Nr 55, poz.755) oraz art.4 ust.1, art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 17, poz.95) Rada Miasta Knurw uchwala: 1. 1. Roczne stawki podatku od nieruchomoci, cicego na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, w tym spkach nieposiadajcych osobowoci prawnej, w wysokociach okrelonych w zaczniku nr 1 do niniejszej uchway. 2. 1. Zwalnia si od podatku od nieruchomoci budynki lub ich czci, grunty i budowle lub ich czci: 1) przeznaczone na prowadzenie dziaalnoci w zakresie ochrony przeciwpoarowej i bezpieczestwa publicznego, 2) grunty osb fizycznych zdegradowane wskutek dziaalnoci grniczej po uprzednim zoeniu wniosku przez podatnika i przeprowadzonej kontroli podatkowej. 2. Zwolnienia, o ktrych mowa w pkt.1 ppkt. 1 -2 nie obejmuj budynkw lub ich czci, gruntw i budowli zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej. 3. 1. Pomoc przewidziana w pkt.2 lit.a) - e), pkt.4 lit.a) oraz pkt.7 lit.a) zacznika nr 1 do niniejszej uchway jest pomoc de minimis.1) 2. Pomoc o ktrej mowa w 3 pkt.1 jest rnica pomidzy stawk podstawow o ktrej mowa w pkt.2 zacznika nr 1 do niniejszej uchway a stawkami preferencyjnymi, okrelonymi w pkt. 2 lit.a) e) zacznika nr 1 do niniejszej uchway. 3. Pomoc o ktrej mowa w 3 pkt.1 jest rnica pomidzy stawk podstawow o ktrej mowa w pkt.4 zacznika nr 1 do niniejszej uchway a stawka preferencyjn, okrelon w pkt..4 lit.a) zacznika nr 1 do niniejszej uchway. 4. Pomoc o ktrej mowa w 3 pkt.1 jest rnica pomidzy stawk podstawow o ktrej mowa w pkt.7 zacznika nr 1 do niniejszej uchway a stawk preferencyjn, okrelon w pkt.7 lit.a) zacznika nr 1 do niniejszej uchway. 5. Pomoc o ktrej mowa w 3 pkt.1, podlega kumulacji z kad inn pomoc de minimis uzyskan w rnych formach i z rnych rde w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych oraz z kad pomoc inn ni de minimis, otrzyman w odniesieniu do tych samych kosztw kwalifikowanych (nie tylko w okresie trzyletnim) i nie moe przekroczy kwoty 200 tys.euro. 6. Rwnowarto pomocy o ktrej mowa w 3 pkt.5, dla podmiotw dziaajcych w sektorze transportu drogowego nie moe przekroczy kwoty 100 tys. euro. 7. Prawo do zwolnienia nie przysuguje przedsibiorcom zalegajcym w stosunku do Gminy Knurw z zapat podatkw lub innych nalenoci pieninych, w tym take takich, do ktrych nie maj zastosowania przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.
Id: TWYSC-MVKMY-XIVAK-SGVTG-MXIXC. Podpisany Strona 1

8. Podatnik prowadzcy dziaalno gospodarcz korzystajcy z pomocy przewidzianej 3 pkt.1 niniejszej uchway, zobowizany jest do zoenia wraz z deklaracj/informacj na podatek od nieruchomoci na dany rok podatkowy: 1) wszystkich zawiadcze o pomocy de minimis, jakie otrzyma w roku, w ktrym ubiega si o pomoc oraz w cigu dwch poprzedzajcych go lat albo owiadczenia o wielkoci pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bd owiadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy, 2) owiadczenia o wielkoci i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztw kwalifikujcych si do objcia pomoc, na pokrycie ktrych ma by przeznaczona pomoc de minimis lub owiadczenia, e takiej pomocy nie otrzyma, 3) owiadczenia, e nie znajduje si w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt.9-11 Wytycznych wsplnotowych dotyczcych pomocy pastwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagroonych przedsibiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004r.), wedug wzoru stanowicego zacznik nr 2 do niniejszej uchway. 9. Podatnik korzystajcy z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchway jest zobowizany do przedoenia w danym terminie na wniosek organu udzielajcego pomocy dodatkowych dokumentw lub informacji niezbdnych dla jej oceny oraz prawidowego udzielenia. 10. Podatnik korzystajcy z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchway jest zobowizany do przedoenia organowi podatkowemu informacji o przekroczeniu puapu pomocy de minimis okrelonego w ust.5 lub ust.6 w terminie 14 dni od zaistnienia tego faktu. 11. Przedsibiorca, ktry nie zoy informacji o ktrych mowa w 3 pkt.810 lub ktry zoy nieprawdziwe owiadczenie lub informacj co do spenienia warunkw, od ktrych uzalenione jest zwolnienie od podatku, traci prawo do zwolnienia za cay okres zwolnienia. 12. W przypadku, gdy zwolnienie z podatku od nieruchomoci stanowice pomoc de minimis nie jest moliwe z uwagi na przekroczenie puapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z uwagi na niedopenienie obowizkw okrelonych w 3 pkt.8-9, podatnik prowadzcy dziaalno gospodarcz jest zobowizany do zoenia korekty deklaracji/informacji na podatek od nieruchomoci na dany rok podatkowy oraz do zapacenia podatku za okres w ktrym nienalenie korzysta ze zwolnienia wraz z odsetkami za zwok zgodnie ze stosownymi przepisami. 4. 1. Pomocy de minimis, wynikajcej z niniejszej uchway nie stosuje si do pomocy: 1) przyznawanej podmiotom gospodarczym dziaajcym w sektorach rybowstwa i akwakultury, objtych rozporzdzeniem Rady (WE) nr 104/2000, przyznawanej podmiotom gospodarczym dziaajcym w dziedzinie produkcji produktw rolnych wymienionych w zaczniku I do Traktatu ustanawiajcego Wsplnot Europejsk, 2) przyznawanej podmiotom gospodarczym dziaajcym w dziedzinie produkcji wymienionych w zaczniku I do Traktatu ustanawiajcego Wsplnot Europejsk, produktw rolnych

3) przyznawanej podmiotom gospodarczym dziaajcym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktw rolnych wymienionych w zaczniku I do Traktatu w nastpujcych przypadkach: a) kiedy wysoko pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub iloci takich produktw zakupionych od producentw surowcw wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objte pomoc, b) kiedy przyznanie pomocy zaley od faktu jej przekazania w czci lub w caoci producentom surowcw, 4) przyznawanej na dziaalno zwizan z wywozem do pastw trzecich lub pastw czonkowskich, tzn. pomocy bezporednio zwizanej z iloci wywoonych produktw, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami biecymi zwizanymi z prowadzeniem dziaalnoci eksportowej, 5) uwarunkowanej pierwszestwem korzystania z towarw krajowych w stosunku do towarw sprowadzanych z zagranicy, 6) przyznawanej przedsibiorstwom dziaajcym w rozporzdzeniu (WE) nr 1407/2002, w sektorze wglowym, zgodnie z definicj zawart

7) na nabycie pojazdw przeznaczonych do transportu drogowego, przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzcym dziaalno zarobkow w zakresie drogowego transportu towarowego, 8) przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdujcym si w trudnej sytuacji.
Id: TWYSC-MVKMY-XIVAK-SGVTG-MXIXC. Podpisany Strona 2

5. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta. 6. Z dniem 31 grudnia 2010r. traci moc Uchwaa Nr XL/600/09 Rady Miasta Knurw z dnia 21 padziernika 2009r. w sprawie: ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie Miasta Knurw. 7. Uchwaa wchodzi w ycie 14 dni po ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego z moc obowizujc od 1 stycznia 2011r. 8. Podanie niniejszej uchway do publicznej wiadomoci nastpi przez rozplakatowanie na tablicach ogosze, a take przez ogoszenie na stronie internetowej Urzdu Miasta Knurw http://www.knurow.pl .

Przewodniczcy Rady Kazimierz Kachel

1) Pomoc de minimis to pomoc pastwa udzielana przedsibiorcom, ktrej cakowita warto brutto przyznana jednemu podmiotowi gospodarczemu w okresie biecego roku kalendarzowego i dwch poprzedzajcych go lat kalendarzowych, nie moe przekroczy kwoty 200 tys. euro, a w sektorze transportu drogowego kwoty 100 tys. euro. Taka pomoc nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Jest to wszelka indywidualna pomoc speniajca warunki rozporzdzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z dnia 28 grudnia 2006r.)

Id: TWYSC-MVKMY-XIVAK-SGVTG-MXIXC. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XLIX/745/10 Rady Miasta Knurw z dnia 15 wrzenia 2010 r. STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOCI OBOWIZUJCE NA TERENIE MIASTA KNURW

PKT

Rodzaj przedmiotu opodatkowania Budynki lub ich czci:

Stawka w z. od 1 m2 powierzchni uytkowej 0,63 20,59 15,45

1 2 a)

mieszkalne, w tym: garae w budynkach mieszkalnych, zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich czci zajte na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, za wyjtkiem: zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, ktrych budowa lub rozbudowa zostaa zakoczona w 2009r., za wyjtkiem powierzchni zajtych na prowadzenie stacji paliw i wielkopowierzchniowych obiektw handlowych1), bez wzgldu na charakter dziaalnoci handlowej, zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, ktrych budowa lub rozbudowa zostaa zakoczona w 2010r., za wyjtkiem powierzchni zajtych na prowadzenie stacji paliw i wielkopowierzchniowych obiektw handlowych, bez wzgldu na charakter dziaalnoci handlowej, zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej zwizanej z rekreacj i sportem wrd dzieci i modziey, zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie sprzeday detalicznej w kioskach w obiektach sportu i rekreacji oraz w placwkach objtych systemem owiaty, zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie stowek w placwkach objtych systemem owiaty, zajte na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaem siewnym, zajte na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych, za wyjtkiem: szpitali, zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych wycznie w zakresie podmiotw o ktrych mowa w art.8 ust.1 pkt. 1-3b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakadach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz.89 z pn. zm.), pozostae, w tym garae wolnostojce oraz budynki lub ich czci zajte na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego, gospodarcze, bdce we wadaniu osb fizycznych,2) Budowle lub ich czci: warto budowli okrelona na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 oraz ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844 z pn.zm.), za wyjtkiem: warto okrelona jak wyej - budowli znajdujcych si pod powierzchni ziemi, w tym w szczeglnoci szyby, sztolnie, tory kolejowe, urzdzenia nastawcze, itp. suce wydobywaniu kopalin, z wyjtkiem budowli zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej w sektorach: energetycznym, ciepowniczym i telekomunikacyjnym (zaliczonych do sekcji D i sekcji J Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci), Grunty:

b) c) d) e) 3 4 a) 5 6

10,30 10,61 4,70 9,41 9,82 4,27 1,03 6,99 3,50 od wartoci 2%

a)

1,99% od 1 m2 powierzchni lub od 1 ha 0,79 4,15 0,34 0,17

8 9 10 a

zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposb zakwalifikowania w ewidencji gruntw i budynkw, pod jeziorami, zajte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, pozostae, w tym zajte na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego, z wyjtkiem: zajtych pod drogi wewntrzne, w rozumieniu przepisw o drogach publicznych, sklasyfikowanych w ewidencji gruntw i budynkw jako drogi i oznaczonych symbolem geodezyjnym dr, o ile nie znajduj si w posiadaniu przedsibiorcw.

Id: TWYSC-MVKMY-XIVAK-SGVTG-MXIXC. Podpisany

Strona 1

Przewodniczcy Rady Kazimierz Kachel

1) Przez

wielkopowierzchniowy obiekt handlowy rozumie si obiekt handlowy o powierzchni sprzeday przekraczajcej 200 m, w ktrym prowadzona jest jakakolwiek dziaalno handlowa; 2) Przez budynki gospodarcze bdce we wadaniu osb fizycznych rozumie si budynki lub ich czci, bdce wasnoci lub znajdujce si w samoistnym posiadaniu osb fizycznych, zwizane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w szczeglnoci: chlewiki, szopki, komrki, obory, stodoy, skady opau itp.

Id: TWYSC-MVKMY-XIVAK-SGVTG-MXIXC. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XLIX/745/10 Rady Miasta Knurw z dnia 15 wrzenia 2010 r.

.............................................................................. (imi i nazwisko/nazwa przedsibiorcy) .............................................................................. (adres zamieszkania/siedziba przedsibiorcy) Prezydent Miasta Knurw ul. Ogana 5 44-190 Knurw Owiadczenie o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsibiorstwa W wykonaniu obowizku wynikajcego z 3 ust.8 pkt.3 uchway w sprawie: ustalenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie Miasta Knurw wiadomy odpowiedzialnoci karnej za skadanie faszywych zezna, wynikajcej z art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.533 z pn. zm.) owiadczam, e nie znajduj si w trudnej sytuacji ekonomicznej1)w rozumieniu pkt.9-11 Wytycznych wsplnotowych dotyczcych pomocy pastwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagroonych przedsibiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004r. Do owiadczenia doczam nastpujce materiay:* 1. ....................................................................... 2. ....................................................................... 3. ....................................................................... 4. ....................................................................... 5. ....................................................................... 6. ....................................................................... 7. ............................................................................ 8. ........................................................................... 9. ............................................................................

................................................... (data)

.............................................................................................. (podpis przedsibiorcy lub osoby upowanionej)

*I. Osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz maj obowizek zoy:


Id: TWYSC-MVKMY-XIVAK-SGVTG-MXIXC. Podpisany Strona 1

a) nieprowadzce penej ksigowoci (np. prowadzce podatkow ksig przychodw i rozchodw lub ewidencj przychodw): - dane dotyczce obrotu i wyniku finansowego za ostatnie 3 lata oraz ostatni PIT, - dane dotyczce wielkoci i struktury nalenoci wedug stanu na koniec miesica poprzedzajcego miesic, w ktrym zoono wniosek (informacj) w sprawie zwolnienia, - dane dotyczce wartoci netto majtku trwaego na koniec miesica poprzedzajcego miesic, w ktrym zoono wniosek (informacj) w sprawie zwolnienia, b) prowadzce pen ksigowo: - bilans i rachunek zyskw i strat za ostatnie 3 lata, - dane dotyczce obrotu i wyniku finansowego za okres od pocztku roku do koca miesica poprzedzajcego miesic, w ktrym zoono wniosek (informacj) w sprawie zwolnienia, - dane dotyczce wielkoci i struktury nalenoci wedug stanu na koniec miesica poprzedzajcego miesic, w ktrym zoono wniosek (informacj) w sprawie zwolnienia, - dane dotyczce wielkoci i struktury zobowiza krtko i dugoterminowych wedug stanu na koniec miesica poprzedzajcego miesic, w ktrym zoono wniosek (informacj) w sprawie zwolnienia, - dane dotyczce wartoci netto majtku trwaego na koniec miesica poprzedzajcego miesic, w ktrym zoono wniosek (informacj) w sprawie zwolnienia, II.Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie majce osobowoci prawnej prowadzce pen rachunkowo maj obowizek zoy: - bilans i rachunek zyskw i strat za ostatnie 3 lata oraz sprawozdanie z przepywu rodkw pieninych o ile jest sporzdzane, - ostatnie F 01, o ile jest sporzdzane, a jeeli nie jest sporzdzane to: - dane dotyczce obrotu i wyniku finansowego za okres od pocztku roku do koca miesica poprzedzajcego miesic, w ktrym zoono wniosek (deklaracj) w sprawie zwolnienia, - dane dotyczce wielkoci i struktury nalenoci wedug stanu na koniec miesica poprzedzajcego miesic, w ktrym zoono wniosek (deklaracj) w sprawie zwolnienia, - dane dotyczce wielkoci i struktury zobowiza krtko i dugoterminowych wedug stanu na koniec miesica poprzedzajcego miesic, w ktrym zoono wniosek (deklaracj) w sprawie zwolnienia, - dane dotyczce wartoci netto majtku trwaego na koniec miesica poprzedzajcego miesic, w ktrym zoono wniosek (deklaracj) w sprawie zwolnienia, - informacj, czy firma utracia trwale zdolno do spaty dugw, - informacj, czy w okresie funkcjonowania spki miao miejsce obnienie kapitau zakadowego / akcyjnego (dot. spek kapitaowych). Jeeli, tak, to kiedy i w jakiej wysokoci.

Przewodniczcy Rady Kazimierz Kachel

1) Przez

przedsibiorc w trudnej sytuacji ekonomicznej (zagroonego) naley rozumie przedsibiorc, ktry przy pomocy rodkw wasnych oraz rodkw, jakie mgby uzyska od udziaowcw, akcjonariuszy, wierzycieli lub z innych rde finansowania zewntrznego, nie jest w stanie powstrzyma strat, ktre bez zewntrznej interwencji wadz publicznych
Strona 2

Id: TWYSC-MVKMY-XIVAK-SGVTG-MXIXC. Podpisany

prawie na pewno doprowadz tego przedsibiorc do zniknicia z rynku w perspektywie krtko- lub rednioterminowej. Przedsibiorca jest w trudnej sytuacji ekonomicznej gdy: w przypadku spki kapitaowej jeeli ponad poowa jej zarejestrowanego kapitau zostaa utracona, w tym ponad jedna czwarta tego kapitau w okresie poprzedzajcym 12 miesicy, w przypadku spki, ktrej przynajmniej niektrzy czonkowie s w sposb nieograniczony odpowiedzialni za dugi spki jeeli ponad poowa jej kapitau wedug sprawozdania finansowego zostaa utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzajcych 12 miesicy, niezalenie od rodzaju spki jeeli spenia ona kryteria w prawie krajowym w zakresie podlegania zbiorowej procedurze upadociowej. Jeeli nie s spenione warunki o ktrych mowa w lit. a c przedsibiorca moe by uznany za bdcego w trudnej sytuacji ekonomicznej (zagroonego) w szczeglnoci gdy wystpuj typowe oznaki, takie jak rosnce straty, malejcy obrt, zwikszanie si zapasw, nadwyki produkcji, zmniejszajcy si przepyw rodkw finansowych, rosnce zaduenie, rosnce kwoty odsetek i zmniejszajca si lub zerowa warto aktyww netto.

Id: TWYSC-MVKMY-XIVAK-SGVTG-MXIXC. Podpisany

Strona 3