You are on page 1of 2

UCHWAA NR L/1032/2010 RADY MIEJSKIEJ MIKOOWA z dnia 28 wrzenia 2010 r. w sprawie opaty od posiadania psw na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych1) (t.j: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) oraz obwieszczenia Ministra Finansw z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie grnych stawek kwotowych podatkw i opat lokalnych w 2011 roku (M.P. z dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 55, poz. 755) na wniosek Burmistrza Miasta Mikoowa Rada Miejska Mikoowa uchwala: 1. Uchwa niniejsz Rada Miejska Mikoowa 1) wprowadza na terenie gminy opat od posiadania psw; 2) okrela wysoko stawki opaty od posiadania psw; 3) okrela zasady ustalania i poboru oraz terminy patnoci opaty od posiadania psw; 4) zarzdza pobr opaty od posiadania psw w drodze inkasa, okrela inkasentw, terminy patnoci dla inkasentw oraz wynagrodzenie za inkaso. 2. Wprowadza si na terenie Gminy Mikow opat od posiadania psw. 3. Stawk roczn opaty od posiadania psw ustala si w wysokoci: 1) 54,00 z od kadego psa utrzymywanego w budynkach wielorodzinnych; 2) 30,00 z za kadego psa utrzymywanego w pozostaych budynkach. 4. 1. Opata od posiadania psw patna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowizku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowizku. W przypadku powstania lub wyganicia obowizku uiszczenia opaty w cigu roku podatkowego, stawk roczn zmniejsza si proporcjonalnie do liczby miesicy, w ktrym nie istnia obowizek jej zapaty. 2. Obowizek uiszczenia opaty powstaje od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym powstay okolicznoci uzasadniajce powstanie tego obowizku i wygasa z upywem miesica, w ktrym ustay okolicznoci uzasadniajce ten obowizek. 5. Wpaty opaty mona dokonywa: a) bezporednio w kasie Urzdu Miasta w Mikoowie; b) na rachunek bankowy gminy; c) pobr opaty moe odbywa si rwnie w drodze inkasa. 6. Na inkasentw opaty od posiadania psw wyznacza si: 1) sotysw z soectw Bujakw, Borowa Wie, Mokre, Paniowy i miowice; 2) w budynkach komunalnych pracownikw ZGL: Ann Bojdo, Ew Laskowsk, Danut Zbijowsk. 7. Pobrane w danym miesicu opaty powinny by przez inkasenta przekazane do Urzdu Gminy do 5 dnia miesica nastpnego. 8. Ustala si wynagrodzenie za inkaso opaty od posiadania psw w wysokoci 5% od kwoty zainkasowanej i wpaconej w terminie organowi podatkowemu. 9. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Mikoowa. 10. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego z moc obowizujc od dnia 1 stycznia 2011 r. Uchwaa podlega ogoszeniu na tablicy ogosze Urzdu Miejskiego w Mikoowie oraz w prasie lokalnej.

Id: KOCXL-XAXES-SOFTI-MYSVX-XIGXN. Podpisany

Strona 1

Przewodniczcy Rady Tadeusz Socha

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroenia nastpujcych dyrektyw Wsplnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wsplnych zasad dla niektrych typw transportu kombinowanego towarw midzy pastwami czonkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opat za uytkowania niektrych typw infrastruktury przez pojazdy ciarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczce ogoszenia aktw prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk czonkostwa w Unii Europejskiej dotycz ogoszenia tych aktw w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.

Id: KOCXL-XAXES-SOFTI-MYSVX-XIGXN. Podpisany

Strona 2