You are on page 1of 2

UCHWAA NR XXXII/327/2010 RADY MIEJSKIEJ W SONICOWICACH z dnia 14 wrzenia 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomoci na terenie gminy Sonicowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pn. zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z pn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansw z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie grnych granic stawek kwotowych podatkw i opat lokalnych w 2011 r. (M. P. z dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 55, poz. 755, Rada Miejska uchwala co nastpuje: 1. 1) Wysoko stawek podatku od nieruchomoci na terenie gminy Sonicowice wynosi: a) od budynkw mieszkalnych lub ich czci - 0. 62 z za 1 m2 pow. uytkowej b) od budynkw lub ich czci zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej oraz dla czci budynkw mieszkalnych zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej : - w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych - 1. 00 z za 1 m2 pow. uytkowej - w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaem siewnym - 9. 40 z za 1 m2 pow. uytkowej - wycznie w zakresie usug sportowo-rekreacyjnych - 10. 00 z za 1 m2 pow. uytkowej - w pozostaym zakresie - 19. 50 z za 1 m2 pow. uytkowej c) od pozostaych budynkw lub ich czci, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego - 6. 64 z za 1 m2 pow. uytkowej d) od budowli - 2 % ich wartoci e) od gruntw: - zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej (bez wzgldu na sposb zakwalifikowania w ewidencji gruntw i budynkw): - w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych - 0. 74 z za 1 m2 pow, - w pozostaym zakresie - 0. 74 z za 1 m2 pow. - pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4. 00 z za 1 ha pow. - pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego - 0. 35 z za 1 m2 pow. 2) Podatek patny jest, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowizku podatkowego, na konto Urzdu Miejskiego w Sonicowicach nr 81 84600008 2001 0000 0909 0001 prowadzone przez BS Sonicowice. 3) Za termin dokonania zapaty uwaa si: - dzie wpaty w banku lub placwce pocztowej - dzie obcienia rachunku bankowego podatnika 2. 1) Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi. 2) Uchwaa wchodzi w ycie 14 dni po ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego z moc obowizujc od dnia 1 stycznia 2011 r. 3) Uchwaa podlega rwnie ogoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie jej wejcia w ycie. 4) Z dniem obowizywania niniejszej Uchway traci moc Uchwaa Nr XXV / 266 / 2009 Rady Miejskiej w Sonicowicach z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomoci na terenie gminy Sonicowice.

Id: NYZFE-XJJQN-XVJWG-YBIQM-WODZL. Podpisany

Strona 1

Przewodniczca Rady Miejskiej w Sonicowicach Regina Bargiel

Id: NYZFE-XJJQN-XVJWG-YBIQM-WODZL. Podpisany

Strona 2