You are on page 1of 2

ZARZDZENIE NR 35/2010 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY RODOWISKAWKATOWICACH zdnia4padziernika 2010 r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Cisywebkach Napodstawieart.19ust.6ustawyzdnia16kwietnia2004r.oochronieprzyrody(Dz.U.z2009r.Nr151, poz.1220,Nr157,poz.1241iNr215,poz.1664orazz2010r.Nr76,poz.489iNr119,poz.804)zarzdza si, co nastpuje: 1.Ustanawia siplan ochrony dla rezerwatu przyrody Cisywebkach, zwanego dalej rezerwatem. 2.1.Celemochronyprzyrodywrezerwaciejestzachowaniezewzgldwnaukowychidydaktycznych naturalnego stanowiska cisa. 2. Wskazuje sinastpujceprzyrodniczeispoeczneuwarunkowaniarealizacjiceluochrony,oktrymmowa wust.1: 1) stan ochrony cisa pospolitego (Taxus baccata); 2) potwierdzenie wystpowania na terenie rezerwatu siedliska gu jesionowo olszowego Fraxino Alnetum (kod: 91E0)wstanieochronykwalifikujcym do wczenia do sieci Natura 2000; 3) stan ochrony siedlisk, zgodnozbiorowisk rolinnych,stwierdzonychwrezerwacie,zsiedliskiem 4) skadgatunkowyfloryifauny 5) faza rozwojowa drzewostanu, jego kondycja zdrowotna, tempo rozpadu oraz zdolnodo naturalnego odnawiania sidrzew; 6) potrzeba zapewnienia moliwocizrwnowaonegowykorzystanianaukowegoidydaktycznego. 3.Identyfikacjoraz okre leniesposobweliminacjilubograniczaniaistniejcychipotencjalnychzagroe wewntrznychizewntrznychorazichskutkwzawierazacznikNr1dozarzdzenia. 4.Obszar rezerwatu objty jest ochronczynn. 5.Okrelenie dziaaochronnychnaobszarzeochronyczynnej,zpodaniemichrodzaju,zakresuilokalizacji zawiera zacznikNr2dozarzdzenia. 6.Wskazanieobszarwimiejscudostpnianychdlacelwnaukowychorazokreleniesposobwich udostpniania zawiera zacznikNr3dozarzdzenia. 7.Wprowadza si nastp u jce ustalenie do studium uwarunkowaikierunkwzagospodarowania przestrzennego gminy Herby, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Herby oraz planu zagospodarowaniaprzestrzennegowojewdztwalskiego dotyczce eliminacji lub ograniczenia zagroe zewntrznych. Lokalizacja przedsiwzicelupublicznego,wtymprzedsiwziliniowych, powinna byplanowana wsposbniekolidujcyzterenemrezerwatu. 8.Zarzdzeniewchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiskawKatowicach mgr in. Anna Kuka - Ciba

Zacznik nr 1 do Zarzdzenia Nr 35/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiskawKatowicach zdnia4padziernika 2010 r. Zalacznik1.pdf Identyfikacja oraz okreleniesposobweliminacjilubograniczaniaistniejcychipotencjalnychzagroe ID: CQFEO-YRFPV-KZACK-TKFTI-PPBOA. Podpisany. Strona 1 / 2 wewntrznychizewntrznychorazichskutkw.

Zacznik nr 2 do Zarzdzenia Nr 35/2010

mgr in. Anna Kuka - Ciba

Zacznik nr 1 do Zarzdzenia Nr 35/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiskawKatowicach zdnia4padziernika 2010 r. Zalacznik1.pdf Identyfikacja oraz okreleniesposobweliminacjilubograniczaniaistniejcychipotencjalnychzagroe wewntrznychizewntrznychorazichskutkw.

Zacznik nr 2 do Zarzdzenia Nr 35/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiskawKatowicach zdnia4padziernika 2010 r. Zalacznik2.pdf Okrelenie dziaaochronnychnaobszarzeochronyczynnej,zpodaniemichrodzaju,zakresu ilokalizacji.

Zacznik nr 3 do Zarzdzenia Nr 35/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiskawKatowicach zdnia4padziernika 2010 r. Zalacznik3.pdf Wskazanieobszarwimiejscudostpnianychdlacelwnaukowychorazokreleniesposobwich udostpniania.

ID: CQFEO-YRFPV-KZACK-TKFTI-PPBOA. Podpisany.

Strona 2 / 2