You are on page 1of 6

UCHWAA NR 755/LXIV/2010 RADY MIASTA CZSTOCHOWY z dnia 20 wrzenia 2010 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzcych w skad mieszkaniowego zasobu gminy Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jt. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z pn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) Rada Miasta Czstochowy uchwala: 1. Niniejsza uchwaa reguluje zasady i kryteria wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzcych w skad mieszkaniowego zasobu gminy oraz tryb zaspokajania potrzeb mieszkaniowych czonkw wsplnoty samorzdowej Gminy Miasta Czstochowy, zwanej dalej Gmin. 2. 1. Mieszkaniowy zasb Gminy tworz lokale okrelone w przepisach art. 4 ust. 2, art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jt. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z pn. zm.) zwanej dalej ustaw. 2. W mieszkaniowym zasobie gminy Czstochowa wyodrbnia si nastpujce lokale: 1) lokale socjalne, 2) lokale zamienne, 3) lokale suce do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osb o niskich dochodach, 4) lokale wynajmowane na czas trwania stosunku pracy, 5) lokale o powierzchni przekraczajcej 80 m, 3. Pierwszestwo wynajmu lokali przysuguje wnioskodawcom umieszczonym na wykazach osb zakwalifikowanych do wynajmu lokali mieszkalnych zgodnie z 11 ust. 11 niniejszej uchway. CZ I. Zasady i kryteria wynajmu lokali mieszkalnych 3. 1. Gmina wynajmuje lokale mieszkalne osobom, ktrych konieczno wykwaterowania wynika bezporednio z ustawy oraz osobom, ktre speniaj kryteria okrelone niniejsz uchwa. 2. Podlegaj odmowie wnioski osb, ktre zgodnie ze zoonym owiadczeniem o stanie majtkowym, umieszczonym we wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego a stanowicym zacznik do niniejszej uchway: 1) posiadaj tytu prawny do innego lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, gospodarstwa rolnego bd dziaki budowlanej, 2) s wacicielami ruchomoci bd innych zasobw wskazujcych na moliwo zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych we wasnym zakresie, 3) zbyy lokal lub budynek mieszkalny w okresie ostatnich 10 lat. 3. Ustp 2 stosuje si odpowiednio do wspmaonka wnioskodawcy i innych osb wsplnie ubiegajcych si o wynajem lokalu mieszkalnego. 4. 1. Najemc lokalu mieszkalnego moe zosta osoba, ktrej potrzeby mieszkaniowe nie s zaspokojone i ktra znalaza si w trudnej sytuacji materialnej zgodnie z ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu. 2. Przez osob, ktrej potrzeby mieszkaniowe nie s zaspokojone, rozumie si osob, ktra: 1) utracia mieszkanie w wyniku klski ywioowej lub katastrofy, 2) staa si osob bezdomn z powodw niezawinionych przez siebie, 3) mieszka w lokalu, w ktrym na osob uprawnion do zamieszkiwania przypada mniej ni 5 m powierzchni pokoi; powysze dotyczy zarwno lokalu, w ktrym zamieszkuje wnioskodawca jak i jego wspmaonek,
Id: XTRFH-PUTRM-PRZLB-GWXMF-ETOMK. Podpisany Strona 1

4) mieszka w lokalu bd w budynku przeznaczonym do wyburzenia lub remontu kapitalnego a obowizek wykwaterowania lokatora spoczywa na gminie, 5) mieszka w lokalu bd w budynku przeznaczonym pod inwestycje gminne, jeeli nie bya objta odszkodowaniem za wywaszczenie, 6) opucia dom dziecka lub rodzin zastpcz w wyniku osignicia penoletnoci, jeeli nie ma moliwoci powrotu do lokalu, w ktrym jest zameldowana na pobyt stay, a wniosek o wynajem lokalu zoya nie pniej ni w terminie dwch lat po opuszczeniu domu dziecka lub rodziny zastpczej pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Czstochowy przed umieszczeniem w placwce lub rodzinie zastpczej. 3. Osob, ktra znalaza si w trudnej sytuacji materialnej w rozumieniu niniejszej uchway jest osoba, ktrej miesiczne dochody brutto wraz z dochodami brutto innych osb ubiegajcych si wsplnie o wynajem lokalu mieszkalnego bd obnik czynszu w okresie ostatnich trzech miesicy przed zoeniem wniosku i przed weryfikacj nie przekraczaj na jednego czonka rodziny: 1) w przypadku osb ubiegajcych si o wynajem lokali wynajmowanych na czas nieoznaczony: 140 % najniszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 100 % najniszej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, 2) w przypadku osb ubiegajcych si o wynajem lokalu socjalnego: 100 % najniszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 60 % najniszej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, 3) w przypadku osb ubiegajcych si o zamian zajmowanego lokalu mieszkalnego na inny wolny lokal z mieszkaniowego zasobu gminy: 200 % najniszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 160 % najniszej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, 4) w przypadku osb ubiegajcych si o obnik czynszu: do 80% najniszej emerytury - uprawnia do obniki w wysokoci 50% czynszu i do 40 % najniszej emerytury - uprawnia do obniki 70% czynszu, 4. Za dochd brutto uwaa si dochd przyjmowany do celw wyliczenia dodatku mieszkaniowego. 5. Do wynajmu mog by rwnie zakwalifikowane osoby o orzeczonym znacznym stopniu niepenosprawnoci, zajmujce lokale o niskim standardzie w budynkach prywatnych, nawet jeeli nie speniaj kryteriw okrelonych w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu. 6. Do wynajmu mog by zakwalifikowane take osoby niezbdne dla miasta sprowadzane z innych miejscowoci na czas trwania stosunku pracy nawet jeeli nie speniaj kryteriw okrelonych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu za zgod Rady Miasta wyraon w formie uchway. CZ II. Lokale socjalne 5. 1. Gmina wynajmuje lokale socjalne osobom, ktrym sd w wyroku o oprnienie lokalu przyzna uprawnienia do lokalu socjalnego. 2. Gmina wynajmuje lokale socjalne osobom, ktrym sd w wyroku o oprnienie lokalu nie przyzna uprawnienia do lokalu socjalnego, pod warunkiem speniania przez ww. kryteriw wymienionych w 3 ust. 2 i ust. 3 oraz w 4 ust. 3 pkt 2 niniejszej uchway. 3. Gmina wynajmuje lokale socjalne osobom speniajcym kryteria okrelone w 3 oraz w 4 niniejszej uchway. 4. Umowa najmu lokalu socjalnego, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy, zawierana jest na okres 3 lat. CZ III. Lokale niesamodzielne, izby przylege i podzia lokali mieszkalnych 6. 1. W celu likwidacji lokali niesamodzielnych dopuszcza si moliwo zawierania umw najmu z osobami pozostajcymi w lokalu w sytuacji oprnienia pozostaej czci tego lokalu, bd wynajcia lokalu zamiennego w przypadku nie wyraenia przez najemc zgody na zawarcie umowy najmu oprnionej czci lokalu. 2. W celu przyjcia z pomoc rodzinom zajmujcym lokale nadmiernie zagszczone (poniej 5 m powierzchni pokoi na osob) dopuszcza si moliwo zawierania umw najmu z osobami bdcymi najemcami lokalu mieszkalnego pozostajcego w bezporednim ssiedztwie lokalu zwolnionego.

Id: XTRFH-PUTRM-PRZLB-GWXMF-ETOMK. Podpisany

Strona 2

3. Najemca lokalu mieszkalnego w szczeglnie uzasadnionych przypadkach moe wystpi z wnioskiem o jego podzia na odrbne lokale, jeeli taki podzia bdzie zgodny z obowizujcymi przepisami prawa budowlanego. O najem powstaych w wyniku podziau lokali moe ubiega si dotychczasowy najemca oraz wskazane przez niego osoby bdce czonkami gospodarstwa domowego. CZ IV. Zamiany lokali mieszkalnych 7. 1. Lokatorzy i waciciele lokali mieszkalnych mog dokonywa pomidzy sob zamiany lokali na zasadzie dobrowolnoci pod warunkiem posiadania tytuu prawnego do zajmowanego lokalu i wyraenia zgody na zamian przez uprawnionego dysponenta lokalu. W przypadku lokali wasnociowych lub budynkw prywatnych wymagane jest przeniesienie prawa wasnoci. 2. Na wniosek osoby, ktrej umowa najmu lokalu zostaa wypowiedziana bd wobec ktrej sd orzek eksmisj z powodu zaduenia czynszowego moe by zawarta umowa najmu dotychczas zajmowanego lokalu na czas oznaczony w celu zamiany lokalu na zasadzie dobrowolnoci. 3. Zamiana z osob posiadajc zalegoci wymaga jednorazowej spaty zaduenia. 4. Koszty zwizane z remontem lokali stanowicych przedmiot zamiany na zasadzie dobrowolnoci obciaj przyszych najemcw. 5. Zamiana moe rwnie polega na wynajciu przez gmin wolnego lokalu w zamian za zajmowany przez najemc lokal wchodzcy w skad mieszkaniowego zasobu gminy. Lokal zwalniany przez najemc w wyniku zamiany winien znajdowa si w dobrym stanie technicznym i by wolny od zaduenia czynszowego. 6. Zamiana zajmowanego lokalu mieszkalnego na wolny lokal z mieszkaniowego zasobu gminy o wikszym metrau lub wyszym standardzie moe by zrealizowana pod warunkiem speniania przez wnioskodawc kryteriw zawartych w 4 ust. 2 pkt 3 oraz 4 ust.3 pkt 3 niniejszej uchway. 7. Warunek ten nie musi by zachowany jeeli zamiana lokalu ma na celu zmian kondygnacji w przypadku, gdy czonkami gospodarstwa domowego najemcy s osoby niepenosprawne. 8. Zamiana lokalu przez gmin na dwa odrbne lokale mieszkalne jest moliwa jedynie w szczeglnych przypadkach, np.: przewlekej choroby, inwalidztwa w rodzinie, nadmiernego zagszczenia w lokalu przy jednoczesnym zamieszkiwaniu w lokalu dwch lub wicej rodzin. 9. Dotychczasowy gwny najemca lokalu wskazuje czonka gospodarstwa domowego wsplnie z nim zamieszkujcego, z ktrym po zamianie winna by spisana umowa najmu. 10. Lokal zajmowany przez dotychczasowego najemc winien by zwolniony w terminie jednego miesica od dnia zakoczenia najmu. CZ V. Zasady postpowania w stosunku do osb, ktre pozostay w lokalu po wyprowadzeniu si bd mierci najemcy 8. Regulacja tytuu prawnego do lokalu mieszkalnego moe nastpi na rzecz: 1) osb wstpujcych w stosunek najmu po mierci gwnego najemcy na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, 2) osb wstpujcych w stosunek najmu na podstawie art. 680 Kodeksu cywilnego, 3) osb pozostaych w lokalu bez tytuu prawnego po mierci gwnego najemcy, ktre nie wstpiy w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, tj. wstpni, zstpni, rodzestwo - wsplnie zamieszkujcy z gwnym najemc do chwili jego mierci, 4) osb pozostaych w lokalu mieszkalnym po wyprowadzeniu si gwnego najemcy, tj. maonek niebdcy wspnajemc lokalu, dzieci wspmaonka, wstpni, zstpni, rodzestwo, osoby wobec ktrych najemca by obowizany do wiadcze alimentacyjnych - wsplnie zamieszkujcy z gwnym najemc do chwili jego wyprowadzenia si. 2. Kryteria regulacji tytuu prawnego: 1) osignity wiek penoletnoci, 2) brak moliwoci powrotu na poprzednie miejsce zamieszkania,
Id: XTRFH-PUTRM-PRZLB-GWXMF-ETOMK. Podpisany Strona 3

3) biece regulowanie nalenoci zwizanych z wynajmem przedmiotowego lokalu, 4) faktyczne zamieszkiwanie z najemc do chwili jego mierci, bd wyprowadzenia si z lokalu przez okres co najmniej 5 lat, winno by poparte staym zameldowaniem, 5) fakt zamieszkiwania wsplnie z najemc winien by poparty owiadczeniami ssiadw, 6) brak tytuu prawnego wnioskodawcy, jego wspmaonka i innych czonkw gospodarstwa domowego do innego lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, gospodarstwa rolnego bd dziaki budowlanej zgodnie ze zoonym owiadczeniem o stanie majtkowym, 3. Wymienione kryteria winny by spenione cznie. 4. Kryteria wymienione w ust. 2 nie dotycz osb wymienionych w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 niniejszego paragrafu, ktrych prawa do lokalu s kontynuacj najmu. CZ VI. Zasady postpowania w stosunku do osb, ktre utraciy tytu prawny do lokalu. 9. 1. Ponowne spisanie umowy najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego moe nastpi na rzecz: 1) osb zamieszkujcych wsplnie z dotychczasowym najemc, w stosunku do ktrych toczy si postpowanie windykacyjne lub postpowanie o oprnienie lokalu, ktre daj rkojmi naleytego wywizywania si z obowizkw najemcy, 2) osb, ktrym wypowiedziano umow najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zalegoci czynszowych pod warunkiem uregulowania zalegoci, 3) osb, wobec ktrych orzeczono prawomocnym wyrokiem sdu eksmisj z zajmowanego lokalu mieszkalnego pod warunkiem uregulowania przez te osoby wszelkich zobowiza wobec wynajmujcego. 2. Ponowne spisanie umowy najmu lokalu socjalnego nastpuje w przypadku gdy wnioskodawca spenia kryteria zawarte w 4 ust. 3 pkt. 2 niniejszej uchway. 3. Ponowna umowa najmu z dotychczasowym najemc lokalu socjalnego moe by zawarta na czas nieoznaczony jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca spenia kryteria okrelone w 4 ust. 3 pkt 1 niniejszej uchway. W przypadku braku moliwoci zawarcia umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu na czas nieoznaczony, gmina przedstawi propozycj zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego. CZ VII. Zasady oddawania w najem lokali o powierzchni uytkowej przekraczajcej 80 m 10. 1. Wolne lokale o powierzchni przekraczajcej 80 m, ktre nie zostay wynajte osobom objtym wykazem osb zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu, mog by oddane w najem ze stawk czynszu netto za 1 m powierzchni uytkowej lokalu, wyonionej w drodze przetargu nieograniczonego. 2. W przetargu uwzgldnia si wiarygodno patnicz przyszego najemcy. 3. Wywoawcza stawka czynszu do przetargu, nie moe by nisza ni 100% maksymalnej stawki obowizujcej w mieszkaniowym zasobie gminy. CZ VIII. Tryb postpowania w sprawach dotyczcych wynajmu lokali mieszkalnych 11. 1. Postpowanie w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego rozpoczyna si od zoenia wniosku stanowicego zacznik nr 1 do niniejszej uchway. 2. Wniosek rozpatrywany jest w oparciu o przepisy ustawy oraz niniejszej uchway. 3. Wnioski osb speniajcych kryteria zawarte w ww. aktach prawnych zostaj zarejestrowane wedug kolejnoci zoenia. 4. Do dnia 30 czerwca kadego roku, wnioskodawcy pozytywnie zakwalifikowani do wynajmu lub zamiany lokalu s zobowizani do aktualizacji wniosku poprzez zoenie druku stanowicego zacznik nr 2 do niniejszej uchway. 5. Brak aktualizacji wniosku jest jednoznaczny z rezygnacj z ubiegania si o wynajem lub zamian lokalu co skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia .

Id: XTRFH-PUTRM-PRZLB-GWXMF-ETOMK. Podpisany

Strona 4

6. Wnioski osb, ktre po weryfikacji nie speniaj kryteriw okrelonych niniejsz uchwa podlegaj odmowie. 7. Wydzia Urzdu Miasta do spraw lokalowych zwany dalej wydziaem sporzdza projekty rocznych wykazw osb zakwalifikowanych do wynajmu lokali mieszkalnych. 8. Przed sporzdzeniem projektw wykazw wydzia obowizany jest zasign opinii Spoecznej Komisji Mieszkaniowej. 9. Spoeczna Komisja Mieszkaniowa powoywana jest przez Prezydenta Miasta. Tryb pracy komisji okrela jej regulamin. 10. Jawno postpowania ma na celu realizacj kontroli spoecznej i jest wykonywana, m.in. poprzez wywieszanie na tablicy ogosze usytuowanej przy wydziale projektw a nastpnie wykazw osb zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu. 11. Projekty wykazw powinny wymienia osoby, z ktrymi ma by spisana umowa najmu. Pierwszestwem wynajmu lokalu objte s osoby, ktre: 1) utraciy mieszkanie w wyniku klski ywioowej lub katastrofy, 2) mieszkaj w budynku przeznaczonym do wyburzenia, remontu kapitalnego bd pod inwestycje gminne, 3) opuciy dom dziecka lub rodzin zastpcz, 4) zostay objte prawomocnymi wyrokami o eksmisj z lokalu z powodu racego zachowania, zncania si nad rodzin. 12. Od umieszczenia na wykazie zwolnione s osoby, ktrych konieczno wykwaterowania wynika bezporednio z ustawy oraz osoby wymienione w 4 ust. 2 pkt 1, pkt 4, pkt 5, w 4 ust. 6, w 6, w 7, w 8 i w 9 i w 10 niniejszej uchway. 13. Projekty wykazw podawane s do publicznej wiadomoci rokrocznie w listopadzie przez okres 14 dni. W projektach tych podaje si termin oraz miejsce skadania odwoa i zastrzee. 14. Po rozpatrzeniu przez Spoeczn Komisj Mieszkaniow odwoa i zastrzee, wydzia sporzdza roczne wykazy osb zakwalifikowanych do wynajmu lokali mieszkalnych na rok nastpny, ktre zatwierdzane s przez Prezydenta Miasta i podawane do publicznej wiadomoci do dnia 15 grudnia kadego roku. 15. Realizacja wykazw polega na przedstawieniu propozycji zawarcia umowy najmu lokalu. 16. Po przyjciu propozycji wydzia kieruje osob do zarzdcy budynku celem spisania umowy najmu. 17. Kaucj za wynajem lokalu ustala si w wysokoci 10 - krotnoci miesicznego czynszu zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy. 18. Osoba znajdujca si w trudnej sytuacji materialnej, zgodnie z 4 ust. 3 niniejszej uchway, moe ubiega si o rozoenie kaucji na 10 miesicznych rat nie podlegajcych oprocentowaniu. 19. Po zakoczeniu najmu, lokal winien by w cigu jednego miesica przekazany zarzdcy a nastpnie niezwocznie zgoszony do dyspozycji wydziau. 12. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta Czstochowy oraz Prezesowi Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Czstochowie. 13. Traci moc uchwaa nr 146/XII/2007 Rady Miasta Czstochowy z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzcych w skad mieszkaniowego zasobu gminy. 14. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Id: XTRFH-PUTRM-PRZLB-GWXMF-ETOMK. Podpisany

Strona 5

Przewodniczca Rady Miasta Czstochowy Ewa Pachura

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr 755/LXIV/2010 Rady Miasta Czstochowy z dnia 20 wrzenia 2010 r. Zalacznik1.pdf 755 64 zal1 Zacznik Nr 2 do Uchway Nr 755/LXIV/2010 Rady Miasta Czstochowy z dnia 20 wrzenia 2010 r. Zalacznik2.pdf 755 64 zal.2

Id: XTRFH-PUTRM-PRZLB-GWXMF-ETOMK. Podpisany

Strona 6