You are on page 1of 3

UCHWAA NR XLVI / 351 / 10 RADY GMINY GIERATOWICE z dnia 30 wrzenia 2010 r.

w sprawie szczegowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzdowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego gminy Gieratowice w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. Na podstawie art 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. z Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z pn. zm.) Rada Gminy Gieratowice uchwala 1. Okrela si szczegowy sposb konsultowania z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. 2. 1. Konsultacje przeprowadza si przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Gminy Gieratowice. 2. Uprawnionymi do udziau w konsultacjach s organizacje pozarzdowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, prowadzce dziaalno statutow na terenie gminy Gieratowice zwane dalej podmiotami. 3. Konsultacje przeprowadza si w celu poznania opinii podmiotw, o ktrych mowa w 1 w sprawie poddanej konsultacji. 3. 1. Konsultacje przeprowadza si poprzez umieszczenie na okres 14 dni projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Gminy Gieratowice oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakadce Organizacje Pozarzdowe wraz z ogoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji i formularzem zgoszenia opinii. 2. Ogoszenie, o ktrym mowa w pkt.1 powinno zawiera dane niezbdne do prawidowego przeprowadzenia konsultacji: a) przedmiot konsultacji, b) termin rozpoczcia i zakoczenia konsultacji, c) form zgaszania opinii, d) komrk organizacyjn Urzdu Gminy Gieratowice odpowiedzialn za przeprowadzenie konsultacji. 3. Z przebiegu konsultacji sporzdza si protok zawierajcy informacj o przedmiocie i terminie konsultacji, podmiotach, ktre wziy w nich udzia oraz wynikach konsultacji. Protok podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Gieratowice, w terminie 7 dni od dnia ich zakoczenia, w zakadce Organizacje Pozarzdowe. 4. Wzr formularza zgaszania opinii stanowi zacznik do niniejszej uchway. 4. 1. Konsultacje maj charakter opiniodawczy a ich wyniki nie s wice. 2. Konsultacje uznaje si za wane bez wzgldu na liczb uczestniczcych w nich podmiotw wymienionych w 1. 5. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Gieratowice. 6. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia jej w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.
Id: AIPBK-DXQHJ-QPXVL-NBSBQ-CAQDC. Podpisany Strona 1

Przewodniczcy Rady Gminy Piotr Szotysek

Id: AIPBK-DXQHJ-QPXVL-NBSBQ-CAQDC. Podpisany

Strona 2

Zacznik do Uchway Nr XLVI / 351 / 10 Rady Gminy Gieratowice z dnia 30 wrzenia 2010 r. Formularz zgaszania opinii 1. Projekt uchway w sprawie: . . 2. Nazwa organizacji przedkadajcej opinie oraz wskazanie (na podstawie celw i zada statutowych), e konsultowany projekt dotyczy dziaalnoci statutowej organizacji lub podmiotu: . . 3. Proponowane rozwizania/ uwagi do projektu uchway: ...................................................... Imi i nazwisko upowanionego przedstawiciela organizacji pozarzdowej

Id: AIPBK-DXQHJ-QPXVL-NBSBQ-CAQDC. Podpisany

Strona 1