You are on page 1of 2

Or-0150/00076/10 (2010/069177) UCHWAA NR 767/LV/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 29 wrzenia 2010 r.

w sprawie: szczegowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji.

Na podstawie: art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.); na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisj Owiaty, Kultury i Sportu oraz Komisj Zdrowia i Pomocy Spoecznej, Rada Miasta Rybnika uchwala: 1. Decyzj o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Prezydent Miasta w drodze zarzdzenia, ktre okrela: 1)przedmiot konsultacji, 2)termin rozpoczcia i zakoczenia konsultacji, 3)form konsultacji, 4)komrk organizacyjn Urzdu Miasta odpowiedzialn za przeprowadzenie konsultacji. 2. Konsultacje mog mie form: 1)pisemn - przesanie projektu aktu prawa miejscowego do organizacji pozarzdowych i podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej Podmiotami w celu wyraenia pisemnej opinii w danej kwestii, 2)zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Miasta Rybnika (bip.um.rybnik.eu), zakadka Organizacje pozarzdowe wraz ze wzorem formularza zgaszania opinii stanowicego zacznik do zarzdzenia, o ktrym mowa w 1. 3)bezporednich spotka z Podmiotami. 3. Z przebiegu konsultacji sporzdza si informacj okrelajc wynik konsultacji, ktra jest niezwocznie przedkadana Prezydentowi Miasta, a jej kopia przekazywana jest do Wydziau Organizacyjnego w celu umoliwienia zapoznania si radnych z jej treci. 4. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie bezporednich spotka, w terminie nie pniejszym ni 7 dni przed wyznaczon dat spotkania, wysya si poczt tradycyjn lub elektroniczn informacj, okrelajc termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji. Ze spotkania sporzdza si informacj, o ktrej mowa w 3, do ktrej docza si list obecnoci uczestnikw spotkania.

Id: PFTQG-JRADC-XRKGI-CCDDO-YNULN. Podpisany

Strona 1

5. Traci moc Uchwaa Nr 801/XLIX/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 wrzenia 2006 r. w sprawie: procedury konsultacji spoecznych z udziaem przedstawicieli spoecznoci lokalnych. 6. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Miasta Stanisaw Jaszczuk

Id: PFTQG-JRADC-XRKGI-CCDDO-YNULN. Podpisany

Strona 2