You are on page 1of 2

UCHWAA NR XLII/255/10 RADY GMINY WIERKLANY z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie szczegowego sposobu konsultowania z radami dziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, projektw aktw prawa miejscowego gminy wierklany w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591, z pn. zm.), oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z pn. zm.) Rada Gminy wierklany uchwala: 1. Niniejsza uchwaa okrela szczegowy sposb konsultowania z radami dziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. 2. 1. Uprawnionymi do udziau w konsultacjach s rady dziaalnoci poytku publicznego oraz organizacje pozarzdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, prowadzce dziaalno statutow na terenie gminy wierklany, zwane dalej podmiotami. 2. Konsultacje przeprowadza si przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Gminy wierklany. 3. Decyzj o przeprowadzenie konsultacji podejmuje Wjt Gminy wierklany w drodze zarzdzenia, ktre okreli: a) przedmiot konsultacji, b) termin rozpoczcia i zakoczenia konsultacji, c) komrk organizacyjn Urzdu Gminy wierklany odpowiedzialn za przeprowadzenie konsultacji. 4. Konsultacje odbywaj si w drodze opinii zgaszanych przez podmioty w stosunku do zamieszczonych na oficjalnej stronie Urzdu Gminy wierklany, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogosze Urzdy Gminy wierklany projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej podmiotw. 5. Z przebiegu konsultacji sporzdza si protok zawierajcy informacje o terminie i przedmiocie oraz wynikach konsultacji. 6. 1. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnacj z prawa do jej wyraenia. 2. Konsultacje maj charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie s wice. 3. Konsultacje uznaje si za wane bez wzgldu na liczb podmiotw biorcych udzia w konsultacjach. 4. Wyniki konsultacji zostan opublikowane na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy wierklany. 7. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy wierklany. 8. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Id: JUFJR-FFCHA-WUKMH-MDITF-ZLJWZ. Podpisany

Strona 1

Przewodniczcy Rady Gminy wierklany Magorzata Rduch

Id: JUFJR-FFCHA-WUKMH-MDITF-ZLJWZ. Podpisany

Strona 2