You are on page 1of 2

UCHWAA NR XLVIII/555/2010 RADY MIASTA USTRO z dnia 30 wrzenia 2010 r.

w sprawie okrelenia szczegowego sposobu konsultowania z rad dziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z pn.zm.) Rada Miasta Ustro uchwala: Rada Miasta Ustro uchwala: 1. Przyj szczegowy sposb konsultowania z rad dziaalnoci poytku publicznego w przypadku jej powoania lub z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie zwanych dalej organizacjami pozarzdowymi, projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. 2. Konsultacje przeprowadza si z organizacjami pozarzdowymi dziaajcymi na terenie Miasta Ustro, w zakresie okrelonym w ustawie o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie lub rad dziaalnoci poytku publicznego. 3. Konsultacje przeprowadza si w celu poznania opinii podmiotw, o ktrych mowa w 1, w sprawie poddanej konsultacji. 4. 1. Konsultacje rozpoczyna si poprzez: 1) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Miasta Ustro oraz na stronie internetowej Miasta Ustro ogoszenia Burmistrza Miasta Ustro o rozpoczciu konsultacji zawierajcego: a) przedmiot konsultacji, b) termin rozpoczcia i zakoczenia konsultacji, c) form konsultacji, d) osob odpowiedzialn za przeprowadzenie konsultacji wraz z projektem aktu prawa miejscowego. 2) przekazanie przez Burmistrza Miasta Ustro do rady poytku publicznego informacji o rozpoczciu konsultacji zawierajcej: a) przedmiot konsultacji, b) termin rozpoczcia i zakoczenia konsultacji, c) form konsultacji, d) osob odpowiedzialn za przeprowadzenie konsultacji wraz z projektem aktu prawa miejscowego.
Id: BVSVK-SZPPV-EBEWF-AOKXY-QFVOC. Podpisany Strona 1

2. Termin rozpoczcia konsultacji nie moe by krtszy ni 3 dni od dnia opublikowania ogoszenia Burmistrza Miasta Ustro o rozpoczciu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Miasta Ustro lub od dnia dorczenia informacji Burmistrza Miasta Ustro o rozpoczciu konsultacji radzie dziaalnoci poytku publicznego. 3. W zalenoci od potrzeb, ogoszenie o przeprowadzeniu konsultacji moe by zamieszczone na tablicach ogosze w Urzdzie Miasta Ustro lub w prasie lokalnej. 5. 1. Konsultacje mog mie w szczeglnoci form: a) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarzdowych, b) forum dyskusyjnego z uyciem strony internetowej Miasta, c) wyraenia opinii poprzez wypenienie formularza, ktry bdzie dostpny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Miasta Ustro lub na stronie internetowej Miasta Ustro lub w Urzdzie Miasta Ustro. 2. Dopuszcza si jednoczesne zastosowanie kilku form konsultacji w jednej sprawie. 3. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarzdowych sporzdza si protok, ktrego zacznikiem jest lista obecnoci uczestnikw spotkania. 4. Forma bd formy konsultacji, w zalenoci od jej przedmiotu, zostaje okrelona w ogoszeniu o konsultacji. 6. 1. Konsultacje uwaa si za wane bez wzgldu na liczb podmiotw biorcych udzia w konsultacjach. 2. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnacj z prawa do jej wyraenia. 3. Wynik konsultacji nie jest wicy dla organw Miasta Ustro. 4. Wyniki konsultacji Burmistrz Miasta Ustro przedstawia Radzie Miasta Ustro w uzasadnieniu do projektw aktw prawa miejscowego, o ktrych mowa w 1, zaczajc jednoczenie, w razie potrzeby, wasne stanowisko odnonie uzyskanych opinii. Uzasadnienie do projektu aktu prawa miejscowego publikuje si ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Miasta Ustro oraz na stronie internetowej Miasta Ustro. 7. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Ustro. 8. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Miasta Stanisaw Malina

Id: BVSVK-SZPPV-EBEWF-AOKXY-QFVOC. Podpisany

Strona 2