You are on page 1of 2

UCHWAA NR XXXX/384/10 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 30 wrzenia 2010 r.

w sprawie: okrelenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych ich dziaalnoci Na podstawie art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. nr 96 poz. 873 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co nastpuje: 1. Uchwaa okrela sposb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych ich dziaalnoci statutowej. 2. Przedmiotem konsultacji prowadzonych w trybie niniejszej uchway s: a) projekty aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej organizacji pozarzdowych, b) projekty rocznych pozarzdowymi. lub wieloletnich programw wsppracy Gminy Wilamowice z organizacjami

3. W konsultacjach uczestnicz organizacje pozarzdowe dziaajce na terenie Gminy Wilamowice, w zakresie okrelonym w ustawie o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. 4. Konsultacje dotyczce zakresu ujtego w 1 prowadzone s z inicjatywy Burmistrza Wilamowic. 5. 1. Przeprowadzenie konsultacji ogasza Burmistrz Wilamowic w drodze zarzdzenia. 2. Zarzdzenie, o ktrym mowa w ustpie 1 okrela w szczeglnoci: a) przedmiot konsultacji, b) czas rozpoczcie i zakoczenia konsultacji, c) form konsultacji, d) zasig konsultacji. 6. 1. Konsultacje mog by prowadzone w co najmniej jednej z podanych form: a) wyoenie w siedzibie Urzdu Gminy w Wilamowicach dokumentacji sprawy poddanej konsultacjom, b) informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Gminy Wilamowice wraz ze wskazaniem moliwoci skadania opinii, c) poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej Urzdu Gminy Wilamowice, 2. Wyboru formy bd form konsultacji dokonuje Burmistrz Wilamowic. 7. 1. Konsultacje mog polega na: a) wyraaniu opinii w sprawie bdcej przedmiotem konsultacji, b) udzielaniu odpowiedzi na postawione pytania, c) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiza. 2. Termin wyraenia opinii, uwag w ramach konsultacji nie moe by krtszy ni 7 dni. 8. 1. Opinie i uwagi organizacji pozarzdowych, zgoszone w czasie konsultacji, kierowane s do wyznaczonej przez Burmistrza Wilamowic komrki organizacyjnej Urzdu Gminy w Wilamowicach.
Id: XPKPE-SBVRT-CDKOD-GDJAB-ZUOMO. Podpisany Strona 1

2. Wyznaczona przez Burmistrza Wilamowic komrka organizacyjna rozpatruje ww. opinie i uwagi i przekazuje propozycj stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Burmistrzowi Wilamowic. 3. Wyniki konsultacji Burmistrz Wilamowic przedstawia Radzie Miejskiej w uzasadnieniu do projektw aktw, o ktrych mowa w 1. 9. Wyniki konsultacji maj charakter opiniotwrczy dla wadz Gminy Wilamowice. 10. Konsultacje uwaa si za wane bez wzgldu na ilo uczestniczcych w nim podmiotw. 11. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Wilamowic. 12. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym woj. lskiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej Stanisaw Peszel

Id: XPKPE-SBVRT-CDKOD-GDJAB-ZUOMO. Podpisany

Strona 2