You are on page 1of 22

UCHWAA NR XLVIII/599/2010 RADY MIASTA WISY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: nadania Statutw Osiedlom Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 w Wile Na podstawie art.

35 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm./ oraz 10 pkt 1 Statutu Miasta Wisy /Uchwaa Rady Miasta Wisy Nr V/36/2003 z 30 stycznia 2003 r. ze zm./ po konsultacji z mieszkacami Rada Miasta Wisy uchwala co nastpuje: 1. Nadaje si Statuty Osiedlom nr 1,2,3,4,5,6,7 w brzmieniu stanowicym zaczniki nr 1,2,3,4,5,6,7 do niniejszej uchway. 2. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Wisy. 3. Traci moc uchwaa nr IX/53/91 Rady Miasta Wisy z dnia 25 stycznia 1991r. w sprawie nadania statutu osiedlom nr 1,2,3,4,5,6,7. 4. Uchwaa podlega ogoszeniu i wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Miasta Tomasz Bujok

Id: BZKTS-RDFWU-BWDRF-PNMTY-KWLMM. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XLVIII/599/2010 Rady Miasta Wisy z dnia 26 sierpnia 2010 r. Statut Osiedla Nr 1 1. Mieszkacy Osiedla nr 1 stanowi wsplnot mieszkacw. 2. 1. Osiedle nr 1 jest jednostk pomocnicz miasta Wisy. 2. Granice osiedla okrela obszar obejmujcy ulice: al. ks. J. Bursche, Beskidzka, Boczna, Bulwar Ksiycowy, Dziechcinka, Gimnazjalna, Grnolska, Groniczek, Jesionowa, Kamienna, Kolejowa, M. Konopnickiej, Krzywa, Cz. Kuryatty, Kwiatowa, Lipowa, Mia, J. Ochorowicza, Olimpijska, Partecznik, pl. B. Hoffa, B. Prusa, Radosna, Rana, Sarnia, Sosnowa, P. Stalmacha, P. Stellera, Straacka, J. Sztwiertni, Towarowa, Willowa, Wodna, 11 Listopada, 1 Maja od nr 1 do nr 66, od nr 67 do nr 71 nieparzyste oraz osiedla: Jurzykw, Skolnity, Jarzbata, XXV-Lecia, Zdejszy. 3. Osiedle dziaa zgodnie z postanowieniami obowizujcych przepisw , a w szczeglnoci: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zm.) 2) Statutu Miasta Wisy (Uchwaa nr/36/2003 Rady Miasta Wisy z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wisy ), 3) niniejszego statutu. 3. Podstawowym celem istnienia i dziaania samorzdu Osiedla jest dbao o zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkacw osiedla, reprezentowanie ich na zewntrz, wsppraca z organami miasta Wisy oraz pomoc w wykonywaniu przez organy samorzdowe miasta zada publicznych na rzecz spoecznoci lokalnej. 4. Do zada Osiedla naley: 1. Ksztatowanie zasad wspycia spoecznego. 2. Organizowanie imprez, spotka rodowiskowych. 3. Organizowanie wsplnych prac na rzecz miejsca zamieszkania. 4. Organizowanie pomocy ssiedzkiej. 5. Wspieranie dziaa pomocy spoecznej, przekazywanie do Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej informacji o potrzebach w zakresie pomocy spoecznej. 5. Organem uchwaodawczym Osiedla nr 1 jest oglne zebranie jego staych, penoletnich mieszkacw. 6. 1. Organem wykonawczym Osiedla nr 1 jest Zarzd wybierany spord nieograniczonej liczby kandydatw, staych mieszkacw osiedla. 2. Wybory do Zarzdu osiedla s tajne i bezporednie. 3. Odwoanie Zarzdu odbywa si w tym samym trybie. 4. W skad Zarzdu wchodz: 1) przewodniczcy Zarzdu osiedla, 2) zastpca przewodniczcego Zarzdu osiedla, 3) czonkowie od 3 do 5 osb. 5. Liczb czonkw Zarzdu osiedla ustala oglne zebranie mieszkacw. 6. Kadencja Zarzdu i przewodniczcego trwa 4 lata. 7. 1. W celu przeprowadzenia wyborw oglne zebranie mieszkacw powouje komisj skrutacyjn skadajc si z co najmniej 3 osb.
Id: BZKTS-RDFWU-BWDRF-PNMTY-KWLMM. Podpisany Strona 1

2. Do obowizkw komisji skrutacyjnej naley: 1) przyjcie zgoszenia kandydatw, 2) przeprowadzenie gosowania, 3) sporzdzenie i odczytanie protoku gosowania. 3. Czonek komisji skrutacyjnej nie moe kandydowa do Zarzdu osiedla. 8. 1. Wybranym jest ten spord zgoszonych kandydatw, ktry otrzyma najwiksz liczb wanych gosw. 2. W przypadku otrzymania rwnej liczby gosw przez co najmniej 2 kandydatw przeprowadza si kolejne gosowanie. 3. W gosowaniu uczestnicz kandydaci, ktrzy otrzymali najwiksz, rwn liczb gosw. 9. 1. Oglne zebranie mieszkacw i Zarzd osiedla podejmuj uchway zwyk wikszoci gosw w gosowaniu jawnym, chyba e przepisy prawa stanowi inaczej. 2. Oglne zebranie mieszkacw przeprowadza wybory do Zarzdu osiedla : 1) w pierwszym terminie przy obecnoci 50% uprawnionych do gosowania, 2) w drugim terminie- po upywie 15 minut- bez wzgldu na ilo osb uprawnionych do gosowania. 10. Do zada i kompetencji oglnego zebrania mieszkacw naley: 1. Inicjowanie przedsiwzi spoecznych istotnych dla mieszkacw osiedla. 2. Zajmowanie stanowiska i wystpowanie z wnioskami do organw gminy w sprawach wanych dla osiedla i jego mieszkacw. 3. Wybr Zarzdu osiedla oraz jego odwoanie. 4. Przyjmowanie rocznych sprawozda z dziaalnoci Zarzdu osiedla. 5. Stanowienie w innych sprawach dotyczcych osiedla w ramach przepisw ustawowych. 6. Podejmowanie uchwa w sprawach zarzdzania mieniem komunalnym w odniesieniu do mienia przekazanego przez Rad Miasta osiedlu do korzystania 11. 1. Oglne zebranie mieszkacw osiedla prowadzi przewodniczcy Zarzdu, a w razie jego nieobecnoci wiceprzewodniczcy lub inny czonek Zarzdu. 2. Z zebrania sporzdza si protok, ktry sporzdza osoba wyznaczona przez prowadzcego zebranie. 12. Do zada i kompetencji Zarzdu osiedla naley: 1. Inicjowanie i koordynowanie przedsiwzi spoecznych istotnych dla mieszkacw osiedla. 2. Wykonywanie uchwa oglnego zebrania mieszkacw osiedla oraz innych zada powierzonych przez oglne zebranie mieszkacw. 3. Skadanie sprawozda ze swojej dziaalnoci oglnemu zebraniu mieszkacw i Radzie Miasta. 4. Przygotowanie i zwoanie oglnego zebrania mieszkacw osiedla: 1) z wasnej inicjatywy, 2) na pisemny wniosek co najmniej 10% uprawnionych do udziau w oglnym zebraniu mieszkacw, 3) na wniosek burmistrza, 4) na wniosek Rady Miasta. 5. Organizowanie na terenie osiedla imprez sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych w ramach oglnie obowizujcych przepisw. 13. 1. Posiedzenia Zarzdu osiedla zwouje przewodniczcy Zarzdu lub jego zastpca w zalenoci od potrzeb jednak nie rzadziej ni raz na kwarta. 2. Z posiedzenia Zarzdu sporzdza si protok.
Id: BZKTS-RDFWU-BWDRF-PNMTY-KWLMM. Podpisany Strona 2

3. Uchway Zarzdu osiedla zapadaj zwyk wikszoci gosw przy udziale co najmniej poowy skadu Zarzdu osiedla. 14. Do obowizkw i kompetencji przewodniczcego Zarzdu naley: 1. Zwoywanie i prowadzenie posiedze zarzdu. 2. Reprezentowanie samorzdu osiedla wobec organw administracji samorzdowej. 3. Przedoenie burmistrzowi uchwa oglnego zebrania mieszkacw w cigu 14 dni od daty przyjcia. 4. Uczestnictwo w sesjach Rady Miasta Wisy. 5. Sporzdzanie rozlicze dotyczcych gospodarczej i finansowej dziaalnoci Zarzdu osiedla. 6. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentw przyjtych dla Urzdu Miejskiego w Wile. 15. 1. Wybory organw osiedla zarzdza Rada Miasta Wisy na wniosek Burmistrza. 2. Wniosek o zwoanie zebrania w celu odwoania Zarzdu osiedla moe zoy Burmistrz lub co najmniej 10% mieszkacw osiedla uprawnionych do gosowania. 3. Wniosek o odwoanie powinien zawiera uzasadnienie. 16. 1. Osiedle prowadzi gospodark finansow w ramach budetu miasta w zakresie wyodrbnionych w budecie, zgodnie z polityk rachunkowoci Urzdu Miejskiego w Wile. 2. Osiedlu mog zosta przekazane do korzystania skadniki mienia komunalnego. 17. 1. Kontrol nad dziaalnoci organw osiedla sprawuje Rada Miasta za porednictwem Komisji Rewizyjnej. 2. Zarzd osiedla skada co najmniej raz w roku sprawozdanie z dziaalnoci na zebraniu mieszkacw oraz na posiedzeniu Rady Miasta. 3. Przekazane osiedlu mienie komunalne nie moe by przez osiedle zbyte. 4. Obowizkiem Zarzdu osiedla w zarzdzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczeglnej starannoci przy wykonywaniu zarzdu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona. 18. Zmian w Statucie Osiedla dokonuje si w trybie waciwym dla jego uchwalenia. wydatkw

Przewodniczcy Rady Tomasz Bujok

Id: BZKTS-RDFWU-BWDRF-PNMTY-KWLMM. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XLVIII/599/2010 Rady Miasta Wisy z dnia 26 sierpnia 2010 r. Statut Osiedla Nr 2 1. Mieszkacy Osiedla nr 2 stanowi wsplnot mieszkacw. 2. 1. Osiedle nr 2 jest jednostk pomocnicz miasta Wisy. 2. Granice osiedla okrela obszar obejmujcy ulice: Bukowa, Bulwar Soneczny, Cicha, Dbowa, Gahura, Jawornik nr 1,2, Letnia, 1 Maja od nr 68-72 parzyste, od nr 73-87, Przemysowa, Przylesie, Stroma, Strumykowa, Ustroska, Wiosenna, wirowa oraz osiedle Tokarnia. 3. Osiedle dziaa zgodnie z postanowieniami obowizujcych przepisw , a w szczeglnoci: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zm.) 2) Statutu Miasta Wisy (Uchwaa nr/36/2003 Rady Miasta Wisy z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wisy ), 3) niniejszego statutu. 3. Podstawowym celem istnienia i dziaania samorzdu Osiedla jest dbao o zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkacw osiedla, reprezentowanie ich na zewntrz, wsppraca z organami miasta Wisy oraz pomoc w wykonywaniu przez organy samorzdowe miasta zada publicznych na rzecz spoecznoci lokalnej. 4. Do zada Osiedla naley: 1. Ksztatowanie zasad wspycia spoecznego. 2. Organizowanie imprez, spotka rodowiskowych 3. Organizowanie wsplnych prac na rzecz miejsca zamieszkania. 4. Organizowanie pomocy ssiedzkiej 5. Wspieranie dziaa pomocy spoecznej, przekazywanie do Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej informacji o potrzebach w zakresie pomocy spoecznej. 5. Organem uchwaodawczym Osiedla nr 2 jest oglne zebranie jego staych, penoletnich mieszkacw. 6. 1. Organem wykonawczym Osiedla nr 2 jest Zarzd wybierany spord nieograniczonej liczby kandydatw, staych mieszkacw osiedla. 2. Wybory do Zarzdu osiedla s tajne i bezporednie. 3. Odwoanie Zarzdu odbywa si w tym samym trybie. 4. W skad Zarzdu wchodz: 1) przewodniczcy Zarzdu osiedla, 2) zastpca przewodniczcego Zarzdu osiedla, 3) czonkowie od 3 do 5 osb. 5. Liczb czonkw Zarzdu osiedla ustala oglne zebranie mieszkacw. 6. Kadencja Zarzdu i przewodniczcego trwa 4 lata. 7. 1. W celu przeprowadzenia wyborw oglne zebranie mieszkacw powouje komisj skrutacyjn skadajc si z co najmniej 3 osb. 2. Do obowizkw komisji skrutacyjnej naley: 1) przyjcie zgoszenia kandydatw,
Id: BZKTS-RDFWU-BWDRF-PNMTY-KWLMM. Podpisany Strona 1

2) przeprowadzenie gosowania, 3) sporzdzenie i odczytanie protoku gosowania. 3. Czonek komisji skrutacyjnej nie moe kandydowa do Zarzdu osiedla. 8. 1. Wybranym jest ten spord zgoszonych kandydatw, ktry otrzyma najwiksz liczb wanych gosw. 2. W przypadku otrzymania rwnej liczby gosw przez co najmniej 2 kandydatw przeprowadza si kolejne gosowanie. 3. W gosowaniu uczestnicz kandydaci, ktrzy otrzymali najwiksz, rwn liczb gosw. 9. 1. Oglne zebranie mieszkacw i Zarzd osiedla podejmuj uchway zwyk wikszoci gosw w gosowaniu jawnym, chyba e przepisy prawa stanowi inaczej. 2. Oglne zebranie mieszkacw przeprowadza wybory do Zarzdu osiedla : 1) w pierwszym terminie przy obecnoci 50% uprawnionych do gosowania, 2) w drugim terminie- po upywie 15 minut- bez wzgldu na ilo osb uprawnionych do gosowania. 10. Do zada i kompetencji oglnego zebrania mieszkacw naley: 1. Inicjowanie przedsiwzi spoecznych istotnych dla mieszkacw osiedla. 2. Zajmowanie stanowiska i wystpowanie z wnioskami do organw gminy w sprawach wanych dla osiedla i jego mieszkacw. 3. Wybr Zarzdu osiedla oraz jego odwoanie. 4. Przyjmowanie rocznych sprawozda z dziaalnoci Zarzdu osiedla. 5. Stanowienie w innych sprawach dotyczcych osiedla w ramach przepisw ustawowych. 6. Podejmowanie uchwa w sprawach zarzdzania mieniem komunalnym w odniesieniu do mienia przekazanego przez Rad Miasta osiedlu do korzystania 11. 1. Oglne zebranie mieszkacw osiedla prowadzi przewodniczcy Zarzdu, a w razie jego nieobecnoci wiceprzewodniczcy lub inny czonek Zarzdu. 2. Z zebrania sporzdza si protok, ktry sporzdza osoba wyznaczona przez prowadzcego zebranie. 12. Do zada i kompetencji Zarzdu osiedla naley: 1. Inicjowanie i koordynowanie przedsiwzi spoecznych istotnych dla mieszkacw osiedla. 2. Wykonywanie uchwa oglnego zebrania mieszkacw osiedla oraz innych zada powierzonych przez oglne zebranie mieszkacw. 3. Skadanie sprawozda ze swojej dziaalnoci oglnemu zebraniu mieszkacw i Radzie Miasta. 4. Przygotowanie i zwoanie oglnego zebrania mieszkacw osiedla: 1) z wasnej inicjatywy, 2) na pisemny wniosek co najmniej 10% uprawnionych do udziau w oglnym zebraniu mieszkacw, 3) na wniosek burmistrza, 4) na wniosek Rady Miasta. 5. Organizowanie na terenie osiedla imprez sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych w ramach oglnie obowizujcych przepisw. 13. 1. Posiedzenia Zarzdu osiedla zwouje przewodniczcy Zarzdu lub jego zastpca w zalenoci od potrzeb jednak nie rzadziej ni raz na kwarta. 2. Z posiedzenia Zarzdu sporzdza si protok. 3. Uchway Zarzdu osiedla zapadaj zwyk wikszoci gosw przy udziale co najmniej poowy skadu Zarzdu osiedla.
Id: BZKTS-RDFWU-BWDRF-PNMTY-KWLMM. Podpisany Strona 2

14. Do obowizkw i kompetencji przewodniczcego Zarzdu naley: 1. Zwoywanie i prowadzenie posiedze zarzdu. 2. Reprezentowanie samorzdu osiedla wobec organw administracji samorzdowej. 3. Przedoenie burmistrzowi uchwa oglnego zebrania mieszkacw w cigu 14 dni od daty przyjcia. 4. Uczestnictwo w sesjach Rady Miasta Wisy. 5. Sporzdzanie rozlicze dotyczcych gospodarczej i finansowej dziaalnoci Zarzdu osiedla. 6. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentw przyjtych dla Urzdu Miejskiego w Wile. 15. 1. Wybory organw osiedla zarzdza Rada Miasta Wisy na wniosek Burmistrza. 2. Wniosek o zwoanie zebrania w celu odwoania Zarzdu osiedla moe zoy Burmistrz lub co najmniej 10% mieszkacw osiedla uprawnionych do gosowania. 3. Wniosek o odwoanie powinien zawiera uzasadnienie. 16. 1. Osiedle prowadzi gospodark finansow w ramach budetu miasta w zakresie wydatkw wyodrbnionych w budecie, zgodnie z polityk rachunkowoci Urzdu Miejskiego w Wile. 2. Osiedlu mog zosta przekazane do korzystania skadniki mienia komunalnego. 17. 1. Kontrol nad dziaalnoci organw osiedla sprawuje Rada Miasta za porednictwem Komisji Rewizyjnej. 2. Zarzd osiedla skada co najmniej raz w roku sprawozdanie z dziaalnoci na zebraniu mieszkacw oraz na posiedzeniu Rady Miasta. 3. Przekazane osiedlu mienie komunalne nie moe by przez osiedle zbyte. 4. Obowizkiem Zarzdu osiedla w zarzdzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczeglnej starannoci przy wykonywaniu zarzdu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona. 18. Zmian w Statucie Osiedla dokonuje si w trybie waciwym dla jego uchwalenia

Przewodniczcy Rady Tomasz Bujok

Id: BZKTS-RDFWU-BWDRF-PNMTY-KWLMM. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XLVIII/599/2010 Rady Miasta Wisy z dnia 26 sierpnia 2010 r. Statut Osiedla Nr 3 1. Mieszkacy Osiedla nr 3 stanowi wsplnot mieszka 2. 1. Osiedle nr 3 jest jednostk pomocnicz miasta Wisy. 2. Granice osiedla okrela obszar obejmujcy ulice: Brancw, Brzozowa, Cielarw, Jawornik od nr 3 do nr 76, Jodowa, Kiczerowska, Lena, J. Niemca, Nowa, Pod Beskidek, Polna, Soszowska, wierkowa, Wakowska, Wrzosowa oraz osiedle Bucznik. 3. Osiedle dziaa zgodnie z postanowieniami obowizujcych przepisw , a w szczeglnoci: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zm.) 2) Statutu Miasta Wisy (Uchwaa nr/36/2003 Rady Miasta Wisy z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wisy ), 3) niniejszego statutu. 3. Podstawowym celem istnienia i dziaania samorzdu Osiedla jest dbao o zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkacw osiedla, reprezentowanie ich na zewntrz, wsppraca z organami miasta Wisy oraz pomoc w wykonywaniu przez organy samorzdowe miasta zada publicznych na rzecz spoecznoci lokalnej. 4. Do zada Osiedla naley: 1. Ksztatowanie zasad wspycia spoecznego. 2. Organizowanie imprez, spotka rodowiskowych. 3. Organizowanie wsplnych prac na rzecz miejsca zamieszkania. 4. Organizowanie pomocy ssiedzkiej. 5. Wspieranie dziaa pomocy spoecznej, przekazywanie do Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej informacji o potrzebach w zakresie pomocy spoecznej. 5. Organem uchwaodawczym Osiedla nr 3 jest oglne zebranie jego staych, penoletnich mieszkacw. 6. 1. Organem wykonawczym Osiedla nr 3 jest Zarzd wybierany spord nieograniczonej liczby kandydatw, staych mieszkacw osiedla. 2. Wybory do Zarzdu osiedla s tajne i bezporednie. 3. Odwoanie Zarzdu odbywa si w tym samym trybie. 4. W skad Zarzdu wchodz: 1) przewodniczcy Zarzdu osiedla, 2) zastpca przewodniczcego Zarzdu osiedla, 3) czonkowie od 3 do 5 osb. 5. Liczb czonkw Zarzdu osiedla ustala oglne zebranie mieszkacw. 6. Kadencja Zarzdu i przewodniczcego trwa 4 lata. 7. 1. W celu przeprowadzenia wyborw oglne zebranie mieszkacw powouje komisj skrutacyjn skadajc si z co najmniej 3 osb. 2. Do obowizkw komisji skrutacyjnej naley: 1) przyjcie zgoszenia kandydatw, 2) przeprowadzenie gosowania,
Id: BZKTS-RDFWU-BWDRF-PNMTY-KWLMM. Podpisany Strona 1

3) sporzdzenie i odczytanie protoku gosowania. 3. Czonek komisji skrutacyjnej nie moe kandydowa do Zarzdu osiedla. 8. 1. Wybranym jest ten spord zgoszonych kandydatw, ktry otrzyma najwiksz liczb wanych gosw. 2. W przypadku otrzymania rwnej liczby gosw przez co najmniej 2 kandydatw przeprowadza si kolejne gosowanie. 3. W gosowaniu uczestnicz kandydaci, ktrzy otrzymali najwiksz, rwn liczb gosw. 9. 1. Oglne zebranie mieszkacw i Zarzd osiedla podejmuj uchway zwyk wikszoci gosw w gosowaniu jawnym, chyba e przepisy prawa stanowi inaczej. 2. Oglne zebranie mieszkacw przeprowadza wybory do Zarzdu osiedla : 1) w pierwszym terminie przy obecnoci 50% uprawnionych do gosowania, 2) w drugim terminie- po upywie 15 minut- bez wzgldu na ilo osb uprawnionych do gosowania. 10. Do zada i kompetencji oglnego zebrania mieszkacw naley: 1. Inicjowanie przedsiwzi spoecznych istotnych dla mieszkacw osiedla. 2. Zajmowanie stanowiska i wystpowanie z wnioskami do organw gminy w sprawach wanych dla osiedla i jego mieszkacw. 3. Wybr Zarzdu osiedla oraz jego odwoanie. 4. Przyjmowanie rocznych sprawozda z dziaalnoci Zarzdu osiedla. 5. Stanowienie w innych sprawach dotyczcych osiedla w ramach przepisw ustawowych. 6. Podejmowanie uchwa w sprawach zarzdzania mieniem komunalnym w odniesieniu do mienia przekazanego przez Rad Miasta osiedlu do korzystania 11. 1. Oglne zebranie mieszkacw osiedla prowadzi przewodniczcy Zarzdu, a w razie jego nieobecnoci wiceprzewodniczcy lub inny czonek Zarzdu. 2. Z zebrania sporzdza si protok, ktry sporzdza osoba wyznaczona przez prowadzcego zebranie. 12. Do zada i kompetencji Zarzdu osiedla naley: 1. Inicjowanie i koordynowanie przedsiwzi spoecznych istotnych dla mieszkacw osiedla. 2. Wykonywanie uchwa oglnego zebrania mieszkacw osiedla oraz innych zada powierzonych przez oglne zebranie mieszkacw. 3. Skadanie sprawozda ze swojej dziaalnoci oglnemu zebraniu mieszkacw i Radzie Miasta. 4. Przygotowanie i zwoanie oglnego zebrania mieszkacw osiedla: 1) z wasnej inicjatywy, 2) na pisemny wniosek co najmniej 10% uprawnionych do udziau w oglnym zebraniu mieszkacw, 3) na wniosek burmistrza, 4) na wniosek Rady Miasta. 5. Organizowanie na terenie osiedla imprez sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych w ramach oglnie obowizujcych przepisw. 13. 1. Posiedzenia Zarzdu osiedla zwouje przewodniczcy Zarzdu lub jego zastpca w zalenoci od potrzeb jednak nie rzadziej ni raz na kwarta. 2. Z posiedzenia Zarzdu sporzdza si protok. 3. Uchway Zarzdu osiedla zapadaj zwyk wikszoci gosw przy udziale co najmniej poowy skadu Zarzdu osiedla. 14. Do obowizkw i kompetencji przewodniczcego Zarzdu naley: 1. Zwoywanie i prowadzenie posiedze zarzdu.

Id: BZKTS-RDFWU-BWDRF-PNMTY-KWLMM. Podpisany

Strona 2

2. Reprezentowanie samorzdu osiedla wobec organw administracji samorzdowej. 3. Przedoenie burmistrzowi uchwa oglnego zebrania mieszkacw w cigu 14 dni od daty przyjcia. 4. Uczestnictwo w sesjach Rady Miasta Wisy. 5. Sporzdzanie rozlicze dotyczcych gospodarczej i finansowej dziaalnoci Zarzdu osiedla. 6. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentw przyjtych dla Urzdu Miejskiego w Wile. 15. 1. Wybory organw osiedla zarzdza Rada Miasta Wisy na wniosek Burmistrza. 2. Wniosek o zwoanie zebrania w celu odwoania Zarzdu osiedla moe zoy Burmistrz lub co najmniej 10% mieszkacw osiedla uprawnionych do gosowania. 3. Wniosek o odwoanie powinien zawiera uzasadnienie. 16. 1. Osiedle prowadzi gospodark finansow w ramach budetu miasta w zakresie wydatkw wyodrbnionych w budecie, zgodnie z polityk rachunkowoci Urzdu Miejskiego w Wile. 2. Osiedlu mog zosta przekazane do korzystania skadniki mienia komunalnego. 17. 1. Kontrol nad dziaalnoci organw osiedla sprawuje Rada Miasta za porednictwem Komisji Rewizyjnej. 2. Zarzd osiedla skada co najmniej raz w roku sprawozdanie z dziaalnoci na zebraniu mieszkacw oraz na posiedzeniu Rady Miasta. 3. Przekazane osiedlu mienie komunalne nie moe by przez osiedle zbyte. 4. Obowizkiem Zarzdu osiedla w zarzdzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczeglnej starannoci przy wykonywaniu zarzdu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona. 18. Zmian w Statucie Osiedla dokonuje si w trybie waciwym dla jego uchwalenia.

Przewodniczcy Rady Tomasz Bujok

Id: BZKTS-RDFWU-BWDRF-PNMTY-KWLMM. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr XLVIII/599/2010 Rady Miasta Wisy z dnia 26 sierpnia 2010 r. Statut Osiedla nr 4 1. Mieszkacy Osiedla nr 4 stanowi wsplnot mieszkacw. 2. 1. Osiedle nr 4 jest jednostk pomocnicz miasta Wisy. 2. Granice osiedla okrela obszar obejmujcy ulice: Brzegowa, Dworcowa, Gboka, Gbce, Grna, Kasztanowa, Klonowa, Kopydo, Krta, Przykopa, Reymonta, Silanw, Spacerowa, Spokojna, Turystyczna, Wsplna, Zjazdowa, oraz Osiedle Grne Gbce, Osiedle Kobyla, Osiedle Kozince, Osiedle May Stoek, Osiedle Mrzkw. 3. Osiedle dziaa zgodnie z postanowieniami obowizujcych przepisw , a w szczeglnoci: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zm.) 2) Statutu Miasta Wisy (Uchwaa nr/36/2003 Rady Miasta Wisy z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wisy ), 3) niniejszego statutu. 3. Podstawowym celem istnienia i dziaania samorzdu Osiedla jest dbao o zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkacw osiedla, reprezentowanie ich na zewntrz, wsppraca z organami miasta Wisy oraz pomoc w wykonywaniu przez organy samorzdowe miasta zada publicznych na rzecz spoecznoci lokalnej. 4. Do zada Osiedla naley: 1. Ksztatowanie zasad wspycia spoecznego. 2. Organizowanie imprez, spotka rodowiskowych. 3. Organizowanie wsplnych prac na rzecz miejsca zamieszkania. 4. Organizowanie pomocy ssiedzkiej. 5. Wspieranie dziaa pomocy spoecznej, przekazywanie do Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej informacji o potrzebach w zakresie pomocy spoecznej. 5. Organem uchwaodawczym Osiedla nr 4 jest oglne zebranie jego staych, penoletnich mieszkacw. 6. 1. Organem wykonawczym Osiedla nr 4 jest Zarzd wybierany spord nieograniczonej liczby kandydatw, staych mieszkacw osiedla. 2. Wybory do Zarzdu osiedla s tajne i bezporednie. 3. Odwoanie Zarzdu odbywa si w tym samym trybie. 4. W skad Zarzdu wchodz: 1) przewodniczcy Zarzdu osiedla, 2) zastpca przewodniczcego Zarzdu osiedla, 3) czonkowie od 3 do 5 osb. 5. Liczb czonkw Zarzdu osiedla ustala oglne zebranie mieszkacw. 6. Kadencja Zarzdu i przewodniczcego trwa 4 lata. 7. 1. W celu przeprowadzenia wyborw oglne zebranie mieszkacw powouje komisj skrutacyjn skadajc si z co najmniej 3 osb. 2. Do obowizkw komisji skrutacyjnej naley:
Id: BZKTS-RDFWU-BWDRF-PNMTY-KWLMM. Podpisany Strona 1

1) przyjcie zgoszenia kandydatw, 2) przeprowadzenie gosowania, 3) sporzdzenie i odczytanie protoku gosowania. 3. Czonek komisji skrutacyjnej nie moe kandydowa do Zarzdu osiedla. 8. 1. Wybranym jest ten spord zgoszonych kandydatw, ktry otrzyma najwiksz liczb wanych gosw. 2. W przypadku otrzymania rwnej liczby gosw przez co najmniej 2 kandydatw przeprowadza si kolejne gosowanie. 3. W gosowaniu uczestnicz kandydaci, ktrzy otrzymali najwiksz, rwn liczb gosw. 9. 1. Oglne zebranie mieszkacw i Zarzd osiedla podejmuj uchway zwyk wikszoci gosw w gosowaniu jawnym, chyba e przepisy prawa stanowi inaczej. 2. Oglne zebranie mieszkacw przeprowadza wybory do Zarzdu osiedla : 1) w pierwszym terminie przy obecnoci 50% uprawnionych do gosowania, 2) w drugim terminie- po upywie 15 minut- bez wzgldu na ilo osb uprawnionych do gosowania. 10. Do zada i kompetencji oglnego zebrania mieszkacw naley: 1. Inicjowanie przedsiwzi spoecznych istotnych dla mieszkacw osiedla. 2. Zajmowanie stanowiska i wystpowanie z wnioskami do organw gminy w sprawach wanych dla osiedla i jego mieszkacw. 3. Wybr Zarzdu osiedla oraz jego odwoanie. 4. Przyjmowanie rocznych sprawozda z dziaalnoci Zarzdu osiedla. 5. Stanowienie w innych sprawach dotyczcych osiedla w ramach przepisw ustawowych. 6. Podejmowanie uchwa w sprawach zarzdzania mieniem komunalnym w odniesieniu do mienia przekazanego przez Rad Miasta osiedlu do korzystania 11. 1. Oglne zebranie mieszkacw osiedla prowadzi przewodniczcy Zarzdu, a w razie jego nieobecnoci wiceprzewodniczcy lub inny czonek Zarzdu. 2. Z zebrania sporzdza si protok, ktry sporzdza osoba wyznaczona przez prowadzcego zebranie. 12. Do zada i kompetencji Zarzdu osiedla naley: 1. Inicjowanie i koordynowanie przedsiwzi spoecznych istotnych dla mieszkacw osiedla. 2. Wykonywanie uchwa oglnego zebrania mieszkacw osiedla oraz innych zada powierzonych przez oglne zebranie mieszkacw. 3. Skadanie sprawozda ze swojej dziaalnoci oglnemu zebraniu mieszkacw i Radzie Miasta. 4. Przygotowanie i zwoanie oglnego zebrania mieszkacw osiedla: 1) z wasnej inicjatywy, 2) na pisemny wniosek co najmniej 10% uprawnionych do udziau w oglnym zebraniu mieszkacw, 3) na wniosek burmistrza, 4) na wniosek Rady Miasta. 5. Organizowanie na terenie osiedla imprez sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych w ramach oglnie obowizujcych przepisw. 13. 1. Posiedzenia Zarzdu osiedla zwouje przewodniczcy Zarzdu lub jego zastpca w zalenoci od potrzeb jednak nie rzadziej ni raz na kwarta. 2. Z posiedzenia Zarzdu sporzdza si protok.

Id: BZKTS-RDFWU-BWDRF-PNMTY-KWLMM. Podpisany

Strona 2

3. Uchway Zarzdu osiedla zapadaj zwyk wikszoci gosw przy udziale co najmniej poowy skadu Zarzdu osiedla 14. Do obowizkw i kompetencji przewodniczcego Zarzdu naley: 1. Zwoywanie i prowadzenie posiedze zarzdu. 2. Reprezentowanie samorzdu osiedla wobec organw administracji samorzdowej. 3. Przedoenie burmistrzowi uchwa oglnego zebrania mieszkacw w cigu 14 dni od daty przyjcia. 4. Uczestnictwo w sesjach Rady Miasta Wisy. 5. Sporzdzanie rozlicze dotyczcych gospodarczej i finansowej dziaalnoci Zarzdu osiedla. 6. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentw przyjtych dla Urzdu Miejskiego w Wile. 15. 1. Wybory organw osiedla zarzdza Rada Miasta Wisy na wniosek Burmistrza. 2. Wniosek o zwoanie zebrania w celu odwoania Zarzdu osiedla moe zoy Burmistrz lub co najmniej 10% mieszkacw osiedla uprawnionych do gosowania. 3. Wniosek o odwoanie powinien zawiera uzasadnienie. 16. 1. Osiedle prowadzi gospodark finansow w ramach budetu miasta w zakresie wydatkw wyodrbnionych w budecie, zgodnie z polityk rachunkowoci Urzdu Miejskiego w Wile. 2. Osiedlu mog zosta przekazane do korzystania skadniki mienia komunalnego. 17. 1. Kontrol nad dziaalnoci organw osiedla sprawuje Rada Miasta za porednictwem Komisji Rewizyjnej. 2. Zarzd osiedla skada co najmniej raz w roku sprawozdanie z dziaalnoci na zebraniu mieszkacw oraz na posiedzeniu Rady Miasta. 3. Przekazane osiedlu mienie komunalne nie moe by przez osiedle zbyte. 4. Obowizkiem Zarzdu osiedla w zarzdzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczeglnej starannoci przy wykonywaniu zarzdu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona. 18. Zmian w Statucie Osiedla dokonuje si w trybie waciwym dla jego uchwalenia.

Przewodniczcy Rady Tomasz Bujok

Id: BZKTS-RDFWU-BWDRF-PNMTY-KWLMM. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 5 do Uchway Nr XLVIII/599/2010 Rady Miasta Wisy z dnia 26 sierpnia 2010 r. Statut Osiedla Nr 5 1. Mieszkacy Osiedla nr 5 stanowi wsplnot mieszkacw 2. 1. Osiedle nr 5 jest jednostk pomocnicz miasta Wisy. 2. Granice osiedla okrela obszar obejmujcy ulice: Ciekowska, Chapiaska, Fiedorowska, Jaowcowa, Kadubowa, Kdziorowska, Koszarzyska, Malinka, Malinczanw, Niedwiedzia, Ogrdkowa, Rastoki, Stryczkw oraz Osiedle Sadowy, Osiedle Bajcary. 3. Osiedle dziaa zgodnie z postanowieniami obowizujcych przepisw , a w szczeglnoci: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zm.) 2) Statutu Miasta Wisy (Uchwaa nr/36/2003 Rady Miasta Wisy z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wisy ), 3) niniejszego statutu. 3. Podstawowym celem istnienia i dziaania samorzdu Osiedla jest dbao o zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkacw osiedla, reprezentowanie ich na zewntrz, wsppraca z organami miasta Wisy oraz pomoc w wykonywaniu przez organy samorzdowe miasta zada publicznych na rzecz spoecznoci lokalnej. 4. Do zada Osiedla naley: 1. Ksztatowanie zasad wspycia spoecznego. 2. Organizowanie imprez, spotka rodowiskowych. 3. Organizowanie wsplnych prac na rzecz miejsca zamieszkania. 4. Organizowanie pomocy ssiedzkiej. 5. Wspieranie dziaa pomocy spoecznej, przekazywanie do Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej informacji o potrzebach w zakresie pomocy spoecznej. 5. Organem uchwaodawczym Osiedla nr 5 jest oglne zebranie jego staych, penoletnich mieszkacw. 6. 1. Organem wykonawczym Osiedla nr 5 jest Zarzd wybierany spord nieograniczonej liczby kandydatw, staych mieszkacw osiedla. 2. Wybory do Zarzdu osiedla s tajne i bezporednie. 3. Odwoanie Zarzdu odbywa si w tym samym trybie. 4. W skad Zarzdu wchodz: 1) przewodniczcy Zarzdu osiedla, 2) zastpca przewodniczcego Zarzdu osiedla, 3) czonkowie od 3 do 5 osb. 5. Liczb czonkw Zarzdu osiedla ustala oglne zebranie mieszkacw. 6. Kadencja Zarzdu i przewodniczcego trwa 4 lata. 7. 1. W celu przeprowadzenia wyborw oglne zebranie mieszkacw powouje komisj skrutacyjn skadajc si z co najmniej 3 osb. 2. Do obowizkw komisji skrutacyjnej naley: 1) przyjcie zgoszenia kandydatw,
Id: BZKTS-RDFWU-BWDRF-PNMTY-KWLMM. Podpisany Strona 1

2) przeprowadzenie gosowania, 3) sporzdzenie i odczytanie protoku gosowania. 3. Czonek komisji skrutacyjnej nie moe kandydowa do Zarzdu osiedla. 8. 1. Wybranym jest ten spord zgoszonych kandydatw, ktry otrzyma najwiksz liczb wanych gosw. 2. W przypadku otrzymania rwnej liczby gosw przez co najmniej 2 kandydatw przeprowadza si kolejne gosowanie. 3. W gosowaniu uczestnicz kandydaci, ktrzy otrzymali najwiksz, rwn liczb gosw. 9. 1. Oglne zebranie mieszkacw i Zarzd osiedla podejmuj uchway zwyk wikszoci gosw w gosowaniu jawnym, chyba e przepisy prawa stanowi inaczej. 2. Oglne zebranie mieszkacw przeprowadza wybory do Zarzdu osiedla : 1) w pierwszym terminie przy obecnoci 50% uprawnionych do gosowania, 2) w drugim terminie- po upywie 15 minut- bez wzgldu na ilo osb uprawnionych do gosowania. 10. Do zada i kompetencji oglnego zebrania mieszkacw naley: 1. Inicjowanie przedsiwzi spoecznych istotnych dla mieszkacw osiedla. 2. Zajmowanie stanowiska i wystpowanie z wnioskami do organw gminy w sprawach wanych dla osiedla i jego mieszkacw. 3. Wybr Zarzdu osiedla oraz jego odwoanie. 4. Przyjmowanie rocznych sprawozda z dziaalnoci Zarzdu osiedla. 5. Stanowienie w innych sprawach dotyczcych osiedla w ramach przepisw ustawowych. 6. Podejmowanie uchwa w sprawach zarzdzania mieniem komunalnym w odniesieniu do mienia przekazanego przez Rad Miasta osiedlu do korzystania 11. 1. Oglne zebranie mieszkacw osiedla prowadzi przewodniczcy Zarzdu, a w razie jego nieobecnoci wiceprzewodniczcy lub inny czonek Zarzdu. 2. Z zebrania sporzdza si protok, ktry sporzdza osoba wyznaczona przez prowadzcego zebranie. 12. Do zada i kompetencji Zarzdu osiedla naley: 1. Inicjowanie i koordynowanie przedsiwzi spoecznych istotnych dla mieszkacw osiedla. 2. Wykonywanie uchwa oglnego zebrania mieszkacw osiedla oraz innych zada powierzonych przez oglne zebranie mieszkacw. 3. Skadanie sprawozda ze swojej dziaalnoci oglnemu zebraniu mieszkacw i Radzie Miasta. 4. Przygotowanie i zwoanie oglnego zebrania mieszkacw osiedla: 1) z wasnej inicjatywy, 2) na pisemny wniosek co najmniej 10% uprawnionych do udziau w oglnym zebraniu mieszkacw, 3) na wniosek burmistrza, 4) na wniosek Rady Miasta. 5. Organizowanie na terenie osiedla imprez sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych w ramach oglnie obowizujcych przepisw. 13. 1. Posiedzenia Zarzdu osiedla zwouje przewodniczcy Zarzdu lub jego zastpca w zalenoci od potrzeb jednak nie rzadziej ni raz na kwarta. 2. Z posiedzenia Zarzdu sporzdza si protok. 3. Uchway Zarzdu osiedla zapadaj zwyk wikszoci gosw przy udziale co najmniej poowy skadu Zarzdu osiedla.

Id: BZKTS-RDFWU-BWDRF-PNMTY-KWLMM. Podpisany

Strona 2

14. Do obowizkw i kompetencji przewodniczcego Zarzdu naley: 1. Zwoywanie i prowadzenie posiedze zarzdu. 2. Reprezentowanie samorzdu osiedla wobec organw administracji samorzdowej. 3. Przedoenie burmistrzowi uchwa oglnego zebrania mieszkacw w cigu 14 dni od daty przyjcia. 4. Uczestnictwo w sesjach Rady Miasta Wisy. 5. Sporzdzanie rozlicze dotyczcych gospodarczej i finansowej dziaalnoci Zarzdu osiedla. 6. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentw przyjtych dla Urzdu Miejskiego w Wile. 15. 1. Wybory organw osiedla zarzdza Rada Miasta Wisy na wniosek Burmistrza. 2. Wniosek o zwoanie zebrania w celu odwoania Zarzdu osiedla moe zoy Burmistrz lub co najmniej 10% mieszkacw osiedla uprawnionych do gosowania. 3. Wniosek o odwoanie powinien zawiera uzasadnienie. 16. 1. Osiedle prowadzi gospodark finansow w ramach budetu miasta w zakresie wydatkw wyodrbnionych w budecie, zgodnie z polityk rachunkowoci Urzdu Miejskiego w Wile. 2. Osiedlu mog zosta przekazane do korzystania skadniki mienia komunalnego. 17. 1. Kontrol nad dziaalnoci organw osiedla sprawuje Rada Miasta za porednictwem Komisji Rewizyjnej. 2. Zarzd osiedla skada co najmniej raz w roku sprawozdanie z dziaalnoci na zebraniu mieszkacw oraz na posiedzeniu Rady Miasta. 3. Przekazane osiedlu mienie komunalne nie moe by przez osiedle zbyte. 4. Obowizkiem Zarzdu osiedla w zarzdzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczeglnej starannoci przy wykonywaniu zarzdu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona. 18. Zmian w Statucie Osiedla dokonuje si w trybie waciwym dla jego uchwalenia.

Przewodniczcy Rady Tomasz Bujok

Id: BZKTS-RDFWU-BWDRF-PNMTY-KWLMM. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 6 do Uchway Nr XLVIII/599/2010 Rady Miasta Wisy z dnia 26 sierpnia 2010 r. Statut Osiedla Nr 6 1. Mieszkacy Osiedla nr 6 stanowi wsplnot mieszkacw. 2. 1. Osiedle nr 6 jest jednostk pomocnicz miasta Wisy. 2. Granice osiedla okrela obszar obejmujcy ulice: Biaa Wiseka, Chopska, Ciekw, Czarne, Czarna Wiseka, Jelenia, Nad Zapor, Nowina, Poomska, Skalna, Soneczna oraz Osiedle Bobrw, Osiedle Borowina, Osiedle Czupel, Osiedle Noclegi, Osiedle Rwne, Osiedle Wtrobne. 3. Osiedle dziaa zgodnie z postanowieniami obowizujcych przepisw , a w szczeglnoci: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zm.) 2) Statutu Miasta Wisy (Uchwaa nr/36/2003 Rady Miasta Wisy z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wisy ), 3) niniejszego statutu. 3. Podstawowym celem istnienia i dziaania samorzdu Osiedla jest dbao o zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkacw osiedla, reprezentowanie ich na zewntrz, wsppraca z organami miasta Wisy oraz pomoc w wykonywaniu przez organy samorzdowe miasta zada publicznych na rzecz spoecznoci lokalnej. 4. Do zada Osiedla naley: 1. Ksztatowanie zasad wspycia spoecznego. 2. Organizowanie imprez, spotka rodowiskowych. 3. Organizowanie wsplnych prac na rzecz miejsca zamieszkania. 4. Organizowanie pomocy ssiedzkiej. 5. Wspieranie dziaa pomocy spoecznej, przekazywanie do Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej informacji o potrzebach w zakresie pomocy spoecznej. 5. Organem uchwaodawczym Osiedla nr 6 jest oglne zebranie jego staych, penoletnich mieszkacw. 6. 1. Organem wykonawczym Osiedla nr 6 jest Zarzd wybierany spord nieograniczonej liczby kandydatw, staych mieszkacw osiedla. 2. Wybory do Zarzdu osiedla s tajne i bezporednie. 3. Odwoanie Zarzdu odbywa si w tym samym trybie. 4. W skad Zarzdu wchodz: 1) przewodniczcy Zarzdu osiedla, 2) zastpca przewodniczcego Zarzdu osiedla, 3) czonkowie od 3 do 5 osb. 5. Liczb czonkw Zarzdu osiedla ustala oglne zebranie mieszkacw. 6. Kadencja Zarzdu i przewodniczcego trwa 4 lata. 7. 1. W celu przeprowadzenia wyborw oglne zebranie mieszkacw powouje komisj skrutacyjn skadajc si z co najmniej 3 osb. 2. Do obowizkw komisji skrutacyjnej naley: 1) przyjcie zgoszenia kandydatw,
Id: BZKTS-RDFWU-BWDRF-PNMTY-KWLMM. Podpisany Strona 1

2) przeprowadzenie gosowania, 3) sporzdzenie i odczytanie protoku gosowania. 3. Czonek komisji skrutacyjnej nie moe kandydowa do Zarzdu osiedla. 8. 1. Wybranym jest ten spord zgoszonych kandydatw, ktry otrzyma najwiksz liczb wanych gosw. 2. W przypadku otrzymania rwnej liczby gosw przez co najmniej 2 kandydatw przeprowadza si kolejne gosowanie. 3. W gosowaniu uczestnicz kandydaci, ktrzy otrzymali najwiksz, rwn liczb gosw. 9. 1. Oglne zebranie mieszkacw i Zarzd osiedla podejmuj uchway zwyk wikszoci gosw w gosowaniu jawnym, chyba e przepisy prawa stanowi inaczej. 2. Oglne zebranie mieszkacw przeprowadza wybory do Zarzdu osiedla : 1) w pierwszym terminie przy obecnoci 50% uprawnionych do gosowania, 2) w drugim terminie- po upywie 15 minut- bez wzgldu na ilo osb uprawnionych do gosowania. 10. Do zada i kompetencji oglnego zebrania mieszkacw naley: 1. Inicjowanie przedsiwzi spoecznych istotnych dla mieszkacw osiedla. 2. Zajmowanie stanowiska i wystpowanie z wnioskami do organw gminy w sprawach wanych dla osiedla i jego mieszkacw. 3. Wybr Zarzdu osiedla oraz jego odwoanie. 4. Przyjmowanie rocznych sprawozda z dziaalnoci Zarzdu osiedla. 5. Stanowienie w innych sprawach dotyczcych osiedla w ramach przepisw ustawowych. 6. Podejmowanie uchwa w sprawach zarzdzania mieniem komunalnym w odniesieniu do mienia przekazanego przez Rad Miasta osiedlu do korzystania 11. 1. Oglne zebranie mieszkacw osiedla prowadzi przewodniczcy Zarzdu, a w razie jego nieobecnoci wiceprzewodniczcy lub inny czonek Zarzdu. 2. Z zebrania sporzdza si protok, ktry sporzdza osoba wyznaczona przez prowadzcego zebranie. 12. Do zada i kompetencji Zarzdu osiedla naley: 1. Inicjowanie i koordynowanie przedsiwzi spoecznych istotnych dla mieszkacw osiedla. 2. Wykonywanie uchwa oglnego zebrania mieszkacw osiedla oraz innych zada powierzonych przez oglne zebranie mieszkacw. 3. Skadanie sprawozda ze swojej dziaalnoci oglnemu zebraniu mieszkacw i Radzie Miasta. 4. Przygotowanie i zwoanie oglnego zebrania mieszkacw osiedla: 1) z wasnej inicjatywy, 2) na pisemny wniosek co najmniej 10% uprawnionych do udziau w oglnym zebraniu mieszkacw, 3) na wniosek burmistrza, 4) na wniosek Rady Miasta. 5. Organizowanie na terenie osiedla imprez sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych w ramach oglnie obowizujcych przepisw. 13. 1. Posiedzenia Zarzdu osiedla zwouje przewodniczcy Zarzdu lub jego zastpca w zalenoci od potrzeb jednak nie rzadziej ni raz na kwarta. 2. Z posiedzenia Zarzdu sporzdza si protok. 3. Uchway Zarzdu osiedla zapadaj zwyk wikszoci gosw przy udziale co najmniej poowy skadu Zarzdu osiedla. 14. Do obowizkw i kompetencji przewodniczcego Zarzdu naley:
Id: BZKTS-RDFWU-BWDRF-PNMTY-KWLMM. Podpisany Strona 2

1. Zwoywanie i prowadzenie posiedze zarzdu. 2. Reprezentowanie samorzdu osiedla wobec organw administracji samorzdowej. 3. Przedoenie burmistrzowi uchwa oglnego zebrania mieszkacw w cigu 14 dni od daty przyjcia. 4. Uczestnictwo w sesjach Rady Miasta Wisy. 5. Sporzdzanie rozlicze dotyczcych gospodarczej i finansowej dziaalnoci Zarzdu osiedla. 6. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentw przyjtych dla Urzdu Miejskiego w Wile. 15. 1. Wybory organw osiedla zarzdza Rada Miasta Wisy na wniosek Burmistrza. 2. Wniosek o zwoanie zebrania w celu odwoania Zarzdu osiedla moe zoy Burmistrz lub co najmniej 10% mieszkacw osiedla uprawnionych do gosowania. 3. Wniosek o odwoanie powinien zawiera uzasadnienie. 16. 1. Osiedle prowadzi gospodark finansow w ramach budetu miasta w zakresie wydatkw wyodrbnionych w budecie, zgodnie z polityk rachunkowoci Urzdu Miejskiego w Wile. 2. Osiedlu mog zosta przekazane do korzystania skadniki mienia komunalnego. 17. 1. Kontrol nad dziaalnoci organw osiedla sprawuje Rada Miasta za porednictwem Komisji Rewizyjnej. 2. Zarzd osiedla skada co najmniej raz w roku sprawozdanie z dziaalnoci na zebraniu mieszkacw oraz na posiedzeniu Rady Miasta. 3. Przekazane osiedlu mienie komunalne nie moe by przez osiedle zbyte. 4. Obowizkiem Zarzdu osiedla w zarzdzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczeglnej starannoci przy wykonywaniu zarzdu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona. 18. Zmian w Statucie Osiedla dokonuje si w trybie waciwym dla jego uchwalenia.

Przewodniczcy Rady Tomasz Bujok

Id: BZKTS-RDFWU-BWDRF-PNMTY-KWLMM. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 7 do Uchway Nr XLVIII/599/2010 Rady Miasta Wisy z dnia 26 sierpnia 2010 r. Statut Osiedle Nr 7 1. Mieszkacy Osiedla nr 7 stanowi wsplnot mieszkacw. 2. 1. Osiedle nr 7 jest jednostk pomocnicz miasta Wisy. 2. Granice osiedla okrela obszar obejmujcy ulice: Bielanw, Do Potoku, Gociejw, Jasna, Krtka, Liciasta, ukowa, Na Gro, Na Stoku, Partyzantw, Pod Kozince, Prosta, Sportowa, Tartaczna, Torfowa, Wypoczynkowa, Wyzwolenia, Zielona oraz Osiedle Wrblonki, Osiedle Uciekw. 3. Osiedle dziaa zgodnie z postanowieniami obowizujcych przepisw , a w szczeglnoci: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zm.) 2) Statutu Miasta Wisy (Uchwaa nr/36/2003 Rady Miasta Wisy z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wisy ), 3) niniejszego statutu. 3. Podstawowym celem istnienia i dziaania samorzdu Osiedla jest dbao o zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkacw osiedla, reprezentowanie ich na zewntrz, wsppraca z organami miasta Wisy oraz pomoc w wykonywaniu przez organy samorzdowe miasta zada publicznych na rzecz spoecznoci lokalnej. 4. Do zada Osiedla naley: 1. Ksztatowanie zasad wspycia spoecznego. 2. Organizowanie imprez, spotka rodowiskowych. 3. Organizowanie wsplnych prac na rzecz miejsca zamieszkania. 4. Organizowanie pomocy ssiedzkiej. 5. Wspieranie dziaa pomocy spoecznej, przekazywanie do Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej informacji o potrzebach w zakresie pomocy spoecznej. 5. Organem uchwaodawczym Osiedla nr 7 jest oglne zebranie jego staych, penoletnich mieszkacw. 6. 1. Organem wykonawczym Osiedla nr 7 jest Zarzd wybierany spord nieograniczonej liczby kandydatw, staych mieszkacw osiedla. 2. Wybory do Zarzdu osiedla s tajne i bezporednie. 3. Odwoanie Zarzdu odbywa si w tym samym trybie. 4. W skad Zarzdu wchodz: 1) przewodniczcy Zarzdu osiedla, 2) zastpca przewodniczcego Zarzdu osiedla, 3) czonkowie od 3 do 5 osb. 5. Liczb czonkw Zarzdu osiedla ustala oglne zebranie mieszkacw. 6. Kadencja Zarzdu i przewodniczcego trwa 4 lata. 7. 1. W celu przeprowadzenia wyborw oglne zebranie mieszkacw powouje komisj skrutacyjn skadajc si z co najmniej 3 osb. 2. Do obowizkw komisji skrutacyjnej naley: 1) przyjcie zgoszenia kandydatw,
Id: BZKTS-RDFWU-BWDRF-PNMTY-KWLMM. Podpisany Strona 1

2) przeprowadzenie gosowania, 3) sporzdzenie i odczytanie protoku gosowania. 3. Czonek komisji skrutacyjnej nie moe kandydowa do Zarzdu osiedla. 8. 1. Wybranym jest ten spord zgoszonych kandydatw, ktry otrzyma najwiksz liczb wanych gosw. 2. W przypadku otrzymania rwnej liczby gosw przez co najmniej 2 kandydatw przeprowadza si kolejne gosowanie. 3. W gosowaniu uczestnicz kandydaci, ktrzy otrzymali najwiksz, rwn liczb gosw. 9. 1. Oglne zebranie mieszkacw i Zarzd osiedla podejmuj uchway zwyk wikszoci gosw w gosowaniu jawnym, chyba e przepisy prawa stanowi inaczej. 2. Oglne zebranie mieszkacw przeprowadza wybory do Zarzdu osiedla : 1) w pierwszym terminie przy obecnoci 50% uprawnionych do gosowania, 2) w drugim terminie- po upywie 15 minut- bez wzgldu na ilo osb uprawnionych do gosowania. 10. Do zada i kompetencji oglnego zebrania mieszkacw naley: 1. Inicjowanie przedsiwzi spoecznych istotnych dla mieszkacw osiedla. 2. Zajmowanie stanowiska i wystpowanie z wnioskami do organw gminy w sprawach wanych dla osiedla i jego mieszkacw. 3. Wybr Zarzdu osiedla oraz jego odwoanie. 4. Przyjmowanie rocznych sprawozda z dziaalnoci Zarzdu osiedla. 5. Stanowienie w innych sprawach dotyczcych osiedla w ramach przepisw ustawowych. 6. Podejmowanie uchwa w sprawach zarzdzania mieniem komunalnym w odniesieniu do mienia przekazanego przez Rad Miasta osiedlu do korzystania 11. 1. Oglne zebranie mieszkacw osiedla prowadzi przewodniczcy Zarzdu, a w razie jego nieobecnoci wiceprzewodniczcy lub inny czonek Zarzdu. 2. Z zebrania sporzdza si protok, ktry sporzdza osoba wyznaczona przez prowadzcego zebranie. 12. Do zada i kompetencji Zarzdu osiedla naley: 1. Inicjowanie i koordynowanie przedsiwzi spoecznych istotnych dla mieszkacw osiedla. 2. Wykonywanie uchwa oglnego zebrania mieszkacw osiedla oraz innych zada powierzonych przez oglne zebranie mieszkacw. 3. Skadanie sprawozda ze swojej dziaalnoci oglnemu zebraniu mieszkacw i Radzie Miasta. 4. Przygotowanie i zwoanie oglnego zebrania mieszkacw osiedla: 1) z wasnej inicjatywy, 2) na pisemny wniosek co najmniej 10% uprawnionych do udziau w oglnym zebraniu mieszkacw, 3) na wniosek burmistrza, 4) na wniosek Rady Miasta. 5. Organizowanie na terenie osiedla imprez sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych w ramach oglnie obowizujcych przepisw. 13. 1. Posiedzenia Zarzdu osiedla zwouje przewodniczcy Zarzdu lub jego zastpca w zalenoci od potrzeb jednak nie rzadziej ni raz na kwarta. 2. Z posiedzenia Zarzdu sporzdza si protok. 3. Uchway Zarzdu osiedla zapadaj zwyk wikszoci gosw przy udziale co najmniej poowy skadu Zarzdu osiedla.
Id: BZKTS-RDFWU-BWDRF-PNMTY-KWLMM. Podpisany Strona 2

14. Do obowizkw i kompetencji przewodniczcego Zarzdu naley: 1. Zwoywanie i prowadzenie posiedze zarzdu. 2. Reprezentowanie samorzdu osiedla wobec organw administracji samorzdowej. 3. Przedoenie burmistrzowi uchwa oglnego zebrania mieszkacw w cigu 14 dni od daty przyjcia. 4. Uczestnictwo w sesjach Rady Miasta Wisy. 5. Sporzdzanie rozlicze dotyczcych gospodarczej i finansowej dziaalnoci Zarzdu osiedla. 6. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentw przyjtych dla Urzdu Miejskiego w Wile. 15. 1. Wybory organw osiedla zarzdza Rada Miasta Wisy na wniosek Burmistrza. 2. Wniosek o zwoanie zebrania w celu odwoania Zarzdu osiedla moe zoy Burmistrz lub co najmniej 10% mieszkacw osiedla uprawnionych do gosowania. 3. Wniosek o odwoanie powinien zawiera uzasadnienie. 16. 1. Osiedle prowadzi gospodark finansow w ramach budetu miasta w zakresie wydatkw wyodrbnionych w budecie, zgodnie z polityk rachunkowoci Urzdu Miejskiego w Wile. 2. Osiedlu mog zosta przekazane do korzystania skadniki mienia komunalnego. 17. 1. Kontrol nad dziaalnoci organw osiedla sprawuje Rada Miasta za porednictwem Komisji Rewizyjnej. 2. Zarzd osiedla skada co najmniej raz w roku sprawozdanie z dziaalnoci na zebraniu mieszkacw oraz na posiedzeniu Rady Miasta. 3. Przekazane osiedlu mienie komunalne nie moe by przez osiedle zbyte. 4. Obowizkiem Zarzdu osiedla w zarzdzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczeglnej starannoci przy wykonywaniu zarzdu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona. 18. Zmian w Statucie Osiedla dokonuje si w trybie waciwym dla jego uchwalenia.

Przewodniczcy Rady Tomasz Bujok

Id: BZKTS-RDFWU-BWDRF-PNMTY-KWLMM. Podpisany

Strona 3