You are on page 1of 2

WOJEWODA LSKI

Katowice, dnia 30-09-2010 NP/II/0911/291/10

Rozstrzygnicie nadzorcze
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano
uchway Nr 737/LXIII/2010 Rady Miasta Czstochowy z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania Statutu Wielofunkcyjnej Placwce Opiekuczo-Wychowawczej w Czstochowie jako sprzecznej z art. 6 pkt 5, art. 19 pkt 2, art. 80, 82, art. 83 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spoecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z pn. zm.), zwanej dalej ustaw, oraz z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Uzasadnienie

Przedmiotow uchwa Rada nadaa Statut Wielofunkcyjnej Placwce OpiekuczoWychowawczej w Czstochowie w brzmieniu okrelonym w zaczniku do teje uchway.
Jak wynika z treci ww. Statutu, Placwka Opiekuczo-Wychowawcza jest placwk wielofunkcyjn w rozumieniu art. 80 ust. 2 ustawy. Typy placwek opiekuczo wychowawczych okrelone zostay w art. 80 ust. 1 ustawy. Caodobowe placwki opiekuczo-wychowawcze mog dziaa jako placwki : interwencyjne, socjalizacyjne, rodzinne. Caodobowa placwka opiekuczo-wychowawcza moe czy dziaania interwencyjne, socjalizacyjne i inne dziaania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie, przyjmujc form placwki wielofunkcyjnej (art. 80 ust. 2 ustawy). Ponadto caodobowe placwki w ramach dochodzenia do standardw mog przeksztaca si w placwki wielofunkcyjne czce rne typy placwek (art. 80 ust. 10 ustawy). Zgodnie z art. 19 pkt 4 ustawy, do zada z zakresu pomocy spoecznej realizowanych przez powiat naley midzy innymi prowadzenie i organizowanie placwek opiekuczo-wychowawczych. Z treci 14 ust. 1 3 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 padziernika 2007 r. w sprawie placwek opiekuczo-wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455) wynika, e szczegowe zadania i organizacj placwki, a take specyfik i zakres sprawowanej opieki okrela regulamin opracowany przez dyrektora placwki w porozumieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Jak wynika z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzdzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.) Czstochowa, jako miasto na prawach powiatu, jest gmin wykonujc zadania powiatu okrelone w teje ustawie. W zwizku z tym, w przypadku wykonywania zada przypisanych przez ustawy powiatowi, Czstochowa musi je wykonywa na zasadach okrelonych w ustawie o samorzdzie powiatowym. W przepisach ustawy o samorzdzie powiatowym nie ma upowanienia dla rady powiatu do nadania statutu placwce opiekuczo-wychowawczej (por. II SA/Ka 2467/03 wyrok WSA w Gliwicach, Centralna Baza Orzecze Sdw Administracyjnych). aden z powoywanych w podstawie prawnej kwestionowanej uchway przepisw nie stanowi delegacji ustawowej do uchwalenia statutu placwki opiekuczo-wychowawczej. Ponadto aden z powszechnie obowizujcych przepisw nie zawiera upowanienia dla rady miasta na prawach powiatu do uchwalenia takiego statutu. Oznacza to, e uchwaa Nr 737/LXIII/2010 zostaa podjta bez podstawy prawnej. Z treci art. 7 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z pn. zm.) ktry stanowi, e organy administracji publicznej dziaaj na podstawie i w granicach prawa, wynika bezsprzecznie, i organy administracji publicznej obowizuje zasada: co nie jest prawem dozwolone jest zakazane. Organom jednostek samorzdu terytorialnego wolno bowiem jedynie to, na co zezwalaj przepisy prawa i mog dziaa tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego upowania (por. W. Skrzydo Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej komentarz, Zakamycze 1999 rok, str. 15). Innymi sowy, jeeli organ administracji publicznej podejmuje dziaanie w sprawie, co do ktrej przepis prawa wyranie lub porednio nie wskazuje jego waciwoci, dziaanie takie stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady legalizmu. Brak kompetencji rady miasta na prawach powiatu do uchwalenia statutu placwki opiekuczowychowawczej podzielany jest take w orzecznictwie sdw administracyjnych, co potwierdza wyrok NSA z 13 lipca 2004 r. (sygn. akt OSK 656/04, Centralna Baza Orzecze Sdw Administracyjnych) : Ustawa o samorzdzie powiatowym ani ustawa o pomocy spoecznej nie zawieraj przepisw mogcych stanowi podstaw prawn do nadania placwce opiekuczo-wychowawczej przez miasto na prawach powiatu statutu i dokonywania w nim zmian.

Z uwagi na wymienione nieprawidowoci stwierdzenie niewanoci przedmiotowej uchway jest uzasadnione i konieczne.
Na niniejsze rozstrzygnicie nadzorcze przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gliwicach, za porednictwem Wojewody lskiego, w terminie 30 dni od dnia jego dorczenia.

wz. WOJEWODY LSKIEGO Stanisaw Dbrowa I WICEWOJEWODA