You are on page 1of 2

WOJEWODA LSKI Katowice, 13 padziernika 2010 r.

NP/II/0911/306/10 Rozstrzygnicie nadzorcze

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano uchway Nr XXXVIII/287/10 Rady Gminy Chybie z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie okrelenia szczegowego sposobu konsultowania projektw aktw prawa miejscowego, w czci okrelonej w 1 pkt 1 uchway w zakresie sw majcych siedzib na terenie gminy Chybie lub dziaajcych na rzecz mieszkacw gminy Chybie jako niezgodnej z art. 5 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), zwanej danej ustaw.

UZASADNIENIE Na sesji w dniu 31 sierpnia 2010 roku Rada Gminy Chybie podja uchwa Nr XXXVIII/287/10 w sprawie okrelenia szczegowego sposobu konsultowania projektw aktw prawa miejscowego. Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego okrela, w drodze uchway, szczegowy sposb konsultowania z radami dziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 omawianej ustawy projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. Brzmienie tego przepisu jest doprecyzowane przez art. 5 ust. 1 ustawy, ktry nakada na organy wadzy publicznej obowizek wsppracy z wyej wymienionymi organizacjami i podmiotami prowadzcymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu dziaania organw administracji publicznej, dziaalno poytku publicznego w zakresie odpowiadajcym zadaniom tych organw. Oznacza to, e w przypadku Rady Gminy Chybie obowizek wspdziaania dotyczy wszystkich organizacji i podmiotw prowadzcych dziaalno na terenie Gminy Chybie

w dziedzinach dotyczcych ich dziaalnoci statutowej. Tymczasem w 1 pkt 1 kwestionowanej uchway Rada Gminy okrelia, e prawo udziau w w/w konsultacjach przysuguje podmiotom majcym siedzib na terenie gminy Chybie lub dziaajcym na rzecz mieszkacw gminy Chybie. Oznacza to, e Rada w sposb nieuprawniony zawzia krg podmiotw uprawnionych do udziau w konsultacjach i wykroczya poza ustawow delegacj. Istniej bowiem podmioty dziaajce na terenie gminy i nie speniajce warunkw okrelonych w 1 pkt 1 uchway, to znaczy nie majce siedziby na jej terenie ani nie dziaajce na rzecz jej mieszkacw. Zatem uniewanienie kwestionowanego zapisu uchway spowoduje, e nie bdzie ograniczony ustawowo okrelony krg podmiotw uprawnionych do udziau w konsultacjach. Ze wzgldu na wymienione nieprawidowoci stwierdzenie niewanoci przedmiotowej uchway, w czci okrelonej na wstpie, jest uzasadnione i konieczne. Na niniejsze rozstrzygnicie nadzorcze suy skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyskiego 2, za porednictwem Wojewody lskiego, w terminie 30 dni od dnia dorczenia rozstrzygnicia.

wz. WOJEWODY LSKIEGO Stanisaw Dbrowa I WICEWOJEWODA