You are on page 1of 2

UCHWAA NR 640/XLIII/2010 RADY POWIATU W LUBLICU z dnia 23 wrzenia 2010 r.

w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkadania na raty nalenoci majcych charakter cywilnoprawny Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.), art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm.) Rada Powiatu w Lublicu uchwala, co nastpuje: 1. Uchwaa okrela zasady i tryb umarzania, rozkadania na raty i odraczania terminw patnoci nalenoci o charakterze cywilnoprawnym przysugujcych Powiatowi Lublinieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, zwanych dalej nalenociami wobec osb fizycznych, osb prawnych, a take jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej, zwanych dalej dunikami. 2. Nalenoci, o ktrych mowa w 1 mog by umarzane w caoci lub czci, rozkadane na raty, odraczane, jeeli zachodzi przynajmniej jedna z poniszych przesanek: 1. Osoba fizyczna-zmara, nie pozostawiajc adnego majtku albo pozostawia majtek niepodlegajcy egzekucji na podstawie odrbnych przepisw, albo pozostawia przedmioty codziennego uytku domowego, ktrych czna warto nie przekracza kwoty 6.000 z; 2. Osoba prawna- zostaa wykrelona z waciwego rejestru osb prawnych przy jednoczesnym braku majtku, z ktrego mona by egzekwowa naleno, a odpowiedzialno z tytuu nalenoci nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; 3. cignicie nalenoci zagraa egzystencji dunika lub jego rodziny; 4. Jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej ulega likwidacji; 5. Zachodzi wany interes dunika lub interes publiczny. 3. Umorzenie odsetek od nalenoci gwnej oraz innych patnoci ubocznych nastpuje na zasadach okrelonych w 4 i w przypadkach okrelonych w 2. 4. 1. Umorzenie nalenoci pieninej, w przypadku wystpienia przesanek wskazanych w 2 pkt 3 i pkt 5 nastpuje na wniosek wierzyciela. 2. Do wniosku okrelonego w ust. 1 naley doczy dokumenty potwierdzajce wystpienie okolicznoci, o ktrych mowa w 2 pkt 3 i pkt 5. 3. W przypadkach wymienionych w 2 pkt 3 i 5 naleno moe by rozoona na raty lub mona odroczy termin patnoci na okres nie duszy ni 12 miesicy liczc od dnia zoenia wniosku. Do wniosku naley doczy dokumenty potwierdzajce sytuacj ekonomiczn wnioskodawcy. 4. Umorzenie nalenoci lub udzielenie ulgi w jej spacie polegajcej na rozoeniu na raty, odroczeniu terminu patnoci, w przypadkach wskazanych w 2, powinno by poprzedzone przeprowadzeniem postpowania wyjaniajcego, ktre potwierdzi lub zaprzeczy, czy wystpuj przesanki do umorzenia nalenoci lub zastosowania ulgi. 5. Umorzenie nalenoci pieninej za ktr odpowiada solidarnie wicej ni jeden dunik moe nastpi, gdy okolicznoci uzasadniajce umorzenie zachodz co do wszystkich zobowizanych. 5. Jeeli umorzenie dotyczy czci nalenoci, dla pozostaej czci nalenoci oznacza si termin zapaty. W razie niedotrzymania tego terminu naleno pozostaa do zapaty staje si natychmiast wymagalna. 6. Jeeli dunik nie spaci w terminie albo w penej wysokoci nalenoci, ktrej termin patnoci odroczono, albo nie spaci w penej wysokoci ustalonych rat, naleno pozostaa do zapaty staje si natychmiast wymagalna wraz z nalenymi odsetkami.
Id: DMPHL-XPPLN-WVNRF-ZKPYF-SHKGW. Podpisany Strona 1

7. 1. Organami uprawnionymi do umarzania, rozkadania na raty, odraczania terminw patnoci nalenoci pieninych s: 1) Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych (w formie jednostronnego owiadczenia woli) w odniesieniu do nalenoci przypadajcych tym jednostkom, jeeli warto nalenoci pieninej nie przekracza kwoty 5.000 z, 2) Zarzd Powiatu w Lublicu (w formie Uchway) w odniesieniu do nalenoci pieninych przypadajcych powiatowi lub powiatowym jednostkom organizacyjnym, w granicach kwot 5.001 z -10.000z, po zasigniciu opinii Komisji Budetu i Finansw. 3) Rada Powiatu w Lublicu (w formie Uchway) w odniesieniu do nalenoci pieninych przypadajcych powiatowi lub powiatowym jednostkom organizacyjnym, powyej kwoty 10.000 z, po zasigniciu opinii Komisji Budetu i Finansw. 2. Przez warto nalenoci pieninej rozumie si naleno gwn wraz z odsetkami i innymi nalenociami ubocznymi (koszty dochodzenia nalenoci). 8. 1. Do udzielania ulg bdcych pomoc publiczn w odniesieniu do dunikw-podmiotw prowadzcych dziaalno gospodarcz maj zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postpowaniu w sprawach dotyczcych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z pn. zm.) oraz Rozporzdzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006). 2. Podmiot ubiegajcy si o pomoc de minimis, ma obowizek przedoy podmiotowi udzielajcemu pomocy informacje, o ktrych mowa w Rozporzdzeniu Rady Ministrw z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajcy si o pomoc de minimis (Dz. U Nr 53, poz. 311). 9. Zobowizuje si kierownikw powiatowych jednostek organizacyjnych do przedkadania Zarzdowi Powiatu w Lublicu szczegowych sprawozda o podjtych rozstrzygniciach w zakresie umorzenia nalenoci, odroczeniach i rozkadania na raty caoci lub czci nalenoci wedug stanu na 31 grudnia kadego roku, w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni. 10. Traci moc uchwaa Nr 621/XLI/2010 Rady Powiatu w Lublicu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkadania na raty nalenoci majcych charakter cywilnoprawny. 11. Wykonanie uchway powierza organizacyjnych Powiatu Lublinieckiego. si Zarzdowi Powiatu w Lublicu i kierownikom jednostek

12. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Powiatu mgr Lidia Kucharczyk

Id: DMPHL-XPPLN-WVNRF-ZKPYF-SHKGW. Podpisany

Strona 2