You are on page 1of 2

UCHWAA NR XLI/338/10 RADY MIEJSKIEJ W AZACH z dnia 17 wrzenia 2010 r.

w sprawie warunkw funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoywania i odwoywania czonkw Zespou Interdyscyplinarnego w azach. Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z pz. zm.) - Rada Miejska w azach uchwala, co nastpuje: 1. Uchwaa reguluje tryb i sposb powoywania i odwoywania czonkw Zespou Interdyscyplinarnego w azach, zwanego dalej Zespoem oraz szczegowe warunki jego funkcjonowania. 2. 1) W skad Zespou wchodz: a) przedstawiciel Orodka Pomocy Spoecznej w azach, b) przedstawiciel Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych w azach, c) przedstawiciel Komisariatu Policji w azach, d) przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu, e) przedstawiciel jednostek ochrony zdrowia, f) przedstawiciel organizacji pozarzdowych, g) kurator sdowy. 2) W celu powoania Zespou Burmistrz zwraca si do instytucji wskazanych w ust. 1 o wskazanie na pimie w terminie siedmiu dni kandydata na czonka Zespou. W przypadku kuratora sdowego Burmistrz zwraca si do waciwego Prezesa Sdu. 3) Skad Zespou ustala imiennie Burmistrz w drodze zarzdzenia. 4) Kadencja Zespou wynosi trzy lata. 5) Czonek Zespou moe zosta odwoany przez Burmistrza: a) w razie zoenia rezygnacji z czonkostwa w Zespole, b) na wniosek podmiotu wskazanego w ust. 1, ktry go desygnowa, c) na wniosek Zespou. 3. 1) Zesp dziaa na posiedzeniach zwoywanych przez Przewodniczcego. Przewodniczcy zobowizany jest zwoa posiedzenie na wniosek ktregokolwiek z czonkw Zespou. 2) Posiedzenia zwoywane s za pomoc pisma, telefonicznie, poczt elektroniczn, faksem albo inny sposb, tak aby czonek o terminie posiedzenia wiedzia, co najmniej na siedem dni przed posiedzeniem. W przypadkach niecierpicych zwoki termin ten mona skrci do trzech dni. 3) Zesp w zakresie swoich kompetencji podejmuje uchway zwyk wikszoci gosw w gosowaniu jawnym w obecnoci co najmniej poowy czonkw Zespou chyba, e przepisy odrbne stanowi inaczej. 4) Z posiedzenia sporzdza si protok, ktry powinien zawiera w szczeglnoci: a) dat posiedzenia, b) wskazanie obecnych na posiedzeniu, c) przedmiot obrad, d) tre podjtych uchwa, e) podpisy obecnych na posiedzeniu.

Id: VEPBZ-OHFOU-NWJQX-WXNJV-WRGTV. Podpisany

Strona 1

4. Na koniec kadencji Przewodniczcy Zespou Interdyscyplinarnego skada Radzie Miejskiej w azach sprawozdanie z prac Zespou. 5. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi az. 6. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej w azach Maciej Kubiczek

Id: VEPBZ-OHFOU-NWJQX-WXNJV-WRGTV. Podpisany

Strona 2