You are on page 1of 4

UCHWAA NR LI/380/10

RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH


z dnia 29 wrzenia 2010 r.
w sprawie szczegowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego
i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci
statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pn. zm.), oraz w zwizku
z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (t. j.
Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z pn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta
Rada Miejska w Pyskowicach uchwala:
1. Konsultacje z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej
organizacjami, ktre przeprowadzane s w przypadku opracowania projektw aktw prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji, maj charakter
opiniodawczy, a ich wyniki nie s wice.
2. Wymg przeprowadzenia konsultacji uwaa si za speniony nawet, gdy nie przystapia do niego
adna organizacja
3. Ogoszenie o przeprowadzeniu konsultacji, oraz formularz zgoszenia opinii zamieszcza si na
stronie internetowej Miasta Pyskowice w zakadce ,,ORGANIZACJE POZARZDOWE; oraz na tablicy
ogosze Urzdu Miejskiego wraz z ogoszeniem zamieszcza si projekt uchway bdcej przedmiotem
konsultacji i wskazuje si termin zgoszenia opinii.
4. 1. Konsultowanie projektw aktw prawa miejscowego dotyczcych statutowej dziaalnoci
organizacji, zwanych dalej projektami odbywa si w nastpujcy sposb:
1)Przedmiot i termin konsultacji okrela zarzdzeniem Burmistrz Miasta
2)Uwagi dotyczce konsultowanego projektu zgaszane s za pomoc formularza zgoszenia opinii
w formie pisemnej lub elektronicznej. Opinie zgoszone po terminie pozostawia si bez rozpoznania.
3)Nieprzedstawienie opinii we wskazanym w ogoszeniu terminie oznacza rezygnacj z prawa do jej
wyraenia.
4)Zgoszona opinia podlega rozpatrzeniu w terminie 7 dni od daty jej wpywu.
2. Z przebiegu konsultacji sporzdza si protok zawierajcy w szczeglnoci informacj
o podmiotach, ktre wziy w nich udzia oraz wyniki konsultacji. Protok podlega publikacji na stronie
internetowej Miasta Pyskowice w terminie 7 dni od dnia ich zakoczenia, w zakadce przeznaczonej dla
organizacji pozarzdowych.
3. Wzory ogoszenia o przeprowadzeniu konsultacji oraz formularza zgoszenia opinii stanowi
zaczniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchway.
5. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Pyskowice.
6. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym
Wojewdztwa lskiego.

Id: UNHAI-IVNRA-JXVPH-PLVRJ-YGSIH. Podpisany

Strona 1

Przewodniczca Rady
mgr in. Jolanta Drozd

Id: UNHAI-IVNRA-JXVPH-PLVRJ-YGSIH. Podpisany

Strona 2

Zacznik do Uchway Nr LI/380/10


Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 29 wrzenia 2010 r.
Ogoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
Konsultacjom podlega projekt uchway w sprawie:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Termin konsultacji: ........................................................................................................................
Uprawnionymi do udziau w konsultacjach s dziaajce na terenie Gminy Pyskowice organizacje
pozarzdowe i podmioty prowadzce dziaalno poytku publicznego, majce wpisan w dziaalno
statutow dziedzin, w ktrej podejmowane s konsultacje.
Uwagi dotyczce konsultowanego projektu uchway naley zgasza za pomoc formularza
zgoszenia opinii drog elektroniczn na adres: .................................. lub w formie pisemnej przy
czym o zachowaniu terminu decyduje data wpywu opinii do siedziby Urzdu Miejskiego
w Pyskowicach.
Protok z przebiegu konsultacji zamieszczony zostanie na oficjalnej stronie internetowej Gminy,
w zakadce przeznaczonej dla organizacji pozarzdowych.

Przewodniczca Rady
mgr in. Jolanta Drozd

Id: UNHAI-IVNRA-JXVPH-PLVRJ-YGSIH. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr LI/380/10


Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 29 wrzenia 2010 r.
Formularz zgoszenia opinii
1)Projekt uchway w sprawie:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2)Nazwa organizacji przedkadajcej opini oraz wskazanie (na podstawie celw i zada statutowych),
e konsultowany projekt dotyczy dziaalnoci statutowej organizacji lub podmiotu:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3)Proponowane rozwizania / uwagi do projektu uchway:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

imi i nazwisko
upowanionego przedstaw
iciela organizacji
pozarzdowej

Pyskowice.............................

Przewodniczca Rady
mgr in. Jolanta Drozd

Id: UNHAI-IVNRA-JXVPH-PLVRJ-YGSIH. Podpisany

Strona 1