You are on page 1of 5

POROZUMIENIE NR 54/KT/2010 z dnia 11 maja 2010 r. pomidzy : Wojewdztwem lskim, z siedzib w Katowicach przy ul.

Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarzd Wojewdztwa w osobach: Zbyszka Zaborowskiego Piotra Spyry a Gmin Popw , z siedzib w Popowie przy ul. Czstochowskiej 6 reprezentowan przez Wjta Gminy Bolesawa wita. 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie prowadzenia zadania p.n.: Przebudowa skrzyowania drogi wojewdzkiej nr 491 z drog powiatow nr S 2066 na rondo w Popowie . 2. Wojewdztwo lskie powierza Gminie penienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidowej realizacji zadania okrelonego w pkt 1 cznie z ustanowieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. 3. Zakres rzeczowy zadania okrelonego w pkt. 1 obejmuje przebudow istniejcego skrzyowania drogi wojewdzkiej nr 491(od km 8+883 do km 9+025) z drog powiatow nr S 2066 na rondo w Popowie wraz z budow odcinkw chodnikw, budow 2 zatok autobusowych oraz przebudow infrastruktury technicznej. 4. Gmina posiada pozwolenie na budow Nr 56/08/C (IF/IX/7111/2/58/08) z dnia 22 grudnia 2008 r. wydane przez Wojewod lskiego. 5. Termin zakoczenia realizacji rzeczowej zadania okrelonego w pkt 1 planowany jest do 30 listopada 2010 r. 2. 1. Szacunkowy koszt zadania stanowicego przedmiot porozumienia obejmuje: roboty budowlane, koszty nadzoru i wynosi 1.700.629 z (jeden milion siedemset tysicy szeset dwadziecia dziewi zotych). 2. Gmina uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokoci 20 % kosztu okrelonego w pkt 1. 3. Gmina posiada rodki finansowe na zabezpieczenie udziau finansowego w 2010 r. w wysokoci 340.126 z. 4. Wojewdztwo lskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokoci 80 % kosztu okrelonego w pkt 1. 5. Wojewdztwo lskie posiada rodki finansowe na zabezpieczenie udziau finansowego w 2010 r. w wysokoci 1.360.503 z. 6. Jeeli w wyniku przeprowadzonego postpowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowicego przedmiot porozumienia wynikajcy z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwot, o ktrej mowa w pkt 1 strony niezwocznie uzgodni tryb dalszego postpowania, w tym podzia zwikszonych kosztw realizacji. Nie dopuszcza si zawarcia przez Gmin umowy z wykonawc bez uzyskania zgody Zarzdu Wojewdztwa lskiego. W przypadku zawarcia umowy bez tej zgody kwot przekraczajc szacunkowy koszt zadania okrelony w pkt 1 w caoci zobowizana bdzie sfinansowa Gmina. 7. Kwota udziau finansowego Gminy i kwota udziau finansowego Wojewdztwa lskiego w kosztach realizacji zadania zostan okrelone po zawarciu umowy/w z wybranym/i wykonawc/ami w aneksie do niniejszego porozumienia. 8. Gmina udzieli Wojewdztwu lskiemu pomocy finansowej na realizacj zadania stanowicego przedmiot porozumienia w wysokoci swojego udziau finansowego ustalonego w aneksie, o ktrym mowa w pkt 7, w formie dotacji celowej, ktrej zasady przekazania i rozliczania okreli odrbna umowa.
Id: ATOOV-YMLUN-KDHQG-QZJZQ-QDZEL. Podpisany Strona 1

Wicemarszaka Wojewdztwa lskiego Czonka Zarzdu Wojewdztwa lskiego

9. Na realizacj zadania objtego porozumieniem Gmina otrzyma dotacj celow obejmujc udzia finansowy Gminy i Wojewdztwa lskiego w kwocie wynikajcej z poniesionych i udokumentowanych kosztw. 3. 1. Zarzd Wojewdztwa lskiego przekae Gminie rodki finansowe dotacji celowej okrelonej w 2 pkt 9 na pisemne wnioski Wjta, na wskazany rachunek budetu gminy, w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia w trzech transzach: 1.1 I transza w wysokoci do 500.000 z po wykonaniu i odebraniu czci zadania, 1.2 II transza w wysokoci do 500.000 z po wykonaniu i odebraniu czci zadania, 1.3 III transza w pozostaej wysokoci, w tym rodki stanowice pomoc finansow Gminy, po wykonaniu i odebraniu caoci zadania. 2. Do wnioskw, o ktrych mowa w pkt 1 naley doczy potwierdzone za zgodno z oryginaem kopie: protokow czciowych lub kocowego odbioru zadania dokonanych z udziaem Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach oraz rachunkw i faktur. 3. Za dzie przekazania dotacji celowej uwaa si dzie obcienia rachunku bankowego Wojewdztwa lskiego. 4. W przypadku wystpienia kar umownych nalenych od wykonawcy robt kary te podlegaj zwrotowi na nastpujcy rachunek bankowy 70 1560 1111 0000 9070 0003 5181 w czci rwnej udziaowi Wojewdztwa lskiego w kosztach realizacji, o ktrym mowa w 2 pkt 4 wraz ze stosownym wyjanieniem sytuacji, ktrej dotycz. 4. 1. Strony ustalaj, e wyonienia wykonawcy/w oraz zawarcia umowy/w dokona Gmina zgodnie z przepisami ustawy prawo zamwie publicznych. 2. Gmina przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyonienia wykonawcy/w zadania. 3. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia w czci dotyczcej opisu przedmiotu zamwienia zostanie przedoona do uzgodnienia Zarzdowi Drg Wojewdzkich w Katowicach. 4. Gmina niezwocznie powiadomi Zarzd Wojewdztwa lskiego i Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach o zawarciu umowy/w z wykonawc/ami oraz przekae potwierdzon za zgodno z oryginaem kopi tej umowy/w. O ile taka okoliczno wystpi, Gmina przekae potwierdzon za zgodno z oryginaem kopi aneksu do umowy niezwocznie po jego zawarciu, z zastrzeeniem pkt 6. 5. Na podstawie przekazanej kopii umowy/w zostanie sporzdzony aneks, o ktrym mowa w 2 pkt 7 okrelajcy wielkoci rodkw finansowych Gminy i Wojewdztwa lskiego w realizacji zadania z zachowaniem udziaw ustalonych w 2 pkt 2 i 4. 6. Wszelkie koszty za roboty dodatkowe lub nieprzewidziane nie wchodzce w zakres okrelony w umowie z wykonawc podlegaj osobnemu uzgodnieniu pomidzy stronami porozumienia i wymagaj zawarcia aneksu ustalajcego udziay finansowe stron w tych kosztach. Okrelenie szczegowego zakresu tych robt wymaga spisania protokou koniecznoci przez przedstawicieli Gminy i Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach. 7. Integraln czci porozumienia jest harmonogram realizacji zadania uzgodniony w toku negocjacji. 8. Dopuszcza si zmiany w/w harmonogramu w formie pisemnej zaakceptowanej przez obie strony, z zastrzeeniem, i wyduenie terminu zakoczenia i odbioru bdzie moliwe jedynie po udokumentowaniu przez Gmin zaistnienia okolicznoci niewynikajcych z zaniechania lub nieprawidowego dziaania stron porozumienia, Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach lub wybranego wykonawcy/w.

Id: ATOOV-YMLUN-KDHQG-QZJZQ-QDZEL. Podpisany

Strona 2

9. Gmina bdzie na bieco monitorowa zgodno realizacji zadania z przyjtym harmonogramem i przekazywa niezwocznie informacj o zaistnieniu okolicznoci mogcych mie wpyw na opnienie realizacji harmonogramu wraz z propozycj dziaa zaradczych. 5. 1. Nadzr nad realizacj zadania, o ktrym mowa w 1 sprawowa bdzie dziaajcy w imieniu Wojewdztwa lskiego - Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach, ktry wyznaczy inspektora koordynatora do biecej kontroli realizacji zadania przez zarzd drogi. 2. Gmina powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach o terminach odbiorw czciowych i kocowym zadania. 3. Odbiory zadania winny by dokonywane przez Gmin z udziaem Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach. 4. Upowanieni przedstawiciele Wojewdztwa lskiego mog przeprowadzi kontrol realizacji zadania objtego porozumieniem. 5. Wytworzon w ramach niniejszego porozumienia infrastruktur drogow Gmina przekae nieodpatnie Wojewdztwu lskiemu protokoem zdawczo-odbiorczym, ktrego kopi po podpisaniu przez strony niniejszego porozumienia otrzyma Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach. 6. 1. Rozliczenia dotacji o ktrej mowa w 2 pkt 9 naley dokona w terminie do 30 dni od dokonania odbioru kocowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej za zgodno z oryginaem kopii dokumentu zapaty, opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych robt oraz owiadczenia Wjta o niewystpieniu kar umownych lub zobowizania o dokonaniu zwrotu kar umownych do budetu wojewdztwa lskiego niezwocznie po ich wyegzekwowaniu. 2. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budetu wojewdztwa lskiego zgodnie z postanowieniami art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 3. rodki dotacji celowej udzielonej na realizacj zadania objtego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienalenie lub w nadmiernej wysokoci podlegaj zwrotowi na rachunek udzielajcego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 7. Gmina owiadcza, e: a) dysponuje potencjaem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania; b) przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamwie publicznych; c) roboty wykonywane bd zgodnie z wymogami Prawa budowlanego; d) umieci w SIWZ w warunkach umowy z wykonawc zapis zobowizujcy wykonawc do udzielenia picioletniej gwarancji na wykonane roboty. 8. Porozumienie zawiera si na okres do 31 grudnia 2010 r.

Id: ATOOV-YMLUN-KDHQG-QZJZQ-QDZEL. Podpisany

Strona 3

9. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagaj formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 10. Rozstrzyganie ewentualnych sporw wynikych na tle niniejszego porozumienia naley do sdu powszechnego waciwego ze wzgldu na siedzib Wojewdztwa lskiego. 11. Porozumienie podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. 12. Niniejsze porozumienie sporzdzono w trzech jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym dla kadej ze stron oraz jeden dla celw publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. Wojewdztwo lskie Gmina Popw

WICEMARSZAEK Zbyszek Zaborowski

WJT Bolesaw witaa

CZONEK ZARZDU WOJEWDZTWA Piotr Spyra

SKARBNIK WOJEWDZTWA LSKIEGO Elbieta Stolorz-Krzisz

Id: ATOOV-YMLUN-KDHQG-QZJZQ-QDZEL. Podpisany

Strona 4

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: PRZEBUDOWA SKRZYOWANIA DROGI WOJEWDZKIEJ NR 491 Z DROG POWIATOW NR S 2066 NA RONDO W POPOWIE Zacznik do porozumienia nr 54/KT/2010 z dnia 11.05.2010

L.p Nazwa dokumentu lub czynnoi wykonanej lub do wykonania 1 Uchwaa o zabezpieczeniu rodkw finansowych na realizacj zadania 2 Dokumentacja projektowa 3 Kosztorys inwestorski 4 Regulacja stanu prawnego terenu 5 Decyzja pozwolenie na budow/zezwolenie na realizacj inwestycji drogowej/zgoszenie budowy albo wykonania robt budowlanych

Kto wykonuje (Jest +, Brak -) + Gmina, Wojewdztwo + Gmina + Gmina W oparciu o decyzj o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej + Gmina -

Planowany termin realizacji

6 Podpisanie porozumienia/umowy dotyczcych realizacji zadania 7 Przygotowanie SIWZ 8 Przeprowadzenie postpowania przetargowego 9 Podpisanie umowy z wybranym w postpowaniu przetargowym wykonawc

Kwiecie/maj 2010 r. Kwiecie 2010 r. Maj/czerwiec 2010 r. Czerwiec/lipiec 2010 r. Padziernik/Listopad 2010 r. W transzach nie pniej ni do grudnia 2010 r.

10 Zakoczenie i odbir zadania 11 Przekazanie rodkw finansowych

Id: ATOOV-YMLUN-KDHQG-QZJZQ-QDZEL. Podpisany

Strona 1