You are on page 1of 5

POROZUMIENIE NR 63/KT/2010 z dnia 20 maja 2010 r. pomidzy : Wojewdztwem lskim, z siedzib w Katowicach przy ul.

Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarzd Wojewdztwa w osobach: Zbyszka Zaborowskiego Piotra Spyry a Miastem Szczyrk , z siedzib w Szczyrku przy ul. Beskidzkiej 4 reprezentowanym przez Burmistrza Wojciecha Bydliskiego. 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu prowadzenia zadania p.n.: Budowa zatok autobusowych w cigu drogi wojewdzkiej nr 942 w Szczyrku. 2. Wojewdztwo lskie powierza Miastu penienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidowej realizacji zadania okrelonego w pkt 1 cznie z ustanowieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. 3. Zakres rzeczowy zadania okrelonego w pkt. 1 obejmuje budow dwch zatok autobusowych w cigu drogi wojewdzkiej nr 942 w Szczyrku w km od 18+090 do 18+146 na kierunku Szczyrk Bielsko-Biaa i w km od 18+009 do 18+065 na kierunku BielskoBiaa Szczyrk. 4. Miasto posiada pozwolenie na budow Nr 40/09/B-B (IF/Vb/7111/1/20/09) z dnia 30 padziernika 2009 r. wydane przez Wojewod lskiego. 5. Termin zakoczenia realizacji rzeczowej zadania okrelonego w pkt 1 planowany jest do 30 listopada 2010 r. 2. 1. Szacunkowy koszt zadania stanowicego przedmiot porozumienia obejmuje: roboty budowlane w tym przebudow kolidujcych urzdze teletechnicznych i sieci oraz ogrodze, koszty nadzoru inwestorskiego, wycink drzew wraz z karczowaniem pni i korzeni, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i wynosi 600.000 z (szeset tysicy zotych). 2. Miasto uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokoci 20 % kosztu okrelonego w pkt 1. 3. Miasto posiada rodki finansowe na zabezpieczenie udziau finansowego w 2010 r. w wysokoci 120.000 z. 4. Wojewdztwo lskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokoci 80 % kosztu okrelonego w pkt 1. 5. Wojewdztwo lskie posiada rodki finansowe na zabezpieczenie udziau finansowego w 2010 r. w wysokoci 480.000 z. 6. Jeeli w wyniku przeprowadzonego postpowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowicego przedmiot porozumienia wynikajcy z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwot, o ktrej mowa w pkt 1 strony niezwocznie uzgodni tryb dalszego postpowania, w tym podzia zwikszonych kosztw realizacji. Nie dopuszcza si zawarcia przez Miasto umowy z wykonawc bez uzyskania zgody Zarzdu Wojewdztwa lskiego. W przypadku zawarcia umowy bez tej zgody kwot przekraczajc szacunkowy koszt zadania okrelony w pkt 1 w caoci zobowizana bdzie sfinansowa Miasto. 7. Kwota udziau finansowego Miasta i kwota udziau finansowego Wojewdztwa lskiego w kosztach realizacji zadania zostan okrelone po zawarciu umowy/w z wybranym/i wykonawc/ami w aneksie do niniejszego porozumienia. Wicemarszaka Wojewdztwa lskiego Czonka Zarzdu Wojewdztwa lskiego

Id: IQQEH-CCFWV-KPMZG-HCHTC-BDKOS. Podpisany

Strona 1

8. Miasto udzieli Wojewdztwu lskiemu pomocy finansowej na realizacj zadania stanowicego przedmiot porozumienia w wysokoci swojego udziau finansowego ustalonego w aneksie, o ktrym mowa w pkt 7, w formie dotacji celowej, ktrej zasady przekazania i rozliczania okreli odrbna umowa. 9. Na realizacj zadania objtego porozumieniem Miasto otrzyma dotacj celow obejmujc udzia finansowy Miasta i Wojewdztwa lskiego w kwocie wynikajcej z poniesionych i udokumentowanych kosztw. 3. 1. Zarzd Wojewdztwa lskiego przekae Miastu rodki finansowe dotacji celowej okrelonej w 2 pkt 9 na pisemny wniosek Burmistrza, na wskazany rachunek budetu miasta, w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia. 2. Do wniosku, o ktrych mowa w pkt 1 naley doczy potwierdzone za zgodno z oryginaem kopie: protokou kocowego odbioru zadania dokonanego z udziaem Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach oraz rachunkw i faktur. 3. Za dzie przekazania dotacji celowej uwaa si dzie obcienia rachunku bankowego Wojewdztwa lskiego. 4. W przypadku wystpienia kar umownych nalenych od wykonawcy robt kary te podlegaj zwrotowi na nastpujcy rachunek bankowy 70 1560 1111 0000 9070 0003 5181 w czci rwnej udziaowi Wojewdztwa lskiego w kosztach realizacji, o ktrym mowa w 2 pkt 4 wraz ze stosownym wyjanieniem sytuacji, ktrej dotycz. 4. 1. Strony ustalaj, e wyonienia wykonawcy/w oraz zawarcia umowy/w dokona Miasto zgodnie z przepisami ustawy prawo zamwie publicznych. 2. Miasto przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyonienia wykonawcy/w zadania. 3. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia w czci dotyczcej opisu przedmiotu zamwienia zostanie przedoona do uzgodnienia Zarzdowi Drg Wojewdzkich w Katowicach. 4. Miasto niezwocznie powiadomi Zarzd Wojewdztwa lskiego i Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach o zawarciu umowy/w z wykonawc/ami oraz przekae potwierdzon za zgodno z oryginaem kopi tej umowy/w. O ile taka okoliczno wystpi, Miasto przekae potwierdzon za zgodno z oryginaem kopi aneksu do umowy niezwocznie po jego zawarciu, z zastrzeeniem pkt 6. 5. Na podstawie przekazanej kopii umowy/w zostanie sporzdzony aneks, o ktrym mowa w 2 pkt 7 okrelajcy wielkoci rodkw finansowych Miasta i Wojewdztwa lskiego w realizacji zadania z zachowaniem udziaw ustalonych w 2 pkt 2 i 4. 6. Wszelkie koszty za roboty dodatkowe lub nieprzewidziane nie wchodzce w zakres okrelony w umowie z wykonawc podlegaj osobnemu uzgodnieniu pomidzy stronami porozumienia i wymagaj zawarcia aneksu ustalajcego udziay finansowe stron w tych kosztach. Okrelenie szczegowego zakresu tych robt wymaga spisania protokou koniecznoci przez przedstawicieli Miasta i Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach. 7. Integraln czci porozumienia jest harmonogram realizacji zadania uzgodniony w toku negocjacji. 8. Dopuszcza si zmiany w/w harmonogramu w formie pisemnej zaakceptowanej przez obie strony, z zastrzeeniem, i wyduenie terminu zakoczenia i odbioru bdzie moliwe jedynie po udokumentowaniu przez Miasto zaistnienia okolicznoci niewynikajcych z zaniechania lub nieprawidowego dziaania stron porozumienia, Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach lub wybranego wykonawcy. 9. Miasto bdzie na bieco monitorowa zgodno realizacji zadania z przyjtym harmonogramem i przekazywa niezwocznie informacj o zaistnieniu okolicznoci mogcych mie wpyw na opnienie realizacji harmonogramu wraz z propozycj dziaa zaradczych.
Id: IQQEH-CCFWV-KPMZG-HCHTC-BDKOS. Podpisany Strona 2

5. 1. Nadzr nad realizacj zadania, o ktrym mowa w 1 sprawowa bdzie dziaajcy w imieniu Wojewdztwa lskiego - Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach, ktry wyznaczy inspektora koordynatora do biecej kontroli realizacji zadania przez zarzd drogi. 2. Miasto powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach o terminie odbioru kocowego zadania. 3. Odbir zadania winien by dokonywany przez Miasto z udziaem Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach. 4. Upowanieni przedstawiciele Wojewdztwa lskiego mog przeprowadzi kontrol realizacji zadania objtego porozumieniem. 5. Wytworzon w ramach niniejszego porozumienia infrastruktur drogow Miasto przekae nieodpatnie Wojewdztwu lskiemu protokoem zdawczo-odbiorczym, ktrego kopi po podpisaniu przez strony niniejszego porozumienia otrzyma Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach. 6. 1. Rozliczenia dotacji o ktrej mowa w 2 pkt 9 naley dokona w terminie do 30 dni od dokonania odbioru kocowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej za zgodno z oryginaem kopii dokumentu zapaty, opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych robt oraz owiadczenia Burmistrza o niewystpieniu kar umownych lub zobowizania o dokonaniu zwrotu kar umownych do budetu wojewdztwa lskiego niezwocznie po ich wyegzekwowaniu. 2. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budetu wojewdztwa lskiego zgodnie z postanowieniami art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 3. rodki dotacji celowej udzielonej na realizacj zadania objtego porozumieniem wykorzystane niezgodniez przeznaczeniem, pobrane nienalenie lub w nadmiernej wysokoci podlegaj zwrotowi na rachunek udzielajcego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 7. Gmina owiadcza, e: a) dysponuje potencjaem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania; b) przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamwie publicznych; c) roboty wykonywane bd zgodnie z wymogami Prawa budowlanego; d) umieci w SIWZ w warunkach umowy z wykonawc zapis zobowizujcy wykonawc do udzielenia picioletniej gwarancji na wykonane roboty. 8. Porozumienie zawiera si na okres do 31 grudnia 2010 r. 9. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagaj formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Id: IQQEH-CCFWV-KPMZG-HCHTC-BDKOS. Podpisany

Strona 3

10. Rozstrzyganie ewentualnych sporw wynikych na tle niniejszego porozumienia naley do sdu powszechnego waciwego ze wzgldu na siedzib Wojewdztwa lskiego. 11. Porozumienie podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. 12. Niniejsze porozumienie sporzdzono w trzech jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym dla kadej ze stron oraz jeden dla celw publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. Wojewdztwo lskie Miasto Szczyrk

WICEMARSZAEK Zbyszek Zaborowski

BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK mgr Wojciech Bydliski

CZONEK ZARZDU WOJEWDZTWA Piotr Spyra

SKARBNIK WOJEWDZTWA LSKIEGO Elbieta Stolorz-Krzisz

SKARBNIK MIASTA Kazimiera Egielman

Id: IQQEH-CCFWV-KPMZG-HCHTC-BDKOS. Podpisany

Strona 4

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIGU DROGI WOJEWDZKIEJ NR 942 W SZCZYRKU Zacznik do porozumienia nr 63/KT/2010 z dnia 20.05.2010

L.p 1

Nazwa dokumentu lub czynnoi wykonanej lub do wykonania Uchwaa o zabezpieczeniu rodkw finansowych na realizacj zadania

Kto wykonuje (Jest +, Brak -) + Miasto , Wojewdztwo + Miasto + Miasto Uzyskano pozwolenie na budow/zgody wacicieli na dysponowanie nieruchomociami na cele budowlane + Miasto -

Planowany termin realizacji

2 Dokumentacja projektowa 3 Kosztorys inwestorski 4 Regulacja stanu prawnego terenu Decyzja pozwolenie na budow/zezwolenie na realizacj 5 inwestycji drogowej/zgoszenie budowy albo wykonania robt budowlanych 6 Podpisanie porozumienia/umowy dotyczcych realizacji zadania

Kwiecie/maj 2010 r Kwiecie/maj 2010 r Maj/czerwiec 2010 r Czerwiec/lipiec 2010 r. Wrzesie/Padziernik 2010 r. Nie pniej ni do grudnia 2010 r.

7 Przygotowanie SIWZ 8 Przeprowadzenie postpowania przetargowego 9 Podpisanie umowy z wybranym w postpowaniu przetargowym wykonawc

10 Zakoczenie i odbir zadania 11 Przekazanie rodkw finansowych

Id: IQQEH-CCFWV-KPMZG-HCHTC-BDKOS. Podpisany

Strona 1

Related Interests