You are on page 1of 5

POROZUMIENIE NR 66/KT/2010 z dnia 2 czerwca 2010 r. pomidzy : Wojewdztwem lskim, z siedzib w Katowicach przy ul.

Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarzd Wojewdztwa w osobach: Zbyszka Zaborowskiego Piotra Spyry a Gmin Zebrzydowice , z siedzib w Zebrzydowicach przy ul. Ks. A. Janusza 6 reprezentowan przez Wjta Andrzeja Kondziok. 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie prowadzenia zadania p.n.: Budowa chodnika utwardzonego pobocza w cigu drogi wojewdzkiej nr 937 w Koczycach Maych. 2. Wojewdztwo lskie powierza Gminie penienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidowej realizacji zadania okrelonego w pkt 1 cznie z ustanowieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. 3. Zakres rzeczowy zadania okrelonego w pkt. 1 obejmuje budow chodnika utwardzonego pobocza z kanalizacj deszczow w cigu drogi wojewdzkiej nr 937 na odcinku od km 14+599 do km 15+624 wraz z przebudow zatok autobusowych w Koczycach Maych. 4. Gmina dokonaa zgoszenia wykonania robt budowlanych w lskim Urzdzie Wojewdzkim (IF/V/71113/02/58/08 z dnia 9 grudnia 2008 r.) 5. Termin zakoczenia realizacji rzeczowej zadania okrelonego w pkt 1 planowany jest do 30 listopada 2010 r. 2. 1. Szacunkowy koszt zadania stanowicego przedmiot porozumienia obejmuje: roboty budowlane, koszty nadzoru, koszty geodezyjne, aktualizacj kosztorysw i wynosi 2.303.964 z (dwa miliony trzysta trzy tysice dziewiset szedziesit cztery zote). 2. Gmina uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokoci 50 % kosztu okrelonego w pkt 1. 3. Gmina posiada rodki finansowe na zabezpieczenie udziau finansowego w 2010 r. w wysokoci 1.151.982 z. 4. Wojewdztwo lskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokoci 50 % kosztu okrelonego w pkt 1. 5. Wojewdztwo lskie posiada rodki finansowe na zabezpieczenie udziau finansowego w 2010 r. w wysokoci 1.151.982 z. 6. Jeeli w wyniku przeprowadzonego postpowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowicego przedmiot porozumienia wynikajcy z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwot, o ktrej mowa w pkt 1 strony niezwocznie uzgodni tryb dalszego postpowania, w tym podzia zwikszonych kosztw realizacji. Nie dopuszcza si zawarcia przez Gmin umowy z wykonawc bez uzyskania zgody Zarzdu Wojewdztwa lskiego. W przypadku zawarcia umowy bez tej zgody kwot przekraczajc szacunkowy koszt zadania okrelony w pkt 1 w caoci zobowizana bdzie sfinansowa Gmina. 7. Kwota udziau finansowego Gminy i kwota udziau finansowego Wojewdztwa lskiego w kosztach realizacji zadania zostan okrelone po zawarciu umowy/w z wybranym/i wykonawc/ami w aneksie do niniejszego porozumienia. Wicemarszaka Wojewdztwa lskiego Czonka Zarzdu Wojewdztwa lskiego

Id: FYMIA-RDJCP-DUQWX-ROCHA-LVETR. Podpisany

Strona 1

8. Gmina udzieli Wojewdztwu lskiemu pomocy finansowej na realizacj zadania stanowicego przedmiot porozumienia w wysokoci swojego udziau finansowego ustalonego w aneksie, o ktrym mowa w pkt 7, w formie dotacji celowej, ktrej zasady przekazania i rozliczania okreli odrbna umowa. 9. Na realizacj zadania objtego porozumieniem Gmina otrzyma dotacj celow obejmujc udzia finansowy Gminy i Wojewdztwa lskiego w kwocie wynikajcej z poniesionych i udokumentowanych kosztw. 3. 1. Zarzd Wojewdztwa lskiego przekae Gminie rodki finansowe dotacji celowej okrelonej w 2 pkt 9 na pisemne wnioski Wjta, na wskazany rachunek budetu gminy, w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia w trzech transzach: 1.1 I transza w wysokoci do 500.000 z po wykonaniu i odebraniu czci zadania, 1.2 II transza w wysokoci do 500.000 z po wykonaniu i odebraniu czci zadania, 1.3 III transza w pozostaej wysokoci, w tym rodki stanowice pomoc finansow Gminy, po wykonaniu i odebraniu caoci zadania. 2. Do wnioskw, o ktrych mowa w pkt 1 naley doczy potwierdzone za zgodno z oryginaem kopie: protokow czciowych lub kocowego odbioru zadania dokonanych z udziaem Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach oraz rachunkw i faktur. 3. Za dzie przekazania dotacji celowej uwaa si dzie obcienia rachunku bankowego Wojewdztwa lskiego. 4. W przypadku wystpienia kar umownych nalenych od wykonawcy robt kary te podlegaj zwrotowi na nastpujcy rachunek bankowy 70 1560 1111 0000 9070 0003 5181 w czci rwnej udziaowi Wojewdztwa lskiego w kosztach realizacji, o ktrym mowa w 2 pkt 4 wraz ze stosownym wyjanieniem sytuacji, ktrej dotycz. 4. 1. Strony ustalaj, e wyonienia wykonawcy/w oraz zawarcia umowy/w dokona Gmina zgodnie z przepisami ustawy prawo zamwie publicznych. 2. Gmina przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyonienia wykonawcy/w zadania. 3. Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia w czci dotyczcej opisu przedmiotu zamwienia zostanie przedoona do uzgodnienia Zarzdowi Drg Wojewdzkich w Katowicach. 4. Gmina niezwocznie powiadomi Zarzd Wojewdztwa lskiego i Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach o zawarciu umowy/w z wykonawc/ami oraz przekae potwierdzon za zgodno z oryginaem kopi tej umowy/w. O ile taka okoliczno wystpi, Gmina przekae potwierdzon za zgodno z oryginaem kopi aneksu do umowy niezwocznie po jego zawarciu, z zastrzeeniem pkt 6. 5. Na podstawie przekazanej kopii umowy/w zostanie sporzdzony aneks, o ktrym mowa w 2 pkt 7 okrelajcy wielkoci rodkw finansowych Gminy i Wojewdztwa lskiego w realizacji zadania z zachowaniem udziaw ustalonych w 2 pkt 2 i 4. 6. Wszelkie koszty za roboty dodatkowe lub nieprzewidziane nie wchodzce w zakres okrelony w umowie z wykonawc podlegaj osobnemu uzgodnieniu pomidzy stronami porozumienia i wymagaj zawarcia aneksu ustalajcego udziay finansowe stron w tych kosztach. Okrelenie szczegowego zakresu tych robt wymaga spisania protokou koniecznoci przez przedstawicieli Gminy i Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach. 7. Integraln czci porozumienia jest harmonogram realizacji zadania uzgodniony w toku negocjacji.

Id: FYMIA-RDJCP-DUQWX-ROCHA-LVETR. Podpisany

Strona 2

8. Dopuszcza si zmiany w/w harmonogramu w formie pisemnej zaakceptowanej przez obie strony, z zastrzeeniem, i wyduenie terminu zakoczenia i odbioru bdzie moliwe jedynie po udokumentowaniu przez Gmin zaistnienia okolicznoci niewynikajcych z zaniechania lub nieprawidowego dziaania stron porozumienia, Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach lub wybranego wykonawcy. 9. Gmina bdzie na bieco monitorowa zgodno realizacji zadania z przyjtym harmonogramem i przekazywa niezwocznie informacj o zaistnieniu okolicznoci mogcych mie wpyw na opnienie realizacji harmonogramu wraz z propozycj dziaa zaradczych. 5. 1. Nadzr nad realizacj zadania, o ktrym mowa w 1 sprawowa bdzie dziaajcy w imieniu Wojewdztwa lskiego - Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach, ktry wyznaczy inspektora koordynatora do biecej kontroli realizacji zadania przez zarzd drogi. 2. Gmina powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach o terminach odbiorw czciowych i kocowym zadania. 3. Odbiory zadania winny by dokonywane przez Gmin z udziaem Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach. 4. Upowanieni przedstawiciele Wojewdztwa lskiego mog przeprowadzi kontrol realizacji zadania objtego porozumieniem. 5. Wytworzon w ramach niniejszego porozumienia infrastruktur drogow Gmina przekae nieodpatnie Wojewdztwu lskiemu protokoem zdawczo-odbiorczym, ktrego kopi po podpisaniu przez strony niniejszego porozumienia otrzyma Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach. 6. 1. Rozliczenia dotacji o ktrej mowa w 2 pkt 9 naley dokona w terminie do 30 dni od dokonania odbioru kocowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej za zgodno z oryginaem kopii dokumentu zapaty, opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych robt oraz owiadczenia Wjta o niewystpieniu kar umownych lub zobowizania o dokonaniu zwrotu kar umownych do budetu wojewdztwa lskiego niezwocznie po ich wyegzekwowaniu. 2. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budetu wojewdztwa lskiego zgodnie z postanowieniami art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych. 3. rodki dotacji celowej udzielonej na realizacj zadania objtego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienalenie lub w nadmiernej wysokoci podlegaj zwrotowi na rachunek udzielajcego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych. 7. Gmina owiadcza, e: a) dysponuje potencjaem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania; b) przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamwie publicznych; c) roboty wykonywane bd zgodnie z wymogami Prawa budowlanego; d) umieci w SIWZ w warunkach umowy z wykonawc zapis zobowizujcy wykonawc do udzielenia picioletniej gwarancji na wykonane roboty.

Id: FYMIA-RDJCP-DUQWX-ROCHA-LVETR. Podpisany

Strona 3

8. Porozumienie zawiera si na okres do 31 grudnia 2010 r. 9. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagaj formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 10. Rozstrzyganie ewentualnych sporw wynikych na tle niniejszego porozumienia naley do sdu powszechnego waciwego ze wzgldu na siedzib Wojewdztwa lskiego. 11. Porozumienie podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. 12. Niniejsze porozumienie sporzdzono w trzech jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym dla kadej ze stron oraz jeden dla celw publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. Wojewdztwo lskie Gmina Zebrzydowice

WICEMARSZAEK Zbyszek Zaborowski

WJT GMINY ZEBRZYDOWICE mgr Andrzej Kondzioka

CZONEK ZARZDU WOJEWDZTWA Piotr Spyra

SKARBNIK WOJEWDZTWA LSKIEGO Elbieta Stolorz-Krzisz

SKARBNIK GMINY Irena Klocek

Id: FYMIA-RDJCP-DUQWX-ROCHA-LVETR. Podpisany

Strona 4

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: BUDOWA CHODNIKAUTWARDZONEGO POBOCZA W CIGU DROGI WOJEWDZKIEJ NR 937 W KOCZYCACH MAYCH Zacznik do porozumienia nr 66/KT/2010 z dnia 2.06.2010

L.p Nazwa dokumentu lub czynnoi wykonanej lub do wykonania 1 Uchwaa o zabezpieczeniu rodkw finansowych na realizacj zadania 2 Dokumentacja projektowa 3 Kosztorys inwestorski 4 Regulacja stanu prawnego terenu 5 Decyzja pozwolenie na budow/zezwolenie na realizacj inwestycji drogowej/zgoszenie budowy albo wykonania robt budowlanych

Kto wykonuje (Jest Planowany termin realizacji +, Brak -) + Gmina, Wojewdztwo + Gmina + Gmina Inwestycja w pasie drogowym + Gmina Kwiecie/maj 2010 r. Maj 2010 r. Czerwiec/Lipiec 2010 r. Czerwiec/Lipiec 2010 r. Padziernik/Listopad 2010 r. W transzach nie pniej ni do grudnia 2010 r

6 Podpisanie porozumienia/umowy dotyczcych realizacji zadania 7 Przygotowanie SIWZ 8 Przeprowadzenie postpowania przetargowego 9 Podpisanie umowy z wybranym w postpowaniu przetargowym wykonawc 10 Zakoczenie i odbir zadania 11 Przekazanie rodkw finansowych

Id: FYMIA-RDJCP-DUQWX-ROCHA-LVETR. Podpisany

Strona 1

Related Interests