You are on page 1of 2

ANEKS NR 1 z dnia 17 sierpnia 2010 r. do Porozumienia z dnia 25.05.2010 r. powierzajcego Gminie Woniki prowadzenia zadania p.n.

: Projekt budowy chodnika w cigu drogi wojewdzkiej nr 908 w miejscowoci Piasek zawarty pomidzy : Wojewdztwem lskim , z siedzib w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarzd Wojewdztwa w osobach: Zbyszka Zaborowskiego Piotra Spyry a Gmin Woniki z siedzib w Wonikach przy ul. Rynek 11 reprezentowan przez Burmistrza Alojzego Cichowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Doroty Musik 1. Na podstawie 9 Porozumienia z dnia 25.05.2010 r. strony postanawiaj zmieni brzmienie: 1. 1 pkt. 3 ppkt. a na nastpujce: opracowanie kompletnego projektu budowlanego budowy chodnika w cigu drogi wojewdzkiej nr 908 (ul. Wolnoci) w miejscowoci Piasek na odcinku od km 27 + 015 do km 27 + 830 oraz stosownie do potrzeb innych projektw i elementw wymaganych do uzyskania pozwolenia na budow (zgoszenia budowy albo wykonania robt budowlanych) dla zamierzenia budowlanego bdcego przedmiotem porozumienia. Dokumentacja projektowa zlecona do wykonania przez Gmin PPHU Sanitarna sp. z o.o. z Siemianowic lskich przygotowywana jest na podstawie wytycznych Zarzdu Drg Wojewdzkich w Katowicach dostpnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl/ (za. 1A,1B, 1C, 1D, 1F), 2. 1 pkt. 4 na nastpujce: Gmina Woniki uzyska pozwolenie na budow (dokona zgoszenia budowy albo wykonania robt budowlanych) dla zamierzenia budowlanego o ktrym mowa w pkt.1. Wymagane w tym celu penomocnictwo zostanie udzielone przez Zarzd Wojewdztwa lskiego wskazanemu przedstawicielowi Gminy na wniosek Burmistrza. Wniosek o udzielenie penomocnictwa winien zosta zoony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach kompletnego projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej. Gmina Woniki przedstawi wykaz nieruchomoci niezbdnych do zajcia w zwizku z realizacj wyej wymienionego zadania znajdujcych si w obrbie pasa drogowego drogi wojewdzkiej nr 908. Prawo dysponowania nieruchomociami pooonymi w pasie drogowym drogi wojewdzkiej nr 908 zostanie udzielone przez Zarzd Drg Wojewdzkich w Katowicach odrbnym dokumentem. 2. Pozostae postanowienia porozumienia pozostaj bez zmian. 3. Niniejszy aneks stanowi integraln cz przedmiotowego porozumienia. Wicemarszaka Wojewdztwa lskiego Czonka Zarzdu Wojewdztwa lskiego

Id: FMMXU-ZPDDF-TTYOX-UCUPN-TVBFB. Podpisany

Strona 1

4. Aneks podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. 5. Aneks zosta sporzdzony w trzech jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym dla kadej ze stron oraz jeden do celw publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. Wojewdztwo lskie WICEMARSZAEK Zbyszek Zaborowski CZONEK ZARZDU WOJEWDZTWA Piotr Spyra SKARBNIK WOJEWDZTWA LSKIEGO Elbieta Stolorz-Krzisz SKARBNIK GMINY Dorota Musik Gmina Woniki BURMISTRZ Alojzy Cichowski

Id: FMMXU-ZPDDF-TTYOX-UCUPN-TVBFB. Podpisany

Strona 2

Related Interests