You are on page 1of 3

POROZUMIENIE NR PZD-0118/2/2010 zdnia10wrzenia 2010 r.

zawarte pomidzy: Powiatem Pszczyskim reprezentowanym przez Zarzd Powiatu Pszczyskiegozsiedzib43200Pszczyna,ul.3Maja10,wosobach:1.in. JzefTetla- Starosta Powiatu Pszczyskiego 2. mgr Zygmunt JeleWicestarosta Powiatu Pszczyskiego dziaajcymwoparciuouchwaNr XLV/339/10 Rady Powiatu Pszczyskiego zdnia25sierpnia2010r.wsprawiezawarciaporozumieniazgminami:Goczakowice Zdrj,Kobir,Miedna, Pawowice,Suszec,wzakresiezimowegoutrzymaniadrgpowiatowychzwanymwdalszejtreci PowiatemaGmin Pawowice reprezentowanprzezWjtaGminyPawowicezsiedzib43-250 Pawowice, ul. Zjednoczenia 60 wosobie:mgrin. Damiana Galusek WjtaGminyPawowice, dziaajcymwoparciuouchwaNr XXXIII/374/2010 Rady Gminy Pawowicezdnia25maja2010r.wsprawiewyraenia zgody na zawarcie porozumienia pomidzy GminPawowice,aPowiatemPszczyskim dotyczcego przejcia do wykonania zadania zzakresuwaciwoci Powiatu Pszczyskiegozwanymwdalszejtreci Gmin. 1.Przedmiotem porozumienia jest przejcie przez Gminod Powiatu zadawzakresiezimowegoutrzymania drgpowiatowychpooonych na terenie Gminy Pawowicewsezoniezimowym2010/2011wrazzpozimowym uprztniciemdrgzmateriawuytych do zwalczania liskociwgwykazudrgwrazzprzynalenym standardem iokreleniemstandardwzimowegoutrzymaniastanowicym zaczniknr1doniniejszegoporozumienia. 2. 1.Terminrealizacjizadaniaustalasina okres od 01.11.2010 do 31.03.2011r. 2.Wprzypadkuwystpieniatrudnychwarunkwdrogowychpodniuwymienionymjakokocowywust.1, strony zastrzegajsobie moliwoprzeduenia obowizywaniaporozumieniapozatentermin.Wtakiejsytuacji Powiat na podstawie aneksu do porozumienia przekae Gminie rodki finansowe na realizacjprzez niprzejtych obowizkwwynikajcychzprzeduonego okresu trwania porozumienia. 3. 1.Gminazobowizuje sido przeprowadzenia postpowania na wyonieniewykonawcyiwykonaniezadania wymienionegow1zgodniezprzepisamiustawyzdnia29stycznia2004r.Prawozamwiepublicznych. 2.Przedmiotpostpowaniawym.wust.1powinienobejmowazarwnozimoweutrzymaniedrgpowiatowych, atake pozimowe uprztniciedrgzmateriawuytych do zwalczania liskoci. 4. 1.NapoczetrealizacjininiejszegoporozumieniaPowiatzobowizuje siprzekazadotacjGminiewkwocie 180.180,00 z/sownie: sto osiemdziesit tysicy sto osiemdziesit zotych/wpiciuratachwnastpujcych terminach: 1) IiIIratawsumie72.072,00zpatna do 07.12.2010 r. za miesiclistopadigrudzie, 2) IIIIViVratawsumie108.108,00zpatnazgrydo7dniadanegomiesica poczwszy od 01.2011 r. 2.Dotacjazostanieprzekazananarachunek:49844700050000001320000001 5. 1.Gminamaobowizek realizowania zadania wynikajcegozniniejszegoporozumieniadowyczerpaniarodkw finansowych przekazanych jej przez Powiat na realizacjporozumienia.Wprzypadkuwystpowaniawarunkw, wktrychprzekazanerodki nie pozwalayby na realizacjzadaniaGminapowiadomiPowiatofakciewyczerpaniasi rodkwz15-to dniowym wyprzedzeniem. 2.ZwrotniewykorzystanychprzezGminrodkwprzekazanejdotacjinastpiwdwchratach,tj.dodnia 15.01.2011roku(dotyczyrozliczeniadotacjiprzekazanejw2010roku)orazdodnia15.04.2011roku(dotyczy dotacjiprzekazanejw2011roku). 3.Wterminachokrelonychwpkt.2Gminazobowizuje siprzedstawiPowiatowi rozliczenie ID: VMNQO-OHADB-ZDXUG-WPZPP-JZHZZ. Podpisany. Strona 1 / 3 zwykorzystanychrodkw,zgodniezzacznikiemnr2i3doniniejszegoporozumienia. 6.Podstawdo przekazania rodkwstanowininiejszeporozumienie.

dotacjiprzekazanejw2011roku). 3.Wterminachokrelonychwpkt.2Gminazobowizuje siprzedstawiPowiatowi rozliczenie zwykorzystanychrodkw,zgodniezzacznikiemnr2i3doniniejszegoporozumienia. 6.Podstawdo przekazania rodkwstanowininiejszeporozumienie. 7.Wsprawachrozliczeniaiwykorzystaniaudzielonejdotacjistosujesiwaciweprzepisyustawyofinansach publicznych,wszczeglnociart.251i252. 8. 1.Wszelkiezmianyniniejszegoporozumieniawymagajdla swej wanoci zachowania formy pisemnej pod rygorem niewanoci. 2.Wsprawachnieuregulowanychniniejszymporozumieniemmajzastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 3.Wprzypadkusporwpowstaych na tle wykonania niniejszego porozumienia strony pozostawiaj rozstrzygniciu waciwego Sdu Powszechnego. 9.Porozumienie podlega ogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwalskiego. Do przekazania porozumienia do publikacji zobowizuje siPowiat. 10.Niniejszeporozumieniespisanow5jednobrzmicychegzemplarzach,po2dlakadejzestronoraz1dla celwpublikacjiwDziennikuUrzdowymWojewdztwalskiego, kady na prawach oryginau. Zacznik nr 1 do Porozumienia Nr PZD0118/2/2010 zdnia10wrzenia 2010 r. Zalacznik1.xls zacznik nr 1 Zacznik nr 2 do Porozumienia Nr PZD0118/2/2010 zdnia10wrzenia 2010 r. Zalacznik2.docx zacznik nr 2 Zacznik nr 3 do Porozumienia Nr PZD0118/2/2010 zdnia10wrzenia 2010 r. Zalacznik3.doc zacznik nr 3

STAROSTA in. JzefTetla


ID: VMNQO-OHADB-ZDXUG-WPZPP-JZHZZ. Podpisany.

WJT mgr in. Damian Galusek


Strona 2 / 3

celwpublikacjiwDziennikuUrzdowymWojewdztwalskiego, kady na prawach oryginau. Zacznik nr 1 do Porozumienia Nr PZD0118/2/2010 zdnia10wrzenia 2010 r. Zalacznik1.xls zacznik nr 1 Zacznik nr 2 do Porozumienia Nr PZD0118/2/2010 zdnia10wrzenia 2010 r. Zalacznik2.docx zacznik nr 2 Zacznik nr 3 do Porozumienia Nr PZD0118/2/2010 zdnia10wrzenia 2010 r. Zalacznik3.doc zacznik nr 3

STAROSTA in. JzefTetla

WJT mgr in. Damian Galusek

WICESTAROSTA mgr Zygmunt Jele

ID: VMNQO-OHADB-ZDXUG-WPZPP-JZHZZ. Podpisany.

Strona 3 / 3

Related Interests