You are on page 1of 3

POROZUMIENIE NR PZD-0118/3/2010 zdnia10wrzenia 2010 r.

zawarte pomidzy: Powiatem Pszczyskim reprezentowanym przez Zarzd Powiatu Pszczyskiegozsiedzib43200Pszczyna,ul.3Maja10,wosobach:1.in. JzefTetla- Starosta Powiatu Pszczyskiego 2. mgr Zygmunt JeleWicestarosta Powiatu Pszczyskiego dziaajcymwoparciuouchwaNr XLV/339/10 Rady Powiatu Pszczyskiego zdnia25sierpnia2010r.wsprawiezawarciaporozumieniazgminami:Goczakowice Zdrj,Kobir,Miedna, Pawowice,Suszecwzakresiezimowegoutrzymaniadrgpowiatowychzwanymwdalszejtreci PowiatemaGmin Miedna reprezentowanprzezWjtaGminyMiednazsiedzib43-227 Miedna,ul.Wiejska131wosobie:mgrin. Bogdana Taranowskiego WjtaGminyMiedna, dziaajcymwoparciuouchwaNr XLI/335/2006 Rady Gminy Miednazdnia07.03.2006r.wsprawiewyraenia zgody na zawarcie porozumienia pomidzy GminMiedna, aPowiatemPszczyskim dotyczcego przejciadowykonaniazadaniazzakresuwaciwoci Powiatu Pszczyskiego zwanymwdalszejtreci Gmin. 1.Przedmiotem porozumienia jest przejcie przez Gminod Powiatu zadawzakresiezimowegoutrzymania drgpowiatowychpooonych na terenie Gminy Miednawsezoniezimowym2010/2011wrazzpozimowym uprztniciemdrgzmateriawuytych do zwalczania liskociwgwykazudrgwrazzprzynalenym standardem iokreleniemstandardwzimowegoutrzymaniastanowicym zaczniknr1doniniejszegoporozumienia. 2. 1.Terminrealizacjizadaniaustalasina okres od 01.11.2010 do 31.03.2011r. 2.Wprzypadkuwystpieniatrudnychwarunkwdrogowychpodniuwymienionymjakokocowywust.1, strony zastrzegajsobie moliwoprzeduenia obowizywaniaporozumieniapozatentermin.Wtakiejsytuacji Powiat na podstawie aneksu do porozumienia przekae Gminie rodki finansowe na realizacjprzez niprzejtych obowizkwwynikajcychzprzeduonego okresu trwania porozumienia. 3. 1.Gminazobowizuje sido przeprowadzenia postpowania na wyonieniewykonawcyiwykonaniezadania wymienionegow1zgodniezprzepisamiustawyzdnia29stycznia2004r.Prawozamwiepublicznych. 2.Przedmiotpostpowaniawym.wust.1powinienobejmowazarwnozimoweutrzymaniedrgpowiatowych, atake pozimowe uprztniciedrgzmateriawuytych do zwalczania liskoci. 4. 1.NapoczetrealizacjininiejszegoporozumieniaPowiatzobowizuje siprzekazadotacjGminiewkwocie 154.440,00 z/sownie: sto pidziesit cztery tysice czterysta czterdzieci zotych/wpiciuratachwnastpujcych terminach: 1) IiIIratawsumie61.776,00zpatna do 07.12.2010 r. za miesiclistopadigrudzie, 2) IIIIViVratawsumie92.664,00zpatnazgrydo7dniadanegomiesica poczwszy od 01.2011 r. 2.Dotacjazostanieprzekazananarachunek:42844600062001000011790001 5. 1.Gminamaobowizek realizowania zadania wynikajcegozniniejszegoporozumieniadowyczerpaniarodkw finansowych przekazanych jej przez Powiat na realizacjporozumienia.Wprzypadkuwystpowaniawarunkw, wktrychprzekazanerodki nie pozwalayby na realizacjzadaniaGminapowiadomiPowiatofakciewyczerpaniasi rodkwz15-to dniowym wyprzedzeniem. 2.ZwrotniewykorzystanychprzezGminrodkwprzekazanejdotacjinastpiwdwchratach,tj.dodnia 15.01.2011roku(dotyczyrozliczeniadotacjiprzekazanejw2010roku)orazdodnia15.04.2011roku(dotyczy ID: CRLWJ-KVWWG-OAECP-SWDIB-XIGUC. Strona 1 / 3 dotacjiprzekazanejw2011roku). Podpisany. 3.Wterminachokrelonychwpkt.2Gminazobowizuje siprzedstawiPowiatowi rozliczenie

2.ZwrotniewykorzystanychprzezGminrodkwprzekazanejdotacjinastpiwdwchratach,tj.dodnia 15.01.2011roku(dotyczyrozliczeniadotacjiprzekazanejw2010roku)orazdodnia15.04.2011roku(dotyczy dotacjiprzekazanejw2011roku). 3.Wterminachokrelonychwpkt.2Gminazobowizuje siprzedstawiPowiatowi rozliczenie zwykorzystanychrodkw,zgodniezzacznikiemnr2i3doniniejszegoporozumienia. 6.Podstawdo przekazania rodkwstanowininiejszeporozumienie. 7.Wsprawachrozliczeniaiwykorzystaniaudzielonejdotacjistosujesiwaciweprzepisyustawyofinansach publicznych,wszczeglnociart.251i252. 8. 1.Wszelkiezmianyniniejszegoporozumieniawymagajdla swej wanoci zachowania formy pisemnej pod rygorem niewanoci. 2.Wsprawachnieuregulowanychniniejszymporozumieniemmajzastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 3.Wprzypadkusporwpowstaych na tle wykonania niniejszego porozumienia strony pozostawiaj rozstrzygniciu waciwego Sdu Powszechnego. 9.Porozumienie podlega ogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwalskiego. Do przekazania porozumienia do publikacji zobowizuje siPowiat. 10.Niniejszeporozumieniespisanow5jednobrzmicychegzemplarzach,po2dlakadejzestronoraz1dla celwpublikacjiwDziennikuUrzdowymWojewdztwalskiego, kady na prawach oryginau. Zacznik nr 1 do Porozumienia Nr PZD0118/3/2010 zdnia10wrzenia 2010 r. Zalacznik1.xls zacznik nr 1 Zacznik nr 2 do Porozumienia Nr PZD0118/3/2010 zdnia10wrzenia 2010 r. Zalacznik2.docx zacznik nr 2 Zacznik nr 3 do Porozumienia Nr PZD0118/3/2010 zdnia10wrzenia 2010 r. Zalacznik3.doc zacznik nr 3

ID: CRLWJ-KVWWG-OAECP-SWDIB-XIGUC. Podpisany. STAROSTA

WJTGMINY

Strona 2 / 3

celwpublikacjiwDziennikuUrzdowymWojewdztwalskiego, kady na prawach oryginau. Zacznik nr 1 do Porozumienia Nr PZD0118/3/2010 zdnia10wrzenia 2010 r. Zalacznik1.xls zacznik nr 1 Zacznik nr 2 do Porozumienia Nr PZD0118/3/2010 zdnia10wrzenia 2010 r. Zalacznik2.docx zacznik nr 2 Zacznik nr 3 do Porozumienia Nr PZD0118/3/2010 zdnia10wrzenia 2010 r. Zalacznik3.doc zacznik nr 3

STAROSTA in. JzefTetla

WJTGMINY mgr in. Bogdan Taranowski

WICESTAROSTA mgr Zygmunt Jele

ID: CRLWJ-KVWWG-OAECP-SWDIB-XIGUC. Podpisany.

Strona 3 / 3

Related Interests