You are on page 1of 2

Zacznik nr 1 do Uchway Nr 303/XLI/2010 Rady Powiatu w Kobucku z dnia 12 padziernika 2010 roku

Sposb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego Powiatu Kobuckiego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. 1. Niniejsza procedura okrela sposb konsultowania z radami dziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. 2. 1. Kady z podmiotw wskazanych w 1 ma prawo wyraenia opinii na zasadach okrelonych w uchwale oraz przesania jej na wskazany w ogoszeniu adres strony internetowej oraz na adres siedziby Starostwa Powiatowego w Kobucku. 2. Niniejsza uchwaa nie narusza prawa do konsultacji spoecznych wynikajcych z odrbnych przepisw prawa. 3. 1. Konsultacje w sprawach wskazanych w 1 w formie uchway ogasza i przeprowadza Zarzd Powiatu w Kobucku . 2. Konsultacje prowadzone s za pomoc strony internetowej Starostwa Powiatowego w Kobucku oraz w formie wyraenia pisemnej opinii skierowanej na adres wymieniony w 2 ust. 1. 3.Wraz z ogoszeniem zamieszcza si waciwy projekt bdcy przedmiotem konsultacji oraz formularz przyjmowania uwag i wnioskw, stanowicy zacznik nr 2 do uchway. 4. 1. Ogoszenie, o ktrym mowa w 3 ust. 1 powinno zawiera dane niezbdne do prawidowego przeprowadzenia konsultacji: przedmiot konsultacji, termin rozpoczcia i zakoczenia, form zgaszania opinii, adres strony internetowej, na ktrej zamieszczono projekt dokumentu, osob odpowiedzialn za przeprowadzenie konsultacji, sposb ogoszenia wynikw .

2. Informacj o konsultacjach ogasza si: 1) na stronie internetowej Starostwa, 2) w Biuletynie Informacji Publicznej, 3) na tablicy ogosze Starostwa. 5. 1. Informacja o rozpoczciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krtszym ni 5 dni przed ich rozpoczciem.

2. Termin wyraenia opinii przez podmioty uprawnione w przedmiocie konsultacji nie moe by krtszy ni 10 dni. 3. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnacj z prawa do jej wyraenia. 4. Konsultacje s wane bez wzgldu na ilo uprawnionych podmiotw w nich uczestniczcych. 5. Zarzd nie jest zobowizany do rozpatrywania opinii anonimowych lub nie zawierajcych informacji o uczestnikach wymienionych w art.3 ust.3 ustawy. 6. Po zakoczeniu konsultacji zostanie sporzdzone zestawienie wszystkich uwag i wnioskw, w celu rozpatrzenia ich przez Zarzd Powiatu. 7. W terminie do 14 dni od daty zakoczenia konsultacji Zarzd Powiatu przygotowuje informacj z ich przebiegu i podaje j do publicznej wiadomoci : na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogosze Starostwa Powiatowego.