You are on page 1of 3

UCHWAA NR XLVII/347/2010 RADYPOWIATUWMYSZKOWIE zdnia30wrzenia 2010 r. w sprawie: okreleniaszczegowegosposobukonsultowaniazraddziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymiipodmiotami wymienionymiwart.3ust.3ustawyzdnia24kwietnia2003rokuodziaalnoci poytkupublicznegoiowolontariacieprojektwaktwprawamiejscowego. Napodstawieart.4ust.1pkt22,art.12pkt11ustawyzdnia5czerwca1998r.

osamorzdziepowiatowym(tekstjednolityDz.U.z2001r.nr142,poz.1592zpn. zm.)wzwizkuzart.5ust.5ustawyzdnia24kwietnia2003rokuodziaalnoci poytku publicznegoiowolontariacie(Dz.U.Nr96,poz.873zpn. zm.) Rada Powiatu wMyszkowieuchwala,conastpuje: 1.Uchwaa niniejsza okrelaszczegowysposbkonsultowaniazPowiatow Rad Dziaalnoc i P oytku Publicznego, zwan dalej Rad, lub organizacjami pozarzdowymiipodmiotamiwymienionymiwart.3ust.3ustawyodziaalnoci poytku publicznegoiowolontariacieprojektwaktwprawamiejscowegowdziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji, zwanych dalej konsultacjami. 2.Konsultacje przeprowadza siwoparciuozasady: 1) pomocniczoci, 2) partnerstwa, 3) suwerennoci, 4) efektywnoci, 5) uczciwej konkurencji, 6) jawnoci. 3. 1.Konsultacjeprzeprowadzasi zRad, jeeli zostaa powoana lub zorganizacjamipozarzdowymiipodmiotamiwymienionymiwart.3ust.3ustawy odziaalnoci poytkupublicznegoiowolontariacie 2.Konsultacjeprzeprowadzasiwcelupoznaniaopiniipodmiotw,oktrychmowa wust.1,wsprawiepoddanejkonsultacji 3.Wynikikonsultacjimaj charakteropiniotwrczyinies wicedlaorganw Powiatu. 4. 1.Wprzypadkuobowizku przeprowadzenia konsultacji, Zarzd Powiatu Strona 1 / 3 wMyszkowieokrela cel, przedmiot, form iterminprzeprowadzeniakonsultacjioraz waciw komrk organizacyjn Starostwa Powiatowego odpowiedzialn za ich przeprowadzenie. 2.Informacj opodejmowanychkonsultacjachwrazzprojektemdokumentu
ID: ITGCA-AUYXN-OGKVL-BALMG-CTFID. Podpisany.

wust.1,wsprawiepoddanejkonsultacji 3.Wynikikonsultacjimaj charakteropiniotwrczyinies wicedlaorganw Powiatu. 4. 1.Wprzypadkuobowizku przeprowadzenia konsultacji, Zarzd Powiatu wMyszkowieokrela cel, przedmiot, form iterminprzeprowadzeniakonsultacjioraz waciw komrk organizacyjn Starostwa Powiatowego odpowiedzialn za ich przeprowadzenie. 2.Informacj opodejmowanychkonsultacjachwrazzprojektemdokumentu przeznaczonego do konsultacji zamieszcza si na stronie internetowej Starostwa PowiatowegowMyszkowieinatablicyogosze wbudynkuStarostwaPowiatowego wMyszkowie. 3.Konsultacjemogmieform: 1) bezporednich otwartych spotkazprzedstawicielamiorganizacjipozarzdowych, 2) wyraeniapisemnejopiniiwdanejkwestii 3) ankiet. 4.WprzypadkukonsultacjiprzeprowadzanychzRad, Zarzd Powiatu wMyszkowieprzesya Radzie pisemny projekt aktu prawa miejscowego wraz zuzasadnieniem.Terminwyraenia opinii przez Radwynosi 14 dni od dnia dorczenia projektu.Nieprzedstawienieopiniiwtymterminieoznaczarezygnacj zprawadojej wyraenia. 5.Wprzypadkukonsultacjiprzeprowadzanychzorganizacjamipozarzdowymi ipodmiotamiwymienionymiwart.3ust.3ustawyodziaalnoci poytkupublicznegoio wolontariacie, termin wyraenia opinii nie moe b y krtszyni 14 dni od dnia zamieszczeniainformacjiokonsultacjachnastronieinternetowejPowiatuitablicy ogosze. 6.Warunkiemudziau organizacji pozarzdowejwkonsultacjachjestpodanienazwy organizacji,danychrejestrowych,osbuprawnionychdoreprezentowaniaorganizacji orazimieniainazwiskaosobyzgaszajcej udzia organizacjiwkonsultacjach.Opinie iuwagiorganizacjiniezawierajce tych danych nie bd uwzgldnianewtoku procedury legislacyjnej nad konsultowanym aktem prawa miejscowego. 7.Konsultacjeuznajesi za wane, bez wzgldu na liczb podmiotwbiorcych wnichudzia, jeeli zostayprzeprowadzonezgodniezniniejszymizasadami. 5. 1.Wydzia odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji przekazuje ZarzdowiPowiatuwMyszkowieopinieiuwagizgoszonewtrakciekonsultacjioraz propozycje zmian do konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego 2.StanowiskoZarzdu Powiatu odnonieuzyskanychopiniiiuwag publikuje sina stronie internetowej Powiatu Myszkowskiego oraz przedstawia si Radzie Powiatu wMyszkowiewrazzestosownymprojektemuchway. 6.Wykonanie uchway powierza siZarzdowiPowiatuwMyszkowie.
Strona 2 / 3 7.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszeniawDzienniku UrzdowymWojewdztwalskiego. ID: ITGCA-AUYXN-OGKVL-BALMG-CTFID. Podpisany.

stronie internetowej Powiatu Myszkowskiego oraz przedstawia si Radzie Powiatu wMyszkowiewrazzestosownymprojektemuchway. 6.Wykonanie uchway powierza siZarzdowiPowiatuwMyszkowie. 7.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszeniawDzienniku UrzdowymWojewdztwalskiego.

Przewodniczcy Rady Janusz Jakubiec

ID: ITGCA-AUYXN-OGKVL-BALMG-CTFID. Podpisany.

Strona 3 / 3