You are on page 1of 4

UCHWAA NR XLIII/288/10 RADY POWIATU RYBNICKIEGO z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie okrelenia warunkw czciowego lub cakowitego zwalniania rodzicw z opat za pobyt dzieci w rodzinach zastpczych. Na podstawie art.12 pkt 11 Ustawy dnia 05 czerwca 1998 r.o samorzdzie powiatowym (j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1592, zm. z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003r Dz. U. Nr 162 poz.1568, zm. z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, zm. z 2007 r Dz.U. Nr 173 poz.1218, zm. z 2008 r Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz 1458, zm. z 2009 r Dz.U. Nr 92 poz. 753, zm. z 2010 r Nr 28, poz. 142, poz. 146) w zwizku z art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy spoecznej (j.t. z 2009 r Dz.U. Nr 175, poz. 1362, zm. z 2009 r. Dz.U. Nr 202, poz.1551, Dz.U. Nr 219, poz. 1706, Dz.U. Nr 221, poz. 1738, zm. z 2010 r Dz.U. Nr 28, poz.146, Dz.U. Nr 40 poz. 229, Dz.U. Nr 81, poz. 527). na wniosek Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Opieki Spoecznej i Wspierania Osb NiepenosprawnychRada Powiatu Rybnickiego uchwala, co nastpuje: 1. Przepisy Uchway stosuje si do rodzicw dziecka przebywajcego w rodzinie zastpczej, w tym take do rodzicw pozbawionych wadzy rodzicielskiej lub ktrych wadza rodzicielska zostaa zawieszona albo ograniczona. 2. Ilekro w dalszych przepisach Uchway jest mowa o: 1. Rodzinie zastpczej oznacza to rodzin zapewniajc opiek i wychowanie dziecku pozbawionemu cakowicie lub czciowo opieki rodzicielskiej dziaajc na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej 2. Dochodzie rodziny oznacza to dochd okrelony zgodnie z art.6 pkt.4 i art. 8 ust. 3, 4, 5 Ustawy o pomocy spoecznej, 3. Kryterium dochodowym - oznacza to dochd okrelony zgodnie z art.8 ust.1 pkt 2 Ustawy o pomocy spoecznej 4. Dziecku rozumie si przez to dziecko przebywajce w rodzinie zastpczej, w tym wychowanka penoletniego. 3. 1. Czciowe lub cakowite zwolnienie z opat ustala si w drodze decyzji administracyjnej, na okres nie duszy ni 1 rok. 2. Decyzj, o ktrej mowa w ust.1 wydaje Starosta lub z jego upowanienia Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku 3. W przypadku gdy odpatno ustala si za okresy wczeniejsze - sprzed wydania decyzji- z uwagi na procesowe przeszkody we wczeniejszym wydaniu decyzji (np. nieznane miejsce pobytu rodzica), zwolnienie moe obejmowa okresy dusze ni rok.

Id: HXSPU-PUOJU-MZIWT-UNRMO-NQCZH. Podpisany

Strona 1

4. Podstaw wydania decyzji w sprawie odpatnoci jest ustalenie sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majtkowej rodzicw (rodziny). Ustalenie to nastpuje na podstawie: 1) wywiadu rodowiskowego(rodzinnego), 2) zawiadczenia o dochodach rodzicw, 3) dokumentw i innych dowodw potwierdzajcych okolicznoci uzasadniajce zwolnienie, 4) decyzji o ustaleniu odpatnoci za pobyt dzieci w rodzinach zastpczych, w domu pomocy spoecznej, placwce opiekuczo wychowawczej oraz dokumentw potwierdzajcych wpaty rodzicw na poczet tych odpatnoci. 5. Zwolnienie czciowe lub cakowite z ponoszenia odpatnoci za pobyt dzieci w rodzinie zastpczej moe obejmowa zarwno oboje rodzicw jak i jednego z nich. 6. W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodzicw dziecka, potwierdzonej wywiadem rodowiskowym mona wyda decyzj o czciowym lub cakowitym zwolnieniu z opat, stosujc nastpujce zasady: 1) do okolicznoci wskazujcych na trudn sytuacj rodzicw nale w szczeglnoci: a) bezdomno, b) niepenosprawno c) niepenoletno rodzicw d) bezrobocie, e) dugotrwa lub cik chorob, f) przemoc w rodzinie, g) potrzeb ochrony macierzystwa lub wielodzietnoci, h) bezradnoci w sprawach opiekuczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwaszcza w rodzinach niepenych lub wielodzietnych, i) alkoholizm i narkomani, j) zaistnienie zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej. 2) w przypadku gdy dochodw rodziny nie przekracza kryterium dochodowego o ktrym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy, moliwe jest cakowite lub czciowe zwolnienie rodzicw z odpatnoci, do zwolnienia czciowego nie stosuje si limitw, o ktrych mowa w pkt 3. 3) W przypadku gdy dochd rodziny przekracza kryterium dochodowe, o ktrym mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy, moliwe jest wycznie czciowe zwolnienie rodzicw z odpatnoci; wysoko zwolnienia czciowego nie moe przekroczy stawek zawartych w zaczniku nr 1 do niniejszej uchway 7. Kwota okrelajca kryterium dochodowe, o ktrym mowa w 2 ust 3 podlega waloryzacji zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy spoecznej.

Id: HXSPU-PUOJU-MZIWT-UNRMO-NQCZH. Podpisany

Strona 2

8. 1. Za pobyt dziecka w rodzinie zastpczej odpatno ponosz solidarnie rodzice dziecka, 2. Rodzice, ktrzy prowadz oddzielne gospodarstwa domowe ponosz odpatno indywidualnie, 3. Rodzice uiszczajcy alimenty na dziecko mog zosta zwolnieni z opaty w wysokoci co najmniej wiadczonych alimentw. 4. Rodzice posiadajcy wicej ni jedno dziecko ponosz odpatno do wysokoci udzielanej na dzieci miesicznej pomocy pieninej, przy czym kwota odpatnoci nie moe powodowa obnienia dochodw rodziny w taki sposb, e znalazaby si poniej kryterium dochodowego. 5. Za pobyt dziecka w rodzinie zastpczej pozostawionego przez matk w zakadzie opieki zdrowotnej bezporednio po urodzeniu nie pobiera si opaty. 6. Odpatno za pobyt dziecka dokonuje si w kasie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku lub na konto bankowe PCPR za miesic poprzedni do 10-go dnia nastpnego miesica. 9. Osoby obcione odpatnoci za pobyt dziecka w rodzinie zastpczej zobowizane s do natychmiastowego powiadomienia o kadej zmianie wasnej sytuacji rodzinnej i materialnej. 10. W przypadku, gdy rodzice dziecka odmawiaj podania danych przez urzd informacji niezbdnych do przeprowadzenia wywiadu rodowiskowego i ustalenia sytuacji materialno- bytowej rodziny mona odmwi czciowego lub cakowitego zwolnienia z opaty za pobyt dzieci w rodzinie zastpczej. 11. Wykonanie uchway powierza si Starocie i Kierownikowi PCPR w Rybniku 12. Traci moc Uchwaa Nr XXIX/216/09 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 kwietnia 2009 r w sprawie okrelenia warunkw czciowego lub cakowitego zwalniania rodzicw z opat za pobyt dzieci w rodzinach zastpczych 13. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Franciszek Mazur

Id: HXSPU-PUOJU-MZIWT-UNRMO-NQCZH. Podpisany

Strona 3

Zacznik do Uchway Nr XLIII/288/10 Rady Powiatu Rybnickiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. Tabela odpatnoci za pobyt dziecka w rodzinie zastpczej

PRZY DOCHODZIE STANOWICYM % KRYTERIUM DOCHODOWEGO Powyej 100-120% Powyej 120-150% Powyej 150-170% Powyej 170-200% Powyej 200-225% Powyej 225-250% Powyej 250-275% Powyej 275-300% Powyej 300-350% Powyej 350-400% Powyej 400-450% Powyej 450%

WYSOKO ODPATNOCI W % OD USTALONYCH KOSZTW PONIESIONYCH ZA POBYT W RODZINIE ZASTPCZEJ 10% 15% 20% 25% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Id: HXSPU-PUOJU-MZIWT-UNRMO-NQCZH. Podpisany

Strona 1