You are on page 1of 5

UCHWAA NR XLIII/289/10 RADY POWIATU RYBNICKIEGO z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie okrelenia warunkw czciowego lub cakowitego zwalniania rodzicw, osoby penoletniej, opiekunw i kuratorw z opat za pobyt dzieci w caodobowych placwkach opiekuczo - wychowawczych. Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy dnia 05 czerwca 1998r.o samorzdzie powiatowym (j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1592, zm. z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003r Dz. U. Nr 162 poz.1568, zm. z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, zm. z 2007 r Dz.U. Nr 173 poz.1218, zm. z 2008 r Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz 1458, zm. z 2009 r Dz.U. Nr 92 poz. 753, zm. z 2010 r Nr 28, poz. 142, poz. 146) w zwizku z art.81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy spoecznej (j.t. z 2009 r Dz.U. Nr 175, poz. 1362, zm. z 2009 r Dz.U. Nr 202, poz.1551, Dz.U. Nr 219, poz. 1706, Dz.U. Nr 221, poz. 1738, zm z 2010 r Dz.U. Nr 28, poz.146, Dz.U. Nr 40 poz. 229, Dz.U. Nr 81, poz. 527). na wniosek Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Opieki Spoecznej i Wspierania Osb NiepenosprawnychRada Powiatu Rybnickiego uchwala, co nastpuje: 1. 1. Przepisy Uchway stosuje si do rodzicw dziecka przebywajcego w caodobowej placwce opiekuczowychowawczej, w tym take do rodzicw pozbawionych wadzy rodzicielskiej lub ktrych wadza rodzicielska zostaa zawieszona albo ograniczona, a take do opiekunw prawnych lub kuratorw, w przypadku gdy dysponuj dochodami dziecka, z tym e opata ponoszona przez opiekunw prawnych, kuratorw nie moe by wysza ni 50% kwoty stanowicej dochd dziecka. 2. Przepisy uchway stosuje si rwnie odpowiednio do osoby penoletniej, o ktrej mowa w art. 80 ust. 8 ustawy o pomocy spoecznej. 2. Ilekro w dalszych przepisach Uchway jest mowa o: 1. placwce opiekuczo wychowawczej oznacza to caodobow placwk opiekuczo wychowawcz dziaajc na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej 2. dochodzie rodziny oznacza to dochd okrelony zgodnie z art.6 pkt.4 i art. 8 ust. 3, 4, 5 Ustawy o pomocy spoecznej, 3. Kryterium dochodowym - oznacza to dochd okrelony zgodnie z art.8 ust.1 pkt 2 Ustawy o pomocy spoecznej 4. Dziecku rozumie si przez to dziecko przebywajce w placwce, w tym wychowanka penoletniego. 5. rodzicu- rozumie si przez to take opiekunw prawnych i kuratora 3.

1. Czciowe lub cakowite zwolnienie z opat ustala si w drodze decyzji administracyjnej, na okres nie duszy ni 1 rok.

Id: LILPF-UTDUP-TDRBK-IEDMY-DQTES. Podpisany

Strona 1

2. Decyzj, o ktrej mowa w ust.1 wydaje Starosta lub z jego upowanienia Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku. 3. W przypadku gdy odpatno ustala si za okresy wczeniejsze - sprzed wydania decyzji- z uwagi na procesowe przeszkody we wczeniejszym wydaniu decyzji (np. nieznane miejsce pobytu rodzica), zwolnienie moe obejmowa okresy dusze ni rok. 4.

Podstaw wydania decyzji w sprawie odpatnoci jest ustalenie sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majtkowej rodzicw (rodziny). Ustalenie to nastpuje na podstawie: 1) wywiadu rodowiskowego(rodzinnego), 2) zawiadczenia o dochodach rodzicw, 3) dokumentw i innych dowodw potwierdzajcych okolicznoci uzasadniajce zwolnienie, 4) decyzji o ustaleniu odpatnoci za pobyt dzieci w rodzinach zastpczych, w domu pomocy spoecznej, placwce opiekuczo wychowawczej oraz dokumentw potwierdzajcych wpaty rodzicw na poczet tych odpatnoci. 5.

Zwolnienie czciowe lub cakowite z ponoszenia odpatnoci za pobyt dzieci w placwce opiekuczowychowawczej moe obejmowa zarwno oboje rodzicw jak i jednego z nich. 6.

W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodzicw dziecka, potwierdzonej wywiadem rodowiskowym, na wniosek tyche rodzicw, mona wyda decyzj o czciowym lub cakowitym zwolnieniu z opat, stosujc nastpujce zasady: 1) do okolicznoci wskazujcych na trudn sytuacj rodzicw nale w szczeglnoci: a) bezdomno, b) niepenosprawno c) niepenoletno rodzicw d) bezrobocie, e) dugotrwa lub cik chorob, f) przemoc w rodzinie, g) potrzeb ochrony macierzystwa lub wielodzietnoci, h) bezradnoci w sprawach opiekuczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwaszcza w rodzinach niepenych lub wielodzietnych, i) alkoholizm i narkomani, j) zaistnienie zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Id: LILPF-UTDUP-TDRBK-IEDMY-DQTES. Podpisany

Strona 2

2) w przypadku gdy dochodw rodziny nie przekracza kryterium dochodowego o ktrym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy, moliwe jest cakowite lub czciowe zwolnienie rodzicw z odpatnoci, do zwolnienia czciowego nie stosuje si limitw, o ktrych mowa w pkt 3. 3) W przypadku gdy dochd rodziny przekracza kryterium dochodowe, o ktrym mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy, moliwe jest wycznie czciowe zwolnienie rodzicw z odpatnoci; wysoko zwolnienia czciowego nie moe przekroczy stawek zawartych w zaczniku nr 1 do niniejszej uchway 7.

Kwota okrelajca kryterium dochodowe, o ktrym mowa w 2 ust 3 podlega waloryzacji zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy spoecznej. 8.

1. Za pobyt dziecka w placwce opiekuczo-wychowawczej odpatno ponosz rodzice dziecka, 2. Rodzice, ktrzy prowadz oddzielne gospodarstwa domowe ponosz odpatno indywidualnie, 3. Rodzice uiszczajcy alimenty na dziecko mog zosta zwolnieni z opaty w wysokoci co najmniej wiadczonych alimentw. 4. Rodzice posiadajcy wicej ni jedno dziecko ponosz odpatno do wysokoci miesicznego kosztu utrzymania wychowanka za kade dziecko umieszczone w placwce opiekuczo-wychowawczej, przy czym kwota odpatnoci nie moe powodowa obnienia dochodw rodziny w taki sposb, e znalazaby si poniej kryterium dochodowego. 5. Za pobyt dziecka w placwce opiekuczo-wychowawczej pozostawionego przez matk w zakadzie opieki zdrowotnej bezporednio po urodzeniu nie pobiera si opaty. 6. Odpatno za pobyt dziecka dokonuje si w kasie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku lub na konto bankowe PCPR za miesic poprzedni do 10-go dnia nastpnego miesica. 9.

Osoby obcione odpatnoci za pobyt dziecka w placwce opiekuczo wychowawczej zobowizane s do natychmiastowego powiadomienia o kadej zmianie wasnej sytuacji rodzinnej i materialnej. 10.

W przypadku, gdy rodzice dziecka odmawiaj podania danych przez urzd informacji niezbdnych do przeprowadzenia wywiadu rodowiskowego i ustalenia sytuacji materialno- bytowej rodziny mona odmwi czciowego lub cakowitego zwolnienia z opaty za pobyt dzieci w caodobowej placwce opiekuczowychowawczej

Id: LILPF-UTDUP-TDRBK-IEDMY-DQTES. Podpisany

Strona 3

11.

Wykonanie uchway powierza si Starocie i Kierownikowi PCPR w Rybniku 12.

Traci moc Uchwaa Nr XXIX/215/09 Rady Powiat w Rybniku z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie okrelenia warunkw czciowego lub cakowitego zwalniania rodzicw, osoby penoletniej, opiekunw i kuratorw z opat za pobyt dzieci w caodobowych placwkach opiekuczo - wychowawczych. 13.

Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Franciszek Mazur

Id: LILPF-UTDUP-TDRBK-IEDMY-DQTES. Podpisany

Strona 4

Zacznik do Uchway Nr XLIII/289/10 Rady Powiatu Rybnickiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. Tabela odpatnoci za pobyt dziecka w placwce opiekuczo- wychowawczej

PRZY DOCHODZIE STANOWICYM % KRYTERIUM DOCHODOWEGO Powyej 100-120% Powyej 120-150% Powyej 150-170% Powyej 170-200% Powyej 200-225% Powyej 225-250% Powyej 250-275% Powyej 275-300% Powyej 300-350% Powyej 350-400% Powyej 400-450% Powyej 450-500% Powyej 500-550% Powyej 550-600% Powyej 600- 650% Powyej 650-850% Powyej 850%

WYSOKO ODPATNOCI W % OD REDNIEGO MIESICZNEGO KOSZTU UTRZYMANIA DZIECKA W PLACWCE OPIEKUCZOWYCHOWAWCZEJ 2% 4% 6% 8% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Id: LILPF-UTDUP-TDRBK-IEDMY-DQTES. Podpisany

Strona 1