You are on page 1of 2

UCHWAA NR XL/312/10 RADY GMINY JELENIA z dnia 30 wrzenia 2010 r.

w sprawie okrelenia sposobu konsultowania z rad dziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami) w zwizku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z pniejszymi zmianami) Rada Gminy Jelenia uchwala, co nastpuje: 1. 1. Okreli sposb konsultowania z rad dziaalnoci poytku publicznego, w przypadku jej powoania lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarzdowymi", projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. 2. Konsultacje, o ktrych mowa w ust. 1 przeprowadzane s przy opracowywaniu aktw normatywnych okrelonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie: 1) projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej organizacji pozarzdowych, 2) programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi. 3. Konsultacje w sprawach wskazanych w ust. 2 ogasza i przeprowadza Wjt Gminy, ostateczny sposb rozstrzygnicia opinii naley do kompetencji Wjta. 4. Konsultacje przeprowadza si poprzez umieszczenie ogoszenia o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem aktu na stronie internetowej Urzdu Gminy Jelenia i na tablicy ogosze w budynku Urzdu Gminy w Jeleni przy ulicy Plebaskiej 1. 5. Ogoszenie, o ktrym mowa w pkt 3 powinno zawiera w szczeglnoci: - cel konsultacji, - przedmiot konsultacji, - czas rozpoczcia i zakoczenia konsultacji, 6. Rada dziaalnoci poytku publicznego lub organizacje pozarzdowe w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogoszenia, o ktrym mowa w pkt 3 mog zgasza pisemnie opinie na temat projektw aktw poddanych konsultacjom. Opinie, o ktrych mowa nie maj charakteru wicego. 7. W terminie 7 dni od dnia zakoczenia konsultacji poddaje si do publicznej wiadomoci wynik z przeprowadzonych konsultacji wraz z uzasadnieniem. 8. Konsultacje s wane bez wzgldu na ilo podmiotw w nich uczestniczcych. 9. Wyniki konsultacji Wjt Gminy przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektw aktw, o ktrych mowa w ust. 2. 2. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Jelenia.

Id: BTXVY-ZBTPO-OUZPV-WOYSZ-OMVNR. Podpisany

Strona 1

3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Tadeusz Braka

Id: BTXVY-ZBTPO-OUZPV-WOYSZ-OMVNR. Podpisany

Strona 2