You are on page 1of 3

UCHWAA NR 294/XL/2010 RADY GMINY KOMNICE z dnia 7 padziernika 2010 r.

w sprawie:okrelenia sposobu konsultowania z radami dziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej organizacji. Na podstawie art. 5a ust. 2 art. 40 ust.2 pkt 1 art. 41 ust.1 oraz art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzdzie gminnym ( Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) w zwizku z art.5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pn. zm. ) Rada Gminy Komnice uchwala: 1. Okreli sposb konsultowania z radami dziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej organizacji, stanowice zacznik do niniejszej uchway. 2. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Komnice mgr in. Jarosaw apeta

Id: JPVFH-JOWEW-RYHNO-SINRP-QJVPG. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Komnice z dnia 7 padziernika 2010 r. Sposb konsultowania z radami dziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dziaalnoci statutowej tych organizacji. 1. Niniejsza procedura odnosi si do organizacji pozarzdowych oraz innych podmiotw, o ktrych mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie prowadzcych dziaalno na terenie Gminy Komnice , zwanych dalej ,, Organizacjami''. 2. 1) Konsultacje przeprowadzane s w celu poznania opinii Organizacji w odniesieniu do projektw aktw prawa miejscowego dotyczcych ich dziaalnoci statutowej. 2) Kady z podmiotw wskazanych w 1 ma prawo wyraania opinii na zasadach okrelonych w uchwale oraz przesania jej na wskazany adres w ogoszeniu i we wskazanej formie. 3) Niniejsza uchwaa nie narusza prawa do konsultacji spoecznych wynikajcych z odrbnych przepisw prawa. 3. 1) Konsultacje w sprawach wskazanych w 2 przeprowadza Wjt Gminy Komnice. 2) Konsultacje mog mie form: a) spotkania z przedstawicielami Organizacji, b) wyraenia pisemnej opinii do przedmiotu konsultacji. 4. 1) Ogoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z waciwym projektem bdcym przedmiotem konsultacji zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogosze i stronie internetowej Urzdu Gminy Komnice. 2) W ogoszeniu Wjt wskazuje: a) przedmiot konsultacji, b) termin i miejsce przeprowadzenia spotkania z Organizacjami lub zgaszania pisemnych opinii do przedmiotu konsultacji, c) osob odpowiedzialn za przeprowadzenie konsultacji, d) termin rozpoczcia i zakoczenia konsultacji. 5. 1) Wjt rozpatruje zgoszone w ramach konsultacji opinie w terminie nie duszym ni 7 dni od daty zakoczenia konsultacji. 2) Brak opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnacj z prawa do jej wyraania. 3) Konsultacje s wane bez wzgldu na ilo uprawnionych podmiotw w nich uczestniczcych. 4) Po zakoczeniu konsultacji protokoy i dokumenty z nimi zwizane s przedstawione Wjtowi. 5) Wynik z przeprowadzonej konsultacji w danym zakresie niezwocznie podaje si do publicznej wiadomoci nie pniej ni w terminie 10 dni od dnia zakoczenia konsultacji. 6) Wjt przedstawia Radzie Gminy projekt aktu, o ktrym mowa w 2 pkt 1 wraz z list nieuwzgldnionych opinii.

Id: JPVFH-JOWEW-RYHNO-SINRP-QJVPG. Podpisany

Strona 1

Przewodniczcy Rady Gminy Komnice mgr in. Jarosaw apeta

Id: JPVFH-JOWEW-RYHNO-SINRP-QJVPG. Podpisany

Strona 2