You are on page 1of 5

UCHWAA NR LXII / 431 / 10 RADY MIASTA LDZINY z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie: statutu Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Ldzinach Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z pn.zm.), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spoecznej (t.j Dz.U. z 2009r. nr 175 poz. 1362 z pn.zm.), art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wiadczeniach rodzinnych (t.j.Dz.U. z 2006r. nr 139 poz. 992 z pn. zm.), art. 8b, art.8c, art.12 ust.2 ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentw (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7, z pn. zm.), oraz art 105 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm.) RADA MIASTA uchwala: 1. Statut Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Ldzinach w brzmieniu stanowicym zacznik nr 1 do niniejszej uchway. 2. Trac moc uchway Rady Miasta Ldziny: 1. nr CIV/01/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Orodkowi Pomocy Spoecznej, 2. nr XXIII/125/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchway nr CIV/01/04 Rady Miasta w Ldzinach z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Orodkowi Pomocy Spoecznej, 3. nr LII/334/06 z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zmiany uchway nr CIV/01/04 Rady Miasta w Ldzinach z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Orodkowi Pomocy Spoecznej zmienionej uchwa nr XXIII/125/2004 Rady Miasta w Ldzinach z dnia 29 kwietnia 2004 r. 4. nr LIV/355/06 z dnia 28 wrzenia 2006 r. w sprawie zmiany uchway nr CIV/01/04 Rady Miasta Ldziny z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Orodkowi Pomocy Spoecznej zmienionej uchwa nr XXIII/125/04 Rady Miasta Ldziny z dnia 29 kwietnia 2004 r.oraz uchwa nr LII/334/06 Rady Miasta Ldziny z dnia 29 czerwca 2006 r. 3. Wykonanie uchway powierzy Burmistrzowi Miasta Ldziny. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Id: CJKXO-CLVJK-BFNTY-KDZVM-OCRZX. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr LXII / 431 / 10 Rady Miasta Ldziny z dnia 30 czerwca 2010 r. Statut Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznejw Ldzinach Rozdzia I. Postanowienia oglne 1. 1. Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Ldzinach, zwany dalej Orodkiem jest jednostk organizacyjn Gminy Ldziny, dziaajcym jako jednostka budetowa, nieposiadajc osobowoci prawnej, ktra pokrywa swoje wydatki bezporednio z budetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budetu jednostki samorzdu terytorialnego. 2. Prowadzona przez Orodek dziaalno jest objta kontrol zarzdcz, ktra stanowi og dziaa podejmowanych w celu zapewnieniu realizacji celw i zada w sposb zgodny z prawem, efektywny, oszczdny i terminowy. 2. Orodek dziaa w oparciu o przepisy: 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z pn. zm.), 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), 3. ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223), 4. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z pn. zm.), 5. ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentw (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7, z pn. zm.), 6. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z pn. zm.), 7. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pn. zm.), 8. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z pn. zm.), 9. uchway Rady Miejskiej w Ldzinach nr XCI/12/99 z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Ldzinach, 10. innych obowizujcych w tym przedmiocie aktw prawnych, 11. niniejszego Statutu. 3. 1. Pena nazwa Orodka brzmi: Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Ldzinach. 2. Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Ldzinach moe posugiwa si skrcon nazw MOPS w Ldzinach. 3. Siedzib Orodka jest miasto Ldziny. 4. Terenem dziaalnoci Orodka jest obszar miasta Ldziny. 4. Nadzr nad dziaalnoci Orodka sprawuje Rada Miasta Ldziny i Burmistrz Miasta Ldziny w ramach posiadanych kompetencji. Rozdzia II. Przedmiot dziaalnoci Orodka 5. Misja Orodka

Id: CJKXO-CLVJK-BFNTY-KDZVM-OCRZX. Podpisany

Strona 1

Misj Orodka jest denie do poprawy jakoci ycia mieszkacw miasta Ldziny i zapewnienia im penej integracji ze spoeczestwem. Misja Orodka stanowi podstaw do podejmowania interdyscyplinarnych i dugofalowych dziaa w sferze ycia spoecznego oraz wdraania systemowych rozwiza zmierzajcych do minimalizacji niesprzyjajcych yciu mieszkacw problemw i tworzeniu moliwoci rozwoju spoeczestwa obywatelskiego. 6. Celem dziaalnoci Orodka jest: 1. kreowanie lokalnej polityki spoecznej oraz opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwizywania problemw spoecznych ze szczeglnym uwzgldnieniem programw pomocy spoecznej, profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych i innych, ktrych celem jest integracja osb i rodzin z grup szczeglnego ryzyka, 2. umoliwianie osobom i rodzinom przezwyciania trudnych sytuacji yciowych, ktrych nie s one w stanie pokona wykorzystujc wasne rodki, moliwoci i uprawienia, a take zapobieganie powstawaniu takich sytuacji, 3. zaspokajanie niezbdnych potrzeb yciowych osb i rodzin oraz umoliwianie im bytowania w warunkach odpowiadajcych godnoci czowieka, jak rwnie doprowadzanie do yciowego usamodzielnienia osb i rodzin oraz ich integracji ze rodowiskiem, 4. prowadzenie postpowania i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wiadcze, ktrych obowizek realizacji, naoony zosta na Orodek ustawami oraz realizacja tych wiadcze. 7. Zadania Orodka obejmuj: 1. zadania wasne z zakresu pomocy spoecznej realizowane przez gminy w tym zadania o charakterze obowizkowym, 2. zadania z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorzdu terytorialnego odrbnymi ustawami, 3. inne zadania, w tym z zakresu pomocy spoecznej wynikajce z rozeznanych potrzeb gminy, lokalnych i rzdowych programw pomocy spoecznej bd innych ustaw majcych na celu ochron poziomu ycia osb i rodzin, 4. programy finansowane z udziaem rodkw zewntrznych. 8. Decyzje w sprawach wiadcze pomocy spoecznej oraz wiadcze rodzinnych i alimentacyjnych z zastrzeeniem wiadcze okrelonych odrbnymi przepisami, wydawane s w formie pisemnej. 9. 1. W realizacji zada z zakresu pomocy spoecznej Orodek wsppracuje z organizacjami spoecznymi, Kocioem Katolickim, innymi kocioami, zwizkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 2. Orodek moe zgodnie z obowizujcymi przepisami i upowanieniami zleca podmiotom uprawnionym prowadzcym dziaalno w zakresie pomocy spoecznej, realizacj okrelonych zada, po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert, przyznajc okrelone na ten cel rodki finansowe. Rozdzia III. Organizacja i zarzdzanie Orodkiem 10. 1. Orodkiem kieruje Dyrektor, powoywany i odwoywany przez Burmistrza Miasta Ldziny. Zwierzchnikiem subowym Dyrektora jest Burmistrz Miasta Ldziny. 2. Dyrektor zarzdza Orodkiem i zapewnia wykonywanie zada, ustala jego organizacj wewntrzn i reprezentuje go na zewntrz. 3. Dyrektor wykonuje czynnoci pracodawcy w Orodku. Posiada uprawnienia do zatrudniania i zwalniania pracownikw. 4. W zakresie realizacji zada Orodka Dyrektor jest uprawniony do podejmowania decyzji w formie zarzdze, regulaminw i instrukcji. 5. Dyrektor jest uprawniony do skadania owiadcze woli w zakresie praw i obowizkw majtkowych.

Id: CJKXO-CLVJK-BFNTY-KDZVM-OCRZX. Podpisany

Strona 2

6. Dyrektor uprawniony jest do wystpowania i reprezentowania Orodka przed wszelkimi instytucjami i organami pastwowymi, przed sdami powszechnymi, wojewdzkimi sdami administracyjnymi oraz Naczelnym Sdem Administracyjnym na podstawie penomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Ldziny, z wyczeniem sytuacji przekazanych do wycznej kompetencji innych podmiotw odrbnymi przepisami. 7. Funkcjonowanie Orodka opiera si na zasadach jednoosobowego kierownictwa, subowego podporzdkowania, podziau czynnoci i indywidualnej odpowiedzialnoci za wykonywanie powierzonych zada. 8. Dyrektor kieruje prac Orodka przy pomocy gwnego ksigowego, kierownikw poszczeglnych komrek organizacyjnych. 9. Dyrektor skada Radzie Miasta Ldziny coroczne sprawozdanie z dziaalnoci Orodka i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy spoecznej. 11. Tryb pracy Orodka oraz organizacj wewntrzn i szczegowy zakres pracy komrek organizacyjnych okrela regulamin organizacyjny i inne wewntrzne akty prawne wprowadzane przez Dyrektora Orodka. 12. 1. Na podstawie zarzdzenia Burmistrza Miasta Dyrektor upowaniony jest do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zada wasnych gminy oraz zleconych gminie. 2. Do wydawania decyzji administracyjnych Burmistrz Miasta moe upowani, na wniosek Dyrektora, innych pracownikw Orodka. 13. Dla realizacji zada Orodka polegajcych na: 1. tworzeniu warunkw organizacyjnych funkcjonowania pomocy spoecznej, w tym rozbudow niezbdnej infrastruktury socjalnej, rozeznaniu potrzeb w zakresie pomocy spoecznej, 2. prowadzeniu postpowania w sprawach wiadcze pomocy spoecznej, 3. prowadzeniu postpowania w sprawach z zakresu wiadcze rodzinnych i alimentacyjnych, 4. pobudzaniu spoecznej aktywnoci w zaspokajaniu niezbdnych potrzeb yciowych osb i rodzin, 5. prowadzeniu pracy socjalnej, 6. prowadzeniu orodkw wsparcia, 7. realizacji wiadcze, 8. prowadzeniu spraw finansowo-ksigowych oraz administracyjno-gospodarczych, 9. prowadzeniu spraw pracowniczych i organizacyjno-prawnych, 10. wykonywaniu innych zada wynikajcych z niniejszego Statutu, a take w razie pojawiajcych si potrzeb bd zmiany przepisw prawa obowizujcych w zakresie pomocy spoecznej i obszarach jej pokrewnych Orodek moe tworzy nowe komrki organizacyjne i samodzielne stanowiska. Rozdzia IV. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej 14. 1. Gospodarka finansowa Orodka prowadzona jest wedug zasad okrelonych w przepisach ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowoci i innych obowizujcych (w tej mierze) przepisw. 2. Podstaw gospodarki finansowej Orodka jest plan dochodw i wydatkw zwany planem finansowym Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej. 3. Plan finansowy Orodka uchwalany jest w budecie miasta Ldziny na rok budetowy. 4. Rokiem budetowym jest rok kalendarzowy. 5. Orodek okrela wieloletni prognoz finansow obejmujc okres roku budetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. 6. Orodek z wykonania planu dochodw i wydatkw skada Burmistrzowi Miasta Ldziny: a)sprawozdanie finansowe, w tym: bilans, rachunek zyskw i strat jednostki i zmiany w funduszu jednostki, b)sprawozdania budetowe, c)inne informacje i sprawozdania,
Id: CJKXO-CLVJK-BFNTY-KDZVM-OCRZX. Podpisany Strona 3

w terminach i formach okrelonych przepisami prawa i uchwaami Rady Miasta. 15. 1. Zadania Orodka finansowane s z: a)budetu miasta rodki wasne, b)budetu pastwa dotacje celowe, c)spadkw, zapisw i darowizn w postaci pieninej i rzeczowej, d)innych prawem dopuszczalnych rde. 2. Orodek dysponuje oddzielnym rachunkiem bankowym. 16. Zasady wynagradzania i wymaga kwalifikacyjnych pracownikw Orodka okrelaj przepisy szczeglne. Rozdzia V. Mienie Orodka 17. 1. Mienie Orodka stanowi: rodki trwae, pozostae rodki trwae oraz wartoci niematerialne i prawne. 2. Orodek nadzoruje i zarzdza posiadanym mieniem z naleyt starannoci poprzez: a)sporzdzanie rocznych sprawozda finansowych, b)prowadzenie waciwej ewidencji w ksigach inwentarzowych, c)dokonywanie okresowych odpisw umorzeniowych zgodnie z obowizujcymi przepisami, d)planowanie nakadw na remonty, rozbudow, rekonstrukcj, modernizacj majtku w oparciu o okresowe inwentaryzacje w celu zapobiegania dekapitalizacji majtku. Rozdzia VI. Przepisy kocowe 18. 1. Statut Orodka nadaje Rada Miasta w formie uchway. 2. Zmian i uzupenie Statutu dokonuje si w trybie przewidzianym do jego nadania.

Przewodniczcy Rady Miasta Piotr Gorze

Id: CJKXO-CLVJK-BFNTY-KDZVM-OCRZX. Podpisany

Strona 4