You are on page 1of 3

UCHWAA NR XLIX/512/10 RADY GMINY JASIENICA z dnia 12 padziernika 2010 r.

w sprawie okrelenia szczegowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. Na podstawie art. 7 ust.1, pkt. 19 i art 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz w zwizku z art. 5 ust. 5 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z pn. zm.). Rada Gminy Jasienica u c h w a l a: 1. Szczegowy sposb konsultowania z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji, stanowicy zacznik do niniejszej uchway. 2. Wykonanie uchway powierzy Wjtowi Gminy Jasienica. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Jasienica Jerzy Czudek

Id: ZZQME-BFREQ-LXWGZ-NSKMW-TRJUS. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr XLIX/512/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 12 padziernika 2010 r. Szczegowy sposb konsultowania z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji I. Postanowienia oglne 1. 1. Konsultacje przeprowadza si przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Gminy Jasienica. 2. Uprawnionymi do udziau w konsultacjach s organizacje pozarzdowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie prowadzce dziaalno statutow na terenie Gminy Jasienica, zwane dalej podmiotami. 3. Konsultacje przeprowadza si w celu: a) informowania spoecznoci lokalnej o planowanych dziaaniach w sferze poytku publicznego, b) wsppracy z organizacjami pozarzdowymi, c) stworzenia waciwych form dialogu spoecznego. II. Szczegowy sposb przeprowadzenia konsultacji 2. 1. Konsultacje prowadzone s w co najmniej jednym z wymienionych sposobw: a) pisemnym poprzez przesanie drog pocztow projektu aktu prawa miejscowego do podmiotw, o ktrych mowa w 1 ust 2 w celu wyraenia pisemnej opinii odnonie projektu aktu prawa miejscowego. Opini wyraa si na wniosku dostpnym na stronie internetowej lub w siedzibie Urzdu Gminy Jasienica. Ponadto projekt aktu prawa miejscowego zamieszcza si na stronie internetowej Urzdu Gminy Jasienica, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogosze Urzdu Gminy Jasienica, b) bezporednich otwartych spotka z podmiotami, o ktrych mowa w 1 ust 2. 2. Decyzj o sposobie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wjt Gminy Jasienica. 3. Na otwarte spotkanie Wjt zaprasza przedstawicieli podmiotw wymienionych w 1 ust 2 w formie pisemnej, drog pocztow z podaniem terminu, godziny i miejsca spotkania oraz przedmiotu konsultacji. Ze spotkania sporzdza si protok, zawierajcy list obecnoci uczestnikw, temat konsultacji oraz wyraone przez podmioty opinie. 4. W przypadku prowadzenia konsultacji w formie pisemnej podmioty wyraaj opini do przedoonego projektu aktu prawa miejscowego w terminie nie duszym ni 10 dni od daty dorczenia projektu aktu prawa miejscowego. Nie przedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnacj z jej wyraenia. 5. Konsultacje uwaa si za wane bez wzgldu na ilo uczestniczcych w nich organizacji. 6. W terminie 7 dni od daty zakoczenia konsultacji komrka merytorycznie odpowiedzialna za przygotowanie projektu aktu prawa miejscowego i przeprowadzenie konsultacji przekazuje Wjtowi Gminy Jasienica opinie zgoszone w trakcie konsultacji oraz propozycje zmian w konsultowanym projekcie aktu prawa miejscowego.

Id: ZZQME-BFREQ-LXWGZ-NSKMW-TRJUS. Podpisany

Strona 1

7. Wyniki konsultacji Wjt przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektu aktu prawa miejscowego. 8. Wyniki przeprowadzonych konsultacji nie s wice dla organw Gminy Jasienica. III . Postanowienia kocowe 3. Konsultacje opisane w szczegowym sposobie konsultowania z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji nie naruszaj postanowie innych trybw konsultacji wynikajcych z przepisw odrbnych.

Id: ZZQME-BFREQ-LXWGZ-NSKMW-TRJUS. Podpisany

Strona 2