You are on page 1of 4

UCHWAA NR 875/LXIV/10 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 wrzenia 2010 r. w sprawie przyjcia Regulaminu Miejskiego Zespou Interdyscyplinarnego ds.

Rozwizywania Problemw Przemocy w Rodzinie dotyczcego trybu i sposobu powoywania i odwoywania czonkw Zespou oraz szczegowych warunkw jego funkcjonowania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 - tekst jedn. z pn. zm.), art. 12, pkt. 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 - tekst jedn. z pn. zm.), w zwizku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 z pn. zm.) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala co nastpuje: 1. Przyjmuje si Regulamin Miejskiego Zespou Interdyscyplinarnego ds. Rozwizywania Problemw Przemocy w Rodzinie dotyczcy trybu i sposobu powoywania i odwoywania czonkw Zespou oraz szczegowych warunkw jego funkcjonowania, stanowicy zacznik do niniejszej uchway. 2. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta Sosnowca. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej w Sosnowcu Daniel Miklasiski

Id: QIENL-QTWQI-XVNEZ-TPMHW-VMBSO. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr 875/LXIV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 wrzenia 2010 r. REGULAMIN MIESJKIEGO ZESPOU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. ROZWIZYWANIA PROBLEMW PRZEMOCY W RODZINIE 1. Postanowienia oglne 1. Regulamin Miejskiego Zespou Interdyscyplinarnego ds. Rozwizywania Problemw Przemocy w Rodzinie okrela tryb dziaania Zespou oraz zasady powoywania i odwoywania czonkw zespou. 2. Ilekro w regulaminie mowa o: Zespole naley przez to rozumie Miejski Zesp Interdyscyplinarny ds. Rozwizywania Problemw Przemocy w Rodzinie. Przewodniczcym naley przez to rozumie Przewodniczcego Miejskiego Zespou Interdyscyplinarnego ds. Rozwizywania Problemw Przemocy w Rodzinie. Grupie Roboczej naley przez to rozumie zesp osb powoanych do pracy nad konkretnymi problemami osb, rodzin, grup problemowych i rodowisk. Ustawie naley przez to rozumie ustaw z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie, wraz z pniejszymi zmianami. 2. Skad Miejskiego Zespou 1. W skad Zespou wchodz przedstawiciele: 1) jednostek organizacyjnych Miasta Sosnowca (Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej, Centrum Usug Socjalnych i Wsparcia - Orodka Interwencji Kryzysowej, Publicznego Orodka Adopcyjno-Opiekuczego, Placwek Opiekuczo-Wychowawczych, Domw Pomocy Spoecznej, rodowiskowych Domw Samopomocy, Stray Miejskiej), 2) Urzdu Miejskiego w Sosnowcu (Wydziau Polityki Spoecznej, Wydziau Zdrowia, Wydziau Edukacji, Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych), 3) Rady Miejskiej w Sosnowcu, 4) Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, 5) Zespou Kuratorskiej Suby Sdowej w Sdzie Rejonowym w Sosnowcu, 6) organizacji pozarzdowych. w iloci od 1 do 3 osb z kadego z podmiotw wymienionych w punktach od 1 do 6 2. Do udziau w posiedzeniach Zespou mog by zapraszani w roli ekspertw specjalici i reprezentanci innych grup zawodowych, spoecznych, organizacji pozarzdowych, w szczeglnoci zajmujcy si problematyk przeciwdziaania przemocy w rodzinie, ktrych uczestnictwo jest niezbdne w celu wypracowania miejskich procedur i standardw przeciwdziaania przemocy domowej. 3. Za udzia w pracach Zespou czonkowie nie otrzymuj wynagrodzenia. 4. Przewodniczcy Zespou jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespou spord wszystkich jego czonkw w gosowaniu jawnym, bezwzgldn wikszoci gosw w obecnoci co najmniej poowy skadu Zespou. 3. Tryb i sposb powoywania i odwoywania czonkw zespou 1. Skad Zespou powouje Prezydent Miasta na podstawie zgosze osb reprezentujcych instytucje wymienione w art. 9a. ust. 3, 4 i 5 Ustawy. 2. Prezydent odwouje czonka Zespou w przypadku:
Id: QIENL-QTWQI-XVNEZ-TPMHW-VMBSO. Podpisany Strona 1

1) mierci, 2) skazania prawomocnym wyrokiem sdu, za przestpstwo umylne, cigane z oskarenia publicznego, 3) zoenia wniosku o odwoanie przez minimum 5 innych czonkw Zespou, 4) zoenia pisemnej rezygnacji z czonkostwa w Zespole z jednomiesicznym wyprzedzeniem, 5) racego naruszenia zasad Regulaminu a w szczeglnoci 5 ust. 9. 3. Prezydent uzupenia skad Zespou zgodnie z 3 ust. 1. 4. Cele i zadania Zespou 1. Zasadniczymi celami Zespou s: 1) budowanie lokalnego systemu jakoci opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie, 2) zsynchronizowanie i wypracowanie standardw wsppracy przedstawicieli rnych grup zawodowych i spoecznych pracujcych i zajmujcych si problematyk przemocy. 2. Zadania Zespou realizowane s przede wszystkim przez: 1) Inicjowanie przedsiwzi majcych na z przeciwdziaaniem przemocy w rodzinie. celu zwikszenie skutecznoci dziaa zwizanych

2) Wspdziaanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdraaniu procedur i standardw zwizanych z przeciwdziaaniem przemocy w rodzinie. 3) Wdraanie rozwiza systemowych w zakresie przeciwdziaania przemocy do realizacji przez jednostki, instytucje zajmujce si problemem przemocy domowej na terenie miasta. 4) Monitoring, superwizj i ewaluacj procesw wdraania przez jednostki, instytucje zajmujce si problemem przemocy domowej procedur wypracowanych przez Zesp. 5) Realizacj zapisw Miejskiego Programu Przeciwdziaania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 oraz przedstawianie wnioskw, opinii i rekomendacji Prezydentowi Miasta Sosnowca. 6) Edukacj spoecznoci lokalnej w zakresie przeciwdziaania przemocy domowej. 7) Realizowanie dziaa promocyjno informacyjnych wrd mieszkacw na temat problemu przemocy. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programw i kampanii profilaktycznych. 8) Popraw skutecznoci dziaa osb zobowizanych i uprawnionych do przeciwdziaania przemocy oraz monitorowanie wystpowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarw i skutkw spoecznych oraz efektywnoci podejmowanych dziaa. 9) Inicjowanie bada, diagnoz rodowiskowych, opracowanie ekspertyz, zbieranie i analiza danych, ktre dotycz prac Zespou i stanowicym dla niego rdo informacji. 10) Pomoc osobom, rodzinom, grupom, rodowiskom dysfunkcyjnym. 5. Funkcjonowanie Miejskiego Zespou Interdyscyplinarnego 1. Zesp dziaa na podstawie porozumie zawartych z podmiotami dziaajcymi w obszarze przeciwdziaania przemocy w rodzinie (w szczeglnoci ujtych w 2 ust. 1 pkt 4 6), dotyczcych wzajemnego partnerstwa oraz paszczyzn wsppracy. 2. Posiedzenia Zespou odbywaj si w ramach potrzeb nie rzadziej jednak ni raz na kwarta. 3. Informacje o posiedzeniach przekazywane s do czonkw Zespou z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 4. Spotkania Zespou s protokoowane, podpisywane przez uczestnikw Zespou. 5. Decyzje dotyczce prac Zespou zapadaj na zasadzie konsensusu. 6. Zesp Interdyscyplinarny przyjmuje zgoszenia dotyczce Niebieskiej Karty i podejmuje w zwizku z tym stosowne dziaania.

Id: QIENL-QTWQI-XVNEZ-TPMHW-VMBSO. Podpisany

Strona 2

7. W ramach Zespou funkcjonuj Grupy Robocze, do prac nad konkretnymi problemami osb, rodzin, grup problemowych i rodowisk. 8. Jawno posiedzenia Zespou i Grup Roboczych moe zosta wycznona na podstawie przepisw ustawowych. 9. Zesp sporzdza roczne sprawozdanie ze swojej dziaalnoci i przedkada je Prezydentowi Miasta w terminie do dnia 20 lutego roku nastpnego. 10. W celu zapewnienia profesjonalnego wparcia systemom rodzinnym i instytucjom czonkowie Zespou uczestnicz w szkoleniach, warsztatach, konferencjach. 11. Obsug organizacyjno - techniczn Zespou zapewnia Miejski Orodek Pomocy Spoecznej.

Przewodniczcy Rady Miejskiej w Sosnowcu Daniel Miklasiski

Id: QIENL-QTWQI-XVNEZ-TPMHW-VMBSO. Podpisany

Strona 3