You are on page 1of 2

UCHWAA NR 572/LII/10 RADY MIASTA ORY z dnia 30 wrzenia 2010 r.

w sprawie: dostosowania opisu granic obwodw gosowania do stanu faktycznego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 176 poz. 1190) oraz art.2 ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezporednim wyborze wjta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 Nr 176 poz. 1191) na wniosek Prezydenta Miasta ory RADA MIASTA u c h w a l a: 1. W zaczniku nr 1 do uchwaly Rady Miasta ory nr 509/XLVII/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie podziau miasta ory na stae obwody gosowania wprowadzi nastpujce zmiany: 1) odnonie obwodu nr 6 w zawartym wykazie ulic pomidzy ulicami Andersena a Chemiczn dopisa ulic Cegielnia, pomidzy ulicami Rzepakow a Szczejkowick dopisa ulic Siewn, pomidzy ulicami Szykown a Widok dopisa ulic Tulipanow, po ulicy waka dopisa ulic wirow; 2) odnonie obwodu nr 7 w zawartym wykazie ulic pomidzy ulicami Brzezina a Harcerzy Buchalikw dopisa ulic Cystersk; 3) odnonie obwodu nr 10 w zawartym wykazie ulic po ulicy Sowackiego dopisa ulic Weltzla; 4) odnonie obwodu nr 16 w zawartym wykazie ulic wykreli zapis Dom Pomocy Spoecznej Nr 20; 5) odnonie obwodu nr 22 w zawartym wykazie ulic pomidzy ulicami Drwali a Gajow dopisa ulic Elsnera, pomidzy ulicami Gryczan a Karowicza dopisa ulic Jczmienn, pomidzy ulicami Karowicza a kow dopisa ulice: Kiepury, Kurpiskiego, pomidzy ulicami Nowowiejskiego a Poziomkow dopisa ulic Orkiszow, pomidzy ulicami Szymanowskiego a Wieniawskiego dopisa ulic witokrzysk; 6) odnonie obwodu nr 23 w zawartym wykazie ulic przed ulic Baanci dopisa ulic Bartock, pomidzy ulicami Brodeck a Gbok dopisa ulic Dalek, pomidzy ulicami Niedzieln a Plonow dopisa ulice: Obiegow, Pagrkow, pomidzy ulicami Starowiejsk a witeczn dopisa ulic Statki; 7) odnonie obwodu nr 24 w zawartym wykazie ulic pomidzy ulicami Skarbek a Szybow dopisa ulic Skon; 8) odnonie obwodu nr 29 w zawartym wykazie ulic pomidzy ulicami Gwn a Owocow nr 2 i 4 dopisa ulic Jesienn, po ulicy Wiosennej dopisa ulic Zimow; 9) odnonie obwodu nr 30 w zawartym wykazie ulic pomidzy ulicami Dziakow a Kawow dopisa ulic Gocinn, wykreli ulic adn, pomidzy ulicami Lipow a Ma dopisa ulic Lompy, pomidzy ulicami Owocow od nr 7 do koca (nieparzyste) a Podlesie dopisa ulic Parkow, pomidzy ulicami Poudniow a Pukowca dopisa ulic Porann, pomidzy ulicami Sportow a Straack dopisa ulic Stalmacha, pomidzy ulicami Zamkow a Zieln dopisa ulic Zgodn; 10) odnonie obwodu nr 31 w zawartym wykazie ulic pomidzy ulicami Fiokow a Jasn dopisa ulic Goliasza, pomidzy ulic owieck a Myliwsk dopisa ulic Mazursk, pomidzy ulicami Sosnow a Targow dopisa ulice: Srebrn. Strzeleck, lsk. 2. Uchwali tekst jednolity zacznika, o ktrym mowa w 1 w wersji stanowicej zacznik do niniejszej uchway. 3. Wykonanie uchway powierzy Prezydentowi Miasta.

Id: CVBXR-DIKXW-EHMLV-WYDWX-LHJID. Podpisany

Strona 1

4. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia. Uchwaa niniejsza podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci w trybie okrelonym w 13 Statutu Gminy Miejskiej ory. Egzemplarz uchway podlega dorczeniu Wojewodzie lskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu.

Przewodniczcy Rady Miasta mgr Piotr Kosztya

Zacznik do Uchway Nr 572/LII/10 Rady Miasta ory z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik1.pdf

Id: CVBXR-DIKXW-EHMLV-WYDWX-LHJID. Podpisany

Strona 2