You are on page 1of 3

UCHWAA NR 38/VI/07 RADY GMINY WODOWICE zdnia30marca2007r. wsprawie:ustaleniazasaditrybuprzeprowadzaniakonsultacjizmieszkacami Gminy Wodowice Napodstawieart.5austawyzdnia08.03.1990r.osamorzdzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.z2001r.Nr142poz.1591zpn. zm.

/ Rada Gminy Wodowice uchwala Rozdzia1 Zasady przeprowadzania konsultacji. 1.Konsultacjezmieszkacami gminy przeprowadza si: 1) w przypadkach przewidzianych ustaw, 2) w wanychsprawachdlagminyzzastrzeeniem2ust.2. 2.1. Wansprawdla gminy jest sprawa dotyczcaogu lub czci mieszkacwnp. soectwa lub wsi. 2. Konsultacje mogdotyczyrwniesprawy tylko czci mieszkacwnp. rzemielnikw,rolnikw,prowadzcych dziaalnoagroturystyczn. 3.Konsultacjom spoecznym mogpodlegawszczeglnoci: 1) projekty uchwaRady Gminy je eli Rada tak postanowi, 2) planowaneznaczneinwestycjewgminie. 4.W konsultacjach spoecznych mogbraudziapenoletni mieszkacy gminy. 5.Wkonsultacjachosoby,oktrychmowaw4wypowiadajswoje opinie co do sposobu rozstrzygnicia sprawy poddanej konsultacji. 6.Wyniki konsultacji nie wiorganwgminy. Rozdzia2 Tryb przeprowadzania konsultacji. 7.1.OrganemuprawnionymdoprzeprowadzaniakonsultacjijestWjtGminy. 2.Wjtzarzdza przeprowadzenie konsultacji:
ID: OBPWM-ELDMF-RBFPA-FTFDH-EFBAJ. Podpisany. 1) z inicjatywy wasnejzzastrzeeniem3, Strona 1 / 3

2) na wniosek przynajmniej 20% mieszkacwterenulubgrupy,lub20%mieszkacwterenu, ktregowniosektematdotyczy(grupyjednostekpomocniczych,jeeli wnioskowany do

2.Wjtzarzdza przeprowadzenie konsultacji: 1) z inicjatywy wasnejzzastrzeeniem3, 2) na wniosek przynajmniej 20% mieszkacwterenulubgrupy,lub20%mieszkacwterenu, ktregowniosektematdotyczy(grupyjednostekpomocniczych,jeeli wnioskowany do konsultacji temat dotyczy tylko czci terenu gminy ). 8.1. Zoeniewniosku,oktrymmowaw7ust.2pkt.2niewieWjta,codo przeprowadzenia konsultacji. 2.OodmowieprzeprowadzeniakonsultacjiWjtpowiadomiawnioskodawcwwformie zarzdzenia,wktrympodajeprzyczynodmowy. 3.Wprzypadkuwniosku,oktrymmowaw7ust.2pkt.2powiadomienieoodmowie przeprowadzenia konsultacji dorcza siosobiewskazanejprzezwnioskodawcw. 9.1.Wjtpostanawiajcoprzeprowadzeniukonsultacji,podajezarzdzeniewtej sprawie do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy ogoszewUrzdzie Gminy Wodowice. 2. Zarzdzenie,oktrymmowawust.1powinnozawiera: a) przedmiot konsultacji, b) terytorialny zasig konsultacji, c) sposboraztrybzgaszaniaopiniiiwnioskworazichform, d) termin rozpoczciaizakoczenia konsultacji, e) sposbogaszaniawynikwkonsultacji. 3. Zarzdzenie dorcza siprzedstawicielomjednostekpomocniczych,ktrychkonsultacje dotyczorazosobiewskazanejprzezwnioskodawcw. 10.DoprzeprowadzeniakonsultacjiWjtmoe powoakomisjwskadzie 3-5osb. 11.1. Wyniki konsultacji podaje sido publicznej wiadomociniepniej niwcigu 14 dni od terminu ich zakoczenia. 2.Przepis9ust.1stosujesiodpowiednio. 12.1.Wjtprowadzirejestrprzeprowadzonychkonsultacji. 2. Materiay zwizanezprzeprowadzonymikonsultacjamistanowizacznik do rejestru. 13.Koszty przeprowadzenia konsultacji ponosi Gmina. 14.Wykonanie uchway powierza siWjtowiGminy. 15.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszeniawDzienniku UrzdowymWojewdztwalskiego.
ID: OBPWM-ELDMF-RBFPA-FTFDH-EFBAJ. Podpisany. Strona 2 / 3

Przewodniczcy Rady

UrzdowymWojewdztwalskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Adam Szmukier

ID: OBPWM-ELDMF-RBFPA-FTFDH-EFBAJ. Podpisany.

Strona 3 / 3

Related Interests