You are on page 1of 4

POROZUMIENIE w sprawie wykonywania przez Orodek Adopcyjno Opiekuczy w Bielsku-Biaej na rzecz Powiatu Pszczyskiego zada adopcyjnych oraz przeprowadzania

a szkole i kwalifikowania kandydatw do penienia funkcji rodziny zastpczej albo kandydatw do prowadzenia placwki rodzinnej lub wydawania kandydatom do penienia funkcji rodziny zastpczej opinii o spenianiu przez nich warunkw, a kandydatom do prowadzenia placwki rodzinnej opinii o posiadaniu odpowiedniego przygotowania. Zawarte w dniu 16 lipca 2010r. w Bielsku-Biaej pomidzy: Powiatem Bielskim reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Bielsku-Biaej, w imieniu ktrego dziaaj: 1. Starosta Bielski Andrzej Ponka, 2. Czonek Zarzdu Grzegorz Szetyski, a Powiatem Pszczyskim reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Pszczynie, w imieniu ktrego dziaaj: 1. Starosta Pszczyski Jzef Tetla, 2. Wicestarosta Pszczyski Zygmunt Jele, Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzdzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.) oraz art. 83 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spoecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z pn. zm.), strony zawieraj porozumienie o nastpujcej treci: 1. 1. Powiat Bielski zobowizuje si do prowadzenia na rzecz Powiatu Pszczyskiego zada adopcyjnych, zwanych dalej procedur adopcyjn, polegajc na: 1) pozyskiwaniu osb zgaszajcych gotowo przysposobienia dziecka, 2) gromadzeniu informacji o dzieciach, ktre mog by przysposobione, 3) przeprowadzaniu bada pedagogicznych i psychologicznych oraz rodzinnych wywiadw rodowiskowych, dotyczcych osb zgaszajcych gotowo przysposobienia dziecka, 4) szkoleniu i kwalifikowaniu osb zgaszajcych gotowo przysposobienia dziecka oraz przygotowywanie czonkw ich rodzin do przyjcia dziecka, 5) doborze rodziny adopcyjnej waciwej ze wzgldu na potrzeby dziecka, 6) udzielaniu pomocy niezbdnych dokumentw, w przygotowywaniu wnioskw o przysposobienie i zgromadzeniu

7) wsppracy z sdami opiekuczymi, w szczeglnoci powiadamiania sdw o okolicznociach uzasadniajcych wszczcie z urzdu postpowania opiekuczego i sporzdzania opinii w sprawach dotyczcych umieszczania dzieci w rodzinie adopcyjnej, 8) udzielaniu wsparcia rodzinom adopcyjnym na wniosek tyche rodzin po przeprowadzonej adopcji dziecka. 2. Powiat Bielski zobowizuje si na rzecz Powiatu Pszczyskiego do przeprowadzania szkole i kwalifikowania kandydatw do penienia funkcji rodziny zastpczej albo kandydatw do prowadzenia placwki rodzinnej lub wydawania kandydatom do penienia funkcji rodziny zastpczej opinii o spenianiu przez nich warunkw, a kandydatom do prowadzenia placwki rodzinnej opinii o posiadaniu odpowiedniego przygotowania.

Id: VRCBX-WFOUA-WGCCY-JFDFY-NVDSY. Podpisany

Strona 1

3. Zadania, o ktrych mowa w ust. 1 i 2 wykonywane bd przez Orodek Adopcyjno-Opiekuczy z siedzib w Bielsku-Biaej, przy ul. Potok 6, zwany dalej Orodkiem.

2. 1. Orodek, na podstawie zawartych porozumie, realizuje procedury adopcyjne dla mieszkacw Miasta Bielska-Biaej na prawach powiatu oraz Powiatw: Cieszyskiego, ywieckiego i Pszczyskiego. Udzia Powiatw w kosztach funkcjonowania Orodka wynosi 50%. 2. Powiat Pszczyski zobowizuje si do pokrywania kosztw zwizanych z realizacj procedur adopcyjnych wykonywanych na rzecz mieszkacw Powiatu Pszczyskiego w wysokoci stanowicej iloczyn udziau procentowego, wyliczonego jako stosunek liczby procedur rozpocztych w okresie ostatnich czterech lat na rzecz mieszkacw Powiatu Pszczyskiego do cznej liczby procedur adopcyjnych w tym okresie na rzecz mieszkacw Powiatw, o ktrych mowa w ust. 1 i poowy kosztu funkcjonowania Orodka za rok poprzedni, powikszonego o prognozowany rednioroczny wskanik wzrostu cen towarw i usug konsumpcyjnych. 3. Kwota ustalona zgodnie z ust. 2 w roku 2010 wynosi 18 100,79 z. 4. Wstpnie, w terminie do dnia 20 padziernika roku poprzedzajcego dany rok kalendarzowy, Powiat Bielski poda wysoko kosztw, o ktrych mowa w ust. 2, okrelonych w oparciu o dane odnonie liczby procedur adopcyjnych, obejmujce okres trzech poprzednich lat oraz przewidywanej ich liczby w roku poprzedzajcym rok planowany i poowy przewidywanego kosztu funkcjonowania Orodka w roku poprzedzajcym rok planowany, powikszonego o prognozowany rednioroczny wskanik wzrostu cen towarw i usug konsumpcyjnych. 5. W kadym nastpnym roku obowizywania niniejszego Porozumienia wysoko kwot, o ktrych mowa w ust. 3 bdzie podawana przez Powiat Bielski w formie Aneksu do niniejszego Porozumienia w terminie do 15 stycznia roku nastpnego. 6. Kwota wymieniona w ust. 3 przekazywana bdzie przez Powiat Pszczyski w ratach miesicznych w wysokoci 1/12 na konto Powiatu Bielskiego w Banku: Bank Ochrony rodowiska S. A. w BielskuBiaej Nr 17 1540 1261 2010 7245 1278 0001 w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Powiat Pszczyski noty ksigowej wystawionej przez Powiat Bielski. W roku 2010 raty od stycznia do ostatniego dnia miesica, w ktrym podpisane zostanie niniejsze Porozumienie ujte zostan w jednej nocie ksigowej i przekazane przez Powiat Pszczyski w terminie do 7 dni od dnia otrzymania teje noty. 7. W przypadku zwoki w przekazywaniu kwot, o ktrych mowa w ust. 3 Powiat Pszczyski zobowizuje si do zapaty odsetek ustawowych. 8. Powiat Bielski zobowizuje si do przedkadania Powiatowi Pszczyskiemu w terminie do 15 lipca za okres I procza danego roku, a w terminie do 15 stycznia nastpnego roku, sprawozdania z realizacji procedur adopcyjnych wykonywanych przez Orodek na rzecz mieszkacw Powiatu Pszczyskiego oraz do podania kosztu funkcjonowania Orodka na dany rok.

3. 1. Powiat Pszczyski zobowizuje si do pokrywania kosztw szkolenia i kwalifikowania kierowanych przez siebie rodzin zgaszajcych gotowo do penienia funkcji rodziny zastpczej albo prowadzenia placwki rodzinnej lub wydawania kandydatom do penienia funkcji rodziny zastpczej opinii o spenianiu przez nich warunkw, a kandydatom do prowadzenia placwki rodzinnej opinii o posiadaniu odpowiedniego przygotowania, wedug kalkulacji kosztw szkolenia jednej rodziny lub wydania opinii, obowizujcych w danym roku kalendarzowym. 2. Koszty, o ktrych mowa w ust. 1 w 2010 roku wynosz odpowiednio: 1) Koszt szkolenia jednej rodziny zgaszajcej gotowo do penienia funkcji rodziny zastpczej albo prowadzenia placwki rodzinnej wynosi 1090,21 z.

Id: VRCBX-WFOUA-WGCCY-JFDFY-NVDSY. Podpisany

Strona 2

2) Koszt szkolenia uzupeniajcego dla kandydatw do penienia funkcji zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastpczych wynosi 452,54 z. 3) Koszt wydania jednej opinii kandydatom do penienia funkcji rodziny zastpczej o spenianiu przez nich warunkw, a kandydatom do prowadzenia placwki rodzinnej o posiadaniu odpowiedniego przygotowania wynosi 123,42 z. 3. Zapata za szkolenie lub wydanie opinii nastpowa bdzie po przekazaniu przez Orodek AdopcyjnoOpiekuczy informacji o zakoczeniu szkolenia lub o wydaniu opinii, na podstawie noty ksigowej wystawionej przez Powiat Bielski, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Powiat Pszczyski teje noty, na konto, o ktrym mowa w 2 ust. 6. 4. Wstpnie kalkulacja kosztw szkole i wydania jednej opinii, o ktrych mowa w ust. 1 i ust. 2, bdzie podana przez Powiat Bielski w terminie do 20 padziernika roku poprzedzajcego rok planowany a ostatecznie koszty te ujte zostan w Aneksie, o ktrym mowa w 2 ust. 5. 5. W przypadku zwoki w przekazywaniu kwot, o ktrych mowa w 3 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3, Powiat Pszczyski zobowizuje si do zapaty odsetek ustawowych.

4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony. 2. Kadej ze stron porozumienia przysuguje szeciomiesicznego okresu wypowiedzenia. prawo jego wypowiedzenia z zachowaniem

3. Porozumienie wchodzi w ycie z dniem podpisania, z moc od dnia 1 stycznia 2010 roku. 4. Traci moc Porozumienie zawarte w dniu 12 marca 2004 roku w sprawie wykonywania przez Orodek Adopcyjno Opiekuczy w Bielsku-Biaej na rzecz Powiatu Pszczyskiego zada adopcyjnych oraz przeprowadzania szkole i kwalifikowania kandydatw do penienia funkcji rodziny zastpczej albo kandydatw do prowadzenia placwki rodzinnej lub wydawania kandydatom do penienia funkcji rodziny zastpczej opinii o spenianiu przez nich warunkw, a kandydatom do prowadzenia placwki rodzinnej opinii o posiadaniu odpowiedniego przygotowania, zmienione Aneksami: nr 1 z dnia 8 kwietnia 2004 roku, nr 2 z dnia 20 grudnia 2004 roku, nr 3 z dnia 1 lutego 2005 roku, nr 4 z dnia 25 stycznia 2006 roku, nr 5 z dnia 12 lipca 2006 roku, nr 6 z dnia 20 listopada 2006 roku, nr 7 z dnia 5 grudnia 2007 roku, nr 8 z dnia 23 wrzenia 2008 roku, nr 9 z dnia 30 grudnia 2008 roku. 5. Zmiany porozumienia wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewanoci.

6. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu zastosowanie maj przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Id: VRCBX-WFOUA-WGCCY-JFDFY-NVDSY. Podpisany

Strona 3

8. Porozumienie sporzdzono w szeciu jednobrzmicych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Powiatu Bielskiego, dwa egzemplarze dla Powiatu Pszczyskiego oraz jeden dla Wojewody lskiego w celu publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Starosta Andrzej Ponka

Starosta Jzef Tetla

Czonek Zarzdu Grzegorz Szetyski

Wicestarosta Zygmunt Jele

Id: VRCBX-WFOUA-WGCCY-JFDFY-NVDSY. Podpisany

Strona 4

Related Interests