You are on page 1of 9

POROZUMIENIE NR .................... z dnia 29 lipca 2010 r. zawarte w dniu 29.07.2010 r.

pomidzy: Powiatem ywieckim w imieniu ktrego dziaa Zarzd Powiatu w ywcu reprezentowany przez: Starost ywieckiego - Andrzeja Zieliskiego Wicestarost ywieckiego - Jana Miodoskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu w ywcu - Elbiety Wtroba zwanym w dalszej czci porozumienia Przekazujcym" a Gmin Czernichw reprezentowan przez Wjta Gminy Czernichw - Adama Kosa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Czernichw - Grayny Balcerek z wan w dalszej czci porozumienia Przejmujcym" Na podstawie art. 4 ust. l pkt 6 i art.5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z pn. zmianami) oraz art. 10 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r. , pz. 1591, z pn. zmianami ) w zwizku z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 z pn. zmianami.) - zostaje zawarte porozumienie nastpujcej treci: 1. 1. Przekazujcy powierza, a Przejmujcy przejmuje obowizki w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni drg powiatowych, chodnikw, obiektw inynierskich, urzdze zabezpieczajcych ruch i innych urzdze zwizanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Czernichw - wedug standardw nie niszych ni okrelone w zaczniku nr 2, stanowicym integraln cz niniejszego porozumienia. Poprzez zimowe utrzymanie drg rozumie si odnieanie i zwalczanie liskoci zimowej. Z zastrzeeniem paragrafu 2 ust. 5 do zakresu przekazywanych i przejmowanych obowizkw nie wchodz remonty drg. 2. Wykaz drg pooonych w granicach Gminy Czernichw objtych akcj zimow, okrela zacznik nr l stanowicy integraln cz niniejszego porozumienia.

Id: FACAC-OHNPI-YBTGA-LLEHD-BCQWJ. Podpisany

Strona 1

2. 1. Na realizacj zada okrelonych w l Przejmujcy otrzyma od Przekazujcego w sezonie zimowym 2010/2011 rodki finansowe w wysokoci 122.751,86 z (sownie zotych: sto dwadziecia dwa tysice siedemset pidziesit jeden 86/100) wynikajcej z iloczynu liczby 5,5 , dugoci drg objtych porozumieniem i kwoty przeznaczonej w sezonie zimowym 2010/2011 na jednomiesiczne utrzymanie jednego kilometra drg powiatowych w III i IV standardzie zimowego utrzymania na terenie Gminy Czernichw , ktra wynosi: - dla III standardu 1 690,65 z/km za jeden miesic (dla drg pooonych > 500 m n.p.m.), 1 397,22 z/km za jeden miesic (dla drg pooonych < 500 m n.p.m.), - dla IV standardu 1 537,05 z/km za jeden miesic (dla drg pooonych > 500 m n.p.m.), 1 269,99 z/km za jeden miesic (dla drg pooonych < 500 m n.p.m.). W zwizku z powyszym suma przekazanych na podstawie mniejszego porozumienia rodkw finansowych przeznaczonych na utrzymanie drg powiatowych w III standardzie zimowego utrzymania wynosi bdzie: 70.745,79 z (sownie zotych: siedemdziesit tysicy siedemset czterdzieci pi 79/100) wedug nastpujcego wyliczenia: 4,600 km (dugo drg powiatowych objtych niniejszym porozumieniem, pooonych > 500 m n.p.m., utrzymywanych w III standardzie) x 1 690,65 z (stawka za l-miesiczne utrzymanie l km drg powiatowych objtych niniejszym porozumieniem, pooonych > 500 m n.p.m., w IIl standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Czernichw) x 5,5 miesica = 42.773,45 z, 3,640 km (dugo drg powiatowych objtych niniejszym porozumieniem, pooonych < 500 m n.p.m., utrzymywanych w III standardzie) x 1 397,22 z (stawka za lmiesiczne utrzymanie l km drg powiatowych objtych niniejszym porozumieniem, pooonych < 500 m n.p.m., utrzymywanych w IIl standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Czernichw) x 5,5 miesica = 27.972,34 z, za suma przekazanych na podstawie niniejszego porozumienia rodkw finansowych przeznaczonych na utrzymanie drg powiatowych w IV standardzie zimowego utrzymania wynosi bdzie: 52.006,07z (sownie zotych : pidziesit dwa tysice sze 07/100 ) wedug nastpujcego wyliczenia: 4,458 km (dugo drg powiatowych objtych niniejszym porozumieniem, pooonych > 500 m n.p.m., utrzymywanych w IV standardzie) x 1 537,05 z (stawka za l-miesiczne utrzymanie l km drg powiatowych objtych niniejszym porozumieniem, pooonych > 500 m n.p.m., w IV standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Czernichw) x 5,5 miesica = 37.686,93 z, 2,050 km (dugo drg powiatowych objtych niniejszym porozumieniem, pooonych < 500 m n.p.m., utrzymywanych w IV standardzie) x 1 269,99 z (stawka za l-miesiczne utrzymanie l km drg powiatowych objtych niniejszym porozumieniem, pooonych < 500 m n.p.m., w IV standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Czernichw) x 5,5 miesica = 14.319,14z. Ogem kwota na zimowe utrzymanie drg powiatowych na terenie Gminy Czernichw , objtych niniejszym porozumieniem w sezonie zimowym 2010/2011 wynosi bdzie 122.751,86 z. 2. rodki, o ktrych mowa w ust.l bd przekazywane na konto Przejmujcego w 5-ciu miesicznych rwnych transzach po 22.318.52 z kada do 15 dnia danego miesica po wykonaniu usugi , oraz w postaci ostatniej szstej transzy ( l/2 miesicznej kwoty) w wysokoci 11.159,26 z do 30 kwietnia 2011 roku. Warunkiem przekazania rodkw jest przedoenie przez Przejmujcego raportu okrelonego w 4 ust.3. 3. W przypadku, gdy warunki zimowe nie ustpi do dnia 15 kwietnia 2011 roku, Przekazujcy dopuszcza moliwo przeduenia prowadzenia akcji zimowej na odcinkach drg powiatowych objtych porozumieniem, na ktrych bd panoway trudne warunki drogowe, do 30 kwietnia 2011 roku w ramach dodatkowych rodkw pod warunkiem zgoszenia i pisemnego uzasadnienia potrzeby kontynuowania akcji zimowej. W zwizku z tym zapata za kontynuowanie akcji zimowej po 15 kwietnia 2011 roku bdzie obliczana za kady dzie wg stawek obowizujcych na podstawie niniejszego porozumienia dla kadej drogi z osobna, a rodki zostan przekazane do 31 maja 2011 roku. Warunkiem przekazania dodatkowych rodkw bdzie zoenie faktur na podstawie dokumentw uzasadniajcych prowadzenie akcji zimowej na przedmiotowych odcinkach drg powiatowych objtych niniejszym porozumieniem po 15 kwietnia 2011 roku. 4. Przejmujcy zobowizany jest przedstawi Przekazujcemu szczegowe rozliczenie wykorzystania przekazanych rodkw finansowych na zimowe utrzymanie drg powiatowych wraz z kopiami faktur wystawionych przez wykonawcw w terminie do 15 maja 2011 roku.

Id: FACAC-OHNPI-YBTGA-LLEHD-BCQWJ. Podpisany

Strona 2

5. W przypadku, gdy koszty zimowego utrzymania drg powiatowych bd nisze od kwoty okrelonej w ust. l rnica zostanie wykorzystana na biece utrzymanie tych drg za zgod Powiatowego Zarzdu Drg w ywcu, z tym e w odbiorach tych robt bdzie take uczestniczy przedstawiciel PZD w ywcu (Przejmujcy przekae egzemplarz protokou odbioru uczestnikom odbioru). Wykorzystanie i rozliczenie wykorzystania pozostaych rodkw na biece utrzymanie drg powinno nastpi do dnia 31 lipca 2011 roku. W razie niewykorzystania w/w rodkw na biece utrzymanie drg do dnia 31 lipca 2011 roku rodki te zostan zwrcone Przekazujcemu do dnia 16 sierpnia 2011 roku. 6. W razie nie wykonania w caoci lub czci zada o ktrych mowa w l Przejmujcy bdzie obowizany zwrci Przekazujcemu otrzymane rodki w zakresie nie znajdujcym pokrycia w wykonanych zadaniach. 7. W razie nienaleytego wykonania zada o ktrych mowa w l Przekazujcy moe obciy Przejmujcego kar umown, ktrej wysoko zostanie wyliczona wedug nastpujcego wzoru: - stawka miesiczna za utrzymanie 1 km drogi, o ktrej mowa w ust 1odpowiednia dla danej drogi x ilo dni nienaleytego wykonania zada. 8. Przekazujcy na zasadach oglnych moe ponadto dochodzi od Przejmujcego odszkodowania przewyszajcego wysoko zastrzeonej kary umownej. 9. Przejmujcy bdzie obowizany zwrci Przekazujcemu wszelkie koszty jakie Przekazujcy bdzie obowizany ponie na zaspokojenie roszcze osb trzecich wynikajcych z niewykonania lub nienaleytego wykonania zada, o ktrych mowa w 1. 3. 1. Wjt (Gmina) przejmuje cakowit odpowiedzialno za prowadzenie akcji ZUD. 2. Zawarta umowa pomidzy Gmin a Wykonawc powinna by skonsultowana z PZD w ywcu. 3. Kopi umowy z Wykonawc Przejmujcy dostarczy do Powiatowego Zarzdu Drg w ywcu. 4. Standardy zimowego utrzymania drg w Gminie powinny obowizywa takie jak w PZD (zgodnie z zacznikiem Nr 2 do niniejszego porozumienia Zasady odnieania i usuwania gooledzi na drogach powiatowych Powiatu ywieckiego). 5. Przejmujcy winien sporzdza raporty za kady dzie prowadzenia ZUD i przekazywa je do PZD. 6. PZD ma prawo do kontroli prowadzonej akcji zimowej na terenie Gminy. 7. Przejmujcy ma obowizek wprowadzenia do umw z wykonawcami nastpujce rodzaje akcji ZUD: o Akcja czynna tj. 100% stawki nalenej dla wykonawcy za odnieanie 1km drogi na dob; o Akcja bierna: 70% stawki akcji czynnej, o Akcja interwencyjna 30% stawki akcji czynnej. 8. O przeznaczeniu zaoszczdzonych rodkw finansowych przez gmin decyduje PZD w ywcu zgodnie z 2 ust. 5. 4. 1. Osobami wyznaczonymi do koordynowania wsppracy midzy stronami porozumienia s: - ze strony Przekazujcego : Jerzy Jastrzbski-Kierownik Bazy Sprztu i Transportu w PZD w ywcu. - ze strony Przejmujcego: Drod Janina - insp. ds. gosp. kom. 2. Strony zobowizuj si do monitoringu i kontroli stanu drg, ktrych zimowe utrzymanie zostao Przejmujcemu powierzone. 3. Celem udokumentowania wydatkowania rodkw Przejmujcy zobowizuje si do przedstawienia do dnia 7-go po upywie kadego miesica realizacji porozumienia, raportu potwierdzonego przez pracownika Powiatowego Zarzdu Drg w ywcu nadzorujcego zimowe utrzymanie drg o przejezdnoci przejtych do zimowego utrzymania drg powiatowych okrelonych w niniejszym porozumieniu.

Id: FACAC-OHNPI-YBTGA-LLEHD-BCQWJ. Podpisany

Strona 3

4. PZD przekae do dnia 10-go po upywie kadego miesica realizacji porozumienia raport, o ktrym mowa w ust.3, celem przekazania w terminie okrelonym w 2 pkt 2 rodkw dotacji dla Przejmujcego. 5. W przypadku nie dotrzymania postanowie zawartych w ust.3 przekazujcy wstrzymuje przekazanie dotacji. 6. Przejmujcy zobowizuje si do prowadzenia dokumentacji zimowego utrzymania drg powiatowych objtych niniejszym porozumieniem w postaci: - Ksiki raportw dziennych z wykonywania zada zimowego utrzymania drg. 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas okrelony tj. od dnia 01.11.2010r. do dnia 31.07.2011 r. 2. W razie istotnego naruszenia prawa lub postanowie niniejszego porozumienia przez ktrkolwiek ze stron, druga strona moe porozumienie to wypowiedzie z zachowaniem jednomiesicznego okresu wypowiedzenia z podaniem szczegowego uzasadnienia pod warunkiem uprzedniego, bezskutecznego wyznaczenia odpowiedniego terminu do usunicia skutkw naruszenia prawa lub porozumienia. 3. Kada ze stron moe rozwiza niniejsze porozumienie bez podania przyczyn w drodze pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesicznego okresu wypowiedzenia. 6. Wszelkie zmiany i uzupenienia niniejszego porozumienia wymagaj zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewanoci. 7. Przekazujcy upowania Dyrektora Powiatowego Zarzdu Drg w ywcu do prowadzenia i zaatwiania wszystkich spraw wynikajcych z treci niniejszego porozumienia. 8. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia maj zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o drogach publicznych. 9. Porozumienie zostaje zawarte w trzech jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym dla stron i jeden egzemplarz dla Wojewody lskiego celem publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. 10. Niniejsze porozumienie podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. Zaczniki: 1. Wykaz drg powiatowych Pooonych w granicach Gminy Czernichw objtych porozumieniem Nr 2.Z asady odnieania i usuwania gooledzi na drogach powiatowych Powiatu ywieckiego PRZEKAZUJCY PRZYJMUJCY

Id: FACAC-OHNPI-YBTGA-LLEHD-BCQWJ. Podpisany

Strona 4

STAROSTA Andrzej Zieliski

Wjt Gminy Adam Kos

Wicestarosta Jan Miodoski

Id: FACAC-OHNPI-YBTGA-LLEHD-BCQWJ. Podpisany

Strona 5

Zacznik Nr 1 do Porozumienia Nr .................... Zarzdu Powiatu ywieckiego z dnia 29 lipca 2010 r. Wykaz drg powiatowych pooonych w granicach Gminy Czernichw objtych porozumieniem z dnia 29.07.2010r. , dotyczcym powierzenia zada w zakresie zimowego utrzymania drg powiatowych w sezonie 2010/2011

Lp. 1

Nr drogi 1403 S

Nazwa drogi Midzybrodzie B. -Starconka

Lokalizacja od km 0+000 do km 4+600 Ogem km stawka ilo m-cy Z

Ilo km 4,600 4,600 1690,65 5,5 42 773,45

Lp. 1

Nr drogi 1406 S

Nazwa drogi Zarzecze-Tresna

Lokalizacja od km 3+000 do km 6+640 Ogem km stawka ilo m-cy Z

Ilo km 3,640 3,640 1397,22 5,5 27 972,34

Lp. 1 1

Nr drogi 1454 S 1408 S

Nazwa drogi Midzybrodzie B. -arnwka Midzybrodzie B. -ar

Lokalizacja od km 0+000 0+000 stawka ilo m-cy Z do km 2+000 2+458 Ogem km

Ilo km 2,000 2,458 4,458 1537,05 5,5 37 686,93

Lp. 1 2

Nr drogi 1456 S 1407 S

Nazwa drogi Czaniec-Porbka-"zapora" Tresna-Roztoka

Lokalizacja od km 5+743 0+000 stawka ilo m-cy Z do km 5+943 1+850 Ogem km

Ilo km 0,200 1,850 4,600 1269,99 5,5 14 319,14

Ogem

km 14,748

Z 122 751,86

Id: FACAC-OHNPI-YBTGA-LLEHD-BCQWJ. Podpisany

Strona 1

Przekazujcy

Przyjmujcy

STAROSTA Andrzej Zieliski

Wjt Gminy Adam Kos

Wicestarosta Jan Miodoski

Id: FACAC-OHNPI-YBTGA-LLEHD-BCQWJ. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 2 do Porozumienia Nr .................... Zarzdu Powiatu ywieckiego z dnia 29 lipca 2010 r. Zasady odnieania i usuwania gooledzi na drogach powiatowych Powiatu ywieckiego

Lp. Standard

Opis stanu utrzymania drogi

Dopuszczalne odstpstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z okreleniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny by usunite (zlikwidowane) Po ustaniu opadw niegu Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierujcego zimowym utrzymaniem lub powzicia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystpieniu powyszego wystpowania zjawisk 5 - gooledzi - 5 godz.

1 1

2 III

3 Jezdnia odnieona na caej szerokoci, a lisko zimowa zlikwidowana na : - skrzyowaniach z drogami twardymi - skrzyowaniach z liniami kolejowymi - odcinkach o pochyleniu > 4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarzd drogi Jezdnia odnieona na caej szerokoci, a lisko zlikwidowana na odcinkach decydujcych o moliwoci ruchu

4 - nieg luny moe zalega do 6 godz.

- moe wystpowa warstwa zajedonego niegu - szronu - 5 godz. o gruboci utrudniajcej ruch samochodw osobowych - zaspy mog wystpowa do - szadzi - 5 godz. 6 godz. - lodowicy - 5 godz. - liskoci poniegowej - 6 godz.

IV

- nieg luny moe zalega do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych :

- moe wystpowa warstwa zajedzonego niegu - gooled - 8godz. o gruboci utrudniajcej ruch samochodw osobowych - zaspy mog wystpowa do - lisko poniegowa - 10 godz. 8 godz. Dopuszcza si przerwy w komunikacji do 8 godz. - lodowica 8 godz.

Przekazujcy

Przejmujcy

Id: FACAC-OHNPI-YBTGA-LLEHD-BCQWJ. Podpisany

Strona 1

STAROSTA Andrzej Zieliski

Wjt Gminy Adam Kos

Wicestarosta Jan Miodoski

Id: FACAC-OHNPI-YBTGA-LLEHD-BCQWJ. Podpisany

Strona 2

Related Interests