You are on page 1of 2

UCHWAA NR XLVI/349/10 RADY GMINY GIERATOWICE z dnia 30 wrzenia 2010 r.

w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntw, ktre ucierpiay na skutek powodzi i podtopie w miesicu maju i czerwcu 2010 roku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust.1 , art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzdzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z pn. zm.), art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z pn. zm), art.4 ust.1 i art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 17, poz.95). Rada Gminy Gieratowice na wniosek Wjta Gminy uchwala 1. Zwalnia si od podatku rolnego grunty, ktre ucierpiay na skutek powodzi i podtopie w miesicu maju i czerwcu 2010 roku 2. 1. Zwolnienie nastpuje na wniosek podatnika. 2. Wniosek powinien zawiera dane, ktrych gruntw ma dotyczy zwolnienie, (numery dziaek wg ewidencji gruntw, powierzchnia i klasy gruntw). 3. Integraln cz wniosku stanowi bd wszelkie dokumenty przedoone przez podatnika, potwierdzajce faktyczne powstanie szkody w gruntach rolnych objtych zoonym wnioskiem. 4. Pocztek okresu zwolnienia nie moe by wczeniejszy ni fakt zaistnienia zdarzenia, o ktrym mowa w 1 i obowizuje do dnia 31 grudnia 2010 roku. 3. 1. Zwolnienie na podstawie 1 niniejszej uchway w odniesieniu do podatnikw, ktrych grunty stanowi gospodarstwo rolne bez wzgldu na form organizacyjno-prawn stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, ktrej udzielanie nastpuje zgodnie z Wytycznymi Wsplnoty w sprawie pomocy w sektorze rolnym i lenym na lata 2007-2013 (Dz.Urz.UE C 319/2006), rozporzdzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str.35), ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postpowaniu w sprawach dotyczcych pomocy publicznej (tekst jednolity z 2007r. Nr 59, poz.404 z pn. zm) i w zwizku z powyszym projekt niniejszej uchway zosta zgoszony Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 2. Pomoc de minimis w rolnictwie, o ktrej mowa w ust. 1, moe by udzielona, jeeli warto pomocy brutto uzyskanej przez podatnika na mocy niniejszej uchway cznie z wartoci pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej przez podatnika w cigu biecego roku podatkowego oraz dwch poprzedzajcych go lat podatkowych, nie przekracza kwoty 7,5 ty. euro brutto. 3. Podatnik, do ktrego znajduje zastosowanie zapis 3 ust. 1 uchway, zobowizany jest do przedoenia wraz z wnioskiem, o ktrym mowa w 2 ust. 1: 1) wszystkich zawiadcze o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzyma w cigu danego roku podatkowego oraz dwch poprzedzajcych lat podatkowych, albo owiadczenia o wielkoci pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo owiadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 2) informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajcy si o pomoc de minimis w rolnictwie okrelonych w rozporzdzeniu Rady Ministrw z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji skadanych przez podmiot ubiegajcy si o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybowstwie (Dz. U. z 2010r. Nr 121, poz.8101) wedug wzoru okrelonego w zaczniku do rozporzdzenia. 4. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Gieratowice. 5. Niniejsza uchwaa zostanie podana do publicznej wiadomoci przez rozplakatowanie na tablicach ogosze oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Id: WLUEY-SOTMJ-ZQYTV-KRUXI-NQNEV. Podpisany

Strona 1

6. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Piotr Szotysek

Id: WLUEY-SOTMJ-ZQYTV-KRUXI-NQNEV. Podpisany

Strona 2