You are on page 1of 7

Zacznik do uchway Nr XLVIII/655/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 wrzenia 2010 r.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidowoci wykorzystania dotacji udzielanych dla szk i placwek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Jaworzno przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Gmina Miasta Jaworzna. Rozdzia I Postanowienia oglne 1 Ilekro w niniejszym zaczniku do uchway jest mowa, bez bliszego okrelenia, o: 1) ustawie - naley przez to rozumie ustaw z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie owiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.); 2) uczniach - naley przez to rwnie rozumie dzieci, suchaczy, uczestnikw i wychowankw; 3) uczniach niepenosprawnych - naley przez to rozumie uczniw posiadajcych opini o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zaj rewalidacyjno - wychowawczych, o ktrych mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy; 4) Miecie - naley przez to rozumie Gmin Miasta Jaworzna; 5) szkole - naley przez to rozumie jednostk owiatow prowadzon przez Miasto; 6) publicznym/niepublicznym przedszkolu - naley przez to rozumie prowadzone na terenie Miasta przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto przedszkole, w tym z oddziaami integracyjnymi, z oddziaami specjalnymi, przedszkole integracyjne, przedszkole specjalne, oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych; 7) innych publicznych/niepublicznych formach wychowania przedszkolnego - naley przez to rozumie prowadzone na terenie Miasta przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto: a) zespoy wychowania przedszkolnego, b) punkty przedszkolne; 8) publicznej/niepublicznej szkole naley przez to rozumie prowadzone na terenie Miasta przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasta: a) szkoy podstawowe, w tym: z oddziaami integracyjnymi, z oddziaami sportowymi, specjalne, integracyjne, sportowe i mistrzostwa sportowego, b) gimnazja, w tym: z oddziaami integracyjnymi, z oddziaami dwujzycznymi, z oddziaami sportowymi, z oddziaami przysposabiajcymi do pracy, specjalne, integracyjne, sportowe i mistrzostwa sportowego; c) szkoy ponadgimnazjalne, w tym: z oddziaami integracyjnymi, z oddziaami dwujzycznymi, z oddziaami sportowymi, specjalne, integracyjne, sportowe i mistrzostwa sportowego; 9) publicznej/niepublicznej placwce owiatowej naley przez to rozumie prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Gmina Jaworzno: a) modzieowe orodki wychowawcze, b) modzieowe orodki socjoterapii, c) specjalne orodki szkolno - wychowawcze i specjalne orodki wychowawcze dla dzieci i modziey wymagajcych specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, d) orodki umoliwiajce dzieciom i modziey upoledzonym umysowo w stopniu gbokim, a take upoledzonym umysowo ze sprzonymi niepenosprawnociami realizacj odpowiednio obowizkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowizku szkolnego i obowizku nauki, e) placwki zapewniajce opiek i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem staego zamieszkania, f) poradnie psychologiczno - pedagogiczne; 10) podmiocie - naley przez to rozumie przedszkole, inn form wychowania przedszkolnego, szko i placwk owiatow, o ktrych mowa w pkt 6 - 9; 11) organie prowadzcym - naley przez to rozumie inn ni Miasto osob prawn lub osob fizyczn prowadzc na terenie Miasta podmiot, o ktrym mowa w pkt. 10; 12) organie dotujcym - naley przez to rozumie Miasto;

2 13) wydatkach biecych szkoy danego typu i rodzaju - naley przez to rozumie planowane na dany rok wydatki budetowe szkoy, niebdce wydatkami majtkowymi, przeznaczone na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane oraz wydatki zwizane z realizacj zada statutowych, ustalone na 15. dzie danego miesica; 14) liczbie uczniw - naley przez to rozumie liczb uczniw wszystkich szk danego typu i rodzaju wykazanych w bazie danych Systemu Informacji Owiatowej wg stanu na 30 wrzenia roku poprzedzajcego rok udzielenia dotacji; 15) wydatkach biecych przewidzianych na jednego ucznia - naley przez to rozumie jedn dwunast cz sumy planowanych na dany rok budetowy wydatkw biecych wszystkich szk danego typu i rodzaju ustalonych na 15. dzie danego miesica podzielon przez liczb uczniw; 16) faktycznej liczbie uczniw - naley przez to rozumie liczb uczniw, w tym uczniw niepenosprawnych, zapisanych do podmiotu wedug stanu na 5. dzie danego miesica. Rozdzia II Podstawa obliczania dotacji 2 1. Miesiczn dotacj podmiotow oblicza si na podstawie, obowizujcych w czasie udzielania dotacji: 1) postanowie ustawy; 2) uchway budetowej Rady Miejskiej w Jaworznie z uwzgldnieniem jej zmian w trakcie roku budetowego; 3) kwoty przewidzianej na jednego ucznia szkoy danego typu i rodzaju, w tym ucznia niepenosprawnego, w czci owiatowej subwencji oglnej otrzymywanej przez Miasto, 4) okrelonej w przekazanej przez ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania informacji o sposobie wyliczenia ww subwencji dla Miasta; 5) postanowie zawartych w 3 i 4, 6) kwoty wydatkw biecych przewidzianych na jednego ucznia, 7) faktycznej liczby uczniw. 2. W przypadku kiedy szkoa funkcjonuje w ramach organizacyjnych zespou szk jej wydatki biece oblicza si mnoc iloraz liczby etatw bdcych wynikiem przeliczenia liczby obowizkowych tygodniowych zaj edukacyjnych realizowanych w ramach organizacyjnych tej szkoy oraz liczby etatw bdcych wynikiem przeliczenia liczby obowizkowych tygodniowych zaj edukacyjnych realizowanych w ramach organizacyjnych caego zespou przez kwot biecych wydatkw caego zespou. 3. W przypadku braku, z pocztkiem roku, informacji ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania o obowizujcej w danym roku wysokoci standardu A podziau czci owiatowej subwencji oglnej, przy obliczaniu miesicznych dotacji uwzgldnia si tymczasowo kwot standardu A obowizujc w roku poprzednim. Niezwocznie po przekazaniu informacji, o ktrej mowa powyej organ dotujcy dokonuje korekty dotacji. 3 1. Publicznym przedszkolom na kadego ucznia przysuguje dotacja w wysokoci rwnej wydatkom biecym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez organ dotujcy, z tym, e na ucznia niepenosprawnego w wysokoci rwnej kwocie przewidzianej na niepenosprawnego ucznia przedszkola i oddziau przedszkolnego w czci owiatowej subwencji oglnej otrzymywanej przez organ dotujcy. 2. Innym publicznym formom wychowania przedszkolnego na kadego ucznia objtego tymi formami wychowania przedszkolnego przysuguje dotacja w wysokoci 50% wydatkw biecych przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu prowadzonym przez organ dotujcy, z tym, e na kadego ucznia niepenosprawnego objtego tymi formami wychowania przedszkolnego przysuguje dotacja w wysokoci kwoty przewidzianej na niepenosprawnego ucznia przedszkola i oddziau przedszkolnego w czci owiatowej subwencji oglnej otrzymywanej przez organ dotujcy.

3 3. Publicznym szkoom na kadego ucznia przysuguje dotacja w wysokoci rwnej przewidzianym wydatkom biecym na jednego ucznia w odpowiedniego typu i rodzaju szkole prowadzonej przez organ dotujcy. 4. Publicznym placwkom owiatowym, o ktrych mowa w 1 pkt 9 lit a lit d, na kadego ucznia przysuguje dotacja w wysokoci rwnej wydatkom biecym przewidzianym na jednego ucznia w placwce tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez organ dotujcy, jednak nie niszej ni kwota przewidziana na jednego ucznia tego typu i rodzaju placwki w czci owiatowej subwencji oglnej dla organu dotujcego. 5. Publicznym placwkom owiatowym, o ktrym mowa w 1 pkt. 9 lit. e zacznika do uchway,na kadego ucznia przysuguje dotacja w wysokoci rwnej wydatkom biecym przewidzianym, na jednego ucznia w placwce tego samego rodzaju prowadzonej przez organ dotujcy, jednak nie niszej ni kwota przewidziana, na jednego ucznia tego typu i rodzaju placwki w czci owiatowej subwencji oglnej dla organu dotujcego. 6. W przypadku nieprowadzenia przez organ dotujcy tego samego typu i rodzaju publicznych szk, o ktrych mowa w ust. 3 i publicznych placwek owiatowych, o ktrych mowa w ust. 4 i ust 5 podstaw ustalenia wysokoci dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoy lub placwki owiatowej danego typu i rodzaju w czci owiatowej subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego. 7. Organ prowadzcy publiczne: przedszkole, szko, o ktrej mowa w 1 pkt. 8 lit. a oraz placwki owiatowe, o ktrych mowa w 1 pkt. 9 lit a lit. d oraz lit. f zacznika do uchway, w ktrych realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymuje dotacj na jednego ucznia z budetu organu dotujcego w wysokoci kwoty przewidzianej na jednego ucznia objtego wczesnym wspomaganiem rozwoju w czci owiatowej subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego. 4 1. Niepublicznym przedszkolom na kadego ucznia przysuguje dotacja w wysokoci rwnej 75% ustalonych w budecie organu dotujcego wydatkw biecych ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez organ dotujcy w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, e na ucznia niepenosprawnego w wysokoci rwnej kwocie przewidzianej na niepenosprawnego ucznia przedszkola i oddziau przedszkolnego w czci owiatowej subwencji oglnej otrzymywanej przez organ dotujcy. 2. Innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego na kadego ucznia objtego tymi formami wychowania przedszkolnego przysuguje dotacja w wysokoci 40 % wydatkw biecych ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez organ dotujcy z tym, e na kadego ucznia niepenosprawnego objtego tymi formami wychowania przedszkolnego przysuguje dotacja w wysokoci kwoty przewidzianej na niepenosprawnego ucznia przedszkola i oddziau przedszkolnego w czci owiatowej subwencji oglnej otrzymywanej przez organ dotujcy. 3. Niepublicznym szkoom o uprawnieniach szk publicznych, w ktrych realizowany jest obowizek szkolny lub obowizek nauki, na kadego ucznia przysuguje dotacja w wysokoci rwnej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoy w czci owiatowej subwencji oglnej otrzymywanej przez organ dotujcy. 4. Niepublicznym szkoom o uprawnieniach szk publicznych, niewymienionym w ust. 3, na kadego ucznia przysuguje dotacja w wysokoci rwnej 50% ustalonych w budecie organu dotujcego wydatkw biecych ponoszonych w szkoach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez organ dotujcy w przeliczeniu na jednego ucznia. 5. Niepublicznym placwkom owiatowym, o ktrych mowa w 1 pkt 9 lit. a lit. d na kadego ucznia przysuguje dotacja w wysokoci rwnej kwocie przewidzianej na jednego ucznia tego typu i rodzaju placwki w czci owiatowej subwencji oglnej otrzymywanej przez organ dotujcy. 6. Niepublicznym placwkom owiatowym, o ktrych mowa w 1 pkt 9 lit. a lit. d umoliwiajcym realizacj obowizku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowizku szkolnego i obowizku nauki uczniom z upoledzonym umysowo w stopniu gbokim oraz uczniom z upoledzeniem umysowym z niepenosprawnociami sprzonymi przysuguje na kadego ucznia dotacja w wysokoci kwoty przewidzianej na jednego ucznia tego rodzaju orodkw w czci owiatowej subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego.

4 7. Niepublicznym placwkom owiatowym, o ktrym mowa w 1 pkt 9 lit. e na kadego ucznia przysuguje dotacja w wysokoci rwnej kwocie przewidzianej na jednego ucznia tego typu i rodzaju placwek w czci owiatowej subwencji oglnej otrzymywanej przez organ dotujcy. 8. Organ prowadzcy niepubliczne: przedszkole, szko, o ktrej mowa w 1 pkt 8 lit.a oraz placwki owiatowe, o ktrych mowa w 1 pkt 9 lit. a lit. d oraz lit. f w ktrych realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymuje dotacj na jednego ucznia z budetu organu dotujcego w wysokoci kwoty przewidzianej na jednego ucznia objtego wczesnym wspomaganiem rozwoju w czci owiatowej subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego. 9. Organ prowadzcy niepubliczne przedszkole zobowizany jest do niezwocznego informowania Prezydenta Miasta Jaworzna o przyjtym do przedszkola uczniu mieszkacu innej gminy. Rozdzia III Tryb udzielania oraz uruchamiania dotacji Tryb udzielania dotacji 5 1. Warunkiem udzielenia dotacji na dany rok budetowy jest zoenie przez organ prowadzcy nie pniej ni do dnia 30 wrzenia roku poprzedzajcego wniosku o udzielenie dotacji. 2. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 1, zawiera m. in. nastpujce informacje: 1) dane o organie prowadzcym, 2) status podmiotu prowadzonego przez organ prowadzcy (publiczny lub niepubliczny), 3) typ podmiotu, 4) regon podmiotu, 5) NIP podmiotu, 6) w przypadku podmiotw, o ktrych mowa w 3 - numer i dat wydania decyzji w sprawie zezwolenia na zaoenie szkoy lub placwki publicznej, 7) w przypadku podmiotw, o ktrych mowa w 4 - numer i dat wydania zawiadczenia o wpisie podmiotu do ewidencji szk i placwek niepublicznych oraz numer i dat decyzji o nadaniu uprawnie szkoy publicznej szkole niepublicznej, 8) planowan na dany rok budetowy liczb uczniw, 9) nazw i numer rachunku bankowego podmiotu, na rzecz ktrego ma by przekazywana dotacja. Wzr wniosku o udzielenie dotacji przedstawia formularz nr 1. 3. Termin, o ktrym mowa w ust. 1, nie dotyczy osb fizycznych lub osb prawnych innych ni organ dotujcy zamierzajcych prowadzi podmiot, o ktrym mowa w 3, ktre uzyskay na podstawie zoonego wniosku zezwolenie na prowadzenie tego typu podmiotu. 4. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 3, dotacji udziela si z chwil rozpoczcia dziaalnoci podmiotu, w oparciu o zoony wniosek, o ktrym mowa w ust. 1 i 2, z tym, e wyej wymieniony wniosek winien by zoony co najmniej 30 dni przed rozpoczciem dziaalnoci. 5. Dotacja nie zostanie udzielona, gdy dane wykazane we wniosku, o ktrym mowa w ust. 1 i 2, bd niezgodne z danymi wykazanymi we wpisie do ewidencji szk i placwek niepublicznych lub w rejestrze wydanych zezwole na zaoenie szkoy i placwki publicznej. Tryb uruchamiania dotacji 6 1. Warunkiem uruchomienia w danym miesicu raty dotacji jest zoenie do organu dotujcego do 10. dnia danego miesica na formularzu nr 2 informacji o faktycznej liczbie uczniw. 2. Organ dotujcy przekazuje dotacj w terminach miesicznych. Przekazanie dotacji przypadajcej na dany miesic nastpuje nie pniej ni do ostatniego dnia danego miesica. 3. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy podmiotu wskazanego przez organ prowadzcy we wniosku, o ktrym mowa w 5 ust. 1 i 2. 4. W lipcu i sierpniu dotacja przekazywana jest podmiotom, o ktrych mowa w 3 ust. 3, 4, 5 oraz w 4 ust. 4, 5, 6, 7 i 8 na uczniw wykazanych w miesicu czerwcu w informacji, o ktrej mowa w ust. 1 i 2, cznie z absolwentami, z wyczeniem uczniw skrelonych z listy.

5 7 1. Dotacj wstrzymuje si w przypadku: 1) stwierdzenia niezgodnoci stanu faktycznego z wpisem do ewidencji szk i placwek niepublicznych lub wpisem do rejestru wydanych zezwole na zaoenie publicznej szkoy lub publicznej placwki, 2) niezoenia w terminie informacji, o ktrej mowa w 6 ust.1; 3) niezoenia w terminie sprawozdania, o ktrym mowa w 9 ust. 1; 4) zoenia informacji, o ktrej mowa w 6 ust. 1 niezgodnej ze stanem faktycznym; 5) wykazania w sprawozdaniu, o ktrym mowa w 9 ust. 1 danych niezgodnych ze stanem faktycznym; 6) stwierdzenia braku dokumentacji, o ktrej mowa w art. 80 ust. 3f i art. 90 ust. 3f ustawy; 7) stwierdzenia wydatkowania otrzymanej dotacji niezgodnie z art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy. 2. Wstrzymana dotacja jest uruchamiana w miesicu nastpujcym po miesicu, w ktrym zostan usunite uchybienia okrelone w ust. 1. 3. W przypadkach stwierdzenia niezgodnoci, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 4 pkt 7 dotacja pobrana nienalenie lub w nadmiernej wysokoci, podlega zwrotowi zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z pn. zm.) Rozdzia IV Tryb rozliczania dotacji 8 1. W odniesieniu do podmiotw, dla ktrych wysoko kwoty dotacji uzaleniona jest od wysokoci ustalonych w budecie organu dotujcego wydatkw biecych ponoszonych na jednego ucznia w szkoach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez organ dotujcy, w terminie do 31 marca roku nastpujcego po roku udzielenia dotacji dokonuje si weryfikacji wysokoci kwoty udzielonej dotacji, z zastrzeeniem ust. 4. 2. Jeeli w wyniku weryfikacji, o ktrej mowa w ust. 1, ustalono, e wysoko kwoty udzielonej dotacji bya nisza ni wynikajca z rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatkw budetowych organu dotujcego za rok udzielenia dotacji wysoko wydatkw biecych ponoszonych na jednego ucznia w podmiotach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez organ dotujcy, w terminie do 30 kwietnia nastpujcego po roku udzielenia dotacji dokonuje si wyrwnania. 3. Jeeli w wyniku weryfikacji, o ktrej mowa w ust. 1, ustalono, e wysoko kwoty udzielonej dotacji bya wysza ni wynikajca z rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatkw budetowych organu dotujcego za rok udzielenia dotacji wysoko wydatkw biecych ponoszonych na jednego ucznia w podmiotach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez organ dotujcy, nadpacona kwota dotacji zaliczana jest w poczet dotacji udzielanych w biecym roku budetowym. 4. W przypadku, gdy organ prowadzcy podejmie decyzj o zaprzestaniu dziaalnoci danego podmiotu pisemnie powiadamia o tym fakcie organ dotujcy, ktry w cigu 3 miesicy od uzyskania informacji dokonuje weryfikacji wysokoci kwoty dotacji udzielonej w danym roku budetowym. 5. Jeeli w wyniku weryfikacji, o ktrej mowa w ust. 4, ustalono, e wysoko kwoty udzielonej dotacji bya nisza ni wysoko wydatkw biecych ponoszonych na jednego ucznia w podmiotach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez organ dotujcy, w cigu miesica od zakoczenia wyej wymienionej weryfikacji organ dotujcy przekazuje brakujc kwot dotacji na rachunek bankowy danego podmiotu. 6. Jeeli w wyniku weryfikacji, o ktrej mowa w ust. 4, ustalono, e wysoko kwoty udzielonej dotacji bya wysza ni wysoko wydatkw biecych ponoszonych na jednego ucznia w podmiotach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez organ dotujcy, organ prowadzcy zwraca nadpacon kwot dotacji w cigu miesica od zakoczenia wyej wymienionej weryfikacji na rachunek bankowy wskazany przez organ dotujcy.

6 Rozdzia V Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji 9 1. Organ prowadzcy przedstawia sprawozdania z wykorzystania dotacji dwa razy w roku; za pierwsze procze w terminie do 20 lipca danego roku oraz roczne w terminie do 20 stycznia roku nastpnego. 2. W przypadku, gdy organ prowadzcy podejmie decyzj o zaprzestaniu dziaalnoci danego podmiotu przedkada do organu dotujcego sprawozdanie, o ktrym mowa w ust. 1, nie pniej ni w terminie 14 dni po otrzymaniu ostatniej raty dotacji. 3. Sprawozdanie, o ktrym mowa w ust. 1, zawiera midzy innymi informacj o sposobie wykorzystania otrzymanej dotacji na wydatki biece podmiotu, o ktrym w 3 i 4, ze szczeglnym uwzgldnieniem wydatkw poniesionych na: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, 2) utrzymanie budynku, pomieszcze zwizanych z dotowan dziaalnoci, 3) zakupy wyposaenia, ksiek i pomocy dydaktycznych, 4) pozostae. 4. Wzr sprawozdania z wykorzystania otrzymanej dotacji stanowi formularz nr 3 zacznika do uchway. 10. 1. Organ wykonawczy organu dotujcego moe przeprowadza okresowo kontrol, o ktrej mowa w art. 80 ust. 3e oraz art. 90 ust. 3e ustawy. 2. Zakres kontroli prawidowoci wykorzystania dotacji obejmuje w szczeglnoci dane ujte w: 1) wnioskach o udzielenie dotacji, 2) informacji o faktycznej liczbie uczniw, 3) sprawozdaniach z wykorzystania dotacji, w odniesieniu do danych zawartych w obowizujcej, zgodnie z odrbnymi przepisami dokumentacji podmiotu. 3. Kontrol, ktrej mowa w ust. 1, przeprowadzaj przedstawiciele organu dotujcego, zwani dalej kontrolerami, na podstawie imiennego upowanienia wydanego im przez organ wykonawczy organu dotujcego. 4. Kontrolerzy maj prawo do: 1) swobodnego poruszania si na terenie kontrolowanego podmiotu, w tym swobodnego wstpu do obiektw i pomieszcze zwizanych z przedmiotem kontroli, 2) wgldu do dokumentw zwizanych z przedmiotem kontroli, pobierania dokumentw i innych materiaw, z zachowaniem przepisw o tajemnicy ustawowo chronionej, 3) wystpienia o udzielenie w terminie przez nich wyznaczonym, ustnych i pisemnych wyjanie w sprawach dotyczcych przedmiotu kontroli, 4) sporzdzenia niezbdnych dla kontroli odpisw lub wycigw z dokumentw, jak rwnie zestawie i oblicze na podstawie przedstawionych dokumentw. 5. Organ prowadzcy kontrolowany podmiot jest zobowizany do zapewnienia kontrolerowi warunkw i rodkw niezbdnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczeglnoci do niezwocznego przedstawiania do kontroli danych dokumentw i materiaw, terminowego udzielanie wyjanie oraz w miar moliwoci udostpnienia oddzielnych pomieszcze z odpowiednim wyposaeniem. 11 1. Kontroler jest obowizany powiadomi organ prowadzcy, co najmniej na dzie przed planowan kontrol o terminie i zakresie kontroli. 2. Postpowanie kontrolne prowadzone jest w siedzibie kontrolowanego podmiotu lub w siedzibie organu prowadzcego kontrolowany podmiot. 3. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli. 4. Protok kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych uchybie i nieprawidowoci. 5. Protok kontroli podpisuj kontroler i osoba upowaniona przez organ prowadzcy do reprezentowania kontrolowanego podmiotu.

7 12 1. Organowi prowadzcemu kontrolowany podmiot przysuguje prawo zgoszenia, umotywowanych zastrzee, co do ustale zawartych w protokole. 2. Zastrzeenia naley zgosi na pimie w terminie 14 dni od dnia podpisania protokou kontroli. 3. W razie zgoszenia zastrzee, o ktrych mowa w ust. 1, kontroler jest obowizany dokona ich analizy i w miar potrzeb podj dodatkowe czynnoci kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadnoci zastrzee zmieni lub uzupeni odpowiedni cz protokou kontroli. 4. W razie nieuwzgldnienia zastrzee w caoci lub w czci kontroler przekazuje na pimie swoje stanowisko organowi prowadzcemu kontrolowany podmiot. 13 1. Organ wykonawczy organu dotujcego po zakoczeniu postpowania kontrolnego przekazuje organowi prowadzcemu kontrolowany podmiot wystpienie pokontrolne. 2. Wystpienie pokontrolne zawiera ocen przedmiotu kontroli, wynikajc z ustale opisanych w protokole kontroli, a w razie stwierdzenia uchybie i nieprawidowoci - take wnioski pokontrolne w sprawie ich usunicia. 3. Organ prowadzcy kontrolowany podmiot jest obowizany, w terminie okrelonym w wystpieniu pokontrolnym, poinformowa na pimie organ wykonawczy organu dotujcego o sposobie wykonania wnioskw oraz o podjtych dziaaniach w celu usunicia stwierdzonych uchybie i nieprawidowoci.