You are on page 1of 5

Za cznik nr 2 do Uchwa y Rady Miejskiej Nr XLVII/617/10 z dnia 5.10.2010r.

UMOWA Nr ......................... zawarta w dniu ........................................... w ................................................................ pomi dzy Gmin Miejsk aziska Grne, z siedzib w aziskach Grnych Plac Ratuszowy 1 zwanym dalej Zleceniodawc , reprezentowanym przez: .................................................. .......................................... a .......................................................................................... /podmiotem/ z siedzib w ................................... zwanym dalej Zleceniobiorc reprezentowanym przez: ............................................................................................. 1 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z Uchwa nr ........................................... Rady Miejskiej w aziskach Grnych z dnia ............................. w sprawie trybu post powania o udzielenie dotacji celowych z bud etu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansw publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zada w asnych gminy, okre lonego szczeg owo w ofercie z o onej przez Zleceniobiorc w dniu ................................., stanowi c ej za cznik nr 1 do umowy, a Zleceniobiorca zobowi zuje si wykona zadanie w zakresie i na zasadach okre lonych w niniejszej umowie. 2. Niniejsza umowa jest umow o powierzenie zadania*/o wsparcie realizacji zadania*.

2 1. Zleceniodawca zobowi zuje si do przekazania na realizacj zadania dotacji w wysoko ci...................................(s ownie:........................................................................ ............ .......................................................................... .......................................). 2. Przyznane rodki finansowe zostan przekazane na rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr rachunku ................................................................................... a) w ci gu 30 dni od daty podpisania umowy* lub b) w nast puj cy sposb:* I transza w wysoko ci ................. (s ownie:.......................................................) do dnia ......................................... II transza w wysoko ci ................ (s ownie:................. ......................................) do dnia ........................................ 3

1. Termin wykonania zadania ustala si od dnia podpisania umowy do dnia ...................... 2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z harmonogramem stanowi cym za cznik nr 2 do umowy.
1/4

4 Zleceniobiorca jest zobowi zany do prowadzenia wyodr bnionej dokumentacji finansowoksi gowej rodkw finansowych otrzymanych na realizacj zadania. 5 Zleceniobiorca zobowi zuje si do wykorzystania przekazanych rodkw finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyska , i na warunkach okre lonych niniejsz umow . Dotyczy to tak e ewentualnych przychodw uzyskanych przy realizacji umowy, ktrych nie mo na by o przewidzie przy kalkulowaniu wielko ci dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawc rodkw, ktre nale y wykorzysta wy cznie na wykonanie zadania.

6 1. 2. Zleceniodawca sprawuje kontrol prawid owo ci wykonywania zadania przez Zleceniobiorc , w tym wydatkowania przekazanych mu rodkw finansowych. W ramach kontroli, o ktrej mowa w ust.1, upowa nieni pracownicy Zleceniodawcy mog bada dokumenty i inne no niki informacji, ktre maj lub mog mie znaczenie dla oceny prawid owo ci wykonywania zadania, oraz da udzielenia ustnie lub na pi mie informacji dotycz cych wykonania zadania. Zleceniobiorca na danie kontroluj cego jest zobowi zany dostarczy lub udost pni dokumenty i inne no niki informacji oraz udzieli wyja nie i informacji w terminie okre lonym przez kontroluj cego.

7 Sprawozdanie ko cowe z wykonania zadania powinno zosta sporz dzone i dostarczone przez Zleceniobiorc w terminie 30 dni po up ywie terminu, na ktry umowa zosta a zawarta, na formularzu zgodnym z za cznikiem nr 3 do uchwa y wymienionej w 1 ust.1.

8 Przyznane rodki finansowe, okre lone w 2 ust.1, Zleceniobiorca jest zobowi zany wykorzysta do dnia ........................................ . rodki finansowe niewykorzystane do tego terminu Zleceniobiorca jest zobowi zany zwrci w terminie do dnia ................................................. na rachunek bankowy Zleceniodawcy nr ..................................................................................................... . 9 Do zamwie na dostawy oraz us ug i roboty budowlane op acanych ze rodkw pochodz cych z dotacji Zleceniobiorca stosuje przepisy ustawy Prawo zamwie publicznych. 10 Umowa mo e by rozwi zana na mocy porozumienia Stron w przypadku wyst pienia okoliczno ci, za ktre Strony nie ponosz odpowiedzialno ci, a ktre uniemo liwiaj wykonywanie umowy.

2/4

11 W przypadku rozwi zania umowy skutki finansowe i ewentualny zwrot rodkw finansowych Strony okre laj w sporz dzonym protokole. 12 Umowa mo e by rozwi zana przez Zleceniodawc ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzystania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego oraz nienale ytego wykonywania umowy, w tym w szczeglno ci zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wynikw kontroli oraz oceny realizacji wnioskw i zalece pokontrolnych. Rozwi zuj c umow , Zleceniodawca okre li kwot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlegaj c zwrotowi wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaleg o ci podatkowych od dnia otrzymania dotacji do dnia zwrotu na rachunek bankowy Zleceniodawcy.

13 Wykonanie umowy nast pi z chwil zaakceptowania przez Zleceniodawc sprawozdania, o ktrym mowa w 7. 14 Wszelkie zmiany umowy wymagaj zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa no ci. 15 W zakresie nieuregulowanym umow stosuje si przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz.1240 z p niejszymi zmianami/. Zleceniobiorca o wiadcza, e znane s mu obowi zki wynikaj ce z przepisw prawa, w szczeglno ci uchwa y powo anej w 1 ust.1,

16 Ewentualne spory powsta e w zwi zku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddadz rozstrzygni ciu w a ciwego, ze wzgl du na siedzib Zleceniodawcy, s du powszechnego. 17 Umowa niniejsza zosta a sporz dzona w dwch jednobrzmi cych egzemplarzach po jednym dla Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca: .............................................................. *Niepotrzebne skre li

Zleceniodawca .................................... .............

3/4

ZA CZNIKI: 1) oferta realizacji zadania publicznego z o ona wg wzoru okre lonego w za czniku nr 1 do Uchwa y nr Rady Miejskiej w aziskach Grnych z dnia 5.10.2010r. w sprawie trybu post powania o udzielenie dotacji celowych z bud etu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansw publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zada w asnych gminy 2) harmonogram realizacji zadania, 3) o wiadczenie Zleceniobiorcy o zgodno ci odpisu z rejestru ze stanem prawnym I faktycznym w dniu podpisania umowy.

4/4