You are on page 1of 3

Or-0150/00075/10 (2010/076705) UCHWAA NR 766/LV/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 29 wrzenia 2010 r.

w sprawie trybu udzielania dotacji z budetu Miasta Rybnika podmiotom niezaliczonym do sektora finansw publicznych i niedziaajcych w celu osignicia zysku, na cele publiczne zwizane z realizacj zada Miasta Rybnika innych ni okrelone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), - art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisj Finansw, Rada Miasta Rybnika uchwala : 1. Z budetu Miasta Rybnika mog by udzielane dotacje podmiotom niezaliczonym do sektora finansw publicznych i niedziaajcym w celu osignicia zysku, na cele publiczne zwizane z realizacj zada Miasta Rybnika innych ni okrelone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z pn. zm.). 2. 1. Podstaw do udzielenia dotacji jest zoenie wniosku przez podmiot, o ktrym mowa w 1. Wnioski mog by skadane przez podmioty z wasnej inicjatywy bd na zaproszenie Prezydenta Miasta, skierowane do podmiotw imiennie lub poprzez jego udostpnienie na tablicy ogosze w Urzdzie Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej wzgldnie w mediach. 2. Wniosek powinien zawiera w szczeglnoci: 1) dane podmiotu (nazwa podmiotu, adres siedziby, adres do korespondencji, numer telefonu/faxu), 2) nazw organu rejestrowego podmiotu, numer rejestrowy, dat rejestracji, 3) numer rachunku bankowego i nazw banku, w ktrym jest prowadzony, 4) szczegowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania, 5) kalkulacje przewidywanych kosztw realizacji zadania, informacj o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujcych na moliwo wykonania zadania, 6) informacj o posiadanych wasnych oraz uzyskanych z innych rde rodkach finansowych na realizacj zadania, 7) kwot wnioskowanej dotacji. 3. Wniosek powinien by podpisany przez osob lub osoby uprawnione do skadania owiadcze woli w imieniu podmiotu. 4. Prezydent Miasta moe uzaleni rozpatrzenie wniosku od zoenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji, wyjanie lub dokumentw. 5. Decyzj o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta. 6. Udzielenie dotacji nastpuje na podstawie umowy, zawartej w formie pisemnej, zawierajcej co najmniej informacje okrelone w art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Id: KSDDD-YNCUK-FOMXO-XONMP-AVFCQ. Podpisany Strona 1

7. Umowa moe by rozwizana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nieprawidowego jej wykonywania. 3. 1. Dotacje przekazywane bd na rachunek bankowy podmiotu w terminach i na warunkach okrelonych w umowie. 2. Za prawidowe rozliczenie dotacji odpowiedzialny jest dysponent rodkw wyznaczony przez Prezydenta Miasta. 3. Dotowany podmiot obowizany jest na oryginaach dowodw ksigowych zamieci klauzul: Dotacja Miasta Rybnik, zgodnie z umow nr ..., z dnia ... oraz klauzul: Wydatek zrealizowano zgodnie z ustaw Prawo zamwie publicznych, w trybie .... 4. Podmiot dotowany zobowizany jest przedoy Prezydentowi Miasta sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania oraz rozliczenie dotacji, w terminie i na zasadach okrelonych w umowie. 5. Rozliczenie dotacji obejmuje w szczeglnoci: 1) zestawienie wydatkw faktycznie poniesionych na realizacj zadania wraz ze wskazaniem wszystkich rde ich finansowania, 2) kserokopie dowodw ksigowo finansowych zwizanych ze zrealizowanym zadaniem, dotyczcych wydatkw sfinansowanych z dotacji Miasta, uwierzytelnionych przez podmiot dotowany, 3) ewentualne potwierdzenie odbioru nagrd rzeczowych. 6. Rozliczenie dotacji winno by podpisane przez osoby reprezentujce strony umowy. Ze strony Miasta rozliczenie weryfikuje dysponent rodkw i zatwierdza Prezydent Miasta. 7. Dotacja nie rozliczona bd nie wykorzystana w terminie okrelonym w umowie podlega zwrotowi proporcjonalnie w stosunku do nie rozliczonego bd nie zrealizowanego zadania, na zasadach okrelonych w umowie. 4. 1. Dysponent rodkw moe przeprowadza biec kontrol merytoryczn wykonywania zleconego zadania. Podmiot dotowany ma obowizek zapewni kontrolujcemu wgld w realizacj zadania, na ktre udzielono dotacji, w kadej fazie realizacji oraz po jego zakoczeniu. 2. Zlecajcy zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania w zakresie: 1) zgodnoci realizacji zadania z zapisami umowy, 2) stanu realizacji zadania, 3) efektywnoci, rzetelnoci, jakoci i terminowoci wykonania zadania, 4) prawidowoci wykorzystania rodkw publicznych otrzymanych na realizacj zadania, 5) zgodnoci sposobu realizacji zadania i wydatkowania rodkw z obowizujcymi przepisami i dokumentacj prowadzon przez podmiot. 3. Dotacja lub jej cz: 1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, 2) pobrana nienalenie lub w nadmiernej wysokoci podlega zwrotowi do budetu Miasta Rybnika wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zalegoci podatkowych, w cigu 15 dni od dnia stwierdzenia okolicznoci, o ktrych mowa w pkt. 1) lub pkt. 2). 4. Odsetki od dotacji podlegajcych zwrotowi nalicza si poczwszy od dnia: 1) przekazania dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, 2) stwierdzenia nieprawidowego naliczenia lub nienalenego pobrania dotacji. 5. Prezydent Miasta zapewni jawno postpowania o udzielenie dotacji poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o zawartych umowach i moliwoci wgldu w dokumentacj rozliczeniow. 6. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta.

Id: KSDDD-YNCUK-FOMXO-XONMP-AVFCQ. Podpisany

Strona 2

7. Traci moc Uchwaa nr 757/XLVI/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie trybu udzielenia dotacji z budetu miasta Rybnika podmiotom niezaliczonym do sektora finansw publicznych i niedziaajcym w celu osignicia zysku, na cele publiczne zwizane z realizacj innych zada ni okrelone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania. 8. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Miasta Stanisaw Jaszczuk

Id: KSDDD-YNCUK-FOMXO-XONMP-AVFCQ. Podpisany

Strona 3