You are on page 1of 2

UCHWAA NR LVII/750/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 23 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchway Nr LVI/736/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szk i placwek owiatowych prowadzonych na terenie Miasta Zabrze przez osoby prawne i fizyczne nie zaliczone do sektora finansw publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidowoci ich wykorzystania, a take terminu i sposobu rozliczenia dotacji. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), art. 91 i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze Rada Miejska w Zabrzu uchwala: 1. W uchwale Nr LVI/736/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szk i placwek owiatowych prowadzonych na terenie Miasta Zabrze przez osoby prawne i fizyczne nie zaliczone do sektora finansw publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidowoci ich wykorzystania, a take terminu i sposobu rozliczenia dotacji dokonuje si nastepujcych zmian: 1. 2 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "szkoom publicznym, na kadego ucznia, w wysokoci rwnej wydatkom biecym przewidzianym na jednego ucznia w szkoach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto Zabrze, w wysokoci nie niszej ni kwota przewidziana na jednego ucznia szkoy danego typu i rodzaju w czci owiatowej subwencji oglnej dla Miasta Zabrze;" 2. 2 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "placwkom zapewniajcym opiek i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem staego zamieszkania, modzieowym orodkom wychowawczym, modzieowym orodkom socjoterapii, specjalnym orodkom szkolno wychowawczym oraz specjalnym orodkom wychowawczym dla dzieci i modziey wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a take orodkom umoliwiajcym dzieciom i modziey upoledzonym umysowo w stopniu gbokim, a take dzieciom i modziey z upoledzeniem umysowym z niepenosprawnociami sprzonymi realizacj odpowiednio obowizku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowizku szkolnego i obowizku nauki, na kadego wychowanka, w wysokoci rwnej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka placwki tego rodzaju w czci owiatowej subwencji oglnej dla Miasta Zabrze;" 2. Pozostae postanowienia uchway pozostaj bez zmian. 3. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta Zabrze. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego, z moc obowizujc od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu ogoszenia.

Id: EHGMD-WQPFU-JSMRT-GEGBA-BMMVF. Podpisany

Strona 1

Przewodniczcy Rady Miejskiej w Zabrzu mgr Adam Mo

Id: EHGMD-WQPFU-JSMRT-GEGBA-BMMVF. Podpisany

Strona 2