You are on page 1of 2

UCHWAA NR LII/611/10 RADYMIEJSKIEJWCZERWIONCE-LESZCZYNACH zdnia3wrzenia 2010 r.

w sprawie wyapywania bezdomnych zwierztnaterenieGminyiMiastaCzerwionka-Leszczyny oraz rozstrzyganiaodalszympostpowaniuznimi Napodstawieart.18ust.2pkt.15,art.40ust.1ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdzie gminnym (t.j.Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1591zezm.),art.3ust.2pkt5ustawyzdnia13wrzenia 1996 r. outrzymaniuczystociiporzdkuwgminach(t.j.Dz.Uz2005r.Nr236,poz.2008zezm.),art.11ust.1 i3ustawyzdnia21sierpnia1997r.oochroniezwierzt(t.j.Dz.U.z2003r.Nr106,poz.1002zezm.)oraz Rozporzdzenia Ministra Spraw WewntrznychiAdministracjizdnia26sierpnia1998r.wsprawiezasad iwarunkwwyapywania bezdomnych zwierzt(t.j.Dz.U.z1998r.Nr116,poz.753zezm.)nawniosek BurmistrzaGminyiMiastaCzerwionka-LeszczynypouzgodnieniuzPowiatowymLekarzemWeterynarii wRybniku,pozasigniciu opinii upowanionego przedstawiciela Towarzystwa Opieki nad Zwierztami, RadaMiejskawCzerwionce-Leszczynach uchwala: 1. 1.Wyapywanie zwierztbezdomnychnaterenieGminyiMiastaCzerwionka-Leszczyny ma charakter stayiodbywasi na zgoszenie interwencyjne do WydziauGospodarkiKomunalnejiLokalowej UGiM Czerwionka-Leszczyny lub StrayMiejskiej,zinicjatywywasnej stranikwStray Miejskiej lub pracownikwSchroniska. 2.Akcjawyapywania bezdomnych zwierzt jest prowadzona na caymobszarzeGminyiMiasta Czerwionka-Leszczyny. 2. 1.Wyapywaniem objte szwierztabezdomne,ktreucieky, zabkay silub zostay porzucone przez czowieka,aniemamoliwoci ustalenia ich waciciela lub innej osoby, pod opiekktrejtrwaledotd pozostaway. 2.Wyapywanie bezdomnych zwierzt bdzie przeprowadzane przez podmioty posiadajce odpowiednie uprawnieniawtymzakresie. 3.Bezdomne zwierzta po wyapaniu zostanumieszczone niezwoczniewschroniskudlazwierzt. 4. 1.Kosztemwyapania,transportuiutrzymaniabezdomnychzwierztwSchronisku,bdobciani waciciele zwierzt,wprzypadkuichustalenia,wwysokociwydatkwponiesionychprzezGmin iMiasto Czerwionka-Leszczyny. 2.ZwierztaumieszczonewSchroniskubd zwracane wacicielom po wykazaniu przez nich swoich praw wacicielskich. 5.Uchyla siUchwaNrVI/109/99RadyMiejskiejwCzerwionce-Leszczynachzdnia2czerwca 1999r.wsprawieustaleniazasadiwarunkwwyapywania bezdomnych zwierzt oraz rozstrzygania odalszympostpowaniuznimi. 6.Wykonanie uchway powierza siBurmistrzowiGminyiMiastaCzerwionka-Leszczyny. 7.Uchwaawchodziwycie po upywie14dniodopublikowaniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa lskiego.

ID: LLBBT-XEJQT-HOXUK-DCHQM-MJTLW. Podpisany.

Przewodniczcy Rady Miejskiej dr in. Marek Profaska

Strona 1 / 2

5.Uchyla siUchwaNrVI/109/99RadyMiejskiejwCzerwionce-Leszczynachzdnia2czerwca 1999r.wsprawieustaleniazasadiwarunkwwyapywania bezdomnych zwierzt oraz rozstrzygania odalszympostpowaniuznimi. 6.Wykonanie uchway powierza siBurmistrzowiGminyiMiastaCzerwionka-Leszczyny. 7.Uchwaawchodziwycie po upywie14dniodopublikowaniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej dr in. Marek Profaska

ID: LLBBT-XEJQT-HOXUK-DCHQM-MJTLW. Podpisany.

Strona 2 / 2