You are on page 1of 4

UCHWAA NR 1166/LXIX/2010 RADY MIASTA RUDA LSKA z dnia 30 wrzenia 2010 r.

w sprawie szczegowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spacaniu nalenoci pieninych o charakterze cywilnoprawnym przypadajcych Miastu Ruda lska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a take warunkw dopuszczalnoci pomocy publicznej oraz wskazania organw waciwych do ich udzielania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), po zasigniciu opinii Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw oraz ministra waciwego do spraw rolnictwa, na wniosek Prezydenta Miasta Ruda lska Rada Miasta Ruda lska uchwala: 1. 1. Uchwaa okrela szczegowe zasady, sposb i tryb umarzania, odraczania terminu zapaty oraz rozkadania na raty nalenoci pieninych majcych charakter cywilnoprawny przypadajcych Miastu Ruda lska i jego jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalnoci pomocy publicznej oraz organy i osoby do tego uprawnione. 2. Uchway nie stosuje si do nalenoci cywilnoprawnych powstaych w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych Miastu Ruda lska odrbnymi ustawami. 2. Ilekro w uchwale jest mowa o: 1)rozstrzygniciu-rozumie si przez to wyraone na pimie owiadczenie woli uprawnionego organu w sprawie umorzenia nalenoci pieninej, odroczenia terminu zapaty lub rozoenia jej na raty, 2)ulgach-rozumie si przez to odroczenie terminu zapaty lub rozoenie na raty lub umorzenie nalenoci pieninej w czci albo w caoci, 3)nalenoci-rozumie si przez to cywilnoprawn naleno pienin (naleno gwn) wraz z odsetkami (ustawowymi lub umownymi) za zwok i kosztami dochodzenia nalenoci (nalenoci uboczne) wedug stanu na dzie zoenia wniosku o zastosowanie ulgi, z zastrzeeniem 4 ust. 2, bd sum nalenoci ubocznych w przypadku gdy naleno gwna zostaa zapacona, 4)przecitnym wynagrodzeniu-rozumie si przez to przecitne wynagrodzenie miesiczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim, okrelone w obwieszczeniu Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego w celu naliczenia corocznego odpisu podstawowego na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, 5)jednostce organizacyjnej-rozumie si przez to Urzd Miasta Ruda lska, inne gminne jednostki budetowe, zakady budetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budetowych, 6)duniku-rozumie si przez to osob fizyczn, osob prawn i jednostk organizacyjn nie posiadajc osobowoci prawnej zobowizan do zapaty nalenoci, 7)wierzycielu-rozumie si przez to organ uprawniony na podstawie powstaego zobowizania, do otrzymania nalenoci od dunika. 3. 1. Organami uprawnionymi do udzielania ulg, w odniesieniu do nalenoci czynszowych oraz nalenoci za media, s: 1)zarzdca zasobu komunalnego-jeeli warto nalenoci: a) dla umorzenia- nie przekracza trzykrotnoci kwoty przecitnego wynagrodzenia, b) dla pozostaych ulg- nie przekracza szeciokrotnoci kwoty przecitnego wynagrodzenia, 2)Prezydent Miasta na wniosek zarzdcy zasobu komunalnego-w pozostaych przypadkach. 2. Organem uprawnionym do udzielania ulg w odniesieniu do pozostaych nalenoci jest:

Id: TTGFP-HYAYQ-YOGMR-YQTAJ-KFZBU. Podpisany

Strona 1

1)Prezydent Miasta samodzielnie-jeeli kwota nalenoci nie przekracza 1.000.000 z, 2)Prezydent Miasta, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budetu i Przedsibiorczoci-w pozostaych przypadkach. 4. 1. Organ uprawniony moe, z urzdu, umorzy naleno w przypadku, gdy: 1)osoba fizyczna-zmara, nie pozostawiajc adnego majtku albo pozostawia majtek nie podlegajcy egzekucji na podstawie odrbnych przepisw, albo pozostawia przedmioty codziennego uytku domowego, ktrych czna warto nie przekracza kwoty 6.000 z; 2)osoba prawna- zostaa wykrelona z waciwego rejestru osb prawnych przy jednoczesnym braku majtku, z ktrego mona by egzekwowa naleno, a odpowiedzialno z tytuu nalenoci nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; 3)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, e w postpowaniu egzekucyjnym nie uzyska si kwoty wyszej od kosztw dochodzenia i egzekucji tej nalenoci lub postpowanie egzekucyjne okazao si nieskuteczne; 4)jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej ulega likwidacji; 5)zachodzi wany interes dunika lub interes publiczny. 2. W przypadku umarzania nalenoci z urzdu nalenoci uboczne obliczane s na dzie wydania rozstrzygnicia. 3. Organ uprawniony moe, na wniosek dunika, udzieli ulgi w spacie nalenoci w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub wanym interesem dunika, w szczeglnoci gdy cignicie nalenoci zagraa egzystencji dunika oraz jego najbliej rodziny co winno zosta wykazane stosownymi nie budzcymi wtpliwoci dokumentami. 5. 1. Udzielenie ulg w spacie nalenoci nastpuje jednorazowo. 2. Niedopuszczalne jest wystpienie z ponownym wnioskiem o przyznanie ulgi w przedmiocie tej samej nalenoci przez tego samego dunika-wniosek taki bdzie z urzdu odrzucony. 3. Udzielenie ulgi w spacie ma charakter uznaniowy. 6. 1. Jeeli umorzenie dotyczy czci zalegej nalenoci, w rozstrzygniciu oznacza si termin zapaty pozostaej czci nalenoci. W razie niedotrzymania tego terminu przez dunika rozstrzygnicie podlega uchyleniu, a naleno pozostaa do zapaty staje si natychmiast wymagalna wraz z odsetkami liczonymi od pierwotnego terminu jej zapaty (daty wymagalnoci sprzed daty wydania rozstrzygnicia). 2. Umorzenie nalenoci, za ktr odpowiada solidarnie wicej ni jeden dunik, moe nastpi gdy okolicznoci uzasadniajce umorzenie wymienione w 4 ust. 3 zachodz co do wszystkich dunikw. 3. Umorzeniu podlega ta naleno, ktrej termin patnoci na dzie zoenia wniosku o zastosowanie ulgi ju upyn. 7. 1. Okres odroczenia terminu patnoci nalenoci nie moe by duszy ni 12 miesicy. 2. Okres spaty nalenoci rozoonej na raty nie moe by duszy ni 24 miesice. 3. W przypadku negatywnego rozstrzygnicia w sprawie przyznania ulgi, odsetki od nalenoci liczone s w penej wysokoci od daty wymagalnoci nalenoci do dnia dokonania wpaty z tym, e w okresie od dnia zoenia wniosku do dnia dorczenia dunikowi rozstrzygnicia zawiesza si naliczanie odsetek i nie podejmuje nowych czynnoci egzekucyjnych do dnia wydania rozstrzygnicia. Odsetki nalene za okres zawieszenia dolicza si do nalenoci w dacie wydania rozstrzygnicia. 4. Od nalenoci pieninej, ktrej termin patnoci odroczono lub ktr rozoono na raty nie pobiera si odsetek za zwok za okres od zoenia wniosku do upywu ustalonego przez wierzyciela terminu zapaty. 5. Jeeli dunik nie spaci w terminie albo w penej wysokoci nalenoci, ktrej termin patnoci odroczono albo nie spaci w penej wysokoci ustalonych rat, rozstrzygnicie podlega uchyleniu a naleno pozostaa do zapaty staje si wymagalna w czci niespaconej wraz z odsetkami liczonymi od pierwotnego terminu jej zapaty od caej nalenoci wyliczonej na dzie zoenia wniosku o przyznanie ulgi do dnia faktycznej zapaty. 6. Okrelajc warunki odroczenia terminu patnoci nalenoci lub rozoenia jej na raty bierze si pod uwag moliwoci patnicze dunika oraz interes wierzyciela.
Id: TTGFP-HYAYQ-YOGMR-YQTAJ-KFZBU. Podpisany Strona 2

8. 1. Organ uprawniony do udzielania ulg, na wniosek dunika prowadzcego dziaalno gospodarcz, moe udzieli ulg w spacie nalenoci przypadajcych Miastu Ruda lska lub jego jednostkom organizacyjnym, ktre: 1)nie stanowi pomocy publicznej, 2)stanowi pomoc de minimis zgodnie z rozporzdzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 379 z 28.12.2006), rozporzdzeniem Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007), rozporzdzeniem Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w sektorze rybowstwa i zmieniajce rozporzdzenie 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 25.07.2007). 2. W przypadkach okrelonych w 4 ust. 1 pkt 1-4 umorzenie z urzdu nie bdzie stanowio pomocy de minimis, natomiast w przypadkach o ktrych mowa w 4 ust. 1 pkt 5 udzielone wsparcie moe stanowi pomoc de minimis. 9. 1. Wniosek o udzielenie ulgi powinien by zoony na pimie waciwemu organowi, o ktrym mowa w 3 uchway 2. Wniosek , o ktrym mowa w ust. 1, powinien zawiera w szczeglnoci: 1)oznaczenie osoby dunika, 2)szczegowe okrelenie wnioskowanej ulgi, 3)szczegowe okrelenie przesanek uzasadniajcych zastosowanie wnioskowanej ulgi, 4)owiadczenie o sytuacji dochodowej i majtkowej dunika, a w przypadku gdy jest on osob fizyczn rwnie osb prowadzcych z nim wsplne gospodarstwo domowe, wraz z dokumentami potwierdzajcymi dane w nim zawarte. 3. Organ uprawniony ma prawo do weryfikowania prawdziwoci przedoonych mu dokumentw poprzez midzy innymi przeprowadzenie wizji lokalnej, wystpienie do podmiotw podpisanych na dokumentach o potwierdzenie ich autentycznoci, wystpienie do innych waciwych podmiotw mogcych mie informacje o statusie majtkowym dunika. 4. W przypadku gdy wniosek pochodzi od dunika prowadzcego dziaalno gospodarcz, chccego skorzysta z pomocy de minimis, jest on zobowizany do dostarczenia: 1)wszystkich zawiadcze o pomocy de minimis, jakie otrzyma w roku, w ktrym ubiega si o pomoc, oraz w cigu 2 poprzedzajcych go lat, albo owiadczenia o wielkoci pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo owiadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz 2)wypenionego formularza, o ktrym mowa w przepisach, stanowicego zacznik do rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajcy si o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311) lub do rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji skadanych przez podmioty ubiegajce si o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybowstwie (Dz. U. nr 121, poz. 810) oraz 3)sprawozda finansowych za okres 3 lat obrotowych, o ktrych mowa w 2 ust. 1 pkt 2 rozporzdzenia Rady Ministrw w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajcy si o pomoc de minimis. 5. W przypadku stwierdzenia, w toku prowadzonego postpowania wyjaniajcego, i przedstawione informacje lub dokumenty nie stanowi dostatecznej podstawy dla ustalenia istnienia bd nieistnienia przesanek do udzielenia ulgi, waciwy organ wzywa dunika do ich uzupenienia, wskazujc zakres oraz termin w jakim winno ono nastpi. 6. Niezastosowanie si przez dunika do wezwania, o ktrym mowa w ust. 5, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 7. W przypadku wszczcia postpowania z urzdu, waciwy organ ocenia spenienie przesanek koniecznych do zastosowania ulgi na podstawie informacji i dokumentw zgromadzonych we wasnym zakresie. 10. Rozstrzygnicie przyjmuje form: 1)Porozumienia (ugody) w przypadku zastosowania ulgi na wniosek strony, 2)Jednostronnego owiadczenia woli w przypadku zastosowania ulgi z urzdu,
Id: TTGFP-HYAYQ-YOGMR-YQTAJ-KFZBU. Podpisany Strona 3

3)Pisma informujcego w przypadku odmowy udzielenia ulgi. 11. 1. Zarzdca zasobu komunalnego jest zobowizany do przedstawiania sprawozdania z wykonywania dziaa bdcych przedmiotem niniejszej uchway raz na 6 miesicy. 2. Zarzdca zasobu komunalnego zobowizany jest do przygotowywania i przedkadania kwartalnych i rocznych sprawozda oraz informacji o pomocy publicznej udzielonej przedsibiorcom w zakresie okrelonym niniejsz uchwa i w tym zakresie podda si kontroli waciwych organw Miasta. 12. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta Ruda lska. 13. Trac moc uchway Rady Miasta Ruda lska: 1)Nr543/XXVIII/2008 z dnia 26.06.2008r. w sprawie szczegowych zasad i trybu udzielania ulg w spacaniu nalenoci pieninych na rzecz Gminy Ruda lska i jej jednostek organizacyjnych, do ktrych nie stosuje si przepisw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, a take wskazania organw do tego uprawnionych z wyczeniem wierzytelnoci z tytuu nalenoci czynszowych, 2)Nr624/XXXIII/2008 z dnia 30.10.2008r. w sprawie zmiany uchway Nr534/XXVIII/2008 Rady Miasta Ruda lska z dnia 26.06.2008r. w sprawie szczegowych zasad i trybu udzielania ulg w spacaniu nalenoci pieninych na rzecz Gminy Ruda lska i jest jednostek organizacyjnych, do ktrych nie stosuje si przepisw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, a take wskazania organw do tego uprawnionych z wyczeniem wierzytelnoci z tytuu nalenoci czynszowych, 3)Nr864/XLVI/2009 z dnia 25.06.2009r. w sprawie zmiany uchway Nr543/XXVIII/2008 Rady Miasta Ruda lska z dnia 26.06.2008r. w sprawie szczegowych zasad i trybu udzielania ulg w spacaniu nalenoci pieninych na rzecz Gminy Ruda lska i jej jednostek organizacyjnych, do ktrych nie stosuje si przepisw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, a take wskazania organw do tego uprawnionych z wyczeniem wierzytelnoci z tytuu nalenoci czynszowych, 4)Nr1445/LXV/2006 z dnia 19.10.2006r. w sprawie okrelenia szczegowych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci Miasta Ruda lska z tytuu nalenoci czynszowych, nalenoci za media oraz udzielania ulg w tym zakresie. 14. Do spraw wszcztych, a nie rozpatrzonych przed wejciem w ycie niniejszej uchway stosuje si przepisy niniejszej uchway. 15. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Miasta Ruda lska Jarosaw Kania

Id: TTGFP-HYAYQ-YOGMR-YQTAJ-KFZBU. Podpisany

Strona 4