You are on page 1of 3

UCHWAA NR XLII/254/10 RADY GMINY WIERKLANY z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie okrelenia trybu i szczegowych kryteriw oceny wnioskw o realizacj zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz w zwizku z art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr96, poz. 873, z 2003 r. z pn. zm.) Rada Gminy wierklany uchwala: 1. Przyj Tryb i szczegowe kryteria oceny wnioskw o realizacj zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych, stanowice zacznik Nr 1 do niniejszej uchway. 2. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy wierklany. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy wierklany Magorzata Rduch

Id: MJMTR-ZSBYL-SWGCR-FQQNC-RVJUD. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr XLII/254/10 Rady Gminy wierklany z dnia 25 sierpnia 2010 r. Tryb i szczegowe kryteria oceny wnioskw o realizacj zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych, w zakresie okrelonym przez ustaw o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. 1. Wnioski o realizacj zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej naley skada w Urzdzie Gminy wierklany. 2. Wjt Gminy wierklany ustala komrk organizacyjn Urzdu Gminy lub jednostk organizacyjn Gminy, waciw do realizacji danego zadania i przekazuje wniosek do tej komrki bd jednostki. 3. Wniosek o realizacj zadania w ramach inicjatywy lokalnej powinien zawiera w szczeglnoci opis zadania poprzez wskazanie jego przedmiotu, miejsca i terminu realizacji oraz opis grupy osb, ktrej zrealizowane zadanie bdzie suy. Ponadto powinien on zawiera: a) informacje o grupie inicjatywnej, b) opis stanu przygotowa do realizacji zadania, c) opis kolejnych dziaa planowanych przy realizacji zadania harmonogram dziaa, d) orientacyjn kalkulacj przewidzianych kosztw realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej, w tym koszt cakowity, wysoko rodkw wasnych lub rodkw pozyskanych z innych rde ni budet Gminy wierklany, e) sposb zaangaowania grupy inicjatywnej w realizacj zadania, f) imiona i nazwiska osb reprezentujcych grup inicjatywn, wraz z ich podpisami. 4. Do wniosku grupa inicjatywna doczy moe kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzje o pozwoleniu na budow lub zgoszenie realizacji zadania itp. 5. Waciwa komrka organizacyjna Urzdu Gminy lub jednostka organizacyjna Gminy, najpniej do 30 dnia od daty zoenie wniosku: a) dokonuje analizy wniosku oraz ustala okolicznoci istotne dla moliwoci realizacji zadania, b) dokonuje oceny wniosku wedug kryteriw okrelonych w pkt. 6, c) rekomenduje Wjtowi Gminy przyjcie wniosku do realizacji lub odrzucenie go z podaniem uzasadnienia. 6. Waciwa komrka organizacyjna Urzdu Gminy lub jednostka organizacyjna Gminy, dokonuje oceny wniosku biorc pod uwag nastpujce kryteria szczegowe: a) celowo realizacji wniosku z punktu widzenia spoecznoci lokalnej, b) wysoko rzeczowego wkadu Gminy w realizacj zadania, c) wysoko wkadu wasnego grupy inicjatywnej, ktry stanowi rodki finansowe zgromadzone przez grup inicjatywn, praca spoeczna wasna na rzecz realizacji zadania, wiadczenia rzeczowe np. dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usugi transportowe, materiay niezbdne do realizacji inicjatywy lokalnej, d) zaawansowanie przygotowa do realizacji przedsiwzicia bdcego przedmiotem wniosku, e) koszty eksploatacji wykonanego zadania w ramach inicjatywy lokalnej, ponoszone przez Gmin po jego zrealizowaniu. 7. Na podstawie rekomendacji Wjt Gminy rozstrzyga o uwzgldnieniu wniosku inicjatywy lokalnej.

Id: MJMTR-ZSBYL-SWGCR-FQQNC-RVJUD. Podpisany

Strona 1

Przewodniczcy Rady Gminy wierklany Magorzata Rduch

Id: MJMTR-ZSBYL-SWGCR-FQQNC-RVJUD. Podpisany

Strona 2