You are on page 1of 54

UCHWAA NR LVIII/760/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 13 wrzenia 2010 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenw Osiedla Soneczna Dolina w Zabrzu.

Na podstawie art. 18. ust. 2, pkt. 5,art. 40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o Samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami) oraz art. 3ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 14, 15, 20 i 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 roku. poz.717) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogoszeniu aktw prawnych (Dz. U. nr 62 z 2000 r. poz. 718). Na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miejska w Zabrzu uchwala, co nastpuje: DZIA A. PRZEPISY WPROWADZAJCE 1. 1. Przepisy wprowadzajce obowizuj na caym obszarze planu miejscowego. Rozdzia 1. Przepisy wstpne. 2. 1. Uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenw Osiedla Soneczna Dolina w Zabrzu. 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany w dalszej czci niniejszej uchway planem, obejmuje obszar miasta znajdujcy si midzy DK 88, a Mikulczycami na zachd od istniejcego osiedla Kopernika, ograniczony: - ulic M. Mielyskiego; - ulic W. Korfantego; - ulic J. Heweliusza; - ulic R. Szkubacza. 3. Ustaleniami planu s: 1) tekst planu, stanowicy niniejsz uchwa; 2) rysunek planu plansza podstawowa stanowica zacznik nr 1 wykonany na aktualnej mapie ewidencyjnej w skali 1 : 2000, zarejestrowanej w zasobie Miejskiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zabrzu wraz z wyrysem ze studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Miasta Zabrza uchwalonego uchwa Nr XV/195/99 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 22 listopada 1999 roku obejmujcym granice opracowania planu. 4. Integralnymi czciami niniejszej uchway s ponadto: 1) zacznik nr 2- Rozstrzygnicie Rady Miasta dotyczce sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych; 2) zacznik nr 3 - Rozstrzygnicie Rady Miasta dotyczce sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu niniejszego planu w trakcie wyoenia do publicznego wgldu. 5. Celem planu jest: 1) okrelenie i wyznaczenie terenw dla realizacji nowych inwestycji o charakterze: a) mieszkaniowym; b) usugowym; 2) okrelenie zasad podnoszcych jako istniejcej przestrzeni i sposb wykorzystania terenw poprzez: a) okrelenie zasad realizacji nowej zabudowy; b) okrelenie zasad realizacji systemw infrastruktury technicznej i komunikacyjnej; c) okrelenie zasad przeprowadzania scale i podziaw nieruchomoci;

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 1

d) stworzenie oferty inwestycyjnej zmierzajcej do poprawy warunkw mieszkaniowych; 3) minimalizacja konfliktw midzy uytkownikami przestrzeni poprzez: a) izolacj funkcji wzajemnie dla siebie uciliwych; b) wskazanie rozwiza minimalizujcych uciliwoci ruchu i parkowania; c) wskazanie zasad w strefach uciliwego oddziaywania; 4) ochrona interesu publicznego w zakresie: a) poprawy adu przestrzennego; b) ochrony wartoci kulturowych; c) ochrony wartoci rodowiska. 3. 1. Ustalenia planu s zgodne z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Miasta Zabrza uchwalonego uchwa Nr XV/195/99 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 22 listopada 1999 roku. 2. Do niniejszego planu zostaa sporzdzona Prognoza oddziaywania na rodowisko. 3. Do niniejszego planu zostaa sporzdzona Prognoza skutkw finansowych uchwalenia planu miejscowego. 4. 1. Tekstowe ustalenia planu, o ktrych mowa w 2 ust. 3 pkt.1, zawieraj nastpujce dziay i rozdziay niniejszej uchway: DZIA A. PRZEPISY WPROWADZAJACE. Rozdzia 1. Przepisy wstpne. Rozdzia 2. Definicje. DZIA B. USTALENIA OGLNE Rozdzia 3. Ustalenia oglne przeznaczenia terenu. Rozdzia 4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury komunikacyjnej. Standardy komunikacyjne. Rozdzia 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej. Rozdzia 6. Ustalenia dotyczce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dbr kultury wspczesnej. Rozdzia 7. Ustalenia dotyczce wymaga wynikajcych z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych oraz rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. Rozdzia 8. Zasady dotyczce sposobw i terminw tymczasowego zagospodarowania, urzdzenia i uytkowania terenw. DZIA C. USTALENIA SZCZEGOWE. Rozdzia 9. Ustalenia szczegowe dla jednostek funkcjonalnych planu. Rozdzia 10. Jednostki funkcjonalne planu. Ulice publiczne. DZIA D. USTALENIA STREF. DZIA E. PRZEPISY KOCOWE. 2. Rysunek planu, o ktrym mowa w 2 ust. 3 pkt. 2 zawiera nastpujce ustalenia: 1) granice obszaru objtego planem; 2) linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania; 3) zapisane symbole jednostek funkcjonalnych planu skadajce si z dwch czonw rozdzielonych kropk posiadajcych nastpujce znaczenie: a) pierwszy czon symbolu wskazuje na numer porzdkowy jednostki funkcjonalnej planu; b) drugi czon symbolu wskazuje na podstawow lub podstawowe funkcje jednostki funkcjonalnej rozdzielone ukonikiem; 4) oznaczenia wyraajce lokalne zasady ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 2

a) nieprzekraczalne linie zabudowy; b) linie i symbole sieci infrastruktury technicznej. 3. Rysunek planu, poza oznaczeniami ustale ,o ktrych mowa w ust. 2 zawiera oznaczenia ustale informacyjnych obiektw lub elementw zagospodarowania, majcych wpyw na uksztatowanie funkcjonalno-przestrzenne terenu: 1) linie oznaczajce obszary stref: a) strefa oddziaywania linii elektroenergetycznych wysokiego napicia (SEW); b) strefa wystpowania wd gruntowych na gbokoci mniejszej ni 1m.p.p.t. (SWW); c) strefa od gazocigu (SGS) 2) oznaczenia inne: a) zabudowa podlegajca ochronie konserwatorskiej. Rozdzia 2. Definicje. 5. 1. Ilekro w dalszej czci niniejszej uchway mowa o: 1) funkcji podstawowej naley przez to rozumie wskazane w treci ustale planu okrelenie przeznaczenia terenu wskazujce na sposb uytkowania nieruchomoci i znajdujcych si lub projektowanych na niej obiektw; 2) funkcji uzupeniajcej naley przez to rozumie wystpujcy cznie z funkcj podstawow i wskazany w ustaleniach planu sposb uytkowania nieruchomoci i znajdujcych si lub projektowanych na niej obiektw; 3) inwestorze naley przez to rozumie osob prawn lub fizyczn ubiegajc si o wydanie stosownych zgd, pozwole lub decyzji; 4) inwestycji naley przez to rozumie przedmiot wystpienia o pozwolenie na roboty budowlane; 5) jednostce funkcjonalnej planu naley przez to rozumie obszar, ograniczony liniami rozgraniczajcymi tereny o rnym przeznaczeniu terenu o odrbnie nadanym symbolu zawierajcym m. in. numer jednostki funkcjonalnej planu i symbol oznaczajcy podstawow funkcj terenu; 6) miejscu postojowym naley przez to rozumie zrealizowane w formie garay lub parkingw wydzielone miejsca dla pojazdw samochodowych. Pojcie to obejmuje te wydzielone przyjezdniowe miejsca postojowe wzdu istniejcych i projektowanych ulic; 7) MPZP zespou usugowego przy wle Al. Korfantego naley przez to rozumie Uchwa Nr IV/41/98 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14.12.1998 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespou usugowego przy wle Al. Korfantego z drog DK 88 w Zabrzu; 8) nieprzekraczalnej linii zabudowy naley przez to rozumie lini regulujc usytuowanie zabudowy na dziace budowlanej, naniesion na rysunku planu bdcym zacznikiem nr 1 lub okrelon w czci tekstowej planu i okrelajc maksymalny zasig zabudowy na dziace. Linia nie dotyczy : balkonw, wykuszy, loggii, gzymsw, okapw, podokiennikw, schodw zewntrznych, pochylni, tarasw, czci podziemnych obiektw budowlanych itp. o ile inne ustalenia planu nie stanowi inaczej; 9) obszarze planu naley przez to rozumie cay obszar znajdujcy si w granicach objtych planem; 10) planie naley przez to rozumie niniejsz uchwa Rady Miejskiej w Zabrzu skadajc si z czci tekstowej (tekst planu) i graficznej (rysunek planu). Integraln czci planu s wymagane prawem rozstrzygnicia stanowice odrbne zaczniki do uchway; 11) powierzchni funkcji podstawowej naley przez to rozumie sum wszystkich powierzchni we wszystkich obiektach istniejcych lub projektowanych, znajdujcych si na dziace lub zespole dziaek do ktrych inwestor ma tytu prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu, o wyznaczonej w ustaleniach planu funkcji podstawowej. Powierzchni funkcji podstawowej oblicza si jako sum powierzchni wszystkich kondygnacji budynku uytkowanych przez wskazan w ustaleniach funkcj podstawow, mierzonych po wewntrznym obrysie przegrd zewntrznych budynku na poziomie podogi, bez pomniejszenia o powierzchni przekroju poziomego konstrukcji i przegrd wewntrznych, lecz z powikszeniem o powierzchni antresoli, jeeli wystpuj one na tych kondygnacjach. Powierzchnia podstawowej funkcji obejmuje te pomieszczenia pomocnicze, gospodarcze i techniczne zwizane z jej uytkowaniem. W obiektach wielofunkcyjnych o funkcji podstawowej i uzupeniajcej w ktrych pomieszczenia pomocnicze, gospodarcze i techniczne s uytkowane wsplnie, powierzchnie tych pomieszcze wlicza si jednorazowo do powierzchni funkcji podstawowej. Powierzchnia funkcji podstawowej stanowi jedyny parametr do obliczenia dopuszczalnej iloci powierzchni funkcji uzupeniajcej; 12) powierzchni funkcji uzupeniajcej naley przez to rozumie sum wszystkich powierzchni uytkowanych zgodnie z wyznaczonymi funkcjami uzupeniajcymi we wszystkich obiektach istniejcych i projektowanych, znajdujcych si na dziace lub zespole dziaek do ktrych inwestor ma tytu prawny, w granicach jednostki funkcjonalnej planu dla ktrej:

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 3

a) powierzchni oblicza si jako sum powierzchni wszystkich kondygnacji budynku uytkowanych przez wskazane w ustaleniach funkcje uzupeniajce, mierzonych po wewntrznym obrysie przegrd zewntrznych budynku na poziomie podogi, bez pomniejszenia o powierzchni przekroju poziomego konstrukcji i przegrd wewntrznych, lecz z powikszeniem o powierzchni antresoli, jeeli wystpuj one na tych kondygnacjach; b) dopuszcza si moliwo uytkowania pomieszcze zgodnie ze wskazanymi w ustaleniach planu funkcjami uzupeniajcymi w iloci nie wikszej ni obliczona wg ustale 5 ust. 1 pkt 11 ilo istniejcej lub projektowanej powierzchni funkcji podstawowej; c) w przypadku obiektu wielofunkcyjnego obejmujcego istniejce funkcje inne ni funkcje podstawowe, wielko powierzchni tych funkcji jest wliczana do iloci funkcji uzupeniajcych; d) czna powierzchnia wszystkich funkcji uzupeniajcych we wszystkich budynkach i pomieszczeniach znajdujcych si na dziace lub zespole dziaek do ktrych inwestor ma tytu prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu, nie moe przekroczy wskazanego w 5 ust. 1 pkt 12 lit. b parametru dopuszczalnego udziau powierzchni funkcji uzupeniajcej; e) limity iloci powierzchni funkcji uzupeniajcej nie dotycz: tiret 1) infrastruktury komunikacyjnej o ile wynika to z koniecznoci uwzgldnienia zapisw 23; tiret 2) infrastruktury technicznej o ile wynika to z branowych uwarunkowa technicznych; tiret 3) zieleni urzdzonej, izolacyjnej, niekubaturowych obiektw sportu, wypoczynku i rekreacji; 13) powierzchni zabudowy naley przez to rozumie sum powierzchni rzutu wszystkich budynkw istniejcych i projektowanych znajdujcych si na dziace lub zespole dziaek do ktrych inwestor posiada tytu prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu objtych wnioskiem, liczona w poziomie terenu, w zewntrznym obrysie murw (bez powierzchni tarasw i balkonw oraz innych elementw wystajcych poza obrys budynku znajdujcych si powyej 1,00m od powierzchni terenu); 14) przepisach odrbnych naley przez to rozumie ustanowione i obowizujce przepisy ustaw i innych aktw prawnych; 15) rysunku planu naley przez to rozumie cz graficzn planu stanowic jego integraln cz bdc zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway i skadajc si z planszy podstawowej sporzdzonej w skali 1 : 2000; 16) tekcie planu naley przez to rozumie cz tekstow planu stanowic jego integraln cz i zawierajc zawarte w formie opisowej ustalenia dotyczce obszaru objtego uchwa; 17) tytule prawnym naley przez to rozumie prawo do dysponowania nieruchomoci na cele budowlane w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. Tytu prawny dotyczy dziaki pojedynczej lub zespou dziaek rozumianych jako dziaki posiadajce na dowolnej dugoci wspln granic i znajdujce si w wykazie dziaek objtych wnioskiem o wydanie stosownej zgody, pozwolenia lub decyzji itp; 18) urzdzeniach reklamowych (w tym szyldy) naley przez to rozumie wszelkiego rodzaju ksztatu i wielkoci noniki treci reklamowych i informacyjnych nie bdcych znakiem w rozumieniu przepisw o znakach i sygnaach lub znakiem informujcym o obiektach uytecznoci publicznej ustawionym przez gmin, lokalizowanych w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami bdcych konstrukcjami samodzielnymi lub montowanych na zewntrznych elementach innych obiektw budowlanych. Wszystkie noniki bdce samodzielnymi konstrukcjami nie mog zawiera innych funkcji ni wymienione w ustaleniach dla terenu jednostki funkcjonalnej na obszarze ktrej obiekt ma by zlokalizowany; 19) wskaniku powierzchni zabudowy (WPZ) naley przez to rozumie wielko okrelon procentami i liczon jako stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki lub zespou dziaek do ktrych inwestor posiada tytu prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu, pomnoony przez 100. W treci ustale wskanik intensywnoci zabudowy jest zawsze okrelony jako dopuszczalna wielko maksymalna. W ustaleniach wskanik WPZ jest okrelany w miar potrzeb; 20) wysoko zabudowy naley przez to rozumie wysoko mierzon od poziomu terenu do najwyej pooonej krawdzi dachu (kalenicy) lub zbiegu poaci dachowych, a w przypadku dachw paskich, stropodachw i poaci jednospadowych do krawdzi najwyej pooonego okapu, gzymsu lub attyki bez masztw odgromnikowych, anten i kominw. Wysoko zabudowy okrela si dla obiektw kubaturowych. Dopuszcza si tolerancj wymiaru dopuszczonej ustaleniami wysokoci zabudowy do + 0,5m; 21) zieleni niskiej naley przez to rozumie drzewa lub krzewy o wysokoci dojrzaej formy do 2,0m od poziomu terenu, wystpujcych pojedynczo lub w grupie; 2. Ilekro w dalszej czci niniejszej uchway mowa o funkcji: 1) drobnej wytwrczoci naley przez to rozumie przeznaczenie terenu i obiektw realizowane jako dziaalno rzemielnicza w zakresie usug i produkcji na rzecz budownictwa; produkcji artykuw spoywczych; produkcji odziey; naprawy i konserwacji oraz produkcji wyrobw ze skr; wyrobw z drewna i innych materiaw pochodzenia rolinnego w tym mebli komputerw, wyrobw z papieru i tektury, wyrobw elektronicznych i optycznych z wyjtkiem urzdze napromieniowujcych, usug poligraficznych i reprodukcji zapisanych nonikw informacji; usug lusarskich, usug naprawy i konserwacji maszyn, urzdze elektronicznych i optycznych, urzdze elektrycznych oraz innej charakterystycznej dla produkcji rzemielniczej (wyroby jubilerskie, instrumentw muzycznych, sprztu sportowego, gier i zabawek itp.); 2) infrastruktury komunikacyjnej naley przez to rozumie system komunikacji obejmujcy wydzielone lub nie wydzielone liniami rozgraniczajcymi zespoy obiektw i urzdze obejmujcych: publiczne i niepubliczne ulice, przyjezdniowe zatoki, miejsca postojowe i przystankowe, przyuliczne i samodzielne chodniki, cieki rowerowe i pieszo - rowerowe, cigi pieszo Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany Strona 4

jezdne, owietlenie uliczne, instalacje regulacji i bezpieczestwa ruchu i inne urzdzenia suce obsudze ruchu pojazdw i pieszych, cigi komunikacji tramwajowej zlokalizowanej w cigach ulic wraz z urzdzeniami; 3) infrastruktury technicznej naley przez to rozumie system infrastruktury technicznej obejmujcy zesp urzdze, obiektw, sieci podziemnych i naziemnych, dostarczajcych gaz, energi elektryczn, ciepo, wod, sygna telefoniczny, teleinformatyczny, radiowy, telewizyjny oraz odbierajcych cieki sanitarne, wody opadowe, a take instalacje owietlenia terenu oraz inne instalacje suce realizacji wskazanych funkcji podstawowych i uzupeniajcych; 4) mieszkaniowej jednorodzinnej naley przez to rozumie tereny zabudowane budynkami jednorodzinnymi; 5) mieszkaniowej wielorodzinnej naley przez to rozumie tereny zabudowane budynkami wielorodzinnymi; 6) usugi administracji naley przez to rozumie przeznaczenie terenu i obiektw realizowanych jako administracja publiczna i obrona narodowa, organizacje i zespoy eksterytorialne, ochrona przeciwpoarowa; 7) usugi edukacji naley przez to rozumie przeznaczenie terenu i obiektw realizowane jako edukacja i obejmujce dziaalno przedszkoli, szk podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, szk policealnych i wyszych oraz pozaszkolne formy edukacji i dziaalno wspomagajc edukacj; 8) usugi handlu - naley przez to rozumie przeznaczenie terenu i obiektw realizowane jako handel detaliczny z wyczeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi i paliwami, dziaalno pocztowa; 9) usugi kultury - naley przez to rozumie przeznaczenie terenu i obiektw realizowane jako dziaalno twrcza zwizana z kultur i rozrywk; dziaalno bibliotek, archiww, muzew oraz pozostaa dziaalno zwizana z kultur oraz dziaalno zwizana z obiektami kultu religijnego wraz z obiektami towarzyszcymi i dziaalno spoecznych, samorzdowych i rzdowych jednostek, zakadw i orodkw kultury; 10) usugi towarzyszce naley przez to rozumie przeznaczenie terenu i obiektw zwizanych bezporednio z istniejc i planowan zabudow mieszkaniow lub inn funkcj wskazan w ustaleniach planu realizowane jako usugi handlu z wyczeniem sprzeday paliw; usugi gastronomii, dziaalno prawnicz, rachunkowo ksigow i doradztwa podatkowego, dziaalno w zakresie architektury i inynierii oraz zwizanego z ni doradztwa technicznego, porednictwa w obrocie nieruchomociami, reklamy, fotografii, usug tumaczenia i nauki jzykw obcych, dziaalno organizatorw turystyki, porednikw i agentw turystycznych, przedszkola, inne zakady opieki dziennej nad dziemi, pozaszkolne formy edukacji artystycznej, sportowej, praktyki lekarskie i zwizane z opiek zdrowotn, dziaalno fizjoterapeutyczna oraz praktyka pielgniarek i poonych, dziaalno paramedyczna, dziaalno bibliotek, naprawa i konserwacja komputerw i sprztu komunikacyjnego i innych artykuw uytku osobistego i domowego, fryzjerstwo i kosmetyka; 11) usug turystyki naley przez to rozumie przeznaczenie terenu i obiektw realizowane jako dziaalno zwizan ze wiadczeniem usug turystyki w tym w budynkach zamieszkania zbiorowego i na polach kempingowych a take dziaalno organizatorw turystyki, porednikw i agentw turystycznych; 12) usugi zdrowia - naley przez to rozumie przeznaczenie terenu i obiektw realizowane jako opieka zdrowotna i pomoc spoeczna w tym dziaalno szpitali, praktyk lekarskich i innych zwizanych z opiek zdrowotn, pomoc spoeczna oraz dziaalno samorzdowych i rzdowych jednostek, zakadw i orodkw zdrowia; 13) zieleni izolacyjnej naley przez to rozumie teren obejmujcy ziele wysok i nisk, istniejc i projektowan stanowic zwarty kompleks o funkcjach bariery akustycznej, optycznej, przeciwchemicznej i przeciwpyowej ,oddzielajcej teren na ktrym moe zaistnie emisja zanieczyszcze lub innych uciliwoci od terenw dla ktrych taka emisja powodowaaby ograniczenia w sposobie uytkowania zgodnie z wyznaczon funkcj podstawow lub uzupeniajc; 14) zieleni urzdzonej naley przez to rozumie teren obejmujcy ziele wysok i nisk, istniejc i projektowan, stanowic element kompozycji architektonicznej lub kompozycji urbanistycznej terenu i obejmujc poza zieleni: aleje spacerowe, obiekty maej architektury oraz urzdzenia suce rekreacji w tym boiska bez obiektw i urzdze sportowych z wydzielonymi miejscami dla widzw tj. trybunami. Ziele urzdzona moe mie charakter: a) parkowej zieleni urzdzonej obejmujcej takie obiekty jak: cigi spacerowe, miejsca do siedzenia, miejsca piknikowe, trawniki itp. b) rekreacyjnej zieleni urzdzonej obejmujcej takie obiekty maej architektury jak: mae boiska, cieki zdrowia itp. o przewadze otwartych terenw zieleni niskiej i trawnikw. 3. Dla poj niezdefiniowanych w niniejszym paragrafie, a wystpujcych w tekcie uchway obowizuj definicje znajdujce si w przepisach odrbnych. DZIA B. USTALENIA OGLNE 6. 1. Ustalenia oglne obowizuj na caym obszarze planu miejscowego na terenach wydzielonych liniami rozgraniczajcymi i w zakresie wskazanego przeznaczenia terenu oraz podstawowych i uzupeniajcych funkcji terenu o ile ustalenia szczegowe dla jednostek funkcjonalnych nie stanowi inaczej. 7. 1. Jednostki funkcjonalne planu mog by zagospodarowane zgodnie ze wskazan w przeznaczeniu terenu funkcj podstawow lub cznie z funkcj uzupeniajc. Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany Strona 5

2. Dla terenw dla ktrych wyznaczono rne funkcje podstawowe (tereny wielofunkcyjne) obowizuj, o ile s ustanowione ustalenia oglne dla kadej funkcji odrbnie. 3. Wprowadzenie uzupeniajcej funkcji terenu jest dopuszczalne wwczas, gdy na przedmiotowej dziace lub zespole dziaek do ktrych inwestor posiada tytu prawny wystpuje lub ma by wprowadzony sposb uytkowania zgodny z wyznaczon w planie funkcj podstawow. 4. Sposb uytkowania zgodny z funkcj uzupeniajc nie moe ogranicza wykorzystania terenu lub obiektu zgodnego z wyznaczon funkcj podstawow. 5. Wyznacza si nastpujce symbole literowe, okrelajce na rysunku przeznaczenie terenu: 1) MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) MM - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej; 3) MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 4) UZ tereny usug opieki zdrowotnej; 5) UA tereny usug administracji; 6) UE tereny usug edukacji; 7) UK tereny usug kultury; 8) UT tereny usug turystyki; 9) UR tereny drobnej wytwrczoci; 10) UH tereny usug handlu; 11) CC tereny obiektw i urzdze infrastruktury technicznej systemu ciepowniczego; 12) KD tereny ulic publicznych. 8. Cechy elementw zagospodarowania przestrzennego wymagajce ochrony, uksztatowania i rehabilitacji. 1. Cechy elementw zagospodarowania przestrzennego, ktre wymagaj ochrony: 1) dla terenw zabudowy poprzez wskazanie ogranicze wynikajcych z: a) przebiegu napowietrznych linii energetycznych wysokiego napicia powodujcych ograniczenia zabudowy zwizane z ich oddziaywaniem; 2) dla terenw mieszkaniowych poprzez ochron przed niekorzystnymi wpywami sposobu zagospodarowania terenw ssiednich; 3) dla zieleni poprzez ograniczenie ich degradacji i zaniedbania. 2. Cechy elementw zagospodarowania przestrzennego, ktre wymagaj uksztatowania: 1) dla zabudowy projektowanej poprzez okrelenie zasad porzdkujcych przestrze; 2) dla zieleni poprzez okrelenie wartoci kompozycyjnych dla ksztatowania zieleni; 3) dla infrastruktury komunikacyjnej poprzez: a) uksztatowanie sieci ulic dla zapewnienia obsugi wyznaczonych w planie terenw inwestycyjnych; b) okrelenie standardw okrelajcych minimalne potrzeby dla iloci miejsc postojowych; c) uksztatowanie cigw pieszych i rowerowych; 4) dla urzdze reklamowych, znakw i innych elementw informacji wizualnej poprzez ustalenie warunkw dla wprowadzania jednorodnego charakteru pod wzgldem formy plastycznej, ksztatu i rozwiza technicznych urzdze reklamowych i innych elementw nonych wizualnej informacji. 3. Cechy elementw zagospodarowania przestrzennego, ktre wymagaj rehabilitacji: 1) dla systemu zaopatrzenia w wod poprzez ksztatowanie sieci w sposb pozwalajcy na uzyskanie ukadu piercieniowego, zapewniajcego niezawodno pracy systemu wodocigowego dla penej obsugi terenw zainwestowanych i przewidzianych do zainwestowania; 2) dla systemu kanalizacyjnego po przeprowadzeniu inwentaryzacji istniejcej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oceny jej stanu technicznego poprzez okrelenie przydatnoci tej sieci do obsugi stanu istniejcego oraz moliwoci wykorzystania do obsugi terenw przewidzianych do zainwestowania; 3) dla ograniczenia niskiej emisji poprzez dziaania polegajce na stosowaniu paliw i technologii ekologicznych w lokalnych rdach ciepa.

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 6

9. Zasady podziau nieruchomoci 1. Zasady niej wymienione stosuje si cznie z zapisami przepisw odrbnych. 2. Szczegowe zasady i warunki podziau nieruchomoci: 1) nakaz zapewnienia dla kadej nowej dziaki budowlanej dostpu do drogi publicznej; 2) nakaz dla wydzielanej nowej nieruchomoci wymagajcej dojazdu z drogi nie bdcej w zarzdzie gminy uzyskania zgody waciwego zarzdcy drogi lub w przypadku braku takiej zgody zapewnienia dojazdu na zasadach okrelonych w pkt 8 niniejszego ustpu; 3) nakaz stosowania od strony dojazdu do drogi publicznej minimalnej szerokoci dla wydzielanej nowej dziaki budowlanej z przeznaczeniem pod zabudow: a) wielorodzinn - 20m; b) jednorodzinn: tiret 1) w zabudowie wolnostojcej 16m; tiret 2) w zabudowie bliniaczej 12m; tiret 3) w zabudowie szeregowej 6m; tiret 4) w pozostaej zabudowie 10m; 4) nakaz stosowania minimalnej powierzchni dla wydzielanej nowej dziaki budowlanej z przeznaczeniem pod zabudow: a) wielorodzinn - 2000m2; b) jednorodzinn: tiret 1)w zabudowie wolnostojcej 600m2; tiret 2) w zabudowie bliniaczej 400m2; tiret 3) w zabudowie szeregowej 200m2; c) usugow i pozosta - nie okrela si; 5) nakaz stosowania kta pooenia granic dziaek w stosunku do pasa drogowego dla wydzielanej nowej dziaki budowlanej z przeznaczeniem pod zabudow w przedziale 60o 90o ; 6) dopuszcza si wydzielenie dziaki sucej wycznie zapewnieniu dojazdu; 7) nakaz stosowania minimalnych parametrw dla wydzielonej dziaki z przeznaczeniem wycznie na dojazd: a) szerokoci minimum 10m dla zabudowy wielorodzinnej; b) szerokoci minimum 8m dla zabudowy jednorodzinnej; c) pozostaych parametrw speniajcych warunki dla lokalizacji drogi poarowej; 8) dopuszcza si podzia polegajcy na wydzieleniu samodzielnej dziaki budowlanej z przeznaczeniem pod zabudow bez bezporedniego dojazdu z drogi publicznej, w tym dziaki zabudowanej garaem lub zespoem garay, pod warunkiem spenienia co najmniej jednego z niej wymienionych warunkw: a) zapewnienia dojcia i dojazdu przez istniejc ulic wewntrzn; b) wydzielenia odrbnej dziaki z przeznaczeniem na dojcie i dojazd oraz obcienie jej notarialnie ustanowion suebnoci dojcia i dojazdu lub zapewnienie dojcia i dojazdu poprzez inn wskazan dziak; c) zapewnienia dojcia i dojazdu przez zesp dziaek, ktre posiadaj notarialnie ustanowion suebno dojcia i dojazdu z drogi publicznej; 9)zakaz podziau nieruchomoci poprzez wydzielenie stanowicych odrbn nieruchomo pomieszcze o funkcji mieszkaniowej (dla funkcji innych ni MW, MM, MN). Rozdzia 3. Ustalenia oglne przeznaczenia terenu. 10. Tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej oznaczone symbolem MM obejmuj: 1. Przeznaczenie terenw: 1) symbol literowy MM; 2) okrelenie przeznaczenia tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej. 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany Strona 7

1) zakaz budowy ogrodze penych (minimalny stopie aurowoci 50%); 2) zakaz wykonywania ogrodze z blachy; 3) zakaz wykonywania przse ogrodzeniowych z prefabrykatw betonowych; 4) dopuszcza si lokalizacj budynkw gospodarczych i garaowych; 5) nakaz dla budynku gospodarczego, garaowego nawizania form architektoniczn i kolorystyk do architektury budynkw funkcji podstawowej; 6) dopuszcza si lokalizacj obiektw maej architektury oraz ogrodw przydomowych; 7) dopuszcza si dla zieleni urzdzonej lokalizacj obiektw zaplecza socjalnego i sanitarnego; 8) dopuszcza si lokalizacj urzdze reklamowych zgodnie z ustaleniami 30 ust. 4. 3. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) zakaz lokalizacji indywidualnych oczyszczalni ciekw; 2) zakaz prowadzenia dziaalnoci stanowicej rdo emisji zanieczyszcze do rodowiska naturalnego; 3) nakaz przyjcia dopuszczalnego poziomu haasu jak dla terenw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 4) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z zasadami przyjtymi w gminie, przepisami szczegowymi w zakresie gospodarowania odpadami, a take przepisami dot. ochrony gruntu, wd i powietrza; 4. Parametry i wskaniki ksztatowania zagospodarowania terenu: 1) nakaz zaprojektowania i zrealizowania odpowiedniej liczby oglnodostpnych miejsc postojowych dla samochodw, wynikajcej z charakteru funkcjonalno-uytkowego inwestycji w iloci nie mniejszej ni ustalona w 23. 11. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN obejmuj: 1. Przeznaczenie terenu: 1) symbol literowy MN; 2) okrelenie przeznaczenia tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy ogrodze penych (minimalny stopie aurowoci 50%); 2) zakaz wykonywania ogrodze z blachy; 3) zakaz wykonywania przse ogrodzeniowych z prefabrykatw betonowych; 4) nakaz stosowania materiaw: a) elewacyjnych: cega klinkierowa, lub tynki mineralne, lub tynki akrylowe, lub tynki tradycyjne, lub inne materiay naturalne (kamie) lub w poczeniu wyej wymienionych materiaw; b) pokry dachowych: dachwka ceramiczna, lub dachwka betonowa, lub dachwka blaszana; 5) nakaz stosowania kolorystyki: a) dla elewacji: stonowane odcienie zieleni, beu, czerwieni, brzu, i grafitu; b) dla pokry dachowych: odcienie czerwieni, brzu i grafitu; c) dla ogrodze: kolorystyka nawizujca do elewacji i/lub dachu; 6) dopuszcza si lokalizacj budynkw gospodarczych i garaowych; 7)nakaz dla budynku gospodarczego, garaowego nawizania form architektoniczn do architektury budynkw funkcji podstawowej; 8)dopuszcza si lokalizacj obiektw maej architektury oraz zieleni urzdzonej; 9)dopuszcza si dla zieleni urzdzonej lokalizacj obiektw zaplecza socjalnego i sanitarnego; 10)dopuszcza si lokalizacj urzdze reklamowych zgodnie z ustaleniami 30 ust. 4. 3. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) zakaz lokalizacji indywidualnych oczyszczalni ciekw; 2) zakaz prowadzenia jakiejkolwiek dziaalnoci stanowicej rdo emisji zanieczyszcze do rodowiska naturalnego; 3)nakaz przyjcia dopuszczalnego poziomu haasu jak dla terenw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 8

4)nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z zasadami przyjtymi w gminie, przepisami szczegowymi w zakresie gospodarowania odpadami, a take przepisami dot. ochrony gruntu, wd i powietrza; 4. Parametry i wskaniki ksztatowania zagospodarowania terenu: 1) nakaz zapewnienia odpowiedniej liczby oglnodostpnych miejsc postojowych dla samochodw, wynikajcej z charakteru funkcjonalno-uytkowego inwestycji zgodnie z ustaleniami 23. 12. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolem MW obejmuj: 1. Przeznaczenie terenu: 1) symbol literowy MW; 2) okrelenie przeznaczenia tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy ogrodze penych (minimalny stopie aurowoci 50%); 2) zakaz wykonywania ogrodze z blachy; 3) zakaz wykonywania przse ogrodzeniowych z prefabrykatw betonowych; 4) dopuszcza si lokalizacj budynkw gospodarczych i garaowych; 5) nakaz dla budynku gospodarczego, garaowego nawizania form architektoniczn i kolorystyk do architektury budynkw funkcji podstawowej; 6) dopuszcza si lokalizacj obiektw maej architektury oraz zieleni urzdzonej; 7) dopuszcza si dla zieleni urzdzonej lokalizacj obiektw zaplecza socjalnego i sanitarnego; 8) dopuszcza si lokalizacj urzdze reklamowych zgodnie z ustaleniami 30 ust. 4. 3. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) zakaz lokalizacji indywidualnych oczyszczalni ciekw; 2) zakaz prowadzenia dziaalnoci stanowicej rdo emisji zanieczyszcze do rodowiska naturalnego; 3) nakaz przyjcia dopuszczalnego poziomu haasu jak dla terenw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 4) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z zasadami przyjtymi w gminie, przepisami szczegowymi w zakresie gospodarowania odpadami, a take przepisami dot. ochrony gruntu, wd i powietrza; 4. Parametry i wskaniki ksztatowania zagospodarowania terenu: 1) nakaz zapewnienia odpowiedniej liczby oglnodostpnych miejsc postojowych dla samochodw, wynikajcej z charakteru funkcjonalno-uytkowego inwestycji zgodnie z ustaleniami 23. 13. Tereny usug administracji oznaczone symbolem UA obejmuj: 1. przeznaczenie terenw: 1) symbol literowy UA; 2) okrelenie przeznaczenia tereny usug administracji. 2. zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy ogrodze penych (minimalny stopie aurowoci 50%); 2) zakaz wykonywania ogrodze z blachy; 3) zakaz wykonywania przse ogrodzeniowych z prefabrykatw betonowych; 4) dopuszcza si lokalizacj budynkw gospodarczych i garaowych; 5) nakaz dla budynku gospodarczego, garaowego nawizania form architektoniczn i kolorystyk do architektury budynkw funkcji podstawowej; 6) dopuszcza si lokalizacj obiektw maej architektury, zieleni urzdzonej; 7) dopuszcza si lokalizacj urzdze reklamowych zgodnie z ustaleniami 30 ust. 4. 3. zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) zakaz lokalizacji indywidualnych oczyszczalni ciekw;

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 9

2) zakaz realizacji usug i dziaalnoci, ktre mog powodowa emisj do rodowiska naturalnego w stopniu przekraczajcym dopuszczalne wartoci ste tych emisji, poza terenem do ktrego inwestor posiada tytu prawny; 3) nakaz przyjcia dopuszczalnego poziomu haasu jak dla terenw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 4) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z zasadami przyjtymi w gminie, przepisami szczegowymi w zakresie gospodarowania odpadami, a take przepisami dot. ochrony gruntu, wd i powietrza; 4. Parametry i wskaniki ksztatowania zagospodarowania terenu: 1) nakaz zaprojektowania i zrealizowania odpowiedniej liczby oglnodostpnych miejsc postojowych dla samochodw, wynikajcej z charakteru funkcjonalno-uytkowego inwestycji wg ustale 23. 14. Tereny usug zdrowia oznaczone symbolem UZ obejmuj: 1. przeznaczenie terenw: 1) symbol literowy UZ; 2) okrelenie przeznaczenia tereny usug opieki zdrowia. 2. zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy ogrodze penych (minimalny stopie aurowoci 50%); 2) zakaz wykonywania ogrodze z blachy; 3) zakaz wykonywania przse ogrodzeniowych z prefabrykatw betonowych; 4) dopuszcza si lokalizacj budynkw gospodarczych i garaowych; 5) nakaz dla budynku gospodarczego, garaowego nawizania form architektoniczn i kolorystyk do architektury budynkw funkcji podstawowej; 6) dopuszcza si lokalizacj obiektw maej architektury, zieleni urzdzonej; 7) dopuszcza si zagospodarowanie terenu w formie oglnodostpnej zieleni urzdzonej o charakterze parkowym; 8) dopuszcza si lokalizacj urzdze reklamowych zgodnie z ustaleniami 30 ust. 4. 3. zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) zakaz lokalizacji indywidualnych oczyszczalni ciekw; 2) zakaz realizacji usug i dziaalnoci, ktre mog powodowa emisj do rodowiska naturalnego w stopniu przekraczajcym dopuszczalne wartoci ste tych emisji, poza terenem do ktrego inwestor posiada tytu prawny; 3) nakaz przyjcia dopuszczalnego poziomu haasu jak dla terenw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 4) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z zasadami przyjtymi w gminie, przepisami szczegowymi w zakresie gospodarowania odpadami, a take przepisami dot. ochrony gruntu, wd i powietrza; 4. Parametry i wskaniki ksztatowania zagospodarowania terenu: 1) nakaz zaprojektowania i zrealizowania odpowiedniej liczby oglnodostpnych miejsc postojowych dla samochodw, wynikajcej z charakteru funkcjonalno-uytkowego inwestycji wg ustale 23. 15. Tereny usug handlu Oznaczone symbolem UH obejmuj: 1. Przeznaczenie terenw: 1) symbol literowy UH; 2) okrelenie przeznaczenia tereny usug handlu. 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy ogrodze penych (minimalny stopie aurowoci 50%); 2) zakaz wykonywania ogrodze z blachy; 3) zakaz wykonywania przse ogrodzeniowych z prefabrykatw betonowych; 4) dopuszcza si lokalizacj budynkw gospodarczych i garaowych; 5) nakaz dla budynku gospodarczego, garaowego nawizania form architektoniczn i kolorystyk do architektury budynkw funkcji podstawowej; 6) dopuszcza si lokalizacj obiektw maej architektury;

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 10

7) dopuszcza si lokalizacj urzdze reklamowych zgodnie z ustaleniami 30 ust. 4. 3. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) zakaz lokalizacji indywidualnych oczyszczalni ciekw; 2) zakaz prowadzenia dziaalnoci stanowicej rdo emisji zanieczyszcze do rodowiska naturalnego, ktre mog powodowa emisj w stopniu przekraczajcym dopuszczalne wartoci ste tych emisji, poza terenem do ktrego inwestor posiada tytu prawny; 3) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z zasadami przyjtymi w gminie, przepisami szczegowymi w zakresie gospodarowania odpadami, a take przepisami dot. ochrony gruntu, wd i powietrza; 4) zakaz budowy zbiornikw na paliwa pynne i gaz sucych prowadzeniu sprzeday paliw; 5) nakaz przyjcia dopuszczalnego poziomu haasu jak dla terenw w strefie rdmiejskiej miast powyej 100 tys. Mieszkacw. 4. Parametry i wskaniki ksztatowania zagospodarowania terenu: 1) nakaz zaprojektowania i zrealizowania odpowiedniej liczby oglnodostpnych miejsc postojowych dla samochodw, wynikajcej z charakteru funkcjonalno-uytkowego inwestycji wg ustale 23. 16. Tereny usug edukacji oznaczone symbolem UE obejmuj: 1. Przeznaczenie terenw: 1) symbol literowy UE; 2) okrelenie przeznaczenia tereny usug edukacji. 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy ogrodze penych (minimalny stopie aurowoci 50%); 2) zakaz wykonywania ogrodze z blachy; 3) zakaz wykonywania przse ogrodzeniowych z prefabrykatw betonowych; 4) dopuszcza si lokalizacj budynkw gospodarczych i garaowych; 5) nakaz dla budynku gospodarczego, garaowego nawizania form architektoniczn i kolorystyk do architektury budynkw funkcji podstawowej; 6) dopuszcza si lokalizacj obiektw maej architektury, urzdze sanitarnych; 7) dopuszcza si lokalizacj urzdze reklamowych zgodnie z ustaleniami 30 ust. 4. 3. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) zakaz lokalizacji indywidualnych oczyszczalni ciekw; 2) zakaz prowadzenia dziaalnoci stanowicej rdo emisji zanieczyszcze do rodowiska naturalnego, ktre mog powodowa emisj w stopniu przekraczajcym dopuszczalne wartoci ste tych emisji, poza terenem do ktrego inwestor posiada tytu prawny; 3) nakaz przyjcia dopuszczalnego poziomu haasu jak dla terenw zabudowy zwizanej ze staym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i modziey; 4) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z zasadami przyjtymi w gminie, przepisami szczegowymi w zakresie gospodarowania odpadami, a take przepisami dot. ochrony gruntu, wd i powietrza. 4. Parametry i wskaniki ksztatowania zagospodarowania terenu: 1) nakaz zaprojektowania i zrealizowania odpowiedniej liczby oglnodostpnych miejsc postojowych dla samochodw, wynikajcej z charakteru funkcjonalno-uytkowego inwestycji w iloci nie mniejszej ni ustalona w 23; 2) dopuszcza si funkcj mieszkaniow realizowan wycznie jako mieszkanie dla osb zwizanych z obsug techniczn lub porzdkow; traktowan wycznie jako funkcja towarzyszca istniejcym i projektowanym obiektom o funkcji podstawowej oznaczonej symbolem UE. Ilo dopuszczalnej powierzchni mieszkaniowej jest ograniczona do 80m2 liczonej jako suma powierzchni wszystkich pomieszcze o funkcji mieszkaniowej znajdujcych si na pojedynczej dziace lub wraz z dziakami ssiednimi do ktrych inwestor posiada tytu prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu Wprowadzenie funkcji mieszkaniowej nie moe powodowa ogranicze w zgodnym z ustaleniami niniejszego planu, zagospodarowaniu, urzdzeniu i uytkowaniu innych nieruchomoci. 17. Tereny usug kultury oznaczone symbolem UK obejmuj: 1. Przeznaczenie terenw: Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany Strona 11

1) symbol literowy UK; 2) okrelenie przeznaczenia tereny usug kultury. 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy ogrodze penych (minimalny stopie aurowoci 50%); 2) zakaz wykonywania ogrodze z blachy; 3) zakaz wykonywania przse ogrodzeniowych z prefabrykatw betonowych; 4) dopuszcza si lokalizacj budynkw gospodarczych i garaowych; 5) nakaz dla budynku gospodarczego, garaowego nawizania form architektoniczn i kolorystyk do architektury budynkw funkcji podstawowej; 6) dopuszcza si lokalizacj obiektw maej architektury, zieleni urzdzonej; 7) dopuszcza si zagospodarowanie terenu w formie oglnodostpnej zieleni urzdzonej o charakterze parkowym i rekreacyjnym; 8) dopuszcza si lokalizacj urzdze reklamowych zgodnie z ustaleniami 30 ust. 4. 3. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) zakaz lokalizacji indywidualnych oczyszczalni ciekw; 2) zakaz prowadzenia dziaalnoci stanowicej rdo emisji zanieczyszcze do rodowiska naturalnego, ktre mog powodowa emisj w stopniu przekraczajcym dopuszczalne wartoci ste tych emisji, poza terenem do ktrego inwestor posiada tytu prawny; 3) nakaz przyjcia dopuszczalnego poziomu haasu jak dla terenw zabudowy zwizanej ze staym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i modziey; 4) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z zasadami przyjtymi w gminie, przepisami szczegowymi w zakresie gospodarowania odpadami, a take przepisami dot. ochrony gruntu, wd i powietrza. 4. Parametry i wskaniki ksztatowania zagospodarowania terenu: 1) nakaz zaprojektowania i zrealizowania odpowiedniej liczby oglnodostpnych miejsc postojowych dla samochodw, wynikajcej z charakteru funkcjonalno-uytkowego inwestycji w iloci nie mniejszej ni ustalona w 23. 18. Tereny usug turystyki oznaczone symbolem UT obejmuj: 1. Przeznaczenie terenw: 1) symbol literowy UT; 2) okrelenie przeznaczenia tereny usug turystyki. 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy ogrodze penych (minimalny stopie aurowoci 50%); 2) zakaz wykonywania ogrodze z blachy; 3) zakaz wykonywania przse ogrodzeniowych z prefabrykatw betonowych; 4) dopuszcza si lokalizacj budynkw gospodarczych i garaowych; 5) nakaz dla budynku gospodarczego, garaowego nawizania form architektoniczn i kolorystyk do architektury budynkw funkcji podstawowej; 6) dopuszcza si lokalizacj obiektw maej architektury, zieleni urzdzonej; 7) dopuszcza si zagospodarowanie terenu w formie oglnodostpnej zieleni urzdzonej o charakterze parkowym i rekreacyjnym; 8) dopuszcza si lokalizacj urzdze reklamowych zgodnie z ustaleniami 30 ust. 4. 3. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) zakaz lokalizacji indywidualnych oczyszczalni ciekw; 2) zakaz prowadzenia dziaalnoci stanowicej rdo emisji zanieczyszcze do rodowiska naturalnego, ktre mog powodowa emisj w stopniu przekraczajcym dopuszczalne wartoci ste tych emisji, poza terenem do ktrego inwestor posiada tytu prawny; 3) nakaz przyjcia dopuszczalnego poziomu haasu jak dla terenw zabudowy zwizanej ze staym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i modziey;

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 12

4) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z zasadami przyjtymi w gminie, przepisami szczegowymi w zakresie gospodarowania odpadami, a take przepisami dot. ochrony gruntu, wd i powietrza. 4. Parametry i wskaniki ksztatowania zagospodarowania terenu: 1) nakaz zaprojektowania i zrealizowania odpowiedniej liczby oglnodostpnych miejsc postojowych dla samochodw, wynikajcej z charakteru funkcjonalno-uytkowego inwestycji w iloci nie mniejszej ni ustalona w 23. 19. Tereny obiektw i urzdze infrastruktury technicznej: Systemu ciepowniczego oznaczone symbolem CC obejmuj: 1. Przeznaczenie terenw: 1) symbol literowy CC; 2) okrelenie przeznaczenia tereny obiektw i urzdze infrastruktury technicznej systemu ciepowniczego. 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy ogrodze penych (minimalny stopie aurowoci 50%); 2) zakaz wykonywania ogrodze z blachy; 3) zakaz wykonywania przse ogrodzeniowych z prefabrykatw betonowych; 4) dopuszcza si lokalizacj innych ni wymienione wyej sieci, obiekty i urzdzenia infrastruktury technicznej; 5) dopuszcza si lokalizacj obiektw maej architektury. 20. Tereny drobnej wytwrczoci oznaczone symbolem UR obejmuj: 1. Przeznaczenie terenw: 1) symbol literowy UR; 2) okrelenie przeznaczenia tereny drobnej wytwrczoci. 2. zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) zakaz budowy ogrodze penych (minimalny stopie aurowoci 50%); 2) zakaz wykonywania ogrodze z blachy; 3) zakaz wykonywania przse ogrodzeniowych z prefabrykatw betonowych; 4) nakaz dla budynku gospodarczego, garaowego nawizania form architektoniczn i kolorystyk do architektury budynkw funkcji podstawowej; 5) dopuszcza si lokalizacj obiektw maej architektury; 6) dopuszcza si lokalizacj urzdze reklamowych zgodnie z ustaleniami 30 ust. 4. 3. zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) zakaz lokalizacji indywidualnych oczyszczalni ciekw; 2) zakaz prowadzenia dziaalnoci stanowicej rdo emisji zanieczyszcze do rodowiska naturalnego, ktre mog powodowa emisj w stopniu przekraczajcym dopuszczalne wartoci ste tych emisji poza terenem do ktrego inwestor posiada tytu prawny; 3) zakaz budowy zbiornikw na paliwa pynne i gaz sucych prowadzeniu sprzeday paliw; 4) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z zasadami przyjtymi w gminie, przepisami szczegowymi w zakresie gospodarowania odpadami, a take przepisami dot. ochrony gruntu, wd i powietrza. 4. Parametry i wskaniki ksztatowania zagospodarowania terenu: 1) nakaz zaprojektowania i zrealizowania odpowiedniej liczby oglnodostpnych miejsc postojowych dla samochodw, wynikajcej z charakteru funkcjonalno-uytkowego inwestycji wg ustale 23. 21. Tereny ulic (drg) oznaczone symbolem KD obejmuj: 1. Przeznaczenie terenw: 1) symbol literowy KD; 2) okrelenie przeznaczenia tereny ulic/drg. 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany Strona 13

1) dopuszcza si lokalizacj obiektw maej architektury; 2) dopuszcza si lokalizacj urzdze reklamowych zgodnie z ustaleniami 30 ust. 4. 3. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) nakaz zachowania wymaga w zakresie ochrony rodowiska, przyrody zgodne z przepisami odrbnymi; 2) dopuszcza si lokalizowanie obiektw maej architektury, w tym krzyy przydronych, pomnikw itp. 4. Parametry i wskaniki ksztatowania zagospodarowania terenu: 1) nakaz zachowania parametrw technicznych waciwych dla oznaczonej w symbolu jednostki funkcjonalnej terenu klasy ulicy; 2) nakaz zapewnienia odpowiedniej liczby oglnodostpnych miejsc postojowych dla samochodw w iloci nie mniejszej ni ustalona w 23; 3) dopuszcza si w liniach rozgraniczajcych tereny ulic, lokalizacj obiektw sucych obsudze ruchu pojazdw i pasaerw w tym wiat przystankowych, obiektw gastronomii i handlu detalicznego wraz z niezbdnym zapleczem; 4) dopuszcza si lokalizacj zjazdw publicznych; 5) dopuszcza si lokalizacj urzdze reklamowych zgodnie z ustaleniami 30 ust. 4. Rozdzia 4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy, infrastruktury komunikacyjnej. Standardy komunikacyjne. 22. 1. Infrastruktura komunikacyjna obejmuje: 1) wydzielone liniami rozgraniczajcymi ulice publiczne; 2) nie wydzielone liniami rozgraniczajcymi ulice wewntrzne; 3) inne obiekty i urzdzenia zwizane z obsug ruchu pojazdw samochodowych, podrnych i pieszych. 2. Kategorie administracyjne ulic: 1) ulice (drogi) publiczne; a) ulice (drogi) gminne; 3. Klasy ulic publicznych: 1) klasa ulicy jest zapisana w symbolu oraz ustaleniach szczegowych jednostki funkcjonalnej; 2) oznaczenia klas ulic publicznych: a) ulica lokalna - L; b) ulica zbiorcza Z; 3) dopuszcza si zmian klasy ulicy (drogi) bez zmiany parametrw ulicy zapisanych w ustaleniach planu. 23. 1. Nakaz stosowania nastpujcych minimalnych iloci miejsc postojowych dla zabudowy o funkcji: 1) mieszkaniowej wielorodzinnej: a) 1,2 miejsca / 1 mieszkanie; b) miejsca postojowe oglnodostpne - 30% miejsc postojowych obliczonych wedug ustale lit. a; 2) mieszkaniowej jednorodzinnej - 1 miejsce / mieszkanie; 3) usug administracji 1 miejsce na 2 zatrudnionych; 4) usug towarzyszcych 2 miejsca na kade rozpoczte 100m2 powierzchni, liczonej jak powierzchnia funkcji podstawowej lub uzupeniajcej; 5) usug handlu - 2 miejsca na kade rozpoczte 100m2 powierzchni liczonej jw; 6) usug opieki zdrowia: a) 1 miejsce na 3 zatrudnionych; 7) usug edukacji: a) 1 miejsce na 3 zatrudnionych; b) dla dziaalnoci szk policealnych oraz wyszych dodatkowo 1,5 miejsca na 10 uczniw, studentw;

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 14

8) usug kultury 1 miejsce na 3 miejsca w obiekcie; 9) funkcje pozostae nie wymienionych powyej w miar potrzeb. 2. W przypadku czenia funkcji o rnych ilociach miejsc postojowych wskazanych w ustpie 1, obowizuje zasada odrbnego obliczania iloci miejsc postojowych dla danej funkcji wg wskazanych parametrw z nakazem realizacji sumy wyliczonej iloci miejsc postojowych. 3. Ilo miejsc postojowych wg zasad okrelonych w ustpie 1 i 2 naley zapewni na dziace lub zespole dziaek do ktrych inwestor ma tytu prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu. 4. Miejsca postojowe wyznaczane wg zasad okrelonych w ustpie 1 punkcie 3, 4, 5, 6, 7, 8 s zorganizowane jako miejsca postojowe oglnodostpne 5. Dopuszcza si moliwo organizacji nie wymienionych w ust. 4 miejsc postojowych w czci lub w caoci jako oglnodostpnych. 6. Co najmniej 10% lecz nie mniej ni 1 stanowisko, wyznaczonych oglnodostpnych miejsc postojowych powinno by dostosowanych do potrzeb osb niepenosprawnych i w czytelny sposb oznaczonych. 7. Wyliczone procenty uamkowe zaokrgla si w gr do wielkoci cakowitych. 8. W obiektach istniejcych lub realizowanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budow uprawomocnionych przed wejciem w ycie niniejszego planu ustale ust. 1 nie stosuje si. Rozdzia 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej. 1. Zapisane w ustaleniach szczegowych parametry sieci infrastruktury technicznej, takie jak rednice rurocigw, napicia linii elektroenergetycznych i tym podobne, naley traktowa jako orientacyjne. Wielkoci te nie s wice w toku postpowania administracyjnego. 2. Dopuszcza si zmian tras projektowanych sieci infrastruktury technicznej, na podstawie projektw technicznych lub uzyskania od administratora sieci warunkw technicznych podczenia. 3. Dopuszcza si zmian przebiegu istniejcych sieci infrastruktury technicznej w przypadku ich remontu, przebudowy lub z innych wzgldw technicznych. 24. System zaopatrzenia w wod 1. Nakaz penego pokrycia zapotrzebowania na wod dla celw bytowych w oparciu o miejsk sie wodocigow. 2. Nakaz realizacji nowej sieci wodocigowej dla obsugi programu mieszkaniowo usugowego na terenach wyznaczonych w planie. 3. Nakaz wyprzedzajcej, bd rwnoczesnej realizacji sieci wodocigowej, przed przystpieniem do zagospodarowania terenw wyznaczonych w planie, pod lokalizacj budownictwa wielorodzinnego. 4. Nakaz realizacji wodocigu przesyowego na odcinku od ulicy Tarnopolskiej do ulicy Tatarkiewicza. 5. Dopuszcza si zachowanie przebiegw istniejcej sieci wodocigowej. 6. Dopuszcza si prowadzenie nowych sieci wodocigowych w cigach wszystkich drg i ulic, istniejcych oraz projektowanych. 25. System odprowadzenia ciekw 1. Nakaz stosowania rozdzielczego systemu kanalizacyjnego, z odprowadzeniem ciekw bytowo gospodarczych do istniejcej, miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, a wd opadowych do istniejcej sieci kanalizacji deszczowej. 2. Nakaz wyposaenia w ukad sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, terenw wyznaczonych w planie pod lokalizacj nowego programu budownictwa mieszkaniowo usugowego. 3. Zakaz odprowadzenia ciekw bytowo gospodarczych, bez oczyszczenia do ciekw powierzchniowych i do gruntu. 4. Zakaz wyposaania budownictwa jednorodzinnego w lokalne urzdzenia do oczyszczania ciekw, (mae oczyszczalnie ciekw) oraz w przydomowe osadniki (szamba). 26. System zaopatrzenia w gaz 1. Dopuszcza si dostaw gazu dla potrzeb odbiorcw komunalnych sieci gazow rednio i niskoprn, zasilan z gazocigu podwyszonego cinienia DN 250 CN 1,6 MPa przebiegajcego przez teren opracowania.

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 15

2. Dopuszcza si wykorzystanie gazu do pokrycia potrzeb bytowo gospodarczych, do przygotowania ciepej wody, jak rwnie do ogrzewania domw (w przypadku wystpowania takich potrzeb). 3. Dopuszcza si realizacj sieci gazowniczej niezbdnej dla obsugi nowego programu mieszkaniowo usugowego przyjtego w planie zagospodarowania przestrzennego (w miar wystpowania takich potrzeb). 4. Dopuszcza si prowadzenie nowych linii gazowniczych we wszystkich drogach i ulicach, istniejcych oraz projektowanych na terenie opracowania. 5. Dopuszcza si zachowanie przebiegw istniejcej sieci gazowniczej redniego podwyszonego cinienia 2x DN 500 CN 1,6 MPa i DN 250 CN 1,6 MPa. 6. Nakaz zachowania, zgodnie z przepisami odrbnymi, minimalnej odlegoci zabudowy od istniejcych gazocigw uoonych w ziemi. 27. System zaopatrzenia w ciepo 1. Dopuszcza si zaopatrzenie w ciepo z istniejcego ciepocigu zlokalizowanego po zachodniej stronie terenu opracowania. 2. Dopuszcza si dla terenw budownictwa mieszkaniowo - usugowego, ogrzewanie z lokalnego rda ciepa, (kotowni), bd wprowadzenie indywidualnych rozwiza w oparciu o ekologiczne paliwa, energi elektryczn, gaz i inne. 28. System zaopatrzenia w energi elektryczn 1. Nakaz dostawy energii elektrycznej z istniejcego, miejskiego systemu elektroenergetycznego. 2. Nakaz realizacji nowej sieci kablowej 20 kV, wraz z niezbdn iloci stacji transformatorowych (wynikajcej z bilansu zapotrzebowania na energi elektryczn), dla obsugi programu mieszkaniowo usugowego przewidzianego do realizacji w planie. 3. Dopuszcza si zachowanie przebiegu istniejcej linii wysokiego napicia 110 kV, z moliwoci przeoenia jej trasy. 4. Dopuszcza si zachowanie przebiegw istniejcych linii kablowych rednich napi 20 kV. 5. Dopuszcza si lokalizacj nowych stacji transformatorowych na terenach nie wyznaczonych pod takie zagospodarowanie w planie. 6. Dopuszcza si. prowadzenie linii energetycznych, kablowych w liniach rozgraniczajcych projektowanych drg i ulic. Rozdzia 6. Ustalenia dotyczce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dbr kultury wspczesnej. 29. 1. Okrelenie terenw i obiektw chronionych. 1) obiekty podlegajce ochronie: a) budynki mieszkalne zlokalizowane przy ul. Nowodworskiej nr 3, 4; 2) tereny podlegajce ochronie: a) aleja ulicy Nowodworskiej. 2. Ustalenia dotyczce zasad ochrony. 1) objte ochron istniejce w obrbie planu tereny i dobra kultury naley traktowa podobnie jak tereny i obiekty podlegajce ochronie konserwatorskiej i w przypadku prowadzenia prac polegajcych na: remoncie, rozbudowie, naley je uzgodni z waciwym urzdem ochrony zabytkw; 2) nakaz zachowania alejowego charakteru ulicy Nowodworskiej; 3) nakaz pozostawienia starodrzew przy ul. Nowodworskiej. Rozdzia 7. Ustalenia dotyczce wymaga wynikajcych z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. 30. 1. Przestrze publiczn stanowi tereny wydzielone i niewydzielone liniami rozgraniczajcymi obejmujce: 1) ulice publiczne KD; 2) tereny o funkcjach:

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 16

a) usug administracji; b) usug handlu; c) usug edukacji; d) usug kultury; e) usug turystyki; f) zieleni urzdzonej; g) zieleni izolacyjnej; 3) oglnodostpne place i miejsca postojowe; 4) cigi piesze, pieszo-rowerowe i rowerowe. 2. Zasady ksztatowania zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej: 1) zakaz budowy staych ogrodze wewntrz jednej przestrzeni publicznej za wyjtkiem: a) obiektw okrelonych w ustpie 1 punkt 3; 2) nakaz przestrzegania zasady zapewnienia dostpnoci w korzystaniu z przestrzeni publicznej dla osb niepenosprawnych; 3) nakaz zachowania powiza sieci rowerowej z opracowaniem dot. cieek rowerowych dla caego miasta. 3. Zasady umieszczania w przestrzeni publicznej obiektw maej architektury: 1) dopuszcza si wydzielanie i wzbogacanie poszczeglnych obszarw przestrzeni publicznej zieleni i elementami maej architektury, akcentami plastycznymi, kompozycj podogi wntrza urbanistycznego, owietlenia ulicznego itp. 4. Zasady umieszczania w przestrzeni publicznej urzdze reklamowych: 1) urzdzenia reklam, lokalizowane w terenie przeznaczonym pod infrastruktur komunikacyjn wymagaj w szczeglnoci uwzgldnienia wymogw: a) bezpieczestwa ruchu drogowego; b) nie kolidowania z obiektami i urzdzeniami istniejcymi lub planowanymi do lokalizacji w pasie wyznaczonym pod komunikacj; 2) urzdzenia reklam, wymagaj akceptacji formy plastycznej, ksztatu i rozwizania technicznego oraz w szczeglnoci uwzgldnia wymogi: a) wkomponowania w otoczenie; b) estetyki; c) dobrej jakoci ekspozycji; 3) dopuszcza si reklamy wielkoformatowe zgodnie z ustaleniami rozdz. 7; 4) zakaz lokalizacji reklam wielkoformatowych jedna za drug w odlegociach mniejszych ni 100m; 5) nakaz zachowania jednorodnego charakteru konstrukcji urzdze reklamowych. 5. Zasady umieszczania w przestrzeni publicznej tymczasowych obiektw usugowo-handlowych: 1) nakaz lokalizacji tymczasowej zabudowy usugowo handlowej w grupach funkcjonalno przestrzennych powizanych z zieleni, cigami pieszymi i obiektami maej architektury; 2) dopuszcza si lokalizacj zabudowy nie zwizanej trwale z gruntem o funkcjach zgodnych z wyznaczonymi funkcjami terenu. 6. Zasady umieszczania w przestrzeni publicznej urzdze technicznych: 1) nakaz lokalizacji niezbdnych urzdze technicznych w sposb nie kolidujcy z walorami estetycznymi przestrzeni publicznej oraz w sposb nie ograniczajcy moliwoci uytkowania. 7. Zasady umieszczania w przestrzeni publicznej zieleni: 1) dopuszcza si umieszczanie zieleni wysokiej i niskiej tworzcej wntrza urbanistyczne; 2) dopuszcza si stosowanie zieleni niskiej oraz wysokiej jako elementu oznaczenia granicy nieruchomoci lub stosowania rnych sposobw zagospodarowania terenu. 8. Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego: 1) tereny wyznaczone w planie pod ulice publiczne oznaczone symbolem KD, przeznaczone s dla realizacji inwestycji celu publicznego; 2) sieci infrastruktury technicznej s inwestycjami celu publicznego,

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 17

3) tereny przeznaczone w planie dla realizacji obiektw sucych zaopatrzeniu w wod, energi elektryczn, gaz, ciepo, odprowadzenie ciekw i wd opadowych, przeznaczone s dla realizacji inwestycji celu publicznego. Rozdzia 8. Zasady dotyczce sposobw i terminw tymczasowego zagospodarowania,urzdzenia i uytkowania terenw. 31. 1. Zasady okrelone w niniejszym paragrafie od dnia obowizywania niniejszego planu nie ograniczaj moliwoci zagospodarowania terenu zgodnie ze wskazanymi w planie podstawowymi lub uzupeniajcymi funkcjami przeznaczenia terenu. 2. Zapisy niniejszego paragrafu dotycz sytuacji braku zgodnoci dotychczasowego sposobu uytkowania ze wskazanymi w niniejszym planie podstawowymi lub uzupeniajcymi funkcjami przeznaczenia terenu. 3. O ile ustalenia szczegowe nie stanowi inaczej do czasu docelowego zagospodarowania dopuszcza si zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i uytkowania istniejcych obiektw i terenw pod niej wymienionymi warunkami: 1) do czasu docelowego sposobu zagospodarowania, powierzchnie dotychczasowego sposobu uytkowania s traktowane jak funkcja uzupeniajca i obliczane jak w definicji powierzchni funkcji uzupeniajcej lecz bez prawa zwikszania ich powierzchni z zastrzeeniem punktu 3 niniejszego ustpu; 2) dopuszcza si w ramach utrzymania dotychczasowego sposobu zagospodarowania i uytkowania wykonywanie w istniejcych obiektach robt budowlanych nie wymagajcych pozwolenia na budow z zachowaniem iloci powierzchni dotychczas uytkowanej z zastrzeeniem punktu 3 niniejszego ustpu; 3) dopuszcza si powikszenie powierzchni dotychczasowego sposobu uytkowania o 10% powierzchni uytkowanej w sposb dotychczasowy, a wyliczonej jak powierzchnia funkcji uzupeniajcej, lecz nie wicej ni 50m2 na terenach oznaczonych symbolem MW i MM oraz nie wicej ni 200m2 na terenach pozostaych. DZIA C. USTALENIA SZCZEGOWE 32. 1. Ustalenia szczegowe obowizuj wcznie na terenie wskazanej jednostki funkcjonalnej planu wewntrz terenu wydzielonego liniami rozgraniczajcymi. 2. Ustalenia szczegowe uzupeniaj ustalenia oglne. 3. Ustalenia dziau C s nadrzdne w stosunku do ustale zapisanych w dziale B. Rozdzia 9. Ustalenia szczegowe dla jednostek funkcjonalnych planu. 33. 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 01 2) symbol terenu: MN 3) okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - mieszkaniowa jednorodzinna; b) funkcja uzupeniajca: - usugi towarzyszce wbudowane w funkcj podstawow; - ziele urzdzona; - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna; - infrastruktura komunikacyjna. 4)symbol strefy: - strefa od gazocigu rednioprnego (SGS). 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany Strona 18

1) nakaz zachowania niezbdnych minimalnych odlegoci od sieci i urzdze infrastruktury technicznej wynikajcych z przepisw odrbnych; 2) zakaz realizacji wyniesionych podpiwnicze o wysokoci powyej 1,2m nad poziomem terenu; 3) dopuszcza si realizacj nowej zabudowy w formie budynkw: a) wolnostojcych; b) bliniaczych; c) szeregowych; 4) dopuszcza si lokalizowanie budynkw w granicy ssiednich dziaek budowlanych. 3. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy: 1) powierzchnia zabudowy: a) dopuszczalny wskanik powierzchni zabudowy - 40%; b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni dziaki lub zespou dziaek do ktrych inwestor ma tytu prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu; 2) linia zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowej zabudowy: tiret 1) w linii rozgraniczajcej ulicy oznaczonej symbolem KDL.01.1/2; tiret 2) minimum 4,00m od linii rozgraniczajcej ulicy oznaczonej symbolem KDL.03.1/2; tiret 3) w pozostaych przypadkach minimum 4m od linii rozgraniczajcej; 3) gabaryty zabudowy: a) maksymalna wysoko zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do dwch kondygnacji nadziemnych + poddasze uytkowe lecz nie wyej ni 12,00m; b) maksymalna wysoko zabudowy pozostaej 5,00m; c) maksymalna wysoko ogrodze do 1,80m; 4) geometria dachu: a) pochylenie poaci dachowych od 30 do 45 wcznie; b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne z wzajemnie prostopadymi liniami kalenic. 4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji: 1) jednostk planu obsuguje ulica: KDL.01.1/2. 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej: 1) nakaz zaopatrzenia w wod z projektowanej sieci wodocigowej w-3 w drodze KDL.01.1/2; 2) nakaz odprowadzenia ciekw bytowo gospodarczych do projektowanego kanau sanitarnego ks-6 w drodze KDL.01.1/2; 3) nakaz odprowadzenia wd opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej kd-6 w drodze KDL.01.1/2. 6. Ustalenia dotyczce stawek procentowych stanowicych podstaw do okrelenia opaty planistycznej: 1) stawka wynosi 30%. 34. 02.MN 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 02 2) symbol terenu: MM 3) okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - mieszkaniowa jednorodzinna; b) funkcja uzupeniajca:

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 19

- ziele urzdzona; - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna; - infrastruktura komunikacyjna; 4) symbol strefy: - strefa oddziaywania napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napicia (SEW). 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) nakaz zachowania niezbdnych minimalnych odlegoci od sieci i urzdze infrastruktury technicznej wynikajcych z przepisw odrbnych; 2) zakaz realizacji wyniesionych podpiwnicze o wysokoci powyej 1,2m nad poziomem terenu; 3) dopuszcza si realizacj nowej zabudowy w formie budynkw: a) wolnostojcych; 4) dopuszcza si organizowanie pasa zieleni izolacyjnej wzdu zachodniej granicy jednostki (ulicy R. Skubacza); 5) dopuszcza si przeciwhaasowe (akustyczne) ekrany w formie cianek lub wau ziemnego wzdu zachodniej granicy jednostki (ulicy R. Skubacza). 3. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy: 1) powierzchnia zabudowy: a) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy 40%; b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni dziaki; 2) linia zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy (z wyjtkiem sieci uzbrojenia terenu): tiret 1) minimum 4,00m od linii rozgraniczajcej ulicy oznaczonej symbolem KDL.01.1/2, KDL.03.1/2, KDL.04.1/2 i od jednostki funkcjonalnej 14.MW; tiret 2) minimum 6,00m od linii rozgraniczajcej wzdu zachodniej granicy jednostki (ulicy R. Skubacza); b) obowizujce linie zabudowy - 6,00m od granicy dziaek wydzielanych na drogi dojazdowe (wewntrzne); 3) gabaryty zabudowy: a) maksymalna wysoko zabudowy mieszkaniowej do dwch kondygnacji nadziemnych + poddasze uytkowe lecz nie wyej ni 12,00m b) maksymalna wysoko zabudowy pozostaej 5,00m; c) maksymalna wysoko ogrodze do 1,80m; 4) geometria dachu: a) pochylenie poaci dachowych od 35 do 50 wcznie; b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne z wzajemnie prostopadymi liniami kalenic; c) kalenic gwnej bryy budynku sytuowa prostopadle do osi drogi dojazdowej z tolerancj 5. 4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji: 1) jednostk planu obsuguj ulice: KDL.01.1/2, KDL.03.1/2, KDL.04.1/2. 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej: 1) nakaz zaopatrzenia w wod z istniejcej sieci wodocigowej w-1 biegncego wzdu drogi KDL.03.1/2 oraz z projektowanej sieci wodocigowej w-3 w drodze KDL.01.1/2, w-4 prowadzonego wzdu zachodniej granicy jednostki oraz w-5 w drodze KDL.04.1/2; 2) nakaz odprowadzenia ciekw bytowo gospodarczych do projektowanego kanau sanitarnego ks-6 w drodze KDL.01.1/2, ks-7 prowadzonego wzdu zachodniej granicy jednostki oraz ks-8 w drodze KDL.04.1/2; 3) nakaz odprowadzenia wd opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej kd-6 w drodze KDL.01.1/2, kd-7 prowadzonego wzdu zachodniej granicy jednostki oraz kd-8 w drodze KDL.04.1/2. 6. Ustalenia dotyczce stawek procentowych stanowicych podstaw do okrelenia opaty planistycznej: 1) stawka wynosi 30%.

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 20

35. 03.UR/UH 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 03 2) symbol terenu: UR/UH 3)okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - usugi drobnej wytwrczoci; - usugi handlu; b) funkcja uzupeniajca: - mieszkaniowa jednorodzinna; - mieszkaniowa zamieszkania zbiorowego hotele pracownicze; - ziele urzdzona; - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna; - infrastruktura komunikacyjna; 4) symbol strefy: - strefa oddziaywania napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napicia (SEW). 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) nakaz zachowania niezbdnych minimalnych odlegoci od sieci i urzdze infrastruktury technicznej wynikajcych z przepisw odrbnych; 2) zakaz realizacji wyniesionych podpiwnicze o wysokoci powyej 1,2m nad poziomem terenu. 3. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy: 1) powierzchnia zabudowy: a) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy 55%; b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 25% powierzchni dziaki lub zespou dziaek do ktrych inwestor ma tytu prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu; 2)linia zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy (z wyjtkiem sieci uzbrojenia terenu): tiret 1) minimum 4,00m od linii rozgraniczajcej ulicy oznaczonej symbolem KDL.04.1/2, KDL.06.1/2; tiret 2) minimum 6,00m od linii rozgraniczajcej wzdu zachodniej granicy jednostki (ulicy R. Skubacza) i jednostki funkcjonalnej 15.MN; 3)gabaryty zabudowy: a) maksymalna wysoko zabudowy do 5 kondygnacji lecz nie wyej ni 20,00m; b) maksymalna wysoko ogrodze do 2,20m; 4)geometria dachu: a) pochylenie poaci dachowych do 45 wcznie; b) dachy paskie, dwuspadowe lub wielospadowe. 4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji: 1) jednostk planu obsuguj ulice: KDL.04.1/2, KDL.06.1/2. 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej: 1) nakaz zaopatrzenia w wod z projektowanej sieci wodocigowej w-5 w drodze KDL.04.1/2, w-6 prowadzonego wzdu zachodniej granicy jednostki, w-7 w drodze KDL.06.1/2;

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 21

2) nakaz odprowadzenia ciekw bytowo gospodarczych do projektowanego kanau sanitarnego ks-4 przebiegajcej przez teren jednostki, ks-5 prowadzonego wzdu zachodniej granicy jednostki; 3) nakaz odprowadzenia wd opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej kd-4 przebiegajcego przez teren jednostki, kd-5 prowadzonego wzdu zachodniej granicy jednostki. 6. Ustalenia dotyczce stawek procentowych stanowicych podstaw do okrelenia opaty planistycznej: 1) stawka wynosi 30%. 36. 04.UR/UH 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 04 2) symbol terenu: UR/UH 3) okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - usugi drobnej wytwrczoci; - usugi handlu; b) funkcja uzupeniajca: - mieszkaniowa jednorodzinna; - mieszkaniowa zamieszkania zbiorowego hotele pracownicze; - ziele urzdzona; - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna; - infrastruktura komunikacyjna; 4) symbol strefy: - strefa oddziaywania napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napicia (SEW). 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) nakaz zachowania niezbdnych minimalnych odlegoci od sieci i urzdze infrastruktury technicznej wynikajcych z przepisw odrbnych; 2) zakaz realizacji wyniesionych podpiwnicze o wysokoci powyej 1,2m nad poziomem terenu. 3. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy: 1) powierzchnia zabudowy: a) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy 55%; b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 25% powierzchni dziaki lub zespou dziaek do ktrych inwestor ma tytu prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu; 2) linia zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy (z wyjtkiem sieci uzbrojenia terenu): tiret 1) minimum 4,00m od linii rozgraniczajcej ulicy oznaczonej symbolem KDL.06.1/2, KDL.07.1/2, KDL.08.1/2; tiret 2) minimum 6,00m od linii rozgraniczajcej wzdu zachodniej granicy jednostki (ulicy R. Skubacza); 3) gabaryty zabudowy: a) maksymalna wysoko zabudowy do 5 kondygnacji lecz nie wyej ni 20,00m; b) maksymalna wysoko ogrodze do 2,20m; 4) geometria dachu: a) pochylenie poaci dachowych do 45wcznie; b) dachy paskie, dwuspadowe lub wielospadowe. 4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji:

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 22

1) jednostk planu obsuguj ulice: KDL.06.1/2, KDL.07.1/2, KDL.08.1/2. 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej: 1) nakaz zaopatrzenia w wod z projektowanej sieci wodocigowej w-7 w drodze KDL.06.1/2, w-9 prowadzonego wzdu zachodniej granicy jednostki, w-10 w drodze KDL.08.1/2 oraz w-11 w drodze KDL.07.1/2; 2) nakaz odprowadzenia ciekw bytowo gospodarczych do projektowanego kanau sanitarnego ks-5 prowadzonego wzdu zachodniej granicy jednostki, ks-11 w drodze KDL.08.1/2 oraz ks-4 w drodze KDL.07.1/2; 3) nakaz odprowadzenia wd opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej kd-5 prowadzonego wzdu zachodniej granicy jednostki, kd-9 w drodze KDL.08.1/2 oraz kd-4 w drodze KDL.07.1/2. 6. Ustalenia dotyczce stawek procentowych stanowicych podstaw do okrelenia opaty planistycznej: 1) stawka wynosi 30%. 37. 05.UR/UH/UK/UE/UT 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 05 2) symbol terenu: UR/UH/UK/UE/UT 3) okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - usugi drobnej wytwrczoci; - usugi handlu; - usugi kultury; - usugi edukacji; - usugi turystyki; b) funkcja uzupeniajca: - mieszkaniowa wbudowana w usugi edukacji; - ziele urzdzona; - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna; - infrastruktura komunikacyjna; 4) symbol strefy: - strefa oddziaywania napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napicia (SEW); - strefa wystpowania wd gruntowych na gbokoci mniejszej ni 1m.p.p.t. (SWW); - strefa od gazocigu rednioprnego (SGS). 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) nakaz zachowania niezbdnych minimalnych odlegoci od sieci i urzdze infrastruktury technicznej wynikajcych z przepisw odrbnych; 2) zakaz realizacji wyniesionych podpiwnicze o wysokoci powyej 1,2m nad poziomem terenu; 3) dopuszcza si lokalizacj reklam wielkoformatowych( o pow.18m, 3x6 m) w ssiedztwie istniejcej ulicy M. Mielyskiego zgodnie z ustaleniami 30 ust. 4. 3. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy: 1) powierzchnia zabudowy: a) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy 55%; b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 25% powierzchni dziaki lub zespou dziaek do ktrych inwestor ma tytu prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu; 2) linia zabudowy:

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 23

a) nieprzekraczalne linie zabudowy (z wyjtkiem sieci uzbrojenia terenu): tiret 1) minimum 4,00m od linii rozgraniczajcej ulicy oznaczonej symbolem KDL.08.1/2, KDL.09.1/2 i jednostki funkcjonalnej 16.UR/UH/UK/UE/UT; tiret 2) minimum 6,00m od linii rozgraniczajcej wzdu zachodniej granicy jednostki (ulicy R. Skubacza) i wzdu poudniowej granicy jednostki (ulicy M. Mielyskiego); 3) gabaryty zabudowy: a) maksymalna wysoko zabudowy do 5 kondygnacji lecz nie wyej ni 20,00m; b) maksymalna wysoko ogrodze do 2,20m; 4) geometria dachu: a) pochylenie poaci dachowych do 45 wcznie; b) dachy paskie, dwuspadowe lub wielospadowe. 4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji: 1) jednostk planu obsuguj ulice: KDL.08.1/2 oraz KDL.09.1/2. 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej: 1) nakaz zaopatrzenia w wod z projektowanej sieci wodocigowej w-10 w drodze KDL.08.1/2, w-12 prowadzonego wzdu zachodniej granicy jednostki oraz w-13 w drodze KDL.09.1/2; 2) nakaz odprowadzenia ciekw bytowo gospodarczych do projektowanego kanau sanitarnego ks-11 w drodze KDL.08.1/2, ks-5 prowadzonego wzdu zachodniej granicy jednostki oraz ks-4 w drodze KDL.09.1/2; 3) nakaz odprowadzenia wd opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej kd-5 prowadzonego wzdu zachodniej granicy jednostki, kd-4 w drodze KDL.09.1/2 oraz do istniejcego kanau kd-1 prowadzonego wzdu poudniowej granicy jednostki. 6. Ustalenia dotyczce stawek procentowych stanowicych podstaw do okrelenia opaty planistycznej: 1) stawka wynosi 30%. 38. 06.MM 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 06 2) symbol terenu: MM 3)okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - mieszkaniowa wielorodzinna; - mieszkaniowa jednorodzinna; b) funkcja uzupeniajca: - usugi towarzyszce wbudowane w zabudow mieszkaniow wielorodzinn; - ziele urzdzona; - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna; - infrastruktura komunikacyjna. 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) nakaz zachowania niezbdnych minimalnych odlegoci od sieci i urzdze infrastruktury technicznej wynikajcych z przepisw odrbnych; 2) zakaz realizacji wyniesionych podpiwnicze o wysokoci powyej 1,2m nad poziomem terenu; 3) nakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej w pobliu stanowisk do gromadzenia odpadw - w zabudowie wielorodzinnej; 4) nakaz obsadzenia zieleni izolacyjn otoczenia wok wydzielonych stanowisk do gromadzenia odpadw - w zabudowie wielorodzinnej; 5) dopuszcza si lokalizowanie budynkw w granicy ssiednich dziaek budowlanych. Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany Strona 24

3. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy: 1) powierzchnia zabudowy: a) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy 40%; b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni dziaki lub zespou dziaek do ktrych inwestor ma tytu prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu; 2) linia zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy (z wyjtkiem sieci uzbrojenia terenu): tiret 1) minimum 4,00m od linii rozgraniczajcej ulicy oznaczonej symbolem KDL.08.1/2, KDL.09.1/2, KDL.10.1/2; 3) gabaryty zabudowy: a) maksymalna wysoko zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do trzech kondygnacji nadziemnych + poddasze uytkowe lecz nie wyej ni 18,00m; b) maksymalna wysoko zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do dwch kondygnacji nadziemnych + poddasze uytkowe lecz nie wyej ni 12,00m; c) maksymalna wysoko zabudowy pozostaej 5,00m; d) maksymalna wysoko ogrodze do 1,80m; 4) geometria dachu: a) pochylenie poaci dachowych do 45 wcznie; b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe z wzajemnie prostopadymi liniami kalenic. 4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji: 1) jednostk planu obsuguj ulice: KDL.08.1/2, KDL.09.1/2, KDL.10.1/2. 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej: 1) nakaz zaopatrzenia w wod z projektowanej sieci wodocigowej w-16 w drodze KDL.08.1/2, w-13 i w-14 w drodze KDL.09.1/2 oraz w-15 w drodze KDL.10.1/2; 2) nakaz odprowadzenia ciekw bytowo gospodarczych do projektowanego kanau sanitarnego ks-10 w drodze KDL.08.1/2, ks-4 i ks-12 w drodze KDL.09.1/2 oraz ks-3 w drodze KDL.10.1/2; 3) nakaz odprowadzenia wd opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej kd-4 i kd-10 w drodze KDL.09.1/2 oraz kd-3 w drodze KDL.10.1/2. 6. Ustalenia dotyczce stawek procentowych stanowicych podstaw do okrelenia opaty planistycznej: 1) stawka wynosi .30%. 39. 07.MM 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 07 2) symbol terenu: MM 3) okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - mieszkaniowa jednorodzinna; - mieszkaniowa wielorodzinna; b) funkcja uzupeniajca: - usugi towarzyszce wbudowane w zabudow mieszkaniow wielorodzinn; - ziele urzdzona; - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna; - infrastruktura komunikacyjna.

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 25

4) symbol strefy: - strefa od gazocigu rednioprnego (SGS). 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) nakaz zachowania niezbdnych minimalnych odlegoci od sieci i urzdze infrastruktury technicznej wynikajcych z przepisw odrbnych; 2) zakaz realizacji wyniesionych podpiwnicze o wysokoci powyej 1,2m nad poziomem terenu; 3) nakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej w pobliu stanowisk do gromadzenia odpadw - w zabudowie wielorodzinnej; 4) nakaz obsadzenia zieleni izolacyjn otoczenia wok wydzielonych stanowisk do gromadzenia odpadw - w zabudowie wielorodzinnej; 5) dopuszcza si lokalizowanie budynkw w granicy ssiednich dziaek budowlanych. 3. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy: 1) powierzchnia zabudowy: a) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy 40%; b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni dziaki lub zespou dziaek do ktrych inwestor ma tytu prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu; 2) linia zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy (z wyjtkiem sieci uzbrojenia terenu): tiret 1) minimum 4,00m od linii rozgraniczajcej ulicy oznaczonej symbolem KDL.10.1/2, KDL.11.1/2, KDL.12.1/2, KDL.13.1/2; 3) gabaryty zabudowy: a) maksymalna wysoko zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do trzech kondygnacji nadziemnych + poddasze uytkowe lecz nie wyej ni 18,00m; b) maksymalna wysoko zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do dwch kondygnacji nadziemnych + poddasze uytkowe lecz nie wyej ni 12,00m; c) maksymalna wysoko zabudowy pozostaej 5,00m; d) maksymalna wysoko ogrodze do 1,80m; 4) geometria dachu: a) pochylenie poaci dachowych do 45 wcznie; b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe z wzajemnie prostopadymi liniami kalenic. 4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji: 1) jednostk planu obsuguj ulice: KDL.10.1/2, KDL.11.1/2, KDL.12.1/2, KDL.13.1/2. 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej: 1) nakaz zaopatrzenia w wod z projektowanej sieci wodocigowej w-24 w drodze KDL.11.1/2, w-15 w drodze KDL.10.1/2, w-26 w drodze KDL.12.1/2 oraz w-25 w drodze KDL.13.1/2; 2) nakaz odprowadzenia ciekw bytowo gospodarczych do projektowanego kanau sanitarnego ks-13 w drodze KDL.11.1/2, ks-3 w drodze KDL.10.1/2 oraz ks-2 w drodze KDL.13.1/2; 3) nakaz odprowadzenia wd opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej kd-3 w drodze KDL.10.1/2, kd-17 w drodze KDL.12.1/2 oraz kd-2 w drodze KDL.13.1/2. 6. Ustalenia dotyczce stawek procentowych stanowicych podstaw do okrelenia opaty planistycznej: 1) stawka wynosi 30%. 40. 08.MN 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 08 2) symbol terenu: MN

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 26

3) okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - mieszkaniowa jednorodzinna; b) funkcja uzupeniajca: - ziele urzdzona; - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna; - infrastruktura komunikacyjna. 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) nakaz zachowania niezbdnych minimalnych odlegoci od sieci i urzdze infrastruktury technicznej wynikajcych z przepisw odrbnych; 2) zakaz realizacji wyniesionych podpiwnicze o wysokoci powyej 1,2m nad poziomem terenu; 3) dopuszcza si realizacj nowej zabudowy w formie: a) bliniaczej i zbliniaczonej. 3. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy: 1) powierzchnia zabudowy: a) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy 40%; b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni dziaki; 2) linia zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy (z wyjtkiem sieci uzbrojenia terenu): tiret 1) minimum 4,00m od linii rozgraniczajcej ulicy oznaczonej symbolem KDL.13.1/2, i jednostki funkcjonalnej 18.UR/UH/UK/UE/UT; 3) gabaryty zabudowy: a) maksymalna wysoko zabudowy do dwch kondygnacji nadziemnych + poddasze uytkowe lecz nie wyej ni 12,00m; b) maksymalna wysoko zabudowy pozostaej 5,00m; c) maksymalna wysoko ogrodze do 1,80m; 4) geometria dachu: a) pochylenie poaci dachowych 35 z tolerancj 5; b) dachy dwuspadowe; c) kalenic gwnej bryy budynku sytuowa rwnolegle do linii kalenic budynkw na dziakach ssiednich, znajdujcych si w obszarze jednostki funkcjonalnej z tolerancj 5. 4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji: 1) jednostk planu obsuguje ulica: KDL.13.1/2. 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej: 1) nakaz zaopatrzenia w wod z projektowanej sieci wodocigowej w-25 w drodze KDL.13.1/2; 2) nakaz odprowadzenia ciekw bytowo gospodarczych do projektowanego kanau sanitarnego ks-2 w drodze KDL.13.1/2; 3) nakaz odprowadzenia wd opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej kd-2 w drodze KDL.13.1/2. 6. Ustalenia dotyczce stawek procentowych stanowicych podstaw do okrelenia opaty planistycznej: 1) stawka wynosi 30%. 41. 09.MM 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 09

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 27

2) symbol terenu: MM 3) okrelenie funkcji terenu: a) funkcja podstawowa: - mieszkaniowa jednorodzinna; - mieszkaniowa wielorodzinna; b) funkcja uzupeniajca: - usugi towarzyszce wbudowane w zabudow mieszkaniow wielorodzinn; - ziele urzdzona; - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna; - infrastruktura komunikacyjna. 4) symbol strefy: - strefa od gazocigu rednioprnego (SGS). 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) nakaz zachowania niezbdnych minimalnych odlegoci od sieci i urzdze infrastruktury technicznej wynikajcych z przepisw odrbnych; 2) zakaz realizacji wyniesionych podpiwnicze o wysokoci powyej 1,2m nad poziomem terenu; 3) nakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej w pobliu stanowisk do gromadzenia odpadw - w zabudowie wielorodzinnej; 4) nakaz obsadzenia zieleni izolacyjn otoczenia wok wydzielonych stanowisk do gromadzenia odpadw - w zabudowie wielorodzinnej; 5) dopuszcza si lokalizowanie budynkw w granicy ssiednich dziaek budowlanych. 3. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy: 1) powierzchnia zabudowy: a) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy 40%; b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni dziaki lub zespou dziaek do ktrych inwestor ma tytu prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu; 2) linia zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy (z wyjtkiem sieci uzbrojenia terenu): tiret1) minimum 4,00m od linii rozgraniczajcej ulicy oznaczonej symbolem KDL.04.1/2, KDL.10.1/2, KDL.11.1/2, KDL.13.1/2; 3)gabaryty zabudowy: a) maksymalna wysoko zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do trzech kondygnacji nadziemnych + poddasze uytkowe lecz nie wyej ni 18,00m; b) maksymalna wysoko zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do dwch kondygnacji nadziemnych + poddasze uytkowe lecz nie wyej ni 12,00m; c) maksymalna wysoko zabudowy pozostaej 5,00m; d) maksymalna wysoko ogrodze do 1,80m; 4) geometria dachu: a) pochylenie poaci dachowych do 45 wcznie; b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe z wzajemnie prostopadymi liniami kalenic. 4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji: 1) jednostk planu obsuguj ulice: KDL.04.1/2, KDL.10.1/2, KDL.11.1/2, KDL.13.1/2. 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej: 1) nakaz zaopatrzenia w wod z projektowanej sieci wodocigowej w-21 w drodze KDL.04.1/2, w-20 i w-17 w drodze KDL.10.1/2, w-24 w drodze KDL.11.1/2 oraz w-23 w drodze KDL.13.1/2;

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 28

2) nakaz odprowadzenia ciekw bytowo gospodarczych do projektowanego kanau sanitarnego ks-3 w drodze KDL.10.1/2 oraz ks-13 w drodze KDL.11.1/2; 3) nakaz odprowadzenia wd opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej kd-3 w drodzeKDL.10.1/2, kd-14 w drodze KDL.11.1/2 oraz kd-2 w drodze KDL.13.1/2. 6. Ustalenia dotyczce stawek procentowych stanowicych podstaw do okrelenia opaty planistycznej: 1) stawka wynosi 30%. 42. 10.MM 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 10 2) symbol terenu: MM 3)okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - mieszkaniowa jednorodzinna; - mieszkaniowa wielorodzinna; b) funkcja uzupeniajca: - usugi towarzyszce wbudowane w zabudow mieszkaniow wielorodzinn; - ziele urzdzona; - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna; - infrastruktura komunikacyjna. 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) nakaz zachowania niezbdnych minimalnych odlegoci od sieci i urzdze infrastruktury technicznej wynikajcych z przepisw odrbnych; 2) zakaz realizacji wyniesionych podpiwnicze o wysokoci powyej 1,2m nad poziomem terenu; 3) nakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej w pobliu stanowisk do gromadzenia odpadw - w zabudowie wielorodzinnej; 4) nakaz obsadzenia zieleni izolacyjn otoczenia wok wydzielonych stanowisk do gromadzenia odpadw - w zabudowie wielorodzinnej; 5) dopuszcza si lokalizowanie budynkw w granicy ssiednich dziaek budowlanych. 3. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy: 1) powierzchnia zabudowy: a) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy 40%; b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni dziaki lub zespou dziaek do ktrych inwestor ma tytu prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu; 2)linia zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy (z wyjtkiem sieci uzbrojenia terenu): tiret1) minimum 4,00m od linii rozgraniczajcej ulicy oznaczonej symbolem KDL.06.1/2, KDL.07.1/2, KDL.08.1/2, KDL.10.1/2; 3)gabaryty zabudowy: a) maksymalna wysoko zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do trzech kondygnacji nadziemnych + poddasze uytkowe lecz nie wyej ni 18,00m; b) maksymalna wysoko zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do dwch kondygnacji nadziemnych + poddasze uytkowe lecz nie wyej ni 12,00m; c) maksymalna wysoko zabudowy pozostaej 5,00m; d) maksymalna wysoko ogrodze do 1,80m; Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany Strona 29

4)geometria dachu: a) pochylenie poaci dachowych do 45 wcznie; b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe z wzajemnie prostopadymi liniami kalenic. 4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji: 1)jednostk planu obsuguj ulice: KDL.06.1/2, KDL.07.1/2, KDL.08.1/2, KDL.10.1/2. 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej: 1) nakaz zaopatrzenia w wod z projektowanej sieci wodocigowej w-18 w drodze KDL.06.1/2, w-11 w drodze KDL.07.1/2, w-16 w drodze KDL.08.1/2 oraz w-17 w drodze KDL.10.1/2; 2) nakaz odprowadzenia ciekw bytowo gospodarczych do projektowanego kanau sanitarnego ks.4 w drodze KDL.07.1/2, ks-10 w drodze KDL.08.1/2 oraz ks-3 w drodze KDL.10.1/2; 3) nakaz odprowadzenia wd opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej kd-4 w drodze KDL.07.1/2, kd-11 w drodze KDL.08.1/2 oraz kd-3 w drodze KDL.10.1/2. 6. Ustalenia dotyczce stawek procentowych stanowicych podstaw do okrelenia opaty planistycznej: 1) stawka wynosi 30%. 43. 11.MW/UA/UH/UE/UK/UZ 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 11 2) symbol terenu: MW/UA/UH/UE/UK/UZ 3) okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - mieszkaniowa wielorodzinna z obowizkowo wbudowan usug w parterze; - usugi administracji; - usugi handlu; - usugi edukacji; - usugi kultury; - usugi zdrowia; b) funkcja uzupeniajca: - usugi towarzyszce wbudowane w zabudow mieszkaniow wielorodzinn; - ziele urzdzona; - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna; - infrastruktura komunikacyjna. 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) nakaz zachowania niezbdnych minimalnych odlegoci od sieci i urzdze infrastruktury technicznej wynikajcych z przepisw odrbnych; 2) zakaz realizacji wyniesionych podpiwnicze o wysokoci powyej 1,2m nad poziomem terenu; 3) nakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej w pobliu stanowisk do gromadzenia odpadw dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 4) nakaz obsadzenia zieleni izolacyjn otoczenia wok wydzielonych stanowisk do gromadzenia odpadw dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 3. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy: 1) powierzchnia zabudowy: a) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy 55%;

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 30

b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 25% powierzchni dziaki lub zespou dziaek do ktrych inwestor ma tytu prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu; 2) linia zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy (z wyjtkiem sieci uzbrojenia terenu): tiret1) minimum 4,00m od linii rozgraniczajcej ulicy oznaczonej symbolem KDL.04.1/2, KDL.05.1/2, KDL.06.1/2, KDL.10.1/2; 3) gabaryty zabudowy: a) maksymalna wysoko zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usugowej do czterech kondygnacji nadziemnych + poddasze uytkowe lecz nie wyej ni 18,00m; b) maksymalna wysoko zabudowy pozostaej 5,00m; c) maksymalna wysoko ogrodze do 2,00m 4) geometria dachu: a) pochylenie poaci dachowych do 45 wcznie; b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe z wzajemnie prostopadymi liniami kalenic. 4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji: 1) jednostk planu obsuguj ulice: KDL.04.1/2, KDL.05.1/2, KDL.06.1/2, KDL.10.1/2. 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej: 1) nakaz zaopatrzenia w wod z projektowanej sieci wodocigowej w-19 w drodze KDL.04.1/2, w-8 w drodze KDL.05.1/2, w18 w drodze KDL.06.1/2 oraz w-20 w drodze KDL.10.1/2; 2) nakaz odprowadzenia ciekw bytowo gospodarczych do projektowanego kanau sanitarnego ks-9 w drodze KDL.05.1/2, ks-14 w drodze KDL.06.1/2 oraz ks-3 w drodze KDL.10.1/2; 3) nakaz odprowadzenia wd opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej kd-12 w drodze KDL. 05.1/2, kd-13 w drodze KDL.06.1/2 oraz kd-3 w drodze KDL.10.1/2. 6. Ustalenia dotyczce stawek procentowych stanowicych podstaw do okrelenia opaty planistycznej: 1) stawka wynosi 30%. 44. 12.MM 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 12 2) symbol terenu: MM 3) okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - mieszkaniowa jednorodzinna; - mieszkaniowa wielorodzinna; b) funkcja uzupeniajca: - usugi towarzyszce wbudowane w zabudow mieszkaniow wielorodzinn; - ziele urzdzona; - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna; - infrastruktura komunikacyjna. 4)symbol strefy: - strefa od gazocigu rednioprnego (SGS). 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) nakaz zachowania niezbdnych minimalnych odlegoci od sieci i urzdze infrastruktury technicznej wynikajcych z przepisw odrbnych; Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany Strona 31

2) zakaz realizacji wyniesionych podpiwnicze o wysokoci powyej 1,2m nad poziomem terenu; 3) nakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej w pobliu stanowisk do gromadzenia odpadw - w zabudowie wielorodzinnej; 4) nakaz obsadzenia zieleni izolacyjn otoczenia wok wydzielonych stanowisk do gromadzenia odpadw - w zabudowie wielorodzinnej; 5) dopuszcza si lokalizowanie budynkw w granicy ssiednich dziaek budowlanych; 6) dopuszcza si przeciwhaasowe (akustyczne) ekrany w formie cianek lub wau ziemnego od strony al. W. Korfantego; 7) nowoprojektowane budynki usytuowane w bezporednim ssiedztwie zespou zabudowy wzdu ulicy Nowodworskiej naley w zakresie skali, formy ,detalu architektonicznego i sposobu zewntrznego wykoczenia nawiza do istniejcej historycznej zabudowy mieszkaniowej. 3. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy: 1) powierzchnia zabudowy: a) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy 40%; b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni dziaki lub zespou dziaek do ktrych inwestor ma tytu prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu; 2) linia zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy (z wyjtkiem sieci uzbrojenia terenu): tiret1) minimum 4,00m od linii rozgraniczajcej ulicy oznaczonej symbolem KDL.02.1/2, KDL.03.1/2, KDL.04.1/2, KDL.14.1/2; tiret 2) minimum 6,00m od linii rozgraniczajcej wzdu wschodniej granicy jednostki ( al. W. Korfantego); 3) gabaryty zabudowy: a) maksymalna wysoko zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do trzech kondygnacji nadziemnych + poddasze uytkowe lecz nie wyej ni 18,00m; b) maksymalna wysoko zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do dwch kondygnacji nadziemnych + poddasze uytkowe lecz nie wyej ni 12,00m c) maksymalna wysoko zabudowy pozostaej 5,00m; d) maksymalna wysoko ogrodze do 1,80m; 4) geometria dachu: a) pochylenie poaci dachowych do 45 wcznie; b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe z wzajemnie prostopadymi liniami kalenic. 4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji: 1) jednostk planu obsuguj ulice: KDL.02.1/2, KDL.03.1/2, KDL.04.1/2, KDL.14.1/2. 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej: 1) nakaz zaopatrzenia w wod z istniejcej sieci wodocigowej w-1 biegncego wzdu drogi KDL.03.1/2, w-19 i w-21 w drodze KDL.04.1/2 oraz w-22 w drodze KDL.14.1/2; 2) nakaz odprowadzenia ciekw bytowo gospodarczych do projektowanego kanau sanitarnego ks-3 w drodze KDL.03.1/2 i KDL.04.1/2, ks-16 w drodze KDL.14.1/2; 3) nakaz odprowadzenia wd opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej kd-3 w drodze KDL.03.1/2 i KDL.04.1/2, kd-15 w drodze KDL.04.1/2 oraz kd-16 w drodze KDL.14.1/2. 6. Ustalenia dotyczce stawek procentowych stanowicych podstaw do okrelenia opaty planistycznej: 1) stawka wynosi 30%. 45. 13.MN 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 13 2) symbol terenu: MN 3) okrelenie przeznaczenia terenu: Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany Strona 32

a) funkcja podstawowa: - mieszkaniowa jednorodzinna; b) funkcja uzupeniajca: - usugi towarzyszce wbudowane w funkcj podstawow; - ziele urzdzona; - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna; - infrastruktura komunikacyjna. 4) symbol strefy: - strefa od gazocigu rednioprnego (SGS). 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) nakaz zachowania niezbdnych minimalnych odlegoci od sieci i urzdze infrastruktury technicznej wynikajcych z przepisw odrbnych; 2) zakaz realizacji wyniesionych podpiwnicze o wysokoci powyej 1,2m nad poziomem terenu; 3) dopuszcza si realizacj nowej zabudowy w formie budynkw: a) wolnostojcych; b) bliniaczych; c) szeregowych; 4) dopuszcza si lokalizowanie budynkw w granicy ssiednich dziaek budowlanych. 3. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy: 1) powierzchnia zabudowy: a) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy 40%; b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni dziaki; 2) linia zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy (z wyjtkiem sieci uzbrojenia terenu): tiret 1) w linii rozgraniczajcej ulicy oznaczonej symbolem KDL.02.1/2; tiret 2) minimum 13,00m od linii rozgraniczajcej ulicy oznaczonej symbolem KDL.03.1/2; tiret 3) w pozostaych przypadkach nie mniej ni 4m od linii rozgraniczajcej; 3) gabaryty zabudowy: a) maksymalna wysoko zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do dwch kondygnacji nadziemnych + poddasze uytkowe lecz nie wyej ni 12,00m; b) maksymalna wysoko zabudowy pozostaej 5,00m; c) maksymalna wysoko ogrodze do 1,80m; 4) geometria dachu: a) pochylenie poaci dachowych do 45 wcznie; b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe. 4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji: 1) jednostk planu obsuguje ulica: KDL.02.1/2. 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej. 1) nakaz zaopatrzenia w wod z istniejcej sieci wodocigowej w-28 w drodze KDL.02.1/2; 2) nakaz odprowadzenia ciekw bytowo gospodarczych do projektowanego kanau sanitarnego ks-3 w drodze KDL.03.1/2 kanaem ks-17 w drodze KDL.02.1/2; 3) nakaz odprowadzenia wd opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej kd-3 w drodze KDL.03.1/2 kanaem kd18 w drodze KDL.02.1/2. 6. Ustalenia dotyczce stawek procentowych stanowicych podstaw do okrelenia opaty planistycznej: 1) stawka wynosi 30%. Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany Strona 33

46. 14.MW 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 14 2) symbol terenu: MW 3) okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - mieszkaniowa wielorodzinna; b) funkcja uzupeniajca: - usugi towarzyszce wbudowane w zabudow mieszkaniow; - ziele urzdzona; - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna; - infrastruktura komunikacyjna; 4)obiekty podlegajce ochronie konserwatorskiej: a) budynki mieszkalne zlokalizowane przy ul. Nowodworskiej nr 3, 4. 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) nakaz zachowania niezbdnych minimalnych odlegoci od sieci i urzdze infrastruktury technicznej wynikajcych z przepisw odrbnych; 2) zakaz realizacji wyniesionych podpiwnicze o wysokoci powyej 1,2m nad poziomem terenu; 3) nakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej w pobliu stanowisk do gromadzenia odpadw; 4) nakaz obsadzenia zieleni izolacyjn otoczenia wok wydzielonych stanowisk do gromadzenia odpadw; 5) dopuszcza si lokalizowanie budynkw w granicy ssiednich dziaek budowlanych. 3. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy: 1) powierzchnia zabudowy: a) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy 40%; b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni dziaki lub zespou dziaek do ktrych inwestor ma tytu prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu; 2) linia zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy (z wyjtkiem sieci uzbrojenia terenu): tiret 1) minimum 4,00m od linii rozgraniczajcej ulicy oznaczonej symbolem: KDL.03.1/2, jednostki funkcjonalnej 02.MN 3) gabaryty zabudowy a) maksymalna wysoko zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nie wiksza ni najwikszy istniejcy budynek w jednostce funkcjonalnej; b) maksymalna wysoko zabudowy pozostaej 5,00m c) maksymalna wysoko ogrodze do 1,80m; 4) geometria dachu: a) ksztat i pochylenie poaci dachowych w nawizaniu do budynkw istniejcych. 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: 1)zasady ochrony istniejcych historycznych budynkw nr 3, 4, wzdu ulicy Nowodworskiej: a) nakaz zachowania podziaw architektonicznych elewacji; b) nakaz zachowania detali architektonicznych i podziaw konstrukcyjnych budynkw; c) nakaz zachowania tradycyjnej faktury i wykoczenia budynkw (dachwka, cega); d) nakaz zachowania istniejcych spadkw dachw; Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany Strona 34

e) zakaz nadbudowy budynkw. 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji: 1) jednostk planu obsuguje ulica: KDL.03.1/2. 6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej: 1) nakaz zaopatrzenia w wod z istniejcej sieci wodocigowej w-1. biegncego wzdu drogi KDL.03.1/2; 2) nakaz odprowadzenia ciekw bytowo gospodarczych do projektowanego kanau sanitarnego ks-3 w drodze KDL.03.1/2; 3) nakaz odprowadzenia wd opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej kd-3 w drodze KDL.03.1/2. 7. Ustalenia dotyczce stawek procentowych stanowicych podstaw do okrelenia opaty planistycznej: 1) stawka wynosi 30%. 47. 15.MN 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 15 2) symbol terenu: MN 3) okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - mieszkaniowa jednorodzinna; b) funkcja uzupeniajca: - ziele urzdzona; - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna; - infrastruktura komunikacyjna. 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) nakaz zachowania niezbdnych minimalnych odlegoci od sieci i urzdze infrastruktury technicznej wynikajcych z przepisw odrbnych; 2) zakaz realizacji wyniesionych podpiwnicze o wysokoci powyej 1,2m nad poziomem terenu; 3) dopuszcza si realizacj nowej zabudowy w formie budynkw: a) wolnostojcych. 3. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy: 1) powierzchnia zabudowy: a) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy 40%; b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni dziaki; 2) linia zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy (z wyjtkiem sieci uzbrojenia terenu): tiret 1) minimum 4,00m od linii rozgraniczajcej ulicy oznaczonej symbolem KDL.04.1/2, KDL.05.1/2, KDL.06.1/2 i od jednostki funkcjonalnej 03.UR/UH; b) obowizujce linie zabudowy - 6,00m od granicy dziaek wydzielanych na drogi dojazdowe (wewntrzne); 3) gabaryty zabudowy: a) maksymalna wysoko zabudowy mieszkaniowej do dwch kondygnacji nadziemnych + poddasze uytkowe lecz nie wyej ni 12,00m; b) maksymalna wysoko zabudowy pozostaej 5,00m; c) maksymalna wysoko ogrodze do 1,80m; 4) geometria dachu:

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 35

a) pochylenie poaci dachowych od 35 do 50 wcznie; b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne z wzajemnie prostopadymi liniami kalenic; c) kalenic gwnej bryy budynku sytuowa prostopadle do osi drogi dojazdowej z tolerancj 5. 4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji: 1) jednostk planu obsuguj ulice: KDL.04.1/2, KDL.05.1/2, KDL.06.1/2. 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej: 1) nakaz zaopatrzenia w wod z projektowanej sieci wodocigowej w-5 w drodze KDL.04.1/2 oraz w-8 w drodze KDL.05.1/2; 2) nakaz odprowadzenia ciekw bytowo gospodarczych do projektowanego kanau sanitarnego ks-4 biegncego wzdu granicy z jednostk funkcjonaln 03.UR/UH, ks.8 w drodze KDL.04.1/2 oraz ks-9 w drodze KDL.05.1/2; 3) nakaz odprowadzenia wd opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej kd-8 w drodze KDL.04.1/2, kd-12 w drodze KDL.05.1/2 oraz kd-4 biegncego wzdu granicy jednostki funkcjonalnej 03.UR/UH. 6. Ustalenia dotyczce stawek procentowych stanowicych podstaw do okrelenia opaty planistycznej: 1) stawka wynosi 30%. 48. 16.UR/UH/UK/UE/UT 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 16 2) symbol terenu: UR/UH/UK/UE/UT 3)okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - usugi drobnej wytwrczoci; - usugi handlu; - usugi kultury; - usugi edukacji; - usugi turystyki; b) funkcja uzupeniajca: - mieszkaniowa wbudowana w usugi edukacji; - ziele urzdzona; - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna; - infrastruktura komunikacyjna; 4) symbol strefy: - strefa wystpowania wd gruntowych na gbokoci mniejszej ni 1m.p.p.t. (SWW); - strefa od gazocigu rednioprnego (SGS). 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) nakaz zachowania niezbdnych minimalnych odlegoci od sieci i urzdze infrastruktury technicznej wynikajcych z przepisw odrbnych; 2) zakaz realizacji wyniesionych podpiwnicze o wysokoci powyej 1,2m nad poziomem terenu. 3) zakaz budowy garay indywidualnych; 4) dopuszcza si zintegrowane zespoy garaowe; 5) zakaz grodzenia dziaek w odlegoci mniejszej ni 1,5m od krawdzi cieku wodnego (Dopyw z Maciejowa); 6) zakaz zabudowy terenu w odlegoci mniejszej ni 5,0m od krawdzi cieku wodnego (Dopyw z Maciejowa);

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 36

7) dopuszcza si modyfikacj przebiegu cieku wodnego (Dopyw z Maciejowa). 3. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy: 1) powierzchnia zabudowy: a) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy 55%; b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 25% powierzchni dziaki lub zespou dziaek do ktrych inwestor ma tytu prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu; 2) linia zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy (z wyjtkiem sieci uzbrojenia terenu): tiret 1) minimum 4,00m od linii rozgraniczajcej ulicy oznaczonej symbolem: KDL.09.1/2, KDL.10.1/2 i jednostki funkcjonalnej 05.UR/UH/UK/UE/UT; 3) gabaryty zabudowy: a) maksymalna wysoko zabudowy do 5 kondygnacji lecz nie wyej ni 20,00m; b) maksymalna wysoko ogrodze do 2,20m; 4)geometria dachu: a) pochylenie poaci dachowych do 45 wcznie; b) dachy paskie, dwuspadowe lub wielospadowe. 4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji: 1) jednostk planu obsuguje ulica: KDL.09.1/2. 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej: 1) nakaz zaopatrzenia w wod z projektowanej sieci wodocigowej w-14 w drodze KDL.09.1/2; 2) nakaz odprowadzenia ciekw bytowo gospodarczych do projektowanego kanau sanitarnego ks-4 prowadzonego wzdu zachodniej granicy jednostki i ks-12 w drodze KDL.09.1/2 lub istniejcego kanau ks-1 przebiegajcego przez teren jednostki; 3) nakaz odprowadzenia wd opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej kd-10 w drodze KDL.09.1/2, kd.4 prowadzonego wzdu zachodniej granicy jednostki lub istniejcego kanau - kd.1 przebiegajcego przez teren jednostki. 6. Ustalenia dotyczce stawek procentowych stanowicych podstaw do okrelenia opaty planistycznej: 1) stawka wynosi 30%. 49. 17.UR/UH/UK/UE/UT 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 17 2) symbol terenu: UR/UH/UK/UE/UT 3) okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - usugi drobnej wytwrczoci; - usugi handlu; - usugi kultury; - usugi edukacji; - usugi turystyki; b) funkcja uzupeniajca: - mieszkaniowa wbudowana w usugi edukacji; - ziele urzdzona; - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna; Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany Strona 37

- infrastruktura komunikacyjna. 4) symbol strefy: - strefa od gazocigu rednioprnego (SGS). 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) nakaz zachowania niezbdnych minimalnych odlegoci od sieci i urzdze infrastruktury technicznej wynikajcych z przepisw odrbnych; 2) zakaz realizacji wyniesionych podpiwnicze o wysokoci powyej 1,2m nad poziomem terenu. 3) zakaz budowy garay indywidualnych; 4) dopuszcza si zintegrowane zespoy garaowe; 5) zakaz grodzenia dziaek w odlegoci mniejszej ni 1,5m od krawdzi cieku wodnego (Dopyw z Maciejowa); 6) zakaz zabudowy terenu w odlegoci mniejszej ni 5,0m od krawdzi cieku wodnego (Dopyw z Maciejowa); 7) dopuszcza si modyfikacj przebiegu cieku wodnego (Dopyw z Maciejowa); 8) dopuszcza si lokalizacj reklam wielkoformatowych( o pow.18 m, 3x6m) w ssiedztwie istniejcej ulicy o symbolu KDZ.01.2/2 (M. Mielyskiego) zgodnie z ustaleniami 30 ust. 4. 3. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy: 1) powierzchnia zabudowy: a) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy 55%; b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 25% powierzchni dziaki lub zespou dziaek do ktrych inwestor ma tytu prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu; 2) linia zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy (z wyjtkiem sieci uzbrojenia terenu): tiret 1) minimum 4,00m od linii rozgraniczajcej ulicy oznaczonej symbolem: KDL.10.1/2, KDL.12.1/2; tiret 2) minimum 6,00m od linii rozgraniczajcej ulicy o symbolu KDZ.01.2/2; 3) gabaryty zabudowy: a) maksymalna wysoko zabudowy do 5 kondygnacji lecz nie wyej ni 20,00m; b) maksymalna wysoko ogrodze do 2,20m; 4) geometria dachu: a) pochylenie poaci dachowych do 45 wcznie; b) dachy paskie ,dwuspadowe lub wielospadowe. 4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji: 1) jednostk planu obsuguje ulica: KDL.12.1/2, KDL.13.1/2, KDZ.01.2/2. 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej: 1) nakaz zaopatrzenia w wod z projektowanej sieci wodocigowej w-26 w drodze KDL.12.1/2; 2) nakaz odprowadzenia ciekw bytowo gospodarczych do istniejcego kanau sanitarnego ks-1 przebiegajcego przez teren jednostki; 3) nakaz odprowadzenia wd opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej kd-17 w drodze KDL.12.1/2 lub do istniejcego kanau deszczowego kd-1 przebiegajcego przez teren jednostki. 6. Ustalenia dotyczce stawek procentowych stanowicych podstaw do okrelenia opaty planistycznej: 1) stawka wynosi 30%. 50. 18.UR/UH/UK/UE/UT 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 18 2) symbol terenu: UR/UH/UK/UE/UT Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany Strona 38

3) okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - usugi drobnej wytwrczoci; - usugi handlu; - usugi kultury; - usugi edukacji; - usugi turystyki; b) funkcja uzupeniajca: - mieszkaniowa wbudowana w usugi edukacji; - ziele urzdzona; - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna; - infrastruktura komunikacyjna. 4) symbol strefy: - strefa od gazocigu rednioprnego (SGS). 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) nakaz zachowania niezbdnych minimalnych odlegoci od sieci i urzdze infrastruktury technicznej wynikajcych z przepisw odrbnych; 2) zakaz realizacji wyniesionych podpiwnicze o wysokoci powyej 1,2m nad poziomem terenu. 3) zakaz budowy garay indywidualnych; 4) dopuszcza si zintegrowane zespoy garaowe; 5) zakaz grodzenia dziaek w odlegoci mniejszej ni 1,5m od krawdzi cieku wodnego (Dopyw z Maciejowa); 6) zakaz zabudowy terenu w odlegoci mniejszej ni 5,0m od krawdzi cieku wodnego (Dopyw z Maciejowa); 7) dopuszcza si modyfikacj przebiegu cieku wodnego (Dopyw z Maciejowa); 8) dopuszcza si lokalizacj reklam wielkoformatowych (o pow.18 m, 3x6m) w ssiedztwie istniejcej ulicy o symbolu KDZ.01.2/2 (M. Mielyskiego) zgodnie z ustaleniami 30 ust. 4. 3. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy: 1) powierzchnia zabudowy: a) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy 55%; b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 25% powierzchni dziaki lub zespou dziaek do ktrych inwestor ma tytu prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu; 2)linia zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy (z wyjtkiem sieci uzbrojenia terenu): tiret 1) minimum 4,00m od linii rozgraniczajcej ulicy oznaczonej symbolem KDL.13.1/2 i jednostki funkcjonalnej 08.MM; tiret 2) tiret1) minimum 6,00m od linii rozgraniczajcej ulicy oznaczonej symbolem: KDZ.01.2/2; 3) gabaryty zabudowy: a) maksymalna wysoko zabudowy do 5 kondygnacji lecz nie wyej ni 20,00m; b) maksymalna wysoko ogrodze do 2,20m; 4) geometria dachu: a) pochylenie poaci dachowych do 45 wcznie; b) dachy paskie, dwuspadowe lub wielospadowe. 4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji: 1) jednostk planu obsuguje ulica: KDL.13.1/2, KDZ.01.2/2. 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej: 1) nakaz zaopatrzenia w wod z projektowanej sieci wodocigowej w-27 przebiegajcej przez teren jednostki;

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 39

2) nakaz odprowadzenia ciekw bytowo gospodarczych do projektowanego kanau sanitarnego ks-2 w drodze KDL.13.1/2 oraz do istniejcego ks-1 przebiegajcego przez teren jednostki; 3) nakaz odprowadzenia wd opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej kd-2 w drodze KDL.13.1/2 oraz do istniejcego kd-1 przebiegajcego przez teren jednostki. 6. Ustalenia dotyczce stawek procentowych stanowicych podstaw do okrelenia opaty planistycznej: 1) stawka wynosi 30%. 51. 19.MM 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 19 2) symbol terenu: MM 3) okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - mieszkaniowa jednorodzinna; - mieszkaniowa wielorodzinna; b) funkcja uzupeniajca: - usugi towarzyszce wbudowane w zabudow mieszkaniow wielorodzinn; - ziele urzdzona; - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna; - infrastruktura komunikacyjna. 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) nakaz zachowania niezbdnych minimalnych odlegoci od sieci i urzdze infrastruktury technicznej wynikajcych z przepisw odrbnych; 2) zakaz realizacji wyniesionych podpiwnicze o wysokoci powyej 1,2m nad poziomem terenu; 3) nakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej w pobliu stanowisk do gromadzenia odpadw - w zabudowie wielorodzinnej; 4) nakaz obsadzenia zieleni izolacyjn otoczenia wok wydzielonych stanowisk do gromadzenia odpadw - w zabudowie wielorodzinnej; 5) dopuszcza si lokalizowanie budynkw w granicy ssiednich dziaek budowlanych; 6) dopuszcza si przeciwhaasowe (akustyczne) ekrany w formie cianek lub wau ziemnego od strony al. W. Korfantego; 7) dopuszcza si lokalizacj reklam wielkoformatowych (pow. okoo 18m2) w ssiedztwie istniejcej ulicy o symbolu KDZ.01.2/2 (M. Mielyskiego) zgodnie z ustaleniami 30 ust. 4. 3. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy: 1) powierzchnia zabudowy: a) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy 40%; b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni dziaki lub zespou dziaek do ktrych inwestor ma tytu prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu; 2) linia zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy (z wyjtkiem sieci uzbrojenia terenu): tiret 1) minimum 4,00m od linii rozgraniczajcej ulicy oznaczonej symbolem KDL.13.1/2, KDL.14.1/2; tiret 2) minimum 6,00m od linii rozgraniczajcej ulicy oznaczonej symbolem KDZ.01.2/2 i jednostki funkcjonalnej 08.MN; tiret 3) minimum 6,00m od linii rozgraniczajcej wzdu wschodniej granicy jednostki ( al. W. Korfantego); 3) gabaryty zabudowy: a) maksymalna wysoko zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do trzech kondygnacji nadziemnych + poddasze uytkowe lecz nie wyej ni 18,00m; Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany Strona 40

b) maksymalna wysoko zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do dwch kondygnacji nadziemnych + poddasze uytkowe lecz nie wyej ni 12,00m; c) maksymalna wysoko zabudowy pozostaej 5,00m; d) maksymalna wysoko ogrodze do 1,80m; 4)geometria dachu: a) pochylenie poaci dachowych do 45 wcznie; b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe z wzajemnie prostopadymi liniami kalenic. 4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji: 1) jednostk planu obsuguj ulice: KDL.13.1/2, KDL.14.1/2, KDZ.01.2/2. 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej: 1) nakaz zaopatrzenia w wod z projektowanej sieci wodocigowej w-22 w drodze KDL.14.1/2, w-23 i w-25 w drodze KDL.13.1/2 oraz w-27 w drodze KDZ.01.2/2; 2) nakaz odprowadzenia ciekw bytowo gospodarczych do projektowanego kanau sanitarnego ks-2 w drodze KDL.13.1/2; 3) nakaz odprowadzenia wd opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej kd-2 w drodze KDL.13.1/2. 6. Ustalenia dotyczce stawek procentowych stanowicych podstaw do okrelenia opaty planistycznej: 1)stawka wynosi 30%. 52. 20.CC 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 20 2) symbol terenu: CC 3) okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - infrastruktura techniczna; b) funkcja uzupeniajca: - ziele izolacyjna; - infrastruktura komunikacyjna 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) nakaz obsadzenia zieleni istniejcych i projektowanych budynkw. 3. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy: 1) powierzchnia zabudowy: a) powierzchnia biologicznie czynna minimum 15% powierzchni dziaki lub zespou dziaek do ktrych inwestor ma tytu prawny w granicach jednostki funkcjonalnej planu; 2) linia zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy (z wyjtkiem sieci uzbrojenia terenu): tiret 1) minimum 4,00m od linii rozgraniczajcej ulicy oznaczonej symbolem: KDL.08.1/2, jednostki funkcjonalnej 04.UR/UH; 3) gabaryty zabudowy: a) maksymalna wysoko i szeroko zabudowy zgodna z wymaganiami technologicznymi oraz uytkowymi obiektw i urzdze infrastruktury technicznej systemu ciepowniczego; b) maksymalna wysoko ogrodze do 2,20m; 4) geometria dachu: a) pochylenie poaci dachowych do 45 wcznie; b) dachy paskie, dwuspadowe i wielospadowe. Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany Strona 41

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji: 1) jednostk planu obsuguje ulica: KDL.08.1/2. 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej: 1) nakaz zaopatrzenia w wod z projektowanej sieci wodocigowej w-10 w drodze KDL.08.1/2; 2) nakaz odprowadzenia ciekw bytowo gospodarczych do projektowanego kanau sanitarnego ks-11 w drodze KDL.08.1/2; 3) nakaz odprowadzenia wd opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej kd-9 w drodze KDL.08.1/2. 6. Ustalenia dotyczce stawek procentowych stanowicych podstaw do okrelenia opaty planistycznej: 1) stawka wynosi 0%. Rozdzia 10. Jednostki funkcjonalne planu. Ulice publiczne. 53. KDL.01.1/2 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 01 2) symbol terenu: KDL 3) symbol parametru technicznego: 1/2 4) okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - ulica (droga) publiczna lokalna; b) funkcja uzupeniajca: - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna. 2. Parametry i wskaniki ksztatowania ulicy: 1) szeroko w liniach rozgraniczajcych 30,00m; 2) droga jednojezdniowa - dwa pasy ruchu; 3) szeroko pasa ruchu min. 3,50m; 4) obustronny chodnik o szerokoci. min. 1,50m kady, oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokoci min.1,00m; 5) dwukierunkowa cieka rowerowa o szerokoci min. 2,50m, po stronie poudniowej ulicy; 6) skrzyowanie z ulic o symbolu KDL.03.1/2. 54. KDL.02.1/2 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 02 2) symbol terenu: KDL 3) parametry techniczne: 1/2 4) okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa:

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 42

- ulica (droga) publiczna lokalna; b) funkcja uzupeniajca: - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna. 2. Parametry i wskaniki ksztatowania ulicy: 1) szeroko w liniach rozgraniczajcych 38,00m; 2) droga jednojezdniowa - dwa pasy ruchu; 3) szeroko pasa ruchu min.3,50m; 4) obustronny chodnik o szer.min.1,50m kady oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokoci min.1,00m; 5) dwukierunkowa cieka rowerowa o szer. min. 2,50m; 6) zakaz lokalizacji miejsc postojowych; 7) skrzyowanie z ulic KDL.03.1/2. 55. KDL.03.1/2 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 03 2) symbol terenu: KDL 3) parametry techniczne: 1/2 4) okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - ulica (droga) publiczna lokalna b) funkcja uzupeniajca: - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna. 2. Parametry i wskaniki ksztatowania ulicy: 1) szeroko w liniach rozgraniczajcych 25,00m; 2) droga jednojezdniowa - dwa pasy ruchu; 3) szeroko pasa ruchu min.3,50m; 4) obustronny chodnik o szer.min.1,50m kady oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokoci min.1,00m; 5) dwukierunkowa cieka rowerowa o szer. min. 2,50m; 6) skrzyowanie z ulic o symbolu KDL.01.1/2,KDL.03.1/2 i KDL.04.1/2. 3. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego: 1) nakaz zachowania i uzupeniania starodrzewu wzdu ulicy Nowodworskiej; 2) dopuszcza si renowacj sanitarn zieleni przewietlanie z dopuszczeniem ci i wycinki pielgnacyjnej i sanitarnej. Dopuszczenie wycinki zieleni nie dotyczy drzew lub grup drzew dla ktrych waciwy wydzia zgosi uwag o zamiarze przystpienia w cigu trzech miesicy od daty wystpienia o zgod na wycink do uznania przedmiotowych drzew lub grupy drzew za zabytki przyrody. 56. KDL.04.1/2 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 04 Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany Strona 43

2) symbol terenu: KDL 3) parametry techniczne: 1/2 4) okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - ulica (droga) publiczna lokalna; b) funkcja uzupeniajca: - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna; 5) symbol strefy: - strefa oddziaywania napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napicia (SEW). 2. Parametry i wskaniki ksztatowania ulicy: 1) szeroko w liniach rozgraniczajcych 22,00m; 2) droga jednojezdniowa - dwa pasy ruchu; 3) szeroko pasa ruchu min.3,50m; 4) obustronny chodnik o szer.min.1,50m kady oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokoci min.1,00m; 5) dwukierunkowa cieka rowerowa o szer. min. 2,50m; 6) skrzyowanie z ulic o symbolu KDL.05.1/2, KDL.10.1/2, KDL.13.1/2 i KDL.14.1/2. 57. KDL.05.1/2 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 05 2) symbol terenu: KDL 3) parametry techniczne: 1/2 4) okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - ulica (droga) publiczna lokalna; b) funkcja uzupeniajca: - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna. 2. Parametry i wskaniki ksztatowania ulicy: 1) szeroko w liniach rozgraniczajcych 22,00m; 2) droga jednojezdniowa - dwa pasy ruchu; 3) szeroko pasa ruchu min.3,50m; 4) obustronny chodnik o szer.min.1,50m kady oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokoci min.1,00m; 5) dwukierunkowa cieka rowerowa o szer. min. 2,50m; 6) skrzyowanie z ulic o symbolu KDL.04.1/2, KDL.06.1/2. 58. KDL.06.1/2

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 44

1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 06 2) symbol terenu: KDL 3) parametry techniczne: 1/2 4) okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - ulica (droga) publiczna lokalna; b) funkcja uzupeniajca: - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna; 5)symbol strefy: - strefa oddziaywania napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napicia (SEW). 2. Parametry i wskaniki ksztatowania ulicy: 1) szeroko w liniach rozgraniczajcych 22,00m; 2) szeroko pasa ruchu min.3,50m; 3) szeroko pasa ruchu min.3,50m; 4) obustronny chodnik o szer.min.1,50m kady oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokoci min.1,00m; 5) dwukierunkowa cieka rowerowa o szer. min. 2,50m; 6) skrzyowanie z ulic o symbolu: KDL.05.1/2, KDL.07.1/2 i KDL.10.1/2. 59. KDL.07.1/2 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 07 2) symbol terenu: KDL 3) parametry techniczne: 1/2 4) okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - ulica (droga) publiczna lokalna; b) funkcja uzupeniajca: - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna; 5)symbol strefy: - strefa oddziaywania napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napicia (SEW). 2. Parametry i wskaniki ksztatowania ulicy: 1) szeroko w liniach rozgraniczajcych 22,00m; 2) droga jednojezdniowa - dwa pasy ruchu; 3) szeroko pasa ruchu min.3,50m; 4) obustronny chodnik o szer.min.1,50m kady oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokoci min.1,00m Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany Strona 45

5) dwukierunkowa cieka rowerowa o szer. min. 2,50m; 6) skrzyowanie z ulic o symbolu KDL.06.1/2, KDL.08.1/2. 60. KDL.08.1/2 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 08 2) symbol terenu: KDL 3) parametry techniczne : 1/2 4) okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - ulica (droga) publiczna lokalna; b) funkcja uzupeniajca: - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna; 5) symbol strefy: - strefa oddziaywania napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napicia (SEW). 2. Parametry i wskaniki ksztatowania ulicy: 1) szeroko w liniach rozgraniczajcych 22,00m; 2) droga jednojezdniowa - dwa pasy ruchu; 3) szeroko pasa ruchu min.3,50m; 4) obustronny chodnik o szer.min.1,50m kady oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokoci min.1,00m; 5) dwukierunkowa cieka rowerowa o szer. min. 2,50m; 6) skrzyowanie z ulic o symbolu KDL.07.1/2, KDL.09.1/2 i KDL.10.1/2. 61. KDL.09.1/2 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 09 2) symbol terenu: KDL 3) parametry techniczne: 1/2 4)okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - ulica (droga) publiczna lokalna; b) funkcja uzupeniajca: - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna; 5) symbol strefy: - strefa oddziaywania napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napicia (SEW).

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 46

2. Parametry i wskaniki ksztatowania ulicy: 1) szeroko w liniach rozgraniczajcych 22,00m; 2) droga jednojezdniowa - dwa pasy ruchu; 3) szeroko pasa ruchu min.3,50m; 4) obustronny chodnik o szer.min.1,50m kady oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokoci min.1,00m; 5) dwukierunkowa cieka rowerowa o szer. min. 2,50m; 6) skrzyowanie z ulic o symbolu KDL.08.1/2, KDL.10.1/2. 62. KDL.10.1/2 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 10 2) symbol terenu: KDL 3) parametry techniczne: 1/2 4)okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - ulica (droga) publiczna lokalna; b) funkcja uzupeniajca: - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna. 2. Parametry i wskaniki ksztatowania ulicy: 1) szeroko w liniach rozgraniczajcych 22,00m; 2) droga jednojezdniowa - dwa pasy ruchu; 3) szeroko pasa ruchu min.3,50m; 4) obustronny chodnik o szer.min.1,50m kady oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokoci min.1,00m; 5) dwukierunkowa cieka rowerowa o szer. min. 2,50m; 6) skrzyowanie z ulic o symbolu KDL.04.1/2, KDL.06.1/2, KDL.08.1/2, KDL.09.1/2, KDL.11.1/2, KDL.12.1/2. 63. KDL.11.1/2 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 11 2) symbol terenu: KDL 3) parametry techniczne: 1/2 4) okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - ulica (droga) publiczna lokalna; b) funkcja uzupeniajca: - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna. 2. Parametry i wskaniki ksztatowania ulicy: 1) szeroko w liniach rozgraniczajcych 22,00m;

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 47

2) droga jednojezdniowa - dwa pasy ruchu; 3) szeroko pasa ruchu min.3,50m; 4) obustronny chodnik o szer.min.1,50m kady oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokoci min.1,00m; 5) dwukierunkowa cieka rowerowa o szer. min. 2,50m; 6) skrzyowanie z ulic o symbolu KDL.10.1/2, KDL.13.1/2. 64. KDL.12.1/2 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 12 2) symbol terenu: KDL 3) parametry techniczne: 1/2 4) okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - ulica (droga) publiczna lokalna; b) funkcja uzupeniajca: - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna. 2. Parametry i wskaniki ksztatowania ulicy: 1) szeroko w liniach rozgraniczajcych 22,00m; 2) droga jednojezdniowa - dwa pasy ruchu; 3) szeroko pasa ruchu min.3,50m; 4) obustronny chodnik o szer.min.1,50m kady oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokoci min.1,00m; 5) dwukierunkowa cieka rowerowa o szer. min. 2,50m; 6) skrzyowanie z ulic o symbolu: KDL.10.1/2,KDL.13.1/2. 65. KDL.13.1/2 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 13 2)symbol terenu: KDL 3) parametry techniczne: 1/2 4) okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - ulica (droga) publiczna lokalna; b) funkcja uzupeniajca: - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna. 2. Parametry i wskaniki ksztatowania ulicy:

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 48

1) szeroko w liniach rozgraniczajcych 22,00m; 2) droga jednojezdniowa - dwa pasy ruchu; 3) szeroko pasa ruchu min.3,50m; 4) obustronny chodnik o szer.min.1,50m kady oddzielony od jezdni pasem zieleni o szerokoci min.1,00m; 5) dwukierunkowa cieka rowerowa o szer. min. 2,50m; 6) skrzyowanie z ulic o symbolu: KDL.04.1/2, KDL.11.1/2 i KDL.12.1/2. 66. KDL.14.1/2 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 14 2) symbol terenu: KDL 3) parametry techniczne: 1/2 4) okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - ulica (droga) publiczna lokalna; b) funkcja uzupeniajca: - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna. 2. Parametry i wskaniki ksztatowania ulicy: 1)szeroko w liniach rozgraniczajcych 22,00m; 2)droga jednojezdniowa - dwa pasy ruchu; 3)szeroko pasa ruchu min.3,0m; 4)obustronny chodnik o szer. min. 1,50m; 5)skrzyowanie z ulic o symbolu: KDL.04.1/2. 67. KDZ.01.2/2 1. Przeznaczenie terenu: 1) numer jednostki funkcjonalnej planu: 01 2) symbol terenu: KDZ 3) parametry techniczne drogi gwnej: 2/2 4) okrelenie przeznaczenia terenu: a) funkcja podstawowa: - ulica (droga) publiczna zbiorcza; b) funkcja uzupeniajca: - ziele izolacyjna; - infrastruktura techniczna. 2. Parametry i wskaniki ksztatowania ulicy:

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 49

1) szeroko w liniach rozgraniczajcych 40,00m (w ramach planu 18m); 2) droga dwujezdniowa po dwa pasy ruchu; 3) szeroko pasa ruchu min. 3,5m; 4) obustronny chodnik o szer. min. 1,50m; 5) dwukierunkowa cieka rowerowa o szer. min. 2,50m; 6) skrzyowanie z ulic o symbolu: KDL.13.1/2. DZIA D. USTALENIA STREF Obszar planu znajduje si w caoci na obszarze Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych GZWP nr 330, w zwizku z powyszym: nakaz ochrony wd podziemnych i powierzchniowych poprzez uregulowanie gospodarki ciekowej i gospodarki odpadami oraz likwidacj istniejcych rde zanieczyszcze. 68. 1. Ustalenia informacyjne obejmuj obszary: 1) strefy oddziaywania napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napicia (SEW); 2) strefa wystpowania wd gruntowych na gbokoci mniejszej ni 1m.p.p.t. (SWW). 69. Strefa od linii elektroenergetycznych wysokiego napicia SEW. 1. Strefa oddziaywania napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napicia wynosi 60,00m liczc po 30,00m (w obie strony) od osi supw napowietrznych linii elektroenergetycznych. 2. Na obszarze strefy ustala si: 1) zakaz sadzenia zieleni wysokiej; 2) zakaz lokalizacji nowej zabudowy przeznaczonej do staego pobytu ludzi; 3) nakaz zapewnienia dostpu do supw i linii elektroenergetycznych dla obsugi technicznej; 4) dopuszcza si na podstawie warunkw okrelonych w przepisach odrbnych sytuowanie zabudowy w odlegoci mniejszej ni wyej wymienionej. 70. Strefa wystpowania wd gruntowych na gbokoci mniejszej ni 1m p.p.t. SWW. 1. Wyznacza si stref w obszarze na ktrym wody gruntowe wystpuj na gbokoci mniejszej ni 1m poniej poziomu terenu. 2. Na obszarze strefy ustala si: 1) zakaz gromadzenia i skadowania odpadw; 2) zakaz skadowania mas ziemnych, gruzu; 3) nakaz przeprowadzenia badania geotechnicznego i hydrogeologicznego dla inwestycji trwale zwizanych z gruntem w celu dokadnego rozpoznania warunkw gruntowo-wodnych z uwagi na okresowo zmienne i pytkie zaleganie pierwszego poziomu wd gruntowych (obszary ograniczone hydroizobat 1m); 4) nakaz uwzgldnienia wynikajcych z ww. bada wnioskw dotyczcych planowanych inwestycji w szczeglnoci w zakresie ochrony przed wilgoci. 71. Strefa od gazocigw rednioprnych - SGS 1. Strefa od gazocigw rednioprnych wynosi 40,00m liczc po 20,00m (w obie strony) od osi gazocigu. 2. Na obszarze strefy ustala si: 1) zakaz sadzenia zieleni wysokiej; 2) zakaz lokalizacji nowej zabudowy; 3) nakaz zapewnienia dostpu do gazocigu dla obsugi technicznej; 4) dopuszcza si na podstawie warunkw okrelonych w przepisach odrbnych sytuowanie zabudowy w odlegoci mniejszej ni wyej wymienionej.

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 50

DZIA E. PRZEPISY KOCOWE 72. 1. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego i na tablicy ogosze Urzdu Miejskiego w Zabrzu, a informacja o jej uchwaleniu zostanie podana w prasie lokalnej. 2. Uchwa powierza si do wykonania Prezydentowi Miasta. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po 30 dniach od daty jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej w Zabrzu mgr Adam Mo

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 51

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr LVIII/760/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 wrzenia 2010 r. Zalacznik1.png Rysunek planu z wyrysem ze studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Miasta Zabrze

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr LVIII/760/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 wrzenia 2010 r.

Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pniejszymi zmianami), oraz art. 111, ust. 2, pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pniejszymi zmianami), w oparciu o "Prognoz skutkw finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenw Osiedla Soneczna Dolina w Zabrzu " Rada Miejska w Zabrzu rozstrzyga o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ktrych realizacja naley do zada wasnych gminy oraz zasad ich finansowania 1. W zwizku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenw Osiedla Soneczna Dolina w Zabrzu, przewiduje si i miasto Zabrze moe ponie wydatki na nastpujce inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej: 1) realizacj gminnych drg publicznych, 2) realizacj sieci wodocigowej i kanalizacyjnej, 2. rdem finansowania inwestycji wymienionych w ust. 1 bd: 1) budet miasta, 2) rodki finansowe jednostek ktrym gmina powierzya realizacj w/w zada z zakresu infrastruktury technicznej, 3) fundusze pomocowe (pomocowe fundusze unijne, dotacje i poyczki z funduszy krajowych), 4) rodki wniesione do budetu ze sprzeday gruntw gminnych, 3. Inwestycje wymienione w ust. 1 bd realizowane sukcesywnie w miar moliwoci finansowych gminy, pozyskiwanych rodkw finansowych oraz w oparciu o aktualne potrzeby mieszkacw okrelone w budetach gminy. 4. Z ustale zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutkw finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenw Osiedla Soneczna Dolina w Zabrzu wynika, i jego przyjcie oraz realizacja zapisanych w nim zada z zakresu infrastruktury technicznej spowoduje: 1) wydatki z budetu gminy: - koszty wykupu terenu pod projektowan drog; - koszty budowy infrastruktury i drg publicznych; 2) dochody z tytuu: - obrotu gruntami gminnymi; - podatkw i opat lokalnych;

Przewodniczcy Rady Miejskiej w Zabrzu mgr Adam Mo

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr LVIII/760/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 wrzenia 2010 r.

Na podstawie art. 7. Ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami/ oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pniejszymi zmianami/ Rada Miejska w Zabrzu rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia nieuwzgldnionych przez Prezydenta Miasta uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenw Osiedla Soneczna Dolina w Zabrzu wniesionych w trakcie wyoenia do publicznego wgldu. 1. W trybie art. 17 pkt. 11 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z pniejszymi zmianami/, zostay wniesione uwagi jak w Wykazie uwag - wg wzoru, ktry stanowi Zacznik nr 9 do Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26 sierpnia 2003 w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /Dz.U.Nr 164, poz. 1587/, ktrych Prezydent Miasta po rozpatrzeniu nie uwzgldni i przekaza Radzie Miejskiej w Zabrzu do rozstrzygnicia wraz z projektem planu. Lista nieuwzgldnionych uwag zoonych w trakcie wyoenia planu do publicznego wgldu w dniach 01.02 2010r. do 01.03.2010r.:

Lp.

Nr uwagi

Data wpywu uwagi

Nazwisko i imi lub nazwa jednostki organizacyjneji adres zgaszajcego uwagi 4.

Tre uwagi

Oznaczenienieruchomoci,ktrej dotyczy uwaga

1.

2.

3.

5.

6.

1. Propozycja zmiany zapisw dotyczcych minimalnej powierzchni Adam dziaki przeznaczonej pod zabudow Sielwanowski jednorodzinn wolnostojc z 600m2 do Zakad Usug 08.02.2010 500m2 Budowlanych 2. Propozycja rozszerzenia moliwoci i Transportowyc lokalizowania zabudowy jednorodzinnej h nie tylko wolnostojcej, ale take bliniaczej i szeregowej

dziaki nr: 2175/52, 334/24 w zakresie jednostki funkcjonalnej 02.MN

1)Ww. uwag nie uwzgldniono W trakcie wyoenia planu do publicznego wgldu w dniach 01.02 2010r. do 01.03.2010r. innych uwag nie zoono.

Przewodniczcy Rady Miejskiej w Zabrzu mgr Adam Mo

Id: JKEFS-LXTHD-ZLJAY-QXUJD-EFCVS. Podpisany

Strona 1