You are on page 1of 2

UCHWAA NR XLI/366/10 RADY GMINY BRENNA z dnia 6 padziernika 2010 r. w sprawie: stawek i zwolnie w podatku od nieruchomoci na 2011 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansw z dnia 30.07.2010 r. w sprawie grnych granic stawek kwotowych podatkw i opat lokalnych na 2011 r. (M. P. z 2010 r. Nr 55, poz. 755) oraz art. 4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z 20 lipca 2000 roku o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68,poz. 449 ze zm.) Rada Gminy Brenna uchwala: 1. Stawki podatku od nieruchomoci wynosz rocznie: 1. od budynkw mieszkalnych lub ich czci 0,60 z od 1m2 powierzchni uytkowej, 2. od budynkw lub ich czci zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej oraz od budynkw mieszkalnych lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej 16,31 z od 1m2 powierzchni uytkowej, 3. od budynkw lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych 3,85 z od 1m2 powierzchni uytkowej, 4. od budynkw lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaem siewnym 8,80 z od 1m2 powierzchni uytkowej, 5. od budynkw gospodarczych, szop drewnianych i garay wolnostojcych nie zwizanych z dziaalnoci gospodarcz 3,68 z od 1m2 powierzchni uytkowej, 6. od pozostaych budynkw lub ich czci, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego 6,12 z od 1m2 powierzchni uytkowej, 7. od budowli lub ich czci zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej innej ni dziaalno rolnicza lub lena stawka wynosi 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 7 ustawy o podatkach i opatach lokalnych, 8. od gruntw: a) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposb zakwalifikowania w ewidencji gruntw i budynkw 0,69 z od 1m2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,70 z od 1ha powierzchni, c) pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku przez organizacje poytku publicznego 0,20 z od 1m2 powierzchni. 2. Zwalnia si z podatku od nieruchomoci: 1. grunty, budynki lub ich czci stanowice wasno gminy, o ile nie s we wadaniu osb fizycznych, osb prawnych lub jednostek organizacyjnych nie majcych osobowoci prawnej, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opatach lokalnych, 2. budowle wykorzystywane bezporednio do wytwarzania wody pitnej, budowle suce do odprowadzania i oczyszczania ciekw, stanowice wasno gminy lub bdce w zarzdzie jednostki organizacyjnej z wyjtkiem wykorzystywanych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, 3. grunty, budynki lub ich czci zwizane z wywozem odpadw komunalnych i odprowadzaniem ciekw, stanowice wasno gminy lub bdce w zarzdzie jednostki organizacyjnej z wyjtkiem wykorzystywanych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, 4. budynki lub ich czci stanowice wasno gminy bdce w posiadaniu lub zarzdzie instytucji kultury,
Id: VFSWD-ILYYI-CUKSI-KEKHJ-ABCUI. Podpisany Strona 1 z 2

5. grunty, budynki lub ich czci oraz budowle przeznaczone na cele ochrony przeciwpoarowej z wyjtkiem wykorzystywanych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, 6. budynki lub ich czci, budowle i grunty stanowice wasno gminy bdce w posiadaniu lub zarzdzie jednostki organizacyjnej wykonujce zadania z zakresu opieki spoecznej, 7. grunty okrelone w ewidencji gruntw i budynkw jako: a) drogi oznaczone symbolem dr , dr na uytkach rolnych, b) grunty pod wodami powierzchniowymi stojcymi oznaczone symbolem Ws, c) rowy oznaczone symbolem W, 8. nieruchomoci zajte pod drogi bdce przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomoci stanowice wspwasno z Gmin Brenna. 3. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Brenna. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego z moc obowizujc od dnia 01 stycznia 2011 r.

Przewodniczcy Rady Gminy Krzysztof Holeksa

Id: VFSWD-ILYYI-CUKSI-KEKHJ-ABCUI. Podpisany

Strona 2 z 2