You are on page 1of 2

Uchwaa NR XLIX/423/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 5 padziernika 2010 r.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 5, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansw z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie grnych granic stawek kwotowych podatkw i opat lokalnych w 2011 r. ( M.P. Nr 55, poz.755) Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach uchwala : 1. Okrela si na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice stawki podatku od nieruchomoci w skali roku podatkowego w nastpujcej wysokoci: 1. od gruntw : a) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposb zakwalifikowania w ewidencji gruntw i budynkw - 0,66 z od 1 m powierzchni, b) pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,85 z od 1 ha powierzchni, c) oznaczonych w ewidencji gruntw i budynkw jako uytek o symbolu dr droga, jeli nie s zajte pod budowle drogi, a faktycznie s uytkowane rolniczo 0,02 z od 1m powierzchni, d) pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego 0,20 z od 1 m powierzchni . 2. od budynkw lub ich czci : a) mieszkalnych 0,53 z od 1 m powierzchni uytkowej, b) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej oraz od budynkw mieszkalnych lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej 19,60 z od 1 m powierzchni uytkowej, c) zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaem siewnym 9,21 z od 1 m powierzchni uytkowej, d) zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych 4,27 z od 1 m powierzchni uytkowej, e) pozostaych , w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego 4,35 z od 1 m powierzchni uytkowej. 3. od budowli 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opatach lokalnych ( t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 ze zm.) 2. 1. Podatek od nieruchomoci od osb fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie majcych osobowoci prawnej pobiera si na terenie miasta Czechowice-Dziedzice w kasie Urzdu Miejskiego w CzechowicachDziedzicach , lub na konto Nr 68102013900000680200249680 PKO BP O/Bielsko-Biaa. 2. Zarzdza si na terenie soectw pobr podatku od nieruchomoci od osb fizycznych w drodze inkasa. 3. Na inkasentw wyznacza si : a) Pana Wadysawa Winiewskiego dla soectwa Zabrzeg b) Pana Mariana Derlicha dla soectwa Bronw c) Pana Stanisawa Sowika dla soectwa Ligota.
Id: QHHNF-VETMB-JTYQB-CDNPG-ZTJIY. Podpisany Strona 1

4. Ustala si wynagrodzenie za inkaso w wysokoci 1% pobranego podatku od nieruchomoci. 3. 1. Zwalnia si z podatku od nieruchomoci , nieruchomoci lub ich czci zajte przez : a) jednostki budetowe bdce jednostkami organizacyjnymi Gminy b) zakady budetowe bdce jednostkami organizacyjnymi Gminy c) samorzdowe instytucje kultury d) nieruchomoci lub ich czci zajte przez stowarzyszenia uytecznoci publicznej wiadczce usugi w zakresie ochrony i bezpieczestwa Gminy na dziaalno statutow . 2. Zwalnia si z podatku od nieruchomoci budynki mieszkalne lub ich czci kwalifikujce si do opodatkowania wg stawki wymienionej w 1 ust. 2a oddane do uytku w 2011 r. na okres 5 lat podatkowych. 3. Zwalnia si z podatku od nieruchomoci grunty stanowice mienie komunalne nie oddane w posiadanie zalene . 4. Zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomoci okrela art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 ,poz.613 ze zm.) 5. Wykonanie niniejszej uchway powierza si Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic. 6. Traci moc Uchwaa Nr XXXVII/348/09 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. 7. Uchwaa podlega podaniu do publicznej wiadomoci w sposb zwyczajowo przyjty na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. 8. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie czternastu dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego z moc obowizujc od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczcy Rady Miejskiej mgr Marek Kwany

Id: QHHNF-VETMB-JTYQB-CDNPG-ZTJIY. Podpisany

Strona 2